Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Opdateret halvårsregnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opdateret halvårsregnskab for 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 14. august 2013 forelagt halvårsregnskab 2013, som indeholdt dels udfordringer, som havde éngangskarakter i 2013, og dels udfordringer med gennemslag til 2014 og fremadrettet.

Udfordringerne og den aktuelle status herpå fremgår nedenfor:


Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

 • Budgetskred på ca. 9,1 mio. kr. på centrale konti - primært køb af pladser - med gennemslag fremadrettet.

  Området er siden august analyseret nærmere med henblik på at finde de bagvedliggende årsager til merforbruget og desuden afdække handlemuligheder til at få budgettet tilbage i balance.
   
  Resultatet af undersøgelsen forelægges som særskilt sag på nærværende dagsorden.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre 

 • Det nære sundhedsvæsen - merudgifter vedrørende genoptræning og hjemmesygepleje på i alt ca. 3,7 mio. kr. i 2013 forventes at kunne håndteres inden for den eksisterende budgetramme på grund af engangsbesparelser på andre områder (forskydninger i byggerier m.v.).

  Gennemslaget fremadrettet er vurderet til 4,8 mio. kr., som er italesat i forbindelse med budget 2014. Situationen er endnu uafklaret.

 

 • Siden halvårsregnskabet er der tilført ca. 0,7 mio. kr. af lockout-midlerne fra Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til dækning af de merudgifter, der har kunnet konstateres på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre som følge af elevforlængelser m.v. i forbindelse med lockouten (ØKE 19. august 2013).

 

Der kunne ved halvårsregnskabet konstateres et forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt ca. 7,2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2013. Set i lyset af sanktionslovgivningen kunne dette vise sig problematisk, men da det samlede halvårsregnskab for Herning Kommune nu foreligger, taler resultatet ikke for, at der iværksættes eksplicitte kompenserende handlinger i forhold til overskridelsen.

 

Dog er vurderingen p.t., at det endelige regnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område kommer til at ligge lidt lavere end skønnet ved halvårsregnskabet, idet blandt andet merforbruget på handicap- og psykiatriområdet forventes nedbragt i et vist omfang, ligesom der tegner sig et billede af forskydninger til 2014 i forhold til 10-mio. kr.´s puljen til velfærdsteknologi.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at opdateringen på halvårsregnskab 2013 tages til orientering.

Beslutning

Til orientering.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2212-13 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Budgetoverskridelse på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget fik på møde d. 14. august præsenteret halvårsregnskabet for 2013, som viser en forventet overskridelse af købskontoen på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri med 9,1 mio. kr. Juliopfølgningen viser, at tendensen fortsætter, og det forventes, at overskridelsen vil beløbe sig til minimum 10,0 mio. kr. i 2013. Samlet set forventes der ved halvårsregnskabet et underskud på 4,2 mio. kr. på området.
 
Der er foretaget en økonomisk analyse af området, og der redegøres for budgetoverskridelsen og fremsættes konkrete forslag til kompenserende handlinger.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en analyse af udviklingen på serviceområdet fra 2008, hvor der belyses følgende forhold, som bidrager til forklaring på budgetoverskridelse:

 1. Antal modtagere af hjælp

 2. Tilgang af helårspladser

 3. Årsudgift og faldende pladspris

 4. Øget behandlingstid

 5. Indskrivning i tilbud med tillægstakster

 6. Ændring i visitationspraksis, tilgang til afdelingen og opgaveløsning

 7. Ændringer i ressourcetildeling

 
Antallet af borgere, der modtager hjælp, var stigende indtil 2011. Herefter er det stabiliseret. Det vil således i udgangspunktet være muligt at fastholde et uændret serviceniveau indenfor budgettets rammer, men vi står overfor en budgetoverskridelse. Den gennemsnitlige pris pr. ydelse er reduceret med de takstreduktioner, der er aftalt i rammeaftalesamarbejder. Det indikerer en øget effektivitet i de decentrale tilbud. Forklaringen på budgetoverskridelsen skal primært findes i en aktivitetsudvidelse med et øget antal årspladser og i et forlænget ophold i de iværksatte tilbud. Der henvises til vedhæftede notat.
 
