Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. juni 2015
Mødested: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny forebyggelseshandleplan version 2.0

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg. Formålet med møderne var blandt andet at drøfte fælles udfordringer, og hvordan fagudvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

 

Forebyggelsesudvalget har midler til at gennemføre projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatsen finansieres i de relevante fagudvalg.

 

På møde i Forebyggelsesudvalget den 8. december 2014 blev en skriftlig opsamling og de indkomne forslag på dialogmøderne drøftet. På baggrund heraf blev det besluttet, at udarbejde projektskitser målrettet:

 • Unge på erhvervsuddannelserne.
 • Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.
 • Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
 • Mennesker med psykisk sygdom.

 

Der er efterfølgende udarbejdet i alt ni projektskitser, som blev drøftet på møde i Forebyggelsesudvalget den 18. maj 2015.

 

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Social- og Sundhedsudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.

 

På baggrund af drøftelserne i de forskellige fagudvalg vil Forebyggelsesudvalget på møde den 17. august 2015 endelig beslutte hvilke projektforslag, der skal indgå i den nye forebyggelseshandleplan, version 2.0.

 

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres de ni projektforslag til en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0.

 

Naturen som social løftestang

Indsat målrettet kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, og som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller social problemstillinger ud over ledighed. Hensigten med indsatsen er at styrke borgerens sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

 

Projektet er et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.  

 

Familieorienteret indsats

En proaktiv indsats målrettet sårbare familier med en forældre der er tilkendt et ressourceforløb. Hensigten med indsatsen er, at børn og unge i familier med sygdomsramt forælder kan vokse op i sunde og trygge rammer og få udviklingsmuligheder på lige fod med andre børn. Gennem en indsats der tager hånd om hele familien, at fremme den ramte forælders sundhed og trivsel og dermed også mulighederne for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Fremskudt sundhedsindsats

Indsats målrettet mennesker med psykiske sygdomme og socialt udsatte borgere. Hensigten med indsatsen er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sundhed og trivsel på dansk

Indsats målrettet ikke-vestlige udlændinge i Medborgerklassen på Lærdansk, Herning. Hensigten med indsatsen er at fremme sundhed og trivsel blandt herboende ikke-vestlige udlændinge og dermed også fremme mulighederne for tilknytning til det danske arbejdsmarked.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Lærdansk, Herning samt Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.   

  

Osteoporose

Indsats med fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af knogleskørhed og knoglebrud.

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Osteoporoseforeningen og Social- og Sundhedsudvalget.

 

At bryde ensomheden

Læregrupper og guidet fælles læsning. Indsats målrettet ensomme (Fx unge, ældre, mennesker på kontanthjælp).

 

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Herning Bibliotekerne og Kultur- og Fritidsudvalget.

   

RØG på Produktionsskolen

Indsat målrettet lærer og elever på Produktionsskolen.

 

Et projekt i samarbejde med Produktionsskolen, Herning.

  

Sårbare unge på erhvervsuddannelserne

Indsats til fremme af mental sundhed og forebygge frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne.

 

Et projekt i samarbejde med Social- & Sundhedsskolen, Herning, Agroskolen, Hammerum og Psykiatrifonden.

                                         

En hverdag i bevægelse

Indsats målrettet de unge på Herningsholm Erhvervsskole.

 

Et projekt i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland.  

 

Alle ni projektskitser kan læses i deres fulde omfang i det vedhæftede bilag. 

 

På baggrund af de forelagte projektskitser ønsker Forebyggelsesudvalget en fælles drøftelse af projekterne.   

 

 

Formandsskabet i Forebyggelsesudvalget samt Ellen Aavad Holm deltager i sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projektskitserne drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2016 - budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2016-2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder indsatsområder og årsmål for 2016, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

 

Jfr. budgetproceduren for 2016 fremsendes forslag til budget 2016-2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område, som består af Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Generelt om budgetforslaget:

 

Budgetforslaget indeholder indsatsområder og årsmål, driftsbemærkninger, ændringsskema og takstoversigt. Alt vedlagt som bilag.

Alle tal er i 2015-priser, idet fremskrivning til 2016-priser først sker senere i budgetprocessen.

