Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. december 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Serviceeftersyn af Handicap og Psykiatri - Muusmanns præsentation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgets møde den 24. juni 2019 fremlagde Konsulentfirmaet Muusmann et oplæg til serviceeftersyn af Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri med henblik på en håndtering af merforbruget i et flerårigt perspektiv (jf. budgetforliget for 2019).

 

Analysearbejdet er nu afsluttet.

 

Sagsfremstilling

 

Konsulentfirmaet Muusmann har i samarbejde med Herning kommune gennemført et serviceeftersyn af Handicap- og Psykiatriområdet i perioden august - november 2019.

 

Analysen er opdelt i 3 spor:

 

 • Styring
 • Udgifter
 • Visitationsprocesser

 

Muusmann præsenterer resultatet af analysen og de overordnede anbefalinger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter anbefalingerne.

Beslutning

Drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget anmoder Administrationen om at fremlægge et samlet overblik over anbefalingerne inklusive vurdering af de enkelte anbefalinger. Behandles igen på udvalgets møde i januar / februar 2020.

 

Efterfølgende dagsordensættes punktet på de kommende møder til opfølgning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Præsentation af handleplan for Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med behandlingen af efterårsbudgetopfølgningen på mødet den 23. oktober 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der skal udarbejdes en handleplan på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på håndtering af det forventede merforbrug. Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret, at der i forhold til løsningen af den langsigtede udfordring på området skal lægges vægt på nytænkning.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et udviklingskatalog med konkrete forslag til omlægninger og nye tiltag for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Beslutningen om et udviklingskatalog er i tråd med intentionerne i Herning Kommunes budgetforlig 2020 for Handicap- og Psykiatriområdet. Det fremgår af budgetforligsteksten, at der skal tænkes i nye baner inden for særligt visitation, kapacitetsplan og sammenhængen mellem bostøtte og bosteder.

 

Det udarbejdede udviklingskatalog beskriver 4 spor, som skal være retningsgivende for arbejdet de kommende år:

 

1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan.

2. Etablering af alternative og nye løsninger

3. Visitationen – nye tilgange

4. Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

 

Kataloget skal forelægges til høring i Handicaprådet.

 

Frem mod endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 22. januar 2020 vil kataloget endvidere blive drøftet i SektorMED i Handicap og Psykiatri.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

udviklingskataloget drøftes.

at

kataloget sendes i høring i Handicaprådet.

at

sagen genbehandles med høringsbemærkninger den 22. januar 2020.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Balanceplan for Sygeplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sygeplejen i Herning Kommune består af Hjemmesygeplejen, Akutteamet, Hjemmeplejen Nat og Rehabiliteringscentret.

 

Sygeplejen har i en flere år været økonomisk udfordret. På baggrund af de økonomiske udfordringer er der udarbejdet en balanceplan med det formål at sikre, at Sygeplejens økonomi kommer i balance. 

 

Balanceplanen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til politisk drøftelse og stillingtagen.

Sagsfremstilling

Sygeplejen har i en flere år været økonomisk udfordret. Sygeplejens budgetudfordring blev i forbindelse med efterårsopfølgningen 2019 opgjort til 4,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. kan henføres til en overførsel af merforbrug fra 2018. Efterfølgende er budgetudfordringen opgjort til godt 6 mio. kr. i 2019.

 

På baggrund af de økonomiske udfordringer er der udarbejdet en balanceplan med det formål at sikre, at Sygeplejens økonomi kommer i balance. Balanceplanens mål er at reducere det nuværende udgiftsniveau i Sygeplejen med 5 mio. kr.

Sygeplejen kommer derudover til at indgå i en benchmarking initieret af Silkeborg Kommune, hvilket også forventes at kunne give erfaringer.

 

Der afventes ny sundhedsreform og finanslov, som eventuelt kan påvirke opgavefordelingen og finansieringen i det nære sundhedsvæsen. En sundhedsreform vil sætte rammerne for det nære sundhedsvæsen i fremtiden.