Udgiftsniveauet i Handicap og Psykiatri skal sænkes med ca. 10 mio. kr. for at fastholde det aktivitets- og serviceniveau, der er fastlagt med budgettet. Der er primært to tilgange til at opnå dette mål:

 • Ressourcetildelingsmodel ændres, så tilbuddene ikke selv kan disponere indtægterne fra salg, men at de går til fælles disposition på handicap- og psykiatriområdet. Der er tale om en teknisk ændring af principperne for den økonomiske tildeling, som betyder, at over- og underskud på de enkelte decentrale tilbud flyttes til fælles disposition på en central konto. Det forventes, at denne ændring bidrager til balancen/reducerer omkostningerne med ca. 7,0 mio. kr. årligt.

 • Indsatsen omkring visitation, matchning og opfølgning og effekt skærpes. Det forventes, at revisitering af sagerne bidrager til balancen/reducerer omkostningerne med 3,0 mio. kr. årligt.

 
Opbremsning af serviceniveauet vil få konsekvenser for de decentrale tilbud og deres brugere. Der er indledt en dialog med de decentrale ledere og medarbejdere, som skal sikre balance mellem serviceniveau og budget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, idet udvalget løbende orienteres om udmøntning af de konkrete budgettilpasninger.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-27-12 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Nøgletal 2012 på det specialiserede socialområde. 7-bys samarbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen præsenterer hovedresultater af 7-bys samarbejdet omkring nøgletal på det specialiserede område. Sagsfremstilling opdeles i to afsnit: 1. Præsentation af den valgte metode til banchmarking. 2. Præsentation af resultater.

Sagsfremstilling

Gennem 7-bys samarbejdet (Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Herning Kommuner) er der nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på at beregne nøgletal for det specialiserede socialområde.
Arbejdet har resulteret i nøgletal, som viser udgifter og aktiviteter pr. 1.000 indbygger for 2012.
 
1. Præsentation af den valgte metode til benchmarking.
Det er vanskeligt at sammenligne udgifter og antallet af brugere på tværs af kommuner. Det skyldes bl.a. forskellige tolkninger af konteringsregler og forskellig organisering i kommunerne.
Arbejdsgruppen for 7-bys samarbejdet har derfor arbejdet med at finde et sæt nøgletal ud fra et minimum af fællesnævnere. Målet har ikke været at finde ”udgiften” for det specialiserede socialområde, men at finde et nøgletal, som giver et sammenligneligt grundlag kommunerne imellem. Med andre ord kan nedenstående nøgletal bruges som en pejling på, hvordan en kommune ligger i forhold til de øvrige på de områder der sammenlignes med.
Datagrundlaget som indgår i analysen kendetegnes ved:

1. Der medtages udgifter til køb af pladser, både i egen kommune, andre kommuner, region og private. Indtægter som følge af salg af pladser er holdt udenfor.
2. Undersøgelsen vedrører borgere med et fysisk/psykisk handicap og en eller anden form for sindslidelse eller psykiatrisk sygdom. Det vil sige, udgifter/ aktiviteter knyttet til forsorgshjem, misbrugsbehandling m.v. er holdt udenfor.
3. Af hensyn til sammenlignelighed indgår kun borgere i alderen 18-65 år i benchmarkingen.
4. Nøgletallene sammenligner udgifter på tre forskellige områder: Bostøtte/ botilbud; dagtilbud og BPA ordninger- §96 handicaphjælpeordninger (borgerstyret personlig assistance).
5. Nøgletallene inddeles i fire målgrupper, defineret som et udgiftsbånd, der giver en pejling i forhold til ydelsens omfang. Målgrupperne beskrives i bilag 1.
6. Der er udarbejdet tre forskellige nøgletal for 2012: - Udgift pr. 1.000 indbygger - Antal årspladser pr. 1.000 indbygger - Udgift pr. plads.
Tallene præsenteres både i kr. og i antal pladser.
Desuden er indarbejdet et index, som viser hvordan Herning Kommune ligger i forhold til gennemsnittet. En værdi på 100 svarer til gennemsnittet.

 

Årspladser defineres som antal anbringelses dage/døgn omregnet til hele pladser.
 