 

 

Budgetforslaget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de udmeldte rammer.

 

Som følge af mulighedskataloget, som blev vedtaget af Byrådet i maj 2015, er der foretaget en generel reduktion af servicedriftsrammen på 0,3 %.

 

I perspektivnotatet for Handicap og Psykiatri beskrives den budgetmæssige styringsudfordring, som området har kunnet konstatere gennem flere år. Udviklingstendensen har gennem mange år været mere komplekse sager, større behandlingstyngde og længere behandlingstider. Udgifterne drives af borgernes lovbestemte krav på tilbud. Der er nedsat en styregruppe, som har igangsat konkrete initiativer for området.

Der er ikke taget højde for udfordringen i budgetlægningen for 2016.

 

 
Budgetforslaget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet inden for de udmeldte rammer.

 

Som følge af mulighedskataloget, som blev vedtaget af Byrådet i april 2015, er der foretaget en generel reduktion af servicedriftsrammen med 0,3 %. Herudover bidrager Sundhed og Ældre til mulighedskataloget med forslag til besparelser på 1,7 mio. kr. i 2016 og 4,3 mio. kr. fra 2017.

 

I perspektivnotatet for Serviceområde 18 indgår et opmærksomhedspunkt omkring udviklingen i sundhedsvæsenet. Der ses et stigende antal opgaver i det kommunale sundhedsvæsen med en stigende kompleksitet.

I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen for 2014 og forårsopfølgningen 2015 er konstateret en stor budgetmæssig udfordring på sygeplejeområdet, og der er derfor iværksat en handlingsplan. Der er ikke taget højde for udfordringen i budgetlægningen for 2016.

 

Øvrige opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

 

Ny lovgivning omkring friplejeboliger

Der er i april 2015 gennemført en ændring af Lov om friplejeboliger. Den medfører, at der ikke længere anvendes landsdækkende takster. I stedet skal afregningsprisen for friplejebolig-leverandørens ydelser efter serviceloven fastsættes på en måde, så den tilnærmes den enkelte kommunes eget omkostningsniveau for tilsvarende ydelser.

På baggrund heraf er budgettet for Serviceområde 18 reduceret med 2,500 mio. kr. fra og med 2016.

Det nye afregningssystem omfatter dog kun alle nye leverandører, der godkendes af ministeren for by, bolig og landdistrikter. Leverandører, der allerede er etableret ved kvotetildeling efter de nuværende regler, afregnes som udgangspunkt efter det oprindelige afregningssystem i 10 år.

Da det således må forventes, at der går en årrække før der kan opnås en besparelse på de eksisterende friplejeboliger i Herning Kommune, vil budgetreduktionen give budgetmæssige udfordringer.

 

Biler i hjemmeplejen

Sundhed og Ældre forventer at skulle anskaffe 80 biler til Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i 2016. De eksisterende leasingaftaler udløber 1 juli 2016. Da der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om finansieringsformen, er der ikke taget højde for konsekvenser af anskaffelserne i budgettet for 2016.

 

Ældrepuljen

Der er tilføjet 14 mio. kr. til budgetrammen i 2016 og 2017 vedr. ældrepuljen, som i 2014 og 2015 var et projekt med udgifts- og indtægtsbudget. Fra og med 2018 vil en manglende rammebevilling give budgetmæssige udfordringer.

  

 

Indsatsområder og årsmål:


For SO 13, Handicap og Psykiatri, er formuleret mål omkring implementering af masterplanen, som har fokus på økonomisk balance for området.

 

For SO 18, Sundhed og Ældre, er formuleret mål for det nære sundhedsvæsen med fokus på det igangsatte arbejde omkring akutfunktioner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 at budgetforslaget for 2016-2019, herunder indsatsområder og årsmål, godkendes,

 

at budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2016 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-96-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Handicap og Psykiatri arbejder målrettet med håndtering af den konstante budgetudfordring på området, men kan i forbindelse med den løbende budgetkontrol konstatere, at der igen er udsigt til underskud i 2015. I forlængelse af Byrådets vedtagelse af Mulighedskatalog på Handicap og Psykiatriområdet 1. april 2014, har afdelingen arbejdet med udarbejdelse af en række nye strategier på området.