 

Sygeplejens udfordringer skyldes hovedsageligt omlægninger i det nære sundhedsvæsen. Særligt har omlægninger på hospitalerne medført et stigende antal sygeplejefaglige opgaver i kommunerne:

 

 • Hospitalerne omlægger behandlinger og undersøgelser til ambulante besøg. Dette ses både inden for det medicinske område og det kirurgiske område. Eksempelvis gennemføres flere operationer i dagkirurgi, hvilket medfører at en større del af sårbehandlingen, smertebehandlingen og mobilisering af borgerne skal varetages i den kommunale sygepleje.
 • Hospitalerne afkorter indlæggelsesforløbene, så der er flere lægeligt færdigbehandlede borgere, som skal plejes, behandles og afsluttes i Sygeplejen.
 • Kommunerne overtager opgaver fra hospitalerne. Sygeplejen har eksempelvis overtaget nogle typer af IV-behandling fra hospitalerne siden 2013. IV-behandlingerne bliver mere omfattende over tid, da forløbene har længere varighed med større sygeplejefaglig indsats. Herning Kommune er ikke kompenseret økonomisk for varetagelse af IV-opgaven.

 

Den nyeste udvikling, som slår igennem i Sygeplejen er hospitalernes omlægning af behandlingen af borgere med sindslidelser i forbindelse med lukning af sengepladser. De opleves, at Sygeplejen får flere borgere med sindslidelser til eksempelvis medicinhåndtering og støtte til mestring af eget liv for bl.a. at undgå indlæggelser.

 

Sygeplejen har siden 2014 effektiviseret og optimeret for at skabe balance i økonomien. Effekterne er beregnet til ca. 3 mio. kr. i perioden 2014-2019. Derudover har Sygeplejen håndteret en ufinansieret opgaveglidning i det nære sundhedsvæsen.

 

Omlægninger i det nære sundhedsvæsen vil også give et øget pres på Sygeplejen i fremtiden.

 

Der er udarbejdet forslag til balanceplan med følgende temaer:

 • KvaliCare genforhandles for 2020 og opsiges fra 2021
 • Udvidet brug af sygeplejeklinikker og etablering af ny sygeplejeklinikker
 • Ny IV-aftale pr. 1. april 2020
 • Opsigelse af IV-aftale pr. 1. april 2020
 • Revisitation
 • Afregning fra institutioner for ydelser i vagttid
 • Omlægning af ydelser fra Sygeplejen til Visitationsenheden

 

Konsekvenser for borgerne

 

En mere konsekvent brug af sygeplejeklinikker har få betydning for borgerne, da færre borgere vil få hjemmesygepleje i eget hjem. Nogle borgere vil se det som en forringelse af serviceniveauet, mens andre vil se det som et løft af serviceniveauet, at de kan møde i en sygeplejeklinik til et aftalt tidspunkt og undgå ventetid.

En opsigelse i IV-aftalen vil medføre en serviceniveauforringelse, da borgerne ikke kan få IV-behandling i eget hjem. De skal derimod forblive indlagte på sygehuset eller møde til ambulant behandling i en periode. Det kan have betydning for erhvervsaktive borgeres mulighed for at forblive erhvervsaktive, og også for borgernes mulighed for at leve et så normalt liv som muligt i eget hjem i behandlingsperioden.

De øvrige forslag har ikke betydning for borgernes oplevede serviceniveau.

 

Høring

 

Udarbejdelsen af balanceplanen er drøftet i Sygeplejens MED-udvalg. Herudover har balanceplanen været til udtalelse i Sundheds- og Ældre-MED den 5. december 2019. Medarbejdersiden er kommet med en udtalelse,  om balanceplanen. Udtalelsen er vedhæftet som bilag.  

 

Efter Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af balanceplanen vil den blive sendt til høring i Ældrerådet. Høringsbemærkninger forelægges Social- og Sundhedsudvalget på førstkommende møde med henblik på endelig stillingtagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

forslagene drøftes.

at

forslagene sendes i høring i Ældrerådet.

at

sagen genbehandles med høringsbemærkninger den 22. januar 2020.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Værdighedspolitikken - Bekæmpelse af ensomhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunerne blev i forbindelse med finansloven for 2016 forpligtet til at vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal godkendes indenfor det første år i en kommunal valgperiode.