2. Præsentation af resultater.


Bilag 2 indeholder det samlede resultat fra analysen. I forhold til Herning kommune kan følgende bemærkes:

Tabel 1 viser, at samlet set ligger Herning Kommune lidt over gennemsnit i udgift pr. 1.000 indbyggere sammenlignet med de andre kommuner. En mere detaljeret gennemgang af nøgletal viser følgende:

 
På bostøtte/botilbud område:

 • Udgifter pr. 1.000 indbygger i 2012 for Herning Kommune ligger over gennemsnittet (se tabel 1.1). Det skyldes, at der er forholdsvis højere udgift pr. 1.000 indbyggere for de målgrupper, som har brug for hjælp i 'meget stor omfang' eller i 'højst omfang'. Som tabel 2.1 viser, forklares det ved, at der i 2012 er brugt væsentlig flere årspladser pr. 1.000 indbygger for målgruppen 'højst omfang' i Herning Kommune end gennemsnittet. Samt tabel 3.1 viser, at den gennemsnitlig udgift pr. plads pr. 1.000 indbygger i målgruppen 'meget stor omfang' er dyre end gennemsnittet. Udgift pr. plads i målgruppen "højst omfang"  er væsentligt under gennemsnittet. Det betyder, at Herning Kommune har flere sager i den gruppe end de andre kommuner, men at de er lidt billigere.

 
På dagtilbuds område:

 • Udgifter pr. 1.000 indbygger i 2012 for Herning Kommune ligger under gennemsnittet (se tabel 1.2). Tabel 2.2 viser, at der bruges færre årspladser pr. indbygger i Herning Kommune end gennemsnittet. En af elementerne hertil skyldes, som tidligere nævnt, forskellige tolkninger af konteringsregler og forskellig organisering i kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af nøgletallet.
  Tabel 2.3 viser, at udgiften pr.plads er dyrere end gennemsnittet.

 
På BPA område:

Udgifter pr. 1.000 indbyggere i 2012 for Herning Kommune ligger under gennemsnittet (se tabel 1.3). Tabel 3.3 viser, at i forhold til 'udgift pr. plads' ligger Herning Kommune under gennemsnittet. Og tabel 3.2 viser, der er færre årspladser pr. indbygger end gennemsnittet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter resultaterne for 7-Bys nøgletal,
atr> at nøgletalsanalyse videresendes til orientering for Handicaprådet. 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Cafédrift på Bytoften

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 24. april 2013 statusrapport fra bestyrelsen på Bytoften og anmodede i den forbindelse om, at der blev igangsat en nærmere undersøgelse af caféens drift, herunder en vurdering af det økonomiske grundlag.

Der er nedsat en projektgruppe som anbefaler, at den fremtidige cafédrift løses i et samarbejde mellem Bytoften og Hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 24. april 2013 statusrapport fra bestyrelsen på Bytoften, som viste, at der var et markant underskud på cafedriften på ca. 400.000 kr. årligt. På den baggrund anmodede Social- og Sundhedsudvalget om, at der blev igangsat en nærmere undersøgelse af caféens drift, herunder en vurdering af det økonomiske grundlag.

Social- og Sundhedsudvalget udtrykte ved samme lejlighed forståelse for, at caféen er af central betydning for det sociale liv på Bytoften og de omkringliggende boliger og anerkendte, at Herning Kommune må forholde sig til den problemstilling, som knytter sig til, at en stor del af caféens brugere ikke er visiteret til Bytoften, men er borgere, som bor omkring Bytoften og er tilknyttet Bytoften.
 
Der blev nedsat en projektgruppe på tværs af Bytoften, Madservice Herning og Hjemmeplejen.Projektgruppen har udarbejdet tre scenarier for den fremtidige drift:

 

Scenarie 1: Uændret cafédrift på Bytoften Bo- & Aktivitetscenter
Scenarie 2: Ingen cafédrift på Bytoften Bo- & Aktivitetscenter
Scenarie 3: Tilpasset cafédrift på Bytoften Bo- & Aktivitetscenter

 

Det anbefales, at cafédriften fortsætter efter scenarie 3. Scenariet betyder, at cafedriftren opretholdes, men at opgavefordeligen mellem cafepersonalet, Bytoftens aktivitetscenter og hjemmeplejen ændres. Åbningstiderne er uændret, madproduktionen uændret, personaleopgaverne uændret og antallet af ekspeditioner minimum det samme og gerne højere. Personalenormeringen bliver reduceret med 0,90 årsværk svarende til det underskud der er på driften.

 

Cafedriften kan således tilrettelægges inden for nuværende rammer

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at cafédriften fortsætter efter scenarie 3: Tilpasset cafédrift på Bytoften Bo- & Aktivitetscenter

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2014 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.


Der er enighed om, at hver af driftsherrerne, det vil sige de 19 kommuner og Regionen, reducerer udgifterne i perioden 2012-2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.


Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Udkastet forelægges hermed for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

 

Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

KKR (KommuneKontaktRådet) Midtjylland har på møde 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet.  

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.  

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og Regionen - i perioden 2012-2014 reducerer udgifterne med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på børneområdet og voksenområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.  

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 
Høring i Handicaprådet

Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring i Handicaprådet.
 
Handicaprådet afgiver ikke høringssvar, da rådet ikke har bemærkninger til udkastet.   

Politisk behandling

Udkast til Styringsaftale 2014 er godkendt i Børne- og Familieudvalget ved formandsbeslutning 29. august 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til Styringsaftale 2014 godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om deltagelse i projekt vedrørende styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin afrapportering fra 2012 anbefalinger til, hvordan man kan øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for beboere i plejebolig og plejehjem. Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne på en temadrøftelse med Ældrerådet (punkt 108, møde d. 12. september 2012).

 

Socialstyrelsen har udvalgt Herning Kommune sammen med Gladsaxe Kommune og OK-fonden til deltagelse i et initiativ omkring den palliative pleje.

 

Social- og Sundhedsudvalget gives hermed en orientering.

Sagsfremstilling

På nationalt plan er der som opfølgning på kommissionens arbejde afsat midler til et projektprogram til fem forskellige initiativer, som vurderes at være særligt vigtige:

 • medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet

 • mellemledernes ledelseskompetencer

 • rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejehjem

 • den palliative pleje

 • kontinensplejen

 

I forhold til den palliative pleje har Ældrekommissionen beskrevet dette fokusområde således "...plejehjemmet skal sikre, at beboerne får den mest værdige afslutning på livet, hvor beboeren oplever, at der bliver taget hensyn til vedkommendes ønsker, og at man får lov til at dø i så trygge, rolige og tillidsfulde omgivelser som muligt".

 

Dette sammenholdes med en kortlægning, som Palliativt Videnscenter har udarbejdet i 2011 omkring den palliative indsats på plejehjem. Resultater herfra er blandt andet, at

 • kun halvdelen af plejeenhederne har en nøgle- eller ressourceperson i palliation

 • kun 20% af plejeenhederne evaluerer de palliative forløb

 • og at størstedelen af alle plejeenheder ikke har medarbejdere med efteruddannelse i palliation

 

Dette udmøntes i et initiativ omkring styrkelse af den palliative pleje og målgruppen er således både beboere/pårørende og medarbejdere i plejehjem. Fra Herning Kommune deltager plejecentrene Vesterled og Søglimt.

 

I initiativet er der følgende faser:

 • beskrivelse af den gode palliative forløb

 • afdækning af udviklingsbehov på plejehjem og udvikling af kompetenceudviklingsforløb

 • afprøvning af kompetenceudviklingsforløbene

 • evaluering

 • udbredelse af kompetenceudviklingsforløbene til landets kommuner og uddannelsesinstitutioner

 

Projektperioden løber til og med 2015.

Økonomi

Socialstyrelsen har afsat 750.000 kr. til hver kommune i projektet. Disse midler skal dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med deltagelse i projektet. Eksempelvis timer til mødedeltagelse, transportudgifter og frikøb af medarbejdere til deltagelse i kompetenceudviklingsforløb. Det vil i den forbindelse være muligt at ansøge om og få voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) for medarbejdere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om anbefalinger fra hjemmehjælpskommissionen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I juni 2012 besluttede Folketinget at nedsætte en Hjemmehjælpskommission. Kommissionen skulle beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne på området kan anvendes bedst muligt.

 

Hjemmehjælpskommissionen har medio 2013 fremlagt 29 konkrete anbefalinger. Disse skal bidrage til at sikre en bedre og mere sammenhængende indsats for de ældre borgere i eget hjem, der på grund af funktionsnedsættelser har brug for hjælp i dagligdagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget gives hermed en orientering med udgangspunkt i anbefalingerne. Endvidere lægges op til at temasætte emnet på et senere møde med deltagelse af Ældreråd og områdeledergruppen i Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Den demografiske udvikling er, at der bliver flere og flere ældre borgere i fremtiden. Samtidig er udviklingen dog også, at der bliver flere og flere ældre, der med lidt eller ingen hjælp kan klare sig selv. Der vil derfor i højere grad end i dag være behov for at differentiere hjælpen og kanalisere den hen, hvor der er behov for det.