 

Den overordnede strategi indgår sammen med en række underlæggende strategier i en samlet masterplan for Handicap og Psykiatri, som skal løse budgetudfordringerne på langt sigt, men den handle- og implementeringsplan, der er en del af strategien, indeholder også løsningsforslag på kortere sigt.

 

Formålet med det omfattende strategiarbejde er at skabe en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelsesramme. Strategierne skal klargøre udfordringer, målsætninger og opgaveløsninger i håndteringen af den økonomiske udfordring på handicap- og psykiatriområdet. Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2014 viser for handicap- og psykiatriområdet et underskud på 6,0 mio. kr. Forårets budgetopfølgning viser, at der er udsigt til et underskud på ca. 9,5 mio. kr. på køb og netto i alt 5,4 mio. kr. i 2015. Der er balance i driftsudgifterne, og de sociale tilbud overholder samlet set deres budgetter. Den økonomiske udfordring ligger entydigt på købssiden, idet der visiteres til flere sociale ydelser, end budgetrammen giver mulighed for. Problemet kan ikke forklares entydigt, men er et samspil mellem en lang række komplekse faktorer. Der er ingen enkle løsninger, og flere årsagssammenhænge er uden for vores påvirkningsmuligheder.

 

Der er imidlertid altid nye styringsmuligheder, og ansvaret for opgaveløsning og budgetoverholdelse ligger i Handicap og Psykiatri. Men handlemulighederne vil ofte være afhængige af samarbejde med andre, og løsningerne ligger ikke nødvendigvis alene i det beslutningsrum, vi har i Handicap og Psykiatri. Det er kun i kraft af en proaktiv løsningstilgang, samarbejde og koordinering mellem fagudvalg, forvaltninger og afdelinger, at styringen kan lykkes.

 

Der foretages i den overordnede strategi en afgrænsning af målgruppen til de specialiserede sociale tilbud, set i forhold til de tilbud, der gives i ’normal-området’. Det berører opgavefordeling og koordinering af indsatsen i forhold til andre afdelinger. Tilgangen er, at en tidlig fremskudt og inkluderende indsats kan forebygge og minimere behovet for mere specialiserede indsatser.

 

Målsætninger:

Den centrale politiske fokus i strategien er en række overordnede målsætninger for indsatsen, som sætter retning for måden, vi i Handicap og Psykiatri skal angribe opgaven, herunder:

·        Målsætninger i forhold til progression og rehabilitering

·        Målsætninger i forhold til nærhed og fleksibilitet i tilbud

·        Målsætninger i forhold til flow og kapacitetsstyring i tilbud

·        Målsætninger i forhold til organisering, intern koordinering og samarbejde

·        Målsætninger i forhold til sociale investeringer

 

Implementering - Handlinger:

Strategien indeholder en række konkrete forslag til handlinger. Der er i bilaget til strategien en oversigt, som viser allerede iværksatte tiltag, planlagte tiltag og mulige nye tiltag, herunder:

·        Udvalgets beslutninger i tilknytning til mulighedskataloget i 2014, men en kortfattet implementeringsstatus

·        De planlagte tiltag, der følger af strategiarbejdet, med plan for implementering

·        Forslag til nye handlemuligheder, som udvalget kan forholde sig til.

 

Som eksempel på strategiimplementeringen vedlægges forslag til ”Ny tilgang til opgaveløsning og fælles mål for indsatsen overfor sårbare unge” som blev behandlet af Direktionen d. 26. maj 2015.

Direktionen har besluttet at igangsætte en radikal tværfaglig innovationsproces med den ambition, at der skal ske politisk drøftelse af fælles målsætninger på budgetkonferencen i august.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at     forslag til overordnede målsætninger godkendes
at      forslag til planlagte tiltag og mulige nye tiltag drøftes som afsæt for den videre administrative handling

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Ansøgning om støtte fra puljen midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

  

Sagsresume

Handicap og Psykiatri indsendte mandag den 1. juni 2015 en ansøgning på ca. 1,3 mill. kr. til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje vedrørende midlertidige overgangsboliger for unge hjemløse - mellem 18 og 24 år. Midlerne skal anvendes i perioden 15. juni 2015 til 31. marts 2018. Et af kriterierne for at ansøge om midler fra puljen er, at ansøgningen skal være politisk godkendt. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har forhåndsgodkendt ansøgningen.