 

Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række obligatoriske områder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad, en værdig død og pårørende. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes af Herning Kommune indenfor de forskellige områder.

 

Værdighedspolitikken er behandlet på udvalgets møde den 27. november 2019 og er efterfølgende sendt til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog Herning Kommunes første værdighedspolitik på udvalgsmødet i marts 2016. Værdighedspolitikken i Herning Kommune er udarbejdet under inddragelse af borgere i Herning Kommune, Ældrerådet samt ledere og medarbejdere.

 

I 2018, blev det i forbindelse med finansloven for 2018 besluttet at kommunerne skulle indarbejde ”pårørende”, som et af de områder, der beskrives i værdighedspolitikken. Indarbejdelsen af pårørende i værdighedspolitikken er sket på baggrund af Herning Kommunes pårørendestrategi. Social- og Sundhedsudvalget vedtog ændringen på udvalgsmødet i juni 2018.

 

I januar 2019 præsenterede den daværende ældreminister endnu en ændring til bekendtgørelsen for værdighedspolitikker for ældreplejen i kommunerne. Ændringen betyder, at kommunerne skal indarbejde ”Bekæmpelse af ensomhed” i værdighedspolitikken for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal således indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed.

 

Dette er baggrunden for at fremlægge værdighedspolitikken til fornyet godkendelse for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Forslag til tekst til indsættelse i Værdighedspolitikken:

 

Ensomhed

Ældre mennesker, som oplever ensomhed, har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed. Samtidig har ensomhed lige så stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt (Forebyggelse af Ensomhed blandt Ældre. Marselisborg (2015) – Center for Udvikling, Kompetence og Viden).

 

Herning Kommune har fokus på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere i kommunen. Det sker som en naturlig del af løsningen af kerneopgaven i Sundhed og Ældre og i samarbejde med flere forskellige frivillige indsatser, som alle har til formål at understøtte ældre i at indgå i fællesskaber eller opnå gensidige relationer med andre.

 

Vi har fokus på det enkelte menneskes følelse af ensomhed og vi har fokus på den enkeltes tidligere og nuværende aktiviteter, for at finde det, der skal til for at bryde ensomheden.

 

Forslaget er sendt til høring i Ældrerådet, som har afgivet høringssvar. Af høringssvaret fremgår, at Ældrerådet tilslutter sig forslaget til tilføjelsen om ensomhed. Ældrerådet vil samtidig foreslå, at der i Værdighedspolitikken indarbejdes et afsnit om praksis ved genoplivning ud fra borgerens eget ønske. Administrationen foreslår, at praksis ved genoplivning ud fra borgerens eget ønske inddrages i en kommende revision af værdighedspolitikken.

 

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Værdighedspolitikken godkendes. 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-P08-1-19 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Rammepapir for samarbejdet om udgående ambulante teams

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

   X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som en del af det regionale budgetforlig 2019 afsatte Region Midtjylland 50 mio. kr. til et løft af psykiatrien, heraf er 8 mio. kr. afsat til en styrkelse og harmonisering af den udgående ambulante aktivitet på tværs af regionen. Formålet er at skabe hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse.

 

Da den udgående ambulante aktivitet har snitflader til kommunerne og almen praksis, er arbejdet forankret i regi af alliancen om den nære psykiatri, som har udarbejdet et rammepapir for samarbejdet om udgående ambulante teams i voksenpsykiatrien.    

  

Rammepapiret er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. oktober 2019 og sendes nu til godkendelse i de 19 kommuner og i regionen med henblik på en ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.   

Sagsfremstilling

Rammepapiret beskriver rammen for samarbejdet mellem de udgående regionale teams i voksenpsykiatrien, kommunerne og almen praksis, og bygger på en fælles ambition om at sikre det gode sammenhængende forløb for borgeren. Der er udarbejdet fem principper for samarbejdet, som udgør kernen i rammepapiret. 