 

Umiddelbart inddeles gruppen af ældre i 3 overordnede kategorier, nemlig:

 1. de ressourcestærke ældre, som kan klare sig selv hele livet grundet eksempelvis et godt socialt netværk, et aktivt fritidsliv og en god økonomi.

 2. ældre med varierende behov for hjælp, som stort set kan klare sig selv med hjælp til selvhjælp og egenomsorg.

 3. ældre med ganske få ressourcer, som har komplekse og omfattende plejebehov. (Eksempelvis borgere med kroniske sygdomme og borgere med demens)

 

Hjemmehjælpskommissionens rapport "Fremtidens hjemmehjælp - ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats" har som det overordnede paradigme, at der skal ske et skifte fra "at gøre noget for borgeren til at gøre noget i samarbejde med borgeren". Borgernes egne ressourcer skal dermed bringes meget mere i spil.

 

Overordnet relaterer anbefalingerne sig til konkrete indsatser og til rammer for hjemmehjælpen.

 

De konkrete indsatser er som følger:

 • Forebyggelse - et aktivt ældreliv: heri nævnes specifikt gruppen af socialt udsatte ældre, indsatsen med forebyggende hjemmebesøg og generelt værktøjer til tidlig opsporing hos ældre borgere.

 • Træning og rehabilitering - fokus på borgernes ressourcer: borgeren som aktiv medspiller i samspil med en veldokumenteret indsats.

 • Hjælp til svage borgere - tryghed i indsatsen: her tænkes primært på kompenserende hjælp til de borgere, der er så svage, at de selv ikke med en rehabiliteringsindsats vil være i stand til at dagligdagen. Endvidere skal medarbejderne også have fokus på borgerens sociale netværk grundet ensomhed og manglende social kontakt for mange ældre borgere.

 

Der er opstillet anbefalinger i forhold til nedenstående rammer:

 • organisering og ledelse: eksempelvis mindske detailstyring, understøtte sammenhængende borgerforløb, incitamenter til bedre udnyttelse af den ældres ressourcer og sikre tværfaglighed.

 • medarbejdernes kompetencer: sikring af kompetencer til at udføre nye opgaver på området.

 • dokumentation og viden om effekter: med baggrund i nationale kvalitetsindikatorer sikres høj faglig kvalitet, der ligeledes er baseret på oplysninger fra de øvrige aktører internt og eksternt.

 • digital velfærd (teknologi): at teknologi udnyttes under hensyntagen til både borger og medarbejder.

 • den frivillige sociale indsats: at udvikle samarbejdet med frivillige.

 

Ønskes hele rapporten og diverse bilag til gennemlæsning, kan den findes via følgende link:

http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/%C3%86ldre/hjemmehjaelp-kommissionen/Sider/default.aspx 

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger vedhæftes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
at der i 2014 arrangeres en temadrøftelse med udgangspunkt i rapportens anbefalinger med deltagelse af Ældrerådet og områdeledergruppen i Sundhed og Ældre.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-P21-3-13 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Fordeling af §18-restpuljen for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, §18, uddeler Herning Kommune midler til frivilligt socialt arbejde. Herning Kommune har et samlet budget på 3.019,960 kr. til §18-puljen i 2013.

 

Der fremlægges forslag til fordeling af restpuljen for 2013, som udgør 200.000 kr.

Sagsfremstilling

§18-midlerne uddeles efter principper i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder. Ved ansøgningsfristen til restpuljen den 15. august 2013 var der indkommet 40 ansøgninger. To ansøgninger afvises, da den ene ansøgning ikke falder inden for tildelingskriterierne, og den anden ansøgning ikke er fra en forening, men en privatperson. Ansøgningerne fremgår af bilag 1, hvor der er en kort beskrivelse af ansøgningen og baggrundsoplysninger om ansøgerne (antal brugere, antal frivillige samt økonomiske forhold)

 

De 38 ansøgninger søger i alt om 555.028 kr.

 

Den samlede økonomi for puljen for 2013 er 3.019.960 kr. Der er blevet uddelt følgnede:

 

[image]

 

Der afsættes 12.960 kr. til afholdelse af dialogmøde med de frivillige foreninger i 2013 og diverse andre udgifter. Der er dermed 200.000 kr. til fordeling fra restpuljen.

 

Ifølge frivillighedspolitikken skal restpuljen prioriteres til nye foreninger eller foreninger, der ikke tidligere har modtaget midler fra hovedpuljen samt til nye initiativer, der ikke tidligere har fået støtte.