Sagsfremstilling

Projektets formål er at afprøve etablering af midlertidige overgangsboliger for unge hjemløse (18-24 år) som et skridt til, at borgerne i målgruppen kan sikres målrettet støtte mhp., at de på sigt kan bo i egen bolig. Formålet er dermed at nedbringe antallet af hjemløse i Herning Kommune og bidrage til udviklingen af yderligere tiltag på området. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Kommunen og Blå Kors pensionat.

 

Som overgangsboliger vil kommunen anvende de nuværende udslusningsboliger, der vil være placeret i tilknytning til Blå Kors pensionat. Gennem det arbejde der pågår, er det tydeligt, at det er en udfordring at skaffe et tilstrækkeligt antal billige boliger. Projektet åbner op for at afprøve/tilknytte endnu et virkemiddel til vores vifte af muligheder.

 

Projektet skal supplere det arbejde, der udføres i projekterne ”udbredelse af hjemløsestrategien” samt ”ungeprojektet” SUB (Støt Unge til Bolig). Målgruppen er unge, der opsøger Blå Kors pensionat på grund af hjemløshed. Projektet er målrettet både mænd og kvinder. Erfaringen viser dog, at hovedparten af de unge hjemløse, der henvender sig på Blå Kors pensionat, er mænd. Der er planlagt otte forløb i projektet - forventeligt med deltagelse af seks mænd og to kvinder. Det vurderes løbende, om antallet af deltagende borgere kan udvides.

 

Økonomi

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje vedrørende midlertidige overgangsboliger for unge hjemløse er ansøgt om ca. 1,3 mill. kr.

 

Der forventes ikke kommunal medfinansiering til projektet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres 2 gange årligt om nøgletal for Sundhed og Ældre.

Formålet er at give et overblik over området.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres udvalgte nøgletal under følgende emner:

 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og sygepleje
 • Sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring
 • Træning og madservice
 • Plejeboliger.

 

Følgende udviklingstendenser kan særligt fremhæves:

 • Stigningen i sygeplejeydelser (figur 5).
 • Stigningen i andelen af hjemmehjælp, der udføres af private leverandører (figur 7).
 • Stigningen i antal ambulante besøg på sygehus (figur 12 og 15).
 • Stigningen i antal borgere med privat madserviceleverandør (figur 18).

 

Det kan herudover konstateres, at:

 • Herning Kommunes andel af borgere 65+ år, som modtager hjemmehjælp, ligger lavt sammenlignet med andre kommuner (figur 6).
 • Herning Kommunes udgiftsniveau til kommunal medfinansiering ligger lavere end landsniveauet (figur 9).

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at nøgletallene tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektmidler fra Helsefonden til Hjælpemiddelenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Hjælpemiddelenheden har modtaget projektmidler på i alt 300.000 kr. fra hhv. Helsefonden og Ergoterapeutforeningens Praksispulje til projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode”.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelenheden er blevet bevilget i alt 300.000 kr. til projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode”. Projektet indebærer implementering og effektmåling af metoden i praksis. Ergoterapeutforeningens Praksispulje har bevilget 50.000 kr. til implementeringsdelen i projektet og Helsefonden har bevilget 250.000 kr. til effektmålingsdelen i projektet.

 

Begrebet ”Lejring” er betegnelsen for den situation, hvor plejepersonalet lægger borgeren i seng. 

 

Forskning viser, at sansestimulering som dybe tryk, afgrænsning og ro virker beroligende på centralnervesystemet. Udgangspunktet for projektet er derfor, at man ved at arbejde med borgernes kropsafgrænsning/kropsfornemmelse opnår, at de bliver mere rolige og mindre angste og anspændte og dermed opnår en bedre søvnkvalitet.

