Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 19. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.32.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab for Rosenholm dagcenter - Kridthuset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leif Pedersen, Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Den 6. marts 2012 godkendte Byrådet etablering af et dagcenter ved Rosenholm. Projektet omfattede nybygning af et dagcenter på ca. 380 m2.


Daghjemmet er blevet døbt ”Kridthuset” og rummer et centralt placeret aktivitetskøkken med tilhørende basisrum og tilhørende administration, toiletter m.m. Indretningen er udført med fokus på en fleksibel indretning og en stor inddragelsen af terrasse og have.

Målgruppen er primært Rosenholms brugere og er indrettet til 12 – 18 brugere.

Endeligt anlægsregnskab vedrørende nybygning af dagcentret fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for dagcentret er udfærdiget. Regnskabet omfatter udgifter til grundkøb, projektering, etablering af bygningen, inventar og rådgiverydelser.

 

Anlægsregnskab:
 
 
 
 
 
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:
 
 
 
 
Stednr.: 559.098
 
Bevilling:
 
Regnskab:
Forskel:
Rosenholm Dagcenter (Kridthuset)
 
6.620.000 kr.
 
6.521.439 kr.
-98.561 kr.
 
 
 
 
 
 

Bemærkninger til skema:

 

Budgettet for anlægssagen har vist sig at været retvisende og sagen kan afsluttes med et mindre forbrug på 98.561 kr.

Centret blev taget i brug 1.marts 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.01-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af Rosenholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leif Pedersen, Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på sit møde 14. december 2010 skema A for udvidelse af Rosenholm med 12 boliger og servicearealer. Efter udvidelsen med 12 boliger råder Rosenholm over i alt 38 boliger.

Efterfølgende blev der på Byrådets møde d. 20. august 2011, på baggrund af afsluttet licitation, godkendt skema B samt godkendt, at der i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi på området skulle afsættes midler i alt 425.000 kr. i forbindelse med byggeriet.

Endeligt anlægsregnskab vedrørende tilbygning af Rosenholm fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for tilbygning til Rosenholm er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 3. februar 2014.

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet,

 

Godkendelse af skema C:

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 

 
Skema B
 
Skema C
 
Forskel
 
Boligdel (inkl. moms)
18.666.000
kr.
15.785.269
kr.
-2.880.731
kr.
Servicedel (inkl. moms)
 4.049.000
kr.
 3.459.100
kr.
  -589.900
kr.
Anskaffelsessum i alt
22.715.000
kr.
19.244.369
kr.
-3.470.631
kr.
 
 
 
 

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 19,099 mio. kr., dvs. regnskabsresultatet holder sig under statens maksimumbeløb.

 

 

 

 

Anlægsregnskab:
 
 
 
 
Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:
 
 
 
Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.074
Boliger
18.666.000
15.785.269
-2.880.731
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
018.074.01
Servicearealer
 3.260.000
 2.789.626
  -470.374
018.074.02
Servicearealtilskud
   -480.000
  -480.000
              0
 
I alt
21.446.000
18.094.895
-3.351.105
Finansiering:
 
 
 
 
91% lån og 2% beboerindskud vedr. boligerne
 
-17.359.000
-14.680.300
2.678.700
Netto investering for Herning Kommune
 
  4.087.000
  3.414.595
  -672.405

 

Bemærkninger til skema:

Nettoudgiften for hele projektet er 3.414.595 kr. mod bevillingens 4.087.000 kr., en mindreudgift på 672.405 kr.

 

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2010 og de medvirkende faktorer til mindreudgiften skyldes blandt andet, at de afsatte budgettal for henholdsvis indeksregulering, øvrige sagsomkostninger m.m. ikke er steget som forventet på daværende tidspunkt.

Byggeriet er afleveret i november 2012  

Ved skema B fra 2011 var huslejen beregnet til 1.025 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 6.320 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 177 kr. pr. m² årligt eller 1.090 kr. pr. måned pr. bolig.
 