 

De frem principper er:

 • Gensidig samarbejds- og informationspligt.
 • Kort reaktionstid.
  Fx at relevante samarbejdsparter kontaktes inden for 2-3 arbejdsdage og at der i samarbejde udarbejdes en fælles plan for borgerens videre forløb. Ligeledes at kommunen stiller et relevant tilbud til borgeren klar inden for den tid, det udgående team har et forløb med borgeren.
 • Tilgængelighed.
  Fx at der etableres en enkelt indgang til kommunerne og til de udgående ambulante teams til brug for samarbejdsparterne.
 • Relationsdannelse.
  Fx gennem fælles kompetenceudvikling.
 • Rådgivning og sparring.
  De udgående regionale teams yder rådgivning og vejledning til kommuner og praktiserende læger om de konkrete borgerforløb.  

 

 

Målgruppen for de udgående ambulante teams er voksne på 18+ år med behov for behandling i behandlingspsykiatrien uanset diagnose, og hvor det vurderes, at borgeren kan være i eget hjem med tæt ambulant kontakt.

 

Der skal altid foreligge en lægehenvisning til de udgående ambulante teams.

 

For at ovenstående principper kan efterleves, er det en forudsætning, at borgeren har givet samtykke til, at det udgående ambulante team, de kommunale medarbejdere og den praktiserende læge udveksler oplysninger om borgeren.

 

Ligeledes at der i kommunerne udarbejdes en model for, hvordan samarbejdet koordineres internt i kommunen.  

 

Den videre proces

Når rammepapiret er godkendt i region og kommuner, skal det udmøntes i lokalaftaler i klyngerne.

 

Parterne er enige om, at 2020 er udnævnt til testår, hvor man i klyngerne får aftalt, hvad der skal til for at udmønte principperne i løbet af 2020.  

 

Samarbejdet om de udgående teams evalueres primo 2021. Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri er ansvarlig for evalueringen. Evalueringen præsenteres for Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Økonomi

Eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunerne som følge af samarbejdet om udgående ambulante teams er ikke beskrevet i rammeaftalen.

 

I Herning Kommune vil der løbende blive fulgt op på processen, de intentioner der ligger til grund for rammeaftalen samt de økonomiske konsekvenser.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender rammepapir for samarbejdet om udgående ambulante teams i voksenpsykiatrien.

 

at der tages forbehold for økonomien, som ikke er beskrevet i rammeaftalen.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering fra Frivilligcenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Herning Frivilligcenter har i 2018 og 2019 arbejdet med strategiske mål og handlingsplaner.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres nu om dette arbejde i et notat fra Frivilligcenter Herning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om de økonomiske udfordringer som Frivilligcenter Herning har haft i en årrække.

Både i 2018 og 2019 blevet givet ekstra midler til foreningen i forbindelse med fordelingen af §18-midler. I den forbindelse har udvalget ønsket en tilbagemelding omkring den fremtidige drift.

Frivilligcenter Herning har arbejdet ud fra 7 mål og en række handleplaner/fokusområder for at nå målene.

 

Mange af handleplanerne og fokusområderne er der arbejdet med løbende og flere (som foreningsservice og formidling af frivillig-job samt samarbejde) vil naturligvis forsætte.

 

De økonomiske udfordringer for Frivilligcenter Herning bunder i, at omtrent halvdelen af de penge, som foreningen får fra Herning Kommune, bliver brugt til betaling af husleje og forbrugsomkostninger.

Aftalen med Frivilligcenter Herning omfatter at de skal stille lokaler til rådighed for Selvhjælp Herning.

 

Notatet, som Frivilligcenter Herning har sendt til Social- og Sundhedsudvalget er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Bevilling af midler til ansøgere af §18 - frivilligt socialt arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven. I 2020 kan der samlet fordeles 3.086.910 kr. Der har været 85 ansøgere, der ikke er omfattet af kontaktpersonordningen. Der fremlægges forslag til fordeling af puljen. Ti foreninger er omfattet af kontaktpersonordningen, der blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 20. marts 2018 (punkt 24).

 

Der bliver hvert år afholdt dialogmøde med ansøgerne til §18. I år blev mødet holdt den 21. oktober 2019, hvor emnet var "Samarbejde på tværs". Frivilligcenter Herning, Herning Idrætsråd, Kulturelt Samråd og biblioteket vil i foråret 2020 samarbejde omkring en styrkelse af det frivillige arbejde. Den fælles satsning kaldes "Frivilligt Forår".