 

Metoden skal være med at afhjælpe de situationer, hvor almindelige dagligdagsfunktioner så som søvn og personlig pleje er problematiske for nogle borgere fordi de er fysisk urolige. Det handler ofte om borgere med forskellige hjernesygdomme som eksempelvis demens.

 

Den kropsafgrænsende lejringsmetode er udviklet af terapeuter i Herning Kommune. Metoden indebærer en særlig teknik omkring lejring af borgere i forbindelse med søvn. I stedet for som vanligt at anvende dyre hjælpemidler som eksempelvis særlige dyner med beroligende plastikkugler, anvendes helt almindelig dyner som svøbes tæt omkring borgeren på en sådan måde, at de oplever tryghed og afspænding.

  

Implementeringsdel

Implementeringen af metoden skal ske på 5 plejecentre i Herning Kommune: Søglimt i Sunds, Sørvad Plejehjem, Kastanjegården, Aulum, Rosenlundcentret, Snejbjerg, Engholmcentret, Sdr. Felding.

 

Effektmålingsdel

Projektet indebærer en opfølgning på effekterne af metoden for de borgere, som lejres efter metoden. 

 

 

Økonomi

Da projektmidlerne gives af en forening og en fond, der begge er organiserede på privatretligt grundlag, skal der betales 17.5% moms. Det betyder at midlerne, der tilføres projekteret er 41.250 kr. netto til implementeringsdelen og 206.250 kr. netto til effektmålingsdelen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,

 

at

 

 

 

at

der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 50.000 kr. (ekskl. tilskudsmoms 41.250 kr.) til implementeringsdelen i projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode” på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2015,

 

der meddeles en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 250.000 kr. (ekskl. tilskudsmoms 206.250 kr.) til effektmålingsdelen i projektet ”Den kropsafgrænsende lejringsmetode” på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2016.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.30.10-P15-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Godkendelse af sundhedsberedskabsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedsberedskabsplanen blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. marts, punkt 28, principgodkendt og sendt i høring. Efter endt høringsproces sendes Sundhedsberedskabsplanen nu til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Udkast til sundhedsberedskabsplanen blev principgodkendt af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 11. marts, 2015 som punkt nr. 28. Herefter blev planen sendt til høring hos Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland og nabokommunerne.

 

Høringssvarene

Der er indkommet høringssvar fra Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland og Billund og Holstebro Kommuner. Fra kommunerne var der rettelser til bl.a. kontaktoplysninger.

 

Sundhedsberedskabsplanen er herefter tilpasset, således at høringssvarene er indarbejdet. Dog er Sundhedsstyrelsen ønske om, at Herning Kommune indgår aftaler med de praktiserende læger i kommunen vedrørende ekstraordinært udskrevne patienter, ikke indarbejdet. Dette drøfter Herning Kommune i sundhedsaftalesamarbejdet.

 

Høringssvarene fra Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland er vedlagt som bilag.

 

Den reviderede sundhedsberedskabsplan vil efter godkendelsen blive sendt til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Sundhedsberedskabsplanen 2015 godkendes.

 

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Udkast til friluftslivstrategi i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Høring om friluftslivsstrategi for Herning Kommune.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er, at udarbejde en strategi for friluftslivet.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet; Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være, og derfor er visionen i friluftslivsstrategien:

 

Et alsidigt, tidssvarende friluftsliv,

som er med til at skabe rammerne

om det gode liv

for borgerne i Herning Kommune.

 

Der har i arbejdet med strategien været stort fokus på at indsamle viden om friluftslivet og ønsker til et fremtidigt friluftsliv i øvrige forvaltninger. Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid, Veje, Trafik & Byggemodning, Planafdelingen samt Natur og Grønne Områder. Herudover har der været dialog med repræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til friluftslivstrategi for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur - regnskab og evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab samt evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets studietur 14. - 17. april 2015 foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

  

Der foreligger regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Amsterdam 14. - 17. april 2015 til godkendelse.