Den endelige husleje er opgjort til 996,52 kr./m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter i 2014 niveau, svarende til en månedlig husleje på 6.152 kr. pr. bolig.
 
Niveauet for huslejen svarer til de seneste etablerede boliger på området.
Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter i 2014 niveau: Søglimt 1050,53 kr./m² pr. år.

Der er anvendt i alt 426.725 kr. inkl. moms til implementering af velfærdsteknologi på området. Af indkøbene kan bl.a. nævnes 1 stk. robotsæl, 2 stk. helautomatisk senge, særligt trænings udstyr til handicappede, automatiske rullegardiner og en vaske-bade stol. 

Indkøbene af ny teknologi er tilpasset Rosenholms borgere.

Social- og Sundhedsudvalget blev 12. september 2012 præsenteret for indkøb af teknologi på Rosenholm. Efterfølgende har administrationen vurderet, at ikke alle disse teknologier er egnede til målgruppen på Rosenholm.

Ligeledes har ikke alle værger for borgerne, været indstillet på, at medvirke ved brugen af ny teknologi.

 

Skema C for henholdsvis boligdel og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab beror på sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 15,785 mio. kr. og 3,459 mio. kr. (begge inkl. moms)
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 15,785 mio. kr. (inkl. moms)
at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 2,789 mio. kr. (ekskl. moms)
at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 0,480 mio. kr.
at der hjemtages endelig lån på 14,365 mio. kr. til finansieringen af boligdelen  

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelsen af Skovlyset.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leif Pedersen, Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 13. december 2011 skema A og skema B den 28. august 2012 for udvidelse af Skovlyset med etablering af 8 boliger og serviceareal.
 
Skovlyset har efter udvidelsen i alt 28 boliger.
 
De nye boligerne er placeret i skovområdet bag Skovlyset og et nye vaskeri er fælles for alle boliger på Skovlyset.


Endeligt anlægsregnskab vedrørende etablering af 8 boliger og serviceareal ved Skovlyset fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for udvidelsen af Skovlyset med 8 boliger og serviceareal er udfærdiget og godkendt af KPMG Revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 3. februar 2014. Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

Godkendelse af skema C:

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 
Skema B
 
Skema C
 
Forskel
 
Boligdel (inkl. moms)
11.879.000
kr.
11.875.568
kr.
  -3.432
kr.
Servicedel (inkl. moms)
    485.000
kr.
    651.817
kr.
166.817
kr.
Anskaffelsessum i alt
12.364.000
kr.
12.527.385
kr.
163.385
kr.

 

Tallene er incl. moms.

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag var 11,879 mio. kr., det vil sige regnskabsresultatet svarer til statens maksimumbeløb.

 

 

 

 

 

 

Anlægsregnskab:

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

 

Stednr.:
Betegnelse:
Bevilling:
Regnskab:
Forskel:
Boligdel:
Inkl. moms
 
 
 
530.076
Boliger
11.879.000
11.875.568
  -3.432
Servicedel:
Ekskl. moms:
 
 
 
018.076.01
Servicearealer
     390.000
     523.679
133.679
018.076.02
Servicearealtilskud
    -269.000
    -320.000
-51.000
 
I alt
12.000.000
12.079.247
 79.247
Finansiering:
 
 
 
 
84% lån og 2% beboerindskud vedr. boligerne
 
-10.216.000
-10.212.988
   2.952
Indtægt for salg af jord
 
    -200.000
 
    -200.000
          0
Netto investering for Herning Kommune
I alt
  1.584.000
  1.666.259
  82.259

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Nettoudgiften for hele projektet er 1.666.259 kr. mod bevillingens 1.584.000 kr. det vil sige en merudgift på 82.259 kr.

 

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2010 og de medvirkende faktorer til merudgiften skyldes blandt andet, at vinteren 2012/2013 var præget af meget frost, som nødvendiggjorde en overdækning af byggeriet for at det kunne stå færdig til aftalt tid.