Sagsfremstilling

Alle midlerne til frivilligt socialt arbejde, som uddeles efter §18 i Serviceloven, vil i 2020 blive fordelt i denne runde. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget (20. marts 2018) blev det besluttet, at der er én ansøgningsrunde pr. år.  

 

Kontaktpersonordningen

A-klubben og Herning Lænken

Disse to foreninger deler nu lokaler på Haraldsgade. Flytningen og samarbejdet mellem de to foreninger fungerer godt. Der opleves et fald i antal af medlemmer. Det indstilles at de to foreninger får 80.000 kr. i 2020.

 

Foreningen Idræt for Sundhed

FIFS er et idrætstilbud til sårbare voksne, der har vanskeligt ved at benytte andre motionstilbud. Foreningen har oplevet en øget interesse hos medlemmerne for at være aktiv, men det giver også øgede udgifter. FIFS vil i 2020 have fokus på overvægtige mænd. Foreningens indsats er væsentlig i forhold til kommunens indsat for at mindske ulighed i sundhed. Foreningen indstilles til at få 125.000 kr. i 2020.

 

Frivilligcenter Herning

Centret har det seneste år arbejdet med vision og mission samt udpeget konkrete indsatsområder, der skal sikre en effektiv og målrettet udnyttelse af ressourcerne i centret til styrkelse af civilsamfundet. Frivilligcentret har fremsendt en status for dette.
Udgifterne til Frivillig Fredag har i 2019 været afholdt af Frivilligcenter Herning. Samarbejdet med Herning Bibliotek har mindsket omkostningerne, men det er en stor post i regnskabet. I 2018 fik foreningen 700.000 samt et ekstraordinært tilskud. I 2019 var bevillingen 800.000.

Indstillingen er at rammen for Frivilligcentret sættes til 800.000 kr. i 2020 til drift, herunder også Frivillig Fredag.

 

Huset

Foreningen har aftale om tilskud. Foreningen er inde i en god periode med stabil drift. Fokus er på, hvordan Huset kan få nye muligheder for samarbejde med andre væresteder, eksempelvis ved event eller fælles motionsdag.

Det indstilles, at rammen for tilskud fortsat er 400.000 kr. i 2020.

 

Kirkens Korshær

De sociale aktiviteter er nu samlet i Lyngbyen i Gullestup og Børnehjørnet i Herning centrum. Butikkerne rundt omkring i Kommunen bidrager til driften af de sociale aktiviteter.
Indstillingen er, at foreningen i 2020 modtager 125.000 kr. til de mange forskelligartede indsatser.

 

Røde Kors - de fire selvstændige afdelinger

Der er afholdt et fælles møde mellem de 4 afdelinger og Herning Kommune, hvor emet var rekruttering af frivillige og fremtidige indsatser.

Aulum-Haderup har genbrugsbutik. De har indsats for sårbare børn og unge, ledsagere/ besøgsvenner til ældre samt nørklere.

Herning har også genbrugsbutikker. De har besøgsvenner og demensgruppe. Desuden har de aftale med syv plejecentre om vågetjeneste - foruden privat hjem og hospital. Der er flere nørklegrupper og familienetværk.

Trehøje har besøgs- og vågetjeneste samt ledsagelse på 3 plejecentre. De har en stor gruppe af nørklere og en cafe, hvor folk kan mødes.

Aaskovs indsats er besøgsvenner, vågetjeneste og nørklegrupper.

Indstillingen er at de fire afdelinger under Røde Kors til sammen modtager 125.000 kr. i 2020.

 

Selvhjælp Herning

I løbet af 2018 er der kommet flere medlemmer, flere selvhjælpsgrupper og et fortsat fokus på trivselsgrupper på skolerne. Indsatse med "Kom videre mand" har været udfordrende. I 2019 har Selvhjælp Herning fået bevilget ekstraordinært tilskud, da foreningen ikke fik PUF-midler.
Med budget 2020 er der afsat ekstra midler (150.000 kr.) til indsatsen. “Når cykelhjelm ikke er nok”, således at denne indsats i fremtiden får fast støtte fra §18-puljen.

Selvhjælp Herning har aftale med kommunen om tilskud.