 

 

Samtidig med godkendelse af regnskabet anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget evaluerer studieturen med udgangspunkt i det afviklede program. Programmet er vedlagt som bilag. Derudover har administrationen beskrevet indtryk fra besøgene i Demenslandsbyen De Hogeweyk, Mentrum i Amsterdam og Omnizorg i Appeldoorn:

 

Demenslandsbyen:

I De Hogeweyk skal livet med demens fortsætte med at være levende, personligt og så tæt på normalen som muligt - så længe som muligt.

 

De Hogeweyk er hjem for 152 personer med demens. Det lukkede boligområde er både hjem og lokalmiljø, men samtidig et plejehjem. I byen er der 23 rækkehuse, som er indrettet ud fra de syv hyppigst forekommende livsstil i Holland. I hvert hus bor der seks beboere sammen efter hvilken livsstil, de har tilhørt, for eksempel de praktisk orienterede, som omfatter håndværkere og landmænd. Tanken er, at man fortsætter et genkendeligt liv, som er bestemt af ens livsstil.

 

Livet i husene leves som i en familie, hvor blandt andet hverdagslivets gøremål er en af opgaverne. Det vil sige at købe ind, lave mad og vaske tøj. Og så er der livet i landsbyen, som giver mulighed for blandt andet at komme i teater, deltage i klubaktivitet, gå på bar og spise i restauranten.

 

De Hogeweyk har 400 frivillige til at hjælpe beboerne. De frivillige byder ind efter deres interesser. Koordineringen af det frivillige håndteres af en koordinator.

 

Landsbyen har formået at være en del af lokalsamfundet, så de lokale bruger byen og er med til at gøre den levende.

 

Vi vil helt sikkert kunne arbejde videre med tankerne bag demenslandsbyen i en dansk kontekst: At der skabes rammer, hvor borgeren med demens kan gå frit rundt uden at føle sig overvåget gør disse borgere rolige. At lokalsamfundet bliver en del af landsbyen/plejecentret, og at man får et nabofællesskab, hvor beboernes livsstile passer sammen.

 

I Danmark er vi udfordret lovgivningsmæssigt i forhold til låste døre. Men den problematik kunne bringes op nationalt af hensyn til det gode liv for borgere med demens.

 

Mentrum

Mentrum er et tilbud til voksne, der har en alvorlig psykisk sygdom og/eller afhængighed. Det er personer, der er til fare for sig selv eller deres omgivelser, og har brug for hjælp, men beder ikke om det eller accepterer det umiddelbart. Der er tale om en specialiseret opsøgende indsats med intensiv behandling, rådgivning og pleje.  

 

Mentrum involverer personens miljø i behandlingen. Familie, nære venner, naboer, lokale beboere, myndigheder i bydelen. Mentrum arbejder fra omkring 20 adresser i Amsterdam.

 

Sammenlignet med danske forhold er der tale om et tilbud, som rummer de elementer, vi har i Hjemløseteamet og støtte-/kontaktperson-ordningen.

Der arbejdes således også ud fra mange af de samme målsætninger og metoder, som vi anvender: ”Housing first”, rehabilitering og de evidensbaserede bostøttemetoder: ACT (Assertive Community Treatment), ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention).

 

Omnizorg

Omnizorg er for mennesker med misbrugsproblemer eller psykiske problemer, der er blevet hjemløse og/eller har en kombination af problemer. Resultatet er, at de ikke (længere) kan klare sig alene i samfundet og har helbredsproblemer.

 

Der er i dansk sammenligning tale om et tilbud, som rummer både misbrugsbehandling, varmestue, herbergsfunktion og længerevarende botilbud.

 

Der er tale om et nyere byggeri. Der er hele vejen gennem bygningen anvendt meget solide materialer, jern, hårdt træ, fliser, beton og linoleumsgulve. Bygningen fremtræder rå, men lys og imødekommende med mange kontrastfarver.

 

Fra gaden bliver vi mødt af en lukket gitterport, som fører ind i en åben gård. Her er mange mennesker, hvor nogen tydeligvis misbruger stoffer, og der bliver tilsyneladende også handlet stoffer. Gårdhaven forekommer indeklemt og mørk, men er ellers grøn med træer og efeu og græsser i plantekasser på gårdens mange altangange.