Byggeriet er afleveret i juli 2013, og overgået til drift pr. 1. juli 2013.
  
Ved godkendelse af skema B var huslejen beregnet til 1.106 kr./m² pr. år. Svarende til en månedlig husleje på ca. 6.187 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 226 kr. pr. m² årligt eller 1.262 kr. pr. måned pr. bolig.
 
Den endelige husleje er opgjort til 1.172,67 kr./m2 pr. år, svarende til 6.687 kr. pr. måned pr. bolig, ekskl. forbrugsafgifter i 2014 niveau. De 8 nyetablerede boliger har samme husleje som de oprindelige 20 boliger på Skovlyset.
 
Niveauet for huslejen svarer til de seneste etablerede boliger på området.
Til sammenligning er huslejeniveauet i de senest afsluttede boligprojekter i 2014 niveau: Søglimt – 1.050,52 kr./m² pr. år.

Skema C for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedrørende det fremlagte anlægsregnskab beror på sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 11,876 mio. kr. og 0,652 mio. kr. (begge inkl. moms)
at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 11,876 mio. kr. (inkl. moms)
at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 0,524 mio. kr. (ekskl. moms)
at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 0,320 mio. kr.
at der hjemtages endeligt lån på 9,975 mio. kr. til finansieringen af boligdelen

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsberetning Tilsyn 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsyn er gennemført driftsorienterede tilsyn på både kommunale tilbud og private tilbud inden for Handicap, Psykiatri, og Sundhed og Ældreområdet ud fra servicelovens bestemmelser omkring driftsorienterede tilsyn.
 
Tilsynet har kunnet konstatere, at der generelt er en tilfredsstillende professionel indsats på tilbuddene i Herning kommune og at borgerne er glade for den hjælp de modtager.

Sagsfremstilling

Den samlede konklusion på tilsyn plejecentre og daghjem i Sundhed og ældre viser efter at Tilsynet har talt med 66 borgere på 17 daghjem og plejecentre er at borgerne er meget tilfredse med den hjælp de får. De føler sig meget medbestemmende, men mange giver også ofte udtryk for at personalet jo ved bedst. Det kunne være bekymrende, når man som borger blot overlader alle beslutninger til personalet, fordi de ved bedst, men sådan forholder det sig ikke!
Det skyldes, at personalet er meget bevidste om, at kende borgerens livshistorie tidligere ønsker og livsindstillinger. Desuden er der personaler, som er særligt opmærksomme på, at den indstilling man før havde til livet ikke behøver være den samme når man bliver dement eller alderdomssvækket. Derfor gør de en særlig indsats for forstå de signaler borgeren nu sender i forhold til det de bliver tilbudt.
 
Ingen tilsyn har her givet anledning til yderligere tilsyn eller skærpet opmærksomhed.

 

Den samlede konklusion på tilsyn ført på botilbuddene på Handicap og Psykiatri området viser at de borgere tilsynet talte med var tilfredse med at bo på bo-tilbud i Herning Kommune.
Personalet yder en professionel indsats tilpasset den enkelte borgeres behov. Der er fokus på at borgerne skal være aktører i eget liv, og støttes præcis der hvor der er behov, således at deres funktionsniveau bevares eller øges.
 
Ingen tilsyn har her givet anledning til yderligere tilsyn eller skærpet opmærksomhed.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporterne tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.04-P00-2-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Potentialeafklaring vedrørende udbud på ældreområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Ramsgaard

Sagsresume

Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. De nye regler giver i langt højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud på ældreområdet.

 

På den baggrund bad Herning Kommune Udbudsportalen i KL om at udarbejde et bud på det økonomiske potentiale ved udbud af hjemmeplejen.