 

Det indstilles, at tre ansøgere får afslag, da disse foreninger (Sdr. Felding Efterløns- og Pensionistforening, Figthergruppen og Integration på den fede måde) enten har fået midler fra hovedpuljen eller der mangler oplysninger for at kunne bedømme ansøgningen.

 

I tabel 1 viser fordelingen på målgrupper. Forslag til fordeling af restpuljen vises i den "grå" kolonne. Den samlede fordeling for 2013 (hovedpuljen og restpulje samlet) vises i højre kolonne.

 

Tabel 1 Oversigt over fordelingen af §18-midler i 2013 - fordelt på målgrupper og puljer.

 

[image]

 

Det foreslåes, at §18-midlerne i restpuljen 2013 fordeles som indstillet i bilag 1.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til fordeling af restpuljen af §18-midlerne for 2013

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at administrationen anmodes om at foretage mindre korrektioner jf. de faldne bemærkninger på mødet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2014 for de kommunale ældre- og plejeboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetår 2014. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 15 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boligerne.
 
Tilsvarende har Danske Diakonhjem fremsendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.
 
De fremsendte forslag til huslejerne for 2014 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2013 og 2014. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra uændrede til +5,23 %.

 

Afdeling:
Antal boliger
Husleje 2013
Husleje 2014
Brorsonsvej 14 – 18
48
4.851
4.907
Nørregade 30
82
4.855
4.941
Rosenlund
35
5.393
5.488
Baunetoften
12
4.645
4.645
Toftebo
65
5.244
5.297
Vesterled
86
5.413
5.509
Vestergade 100
12
4.576
4.576
Søglimt
50
5.933
5.981
Østertoft
4
4.218
4.322
Skovlyset
28
6.687
6.687
Rosenholm
38
6.799
6.862
Mosaikken
18
6.006
6.080
Lindegårdsvej 146
9
5.972
6.037
Lindegården
120
6.388
6.388
Rehabiliteringscentret
30
3.519
3.541
Birketoft
41
5.891
6.199
Kildehøj
36
6.358
6.486

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2012, kendte regnskabstal 2013 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 0,44 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra 27. juni 2013 er 1,3 % fra 2013 til 2014.
 
Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til fælles forbrugsafgifter, reguleringer af henlæggelser og over- underskud tidligere år.
 
To afdelinger er blevet udvidet. Skovlyset er udvidet fra 20 til 28 lejligheder og Rosenholm er udvidet fra 26 til 38 lejligheder.
 
Udover ovennævnte boliger er Lind Pleje- og Aktivitetscenter overgået til drift pr. 1/7 2013. Huslejen opkræves jf. det godkendte skema B indtil der er nye erfaringstal eller andre forhold, der vil kunne ændre huslejen. Den gennemsnitlige husleje er pt. 5.656 kr. pr. måned.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forslagene til huslejer for 2014 godkendes.[skriv indstilling]

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Placering af medarbejdere fra Nørregades Plejehjem - bemyndigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag om formandsbemyndigelse i sagen om ny placering af medarbejdere fra Nørregades Plejehjem.

Sagsfremstilling

I Social- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for 2014 blev der italesat et udestående omkring nye lokaler til de medarbejdere, der skal flytte ud fra Nørregades Plejehjem i forbindelse med salget af ejendommen (hjemmehjælpsgrupper m.v. Område Øst samt hjælpemidddelterapeuter).

 

Social- og Sundhedsudvalget er den 19. juni 2013 forelagt mulige placeringer, og emnet indgår i de igangværende budgetforhandlinger for 2014-2017.

 

For at en eventuel forligsløsning omkring ny placering kan iværksættes hurtigst muligt, indstiller administrationen, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til at træffe de videre afgørelser i sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at formanden for Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til at træffe de videre afgørelser i sagen om ny placering af medarbejdere fra Nørregades Plejehjem.

Beslutning

Der foretages mail høring i Social- og Sundhedsudvalget forud for beslutningstagen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om midler til forstærket indsats til børn og unge med kroniske sygdomme. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget på oktober mødet.
 
Sag vedrørende status på nøglebokse forelægges Social- og Sundhedsudvalget på oktober mødet.
 
Der blev spurgt ind til medarbejdersituationen på Lind Plejecenter.
 
Der ønskes en orientering om proces for opslag af stillinger i Herning Kommune.
 
Administrationen orienterede kort om antallet af klager på handicapområdet. Sagen dagsordensættes til et kommende møde.