Foreningen indstilles til at modtage 500.000 kr. til drift og aktiviteter i 2020 inklusive tilskud til "Når cykelhjelm ikke er nok".

 

SIND - Herning -Ikast/Brande

I budgetforliget for 2020 er der afsat 400.000 kr. til gennemførelse af stormøde inden for psykiatrien i 2021 i MCH i Herning. Pengene findes inden for eksisterende midler til erhverv og turisme. Der blev også afsat 50.000 kr. i tre år til "Sang for sindet", et samarbejde mellem Sinds lokalafdeling Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole.

 

Fra §18-puljen søger Sind til følgende i 2020:

Til Sindets Dag 2020 søges om 50.000 kr., til Konference om 10 årsplan for Psykiatrien i Herning søges om 125.000 kr., til tre foredrag søges om 20.000 kr. og fokus på psykisk sårbares tilgang til uddannelse og 30.000 kr. til indsats omkring beskæftigelse og ensomhed/misbrug. Desuden søger de 15.000 kr. til drift af foreningen. Samlet ansøgning 240.000 kr.

 

Indstillingen til bevilling i 2020 er, at SIND Herning/Ikast-Brande modtager 100.000 kr. til drift af foreningen og aktiviteter.

 

Øvrige ansøgninger til puljen i 2020

Ud over ansøgninger til kontaktpersonordningen er der kommet i alt 85 ansøgninger som samlet udgør i alt 2.032.052 kr.

 

I bilag 1 er der er kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om foreningerne samt forslag til fordeling af midlerne.

Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter den enkelte forening søger midler til, hvor mange borgere i Herning Kommune, der vil få glæde af aktiviteterne samt foreningens økonomiske forhold i 2018 (formue set i forhold til indtægter og udgifter pr. år). Foreningerne skal indsende det seneste godkendte årsregnskab. Nye foreninger bliver bedt om at indsende et budget og vedtægter for foreningen.

 

I vurderingen af ansøgerne til § 18-midlerne er der taget hensyn til, om den enkelte forening er godkendt til at kunne modtage midler fra andre afdelinger i Herning Kommune. Hovedreglen er, at får foreningen midler under folkeoplysningsloven, så kan de ikke komme i betragtning til § 18 midlerne.

Ansøgningerne er drøftet med Handicap og Psykiatri, Social- og Beskæftigelse, Kultur og Fritid, Sundhed og Ældre samt Center for Børn og Læring. Foreninger med lokale aktiviteter er prioriteret højere end nationale tilbud.

 

Ved store landsforeninger som eksempelvis patienforeninger, interesseforeninger og humanitære foreninger, er ansøgningen set i forhold til de lokale udgifter til social indsats i Herning Kommune.

 

To af ansøgningerne er sendt videre, da de er vurderet til at kunne modtage støtte fra andre udvalg i Herning Kommune.

 

Puljen for 2020 indeholder 3.086.910 kr.

 

Administrationen indstiller, at midlerne i §18-puljen fordeles som angivet i bilag 1.

 

Næste ansøgning til §18 vil blive til efteråret 2020, hvor der søges om midler for 2021. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af §18-puljen for 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Jytte Vind Kristensen  

Regulering af leverandørens frit valgs priser for mad 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019, punkt 99, blev frit valgs priserne for mad 2020 godkendt.

Sagsfremstilling

Efterfølgende er der udmeldt en anden forventet pris- og lønreguleringssats fra Kommunernes Landsforening fra 2,6% til 2,8%. Ved efterkalkulation er der desuden fundet en fejl i beregningen af udbringningen.

Der er derfor i den nye beregning taget højde for begge dele, således at der nu skal godkendes nye takster for frit valgs priser for mad og udbringning.

 

 

I forhold til de takster som blev godkendt på mødet den 23. oktober 2019 er der tale om en minimal ændring på omkring 0,10 kr. pr ret. Ændringen på udbringning ligger på ca 1 kr. i forhold til den takst, som blev godkendt den 23. oktober 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at fritvalgstaksterne for mad 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede om svar fra Civilstyrelsen vedrørende Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

 

Boliger på Søndergade, Vildbjerg drøftet.