 

Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg blev orienteret om ændringerne på fritvalgsområdet på mødet d. 27. april 2013 (punkt 47). Beslutningen herfra var at afvente potentialeafklaringen inden en konkret stillingtagen til eventuelle ændringer på fritvalgsområdet inden for ældreområdet.

 

En besparelse på 1 mio. kr er indarbejdet fra 2013 og frem på serviceområde 20, Administration fælles udgifter og indtægter i forbindelse med moderniseringsaftalen, idet man har afventet udarbejdelsen af potentialeafklaringen.

 

Resultatet af potentialeafklaringen forelægges hermed Social- og Sundhedsudvalget, som afgiver indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med potentialeafklaringen er at afdække, om der med udgangspunkt i Herning Kommunes specifikke forhold, er et effektiviseringspotentiale ved at gøre brug af udbud.

 

Udbudsportalen i KL har beregnet Herning Kommunes årlige effektiviseringsgevinst til at være 697.169 kr. Forudsætning for dette beløb er, at udbuddet vedrører de timer til personlig pleje og praktisk hjælp, der udføres af private leverandører i dag. Endvidere er det forudsat, at der kan ske en reduktion i timeprisen med 20 kr.

 

I potentialeafklaringen er der beregnet på følgende to scenarier:

 1. Udbud af hjemmeplejen i hele kommunen:

Udgangspunktet for scenarie 1 er, at udbuddet omfatter de hjemmeplejeydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp, der i dag udføres af private leverandører. Der indgås aftale med maksimalt 1 privat leverandør. Derudover vil Herning Kommune stadig være leverandør.

 

 1. Udbud af hjemmeplejen i et distrikt sammen med et plejecenter:

Udgangspunktet for scenarie 2 er, at udbuddet omfatter de hjemmeplejeydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp, der i dag udføres af private leverandører i et distrikt. Derudover vil Herning Kommune stadig være leverandør (jf. scenarie 1). Endvidere udbydes driften af et plejecenter.

  

Potentialeafklaringens konklusioner:

Scenarie
Best case
Worst case
Vurdering fra KLs Udbudsportal
1. Udbud af hjemmeplejen
1,7 mio kr.
(Reduktion af Herning Kommunes timepriser).
 
 
0 kr. **
 
 
Begrænsede muligheder for at indhente en effektiviserings-
gevinst svarende til 697.169 kr.
 
2. Udbud af hjemmeplejen i et distrikt og drift af plejecenter
Samlet 2,4 mio. kr.
 
Hjemmeplejen: 0,6 mio. kr. (Reduktion af Herning Kommunes timepriser*)
 
Plejecenter: 1,8 mio. kr. (Hvis der indfries den samme procentuelle effektiviseringsgevinst som ved hjemmeplejen***)
Ikke angivet.
Gode muligheder for at realisere en effektiviserings-
gevinst på 697.169 kr.
 
 

 * Besparelsen fremkommer ved en reduktion af Herning Kommunes timepriser til de billigste kommuners timepriser.

Uddrag fra potentialeafklaringen: "Best-case vurderes således at være behæftet med usikkerhed og forventes ikke at være meget realistisk." 

** Hvis udbud medfører, at Herning Kommunes timepriser stiger til gennemsnitlige timepriser, medfører det et merforbrug i forhold til nuværende udgiftsniveau.

 

*** Besparelsen er beregnet ud fra en forudsætning om, at der i plejecenterregi kan indfries den samme procentuelle effektiviseringsgevinst som ved hjemmeplejen.

 

Udbudsportalen i KL har anbefalet gennemførelse af scenarie 2. Anbefalingen er givet ud fra en vurdering af, at der ved et udbud er gode muligheder for at indfri den beregnede effektiviseringsgevinst på 697.169 kr.

 

Administrationen har følgende bemærkninger til de opstillede forudsætninger for beregning af effektiviseringsgevinster:

 • Beregning af effektiviseringsgevinst: Forudsætningen om at kunne reducere Herning Kommunes timepris med 20 kr. som følge af priskonkurrence er baseret på et nationalt skøn, hvor alle kommuner ses under et. Der er således ikke taget højde for den enkelte kommunes nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelsen af udbuddet.  

 • Reduktion i Herning Kommunes timepriser: Udbudsportalen i KL har under scenarie 1 vurderet dette som ikke realistisk, hvorfor samme konklusion må drages under scenarie 2. Timepriserne i Herning Kommune ligger for så vidt angår praktisk hjælp godt 15 kr. lavere end den gennemsnitlige timepris for de sammenlignelige kommuner. For personlig pleje, hverdag, er timeprisen i Herning Kommune knap 13 kr. lavere end gennemsnitsprisen for sammenligningskommunerne.

 • Besparelse på drift af plejecenter: det forudsættes, at der er samme effektiviseringsgevinst på driften af et plejecenter som i hjemmeplejen. Da tildelingen af midler til henholdsvis plejecenter og hjemmeplejen er vidt forskellig, vurderes forudsætningen ikke at være gangbar.

 

Endvidere har administrationen bemærkninger til gennemførelse af et udbud:

 • Herning Kommune har i dag flere private leverandører og dermed har borgerne frit valg af leverandører. Med et udbud fratages de borgere, der i dag har privat leverandør, reelt muligheden for et frit valg. Godkendelsesordningen med mange lokale leverandører nedlægges hermed.

 • Herning Kommune er allerede i dag konkurrenceudsat på ældreområdet ved blandt andet friplejehjem og flere private leverandører af hjemmeplejeydelser.

 • Et udbud vil forudsætte en vis volumen for at gøre det attraktivt. Dette favoriserer enkelte større leverandører.

 • Herning Kommune har forsyningsforpligtelse på området

 • Ældreområdet er i hastig udvikling og der er stor usikkerhed omkring hvilke opgaver, der fremadrettet skal håndteres i kommunalt regi og dermed også, hvad et eventuelt udbud vil indeholde.

 

Generelt bemærkes det, at der endnu er begrænsede erfaringer med de realiserede gevinster ved udbud på ældreområdet, hvorfor beregningerne er foretaget på et forholdsvist usikkert grundlag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der ikke gennemføres et udbud af hjemmeplejeydelser og drift af plejecenter som skitseret i rapporten grundet stor usikkerhed forbundet med beregning af effektiviseringsgevinsten.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.06.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Uddeling 2013 - Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert efterår uddeler Herning Kommune legatmidler fra "Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune".  Fælleslegatet er en sammenlægning af en lang række af smålegater og formålet er at yde støtte til særligt vanskeligt økonomisk stillede borgere i Herning Kommune.  

 

På møde den 7. november 2007 har Social- og Sundhedsudvalget bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelse vedrørende fordeling af midlerne fra Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune.

 

Fordelingen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ved vurdering af ansøgernes berettigelse til legatmidler er der specielt kigget på de pågældendes indkomst, forsørgerbyrder samt huslejeudgift.
 
I de tilfælde, hvor det er muligt, indhenter forvaltningen supplerende oplysninger om ansøgernes økonomiske situation. Langt hovedparten af ansøgerne har overførselsindkomster som forsørgelsesgrundlag, det vil sige pension, sygedagpenge, kontanthjælp m.v.
 
I 2013 er der uddelt 44.300 kr. fra legatet. I fundatsen står, at det er en betingelse for at modtage legatportioner, at man skal bo i Herning Kommune og være økonomisk værdigt trængende.

Der er sket udbetaling til i alt 38 ud af 68 ansøgere. Hertil kommer udbetaling af 13.231,27 kr. til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.

I 2012 var der 81 ansøgere.  

 

Uddelingen fordeler sig så ledes:

3 x 2.000 kr.

4 x 1.600 kr.  

8 x 1.300 kr.  

20 x 1.000 kr.

3 x 500 kr.  

 

Den foretagne fordeling er sket ud fra en vurdering af de økonomiske forhold set i relation til forsørgerbyrden for hjemmeboende børn.

 

Således har modtagere af legater på:

2.000 kr. Mindst 4 børn

1.600 kr. 3 børn

1.200 kr. 2 børn

1.000 kr. 1 barn

500 kr. ingen hjemmeboende børn

 

De 38 personer der har modtaget legater, har følgende forsørgelse:

16 modtager kontanthjælp under en eller anden form

13 modtager social pension

9 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, SU eller er lønmodtager med store forsørgerbyrder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Repræsentation i Handicaprådet 2014 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Handicaporganisationer har til Byrådets godkendelse fremsendt oversigt over de udpegede repræsentanter og suppleanter til Handicaprådet for funktionsperioden 2014 - 2017.

 

Byrådet har i møde den 28. januar 2014 godkendt de af Danske Handicaporganisationer udpegede repræsentanter og suppleanter.  

 

Tillige forelægger Danske Handicaporganisationer spørgsmålet om Foreningen Ligeværds repræsentation i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Af Lov og Retssikkerhed og Administration, § 37 a, stk. 3, fremgår, at Handicaprådet består af 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer"..... "Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen".
 
I Herning Kommune er det besluttet, at Handicaprådet består af 5 repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) og 5 repræsentanter udpeget af og blandt byrådets medlemmer.

 

Danske Handicaporganisationer indstiller følgende medlemmer og stedfortrædere

 

Medlemmer
Stedfortrædere
Lenette Hansen
Fredenslundvej 3
7480 Vildbjerg
(ADHD-foreningen)
Inge Lise Pilgaard
Vestervænget 16
6933 Kibæk
(Landsforeningen LEV)
 
Elisabeth Kjærgaard
Fenrisvej 2A
7400 Herning
(Høreforeningen)
 
Elmer S. Gade
Griegsvej 12, Lind
7400 Herning
(Hjerneskadeforeningen)
 
Henrik K. Henriksen
Odinsgade 14
7400 Herning
(PTU)
 
Birgit Jonassen
Th. Nielsensgade 29 D, 2. th.
7400 Herning
(Gigtforeningen)
 
Birgit Hagen
Søndermarken 34
7490 Aulum
(Gigtforeningen)
 
Eva Spelling
Bjørneklovej 17, Høgild
7400 Herning
(Diabetesforeningen)
 
Bent Ole Nielsen
Rønne Allé 67
7451 Sunds
(Spastikerforeningen)
 
John Munk
Brogårdvej 3 B
7400 Herning
(Scleroseforeningen)

 

 
Danske Handicaporganisationer har modtaget indstilling fra Foreningen Ligeværd, der ikke er medlem af organisationen. DH kan derfor ikke indstille foreningen til en plads i Handicaprådet, men det er op til Byrådet at træffe afgørelse herom.
 
Foreningen Ligeværd anfører som sin begrundelse for at anmode om en plads i rådet, at foreningen har mange års erfaring i helhedsorienterede tilbud til gruppen af børn og unge med særlige behov bl.a. gennem det meget aktive og fintmaskede netværk af medlemsskoler og uddannelsessteder. Foreningen anser sig derfor for at være en relevant og konstruktiv samarbejdspartner i forhold til indsatsområder over for gruppen af børn og unge med særlige behov.
 
Hvis antallet af repræsentanter fra handicaporganisationer skal udvides til at omfatte 6 medlemmer, skal antallet af repræsentanter fra byrådet tilsvarende udvides til 6. Alternativt skal Danske Handicaporganisationer fratages et af sine medlemsskaber for at tilføre dette til Foreningen Ligeværd.


Det er administrationens opfattelse, at de repræsentanter, der er udpeget af DH kan varetage Foreningen Ligeværds interesser, idet der i vid udstrækning formodes at være tale om sammenfaldende persongrupper, f.eks. indenfor gruppen af Hjerneskadede, LEV, ADHD og Autismeområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Foreningen Ligeværd ikke tildeles en plads i Handicaprådet, og at der således ikke sker en ændring i sammensætningen af Handicaprådet, herunder ændring af antallet af pladser i Handicaprådet.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-10-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ændring i Ældrerådets vedtægter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet fremsender forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har på møde den 15. januar 2014 godkendt reviderede vedtægter for Ældrerådet i Herning Kommune. Forslag til vedtægter skal godkendes af Byrådet.

 
Der er foretaget enkelte rettelser, blandt andet er afsnittet om de tidligere sammenlægningskommuner slettet. Der er ændret i teksten om udvalg nedsat under Ældrerådet samt i teksten vedrørende Ældrerådets økonomi.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v. - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v. for Social, Sundhed og Beskæftigelse foreligger til godkendelse.

 

Inputtet har været i høring blandt Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer. Høringssvar med administrationens bemærkninger foreligger til orientering.

 

Sagsfremstilling

Fra marts 2011 har kommunerne fået ansvaret for koordineringen på det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelse af rammeaftaler mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommuner i regionen samt i Regionen senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Der er i lovgivningen udstukket nogle indholdsmæssige retningslinjer, som blandt andet betyder, at der i Udviklingsstrategien skal være et samlet skøn over behovet for at oprette nye pladser med videre. Det betyder også, at der skal indhentes kommunale vurderinger/skøn af behov for pladser samt oplysninger om kommunale/regionale overvejelser om tilbudsviften som driftsherre.

 

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 20. august 2013 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordinering om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Til det formål er der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater og KL lavet et fælles koncept for, hvordan koordinationen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal udmøntes i praksis – herunder ensretning af oplysninger, der indhentes.

 

Som følge heraf indeholder bilag 1 et skema, hvor kommunen på baggrund af skøn og vurdering beskriver sit forventede behov for hvert af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger.

 

Specialundervisningsområdet er inddraget i skema 1 i bilaget, da der i lighed med tidligere år fortsat skal være én aftale på hele det specialiserede socialområde. Der indhentes derfor ikke særskilt kommunale redegørelser på specialundervisningsområdet.

 

Som det fremgår af bilagets skema 1 er vurderingen, at det samlede forventede behov for dag- og døgnpladser til hovedparten af målgrupperne inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde vil være uændret. Dog forventes der i forhold til enkelte målgrupper et faldende eller stigende behov for pladser.  

Høring
Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 er sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer:

 

 • Handicaprådet

 • Udsatterådet

 • DH Herning

 • Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest

 • LEV Herning

 • SIND - Ringkøbing Kreds

 • Hjerneskadeforeningen, lokalforening Midt/Vest

 • ADHD - lokalafdeling Midt/Vest

 

Herning Kommune har modtaget høringssvar fra:

 • Handicaprådet

 • ADHD-foreningen Midt-Vestjylland

 • SIND, Ringkøbing Kreds

 

Høringssvar og administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af Social, Sundhed og Beskæftigelses input til Udviklingsstrategien.


Deadline for at sende Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 til Sekretariatet for Rammeaftaler var 9. januar 2014. Vedlagte skema er sendt til Sekretariatet for Rammeaftaler inden deadline med forbehold for fagudvalgenes bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning, hvilket indebærer, at de ikke giver anledning til ændringer i Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015

 

at Social- og Sundhedsudvalget godkender bilag 1

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-14-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Opholdsstedet Sparta - skærpet tilsyn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Socialtilsyn Midt har sat opholdsstedet Sparta under skærpet tilsyn. Tilsynet har konstateret problemer omkring det pædagogiske arbejde og brugen af magtanvendelse på Sparta.

 

Administrationen vil på mødet orientere om status i sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der arbejdes med ny dato for besigtigelsestur i stedet for den aflyste den 18. februar 2014.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Udfordring på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri - status og første udkast til mulighedskatalog