 

Vi kommer ind i en stor åben foyer med trappe til øvrige etager. Umiddelbart inden for indgangen er der et bemandet overvågningsrum, hvor bygningens mange kameraer kan aktiveres. Ved siden af kontrolrummet er der et rygerum og et alkoholrum, hvor brugerne frit og afskærmet fra andre kan drikke og ryge.

 

Fra foyeren er der adgang til et åbent vaskeri, som frit kan benyttes af brugerne og der er et lille værksted, hvor der kan stryges og repareres tøj.

 

I foyeren er der omkring 60 store opbevaringsskabe, som kan benyttes af brugerne. Skabene er meget solide, med låger lavet i jern og med solide låse.

 

I stueetagen er der desuden udleveringsrum for substitutionsbehandling. Medarbejderne sidder af sikkerhedshensyn beskyttet i et aflåst glasbur, og stofferne bliver udleveret gennem en bordlem ind til brugernes rum, hvor der også er mulighed for at fixe.

 

På 1. sal er der en stor varmestue med madservering, industrikøkken. I tilknytning til varmestuen et computerrum med tre pc’er til brugernes frie afbenyttelse. Fra varmestuen udgang til en stor terrasse med udsigt til gårdhave og hele bebyggelsen. På 1. sal ligger ellers administration, personalerum og mødelokaler.

 

På 2. sal ligger Herberget med flere fælles sovesale med 10 – 12 køjesenge, igen bygget i meget kraftige materialer og kun adskilt af små træskærme ved hovedgærdet. Der er et lille personligt aflåst skab ved hver seng, men kun til opbevaring af nøgler, penge, cigaretter m.v. I tilknytning til sovesalene er der fælles baderum og toiletter.

 

På de øvrige etager er der mere længerevarende botilbud, hvor borgerne har egne værelser/lejligheder og fælles køkken med plads til 16 beboere.

 

 

   

   Indgang fra gaden og gårdhavemiljø

 

 

Fixerum, hvor borgeren sidder isoleret fra medarbejderne

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at studieturen evalueres,
at regnskabet for studieturen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker som en del af evalueringen fokus på udviklingen på demensområdet jf. erfaringerne fra besøget i demenslandsbyen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.06.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Fælleslegatet for værdige trængende i Herning kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 28. januar 2015 orienteret om fordelingen af midlerne fra kapitalafkastet i 2014 fra Fælleslegatet for værdige trængende i Herning Kommune. I den forbindelse bad udvalget om, at der blev fremlagt en vurdering af en ændret udbetalingsprocedure, evt. en nedlæggelse af legatet over tid.

 

Administrationen skal i det følgende redegøre for de muligheder, der foreligger.

Sagsfremstilling

Fælleslegatet for værdige trængende i Herning kommune (i daglig tale Fælleslegatet) blev oprettet i 1985 ved Socialministeriet godkendelse af, at 23 små og større legater blev sammenlagt til ét legat. Legatkapitalernes størrelse varierede fra 520,80 kr. som det mindste til 282.587,94 kr. som det største. Efterfølgende er Fælleslegatet blevet tilført yderligere 2 legater.

 

Legatkapitalen udgør i dag ca. 1,2 mill. kr. og er for den overvejende del anbragt i værdipapirer.

 

Jvf. § 2 stk. 3 i fundatsen for Fælleslegatet skal aktiverne anbringes efter de for legatmidler gældende reger. Legatkapitalen skal forblive urørt og eventuel kursgevinst tillægges kapitalen.

 

Ifølge § 32 i Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger fremgår det, at Fondsmyndigheden (Civilstyrelsen) efter indstilling fra bestyrelsen kan tillade, at en bestemmelse i vedtægten ændres. Det kan herunder tillades, at fonden sammenlægges med andre fonde, eller at en fond, hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, opløses ved uddeling af kapitalen.

 

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være sandsynligt, at der kan opnås tilladelse fra Civilstyrelsen til nedlæggelse af legatet. Derimod er det tænkeligt, at Civilstyrelsen evt. vil give tilladelse til, at kapitalen over tid nedbringes ved anvendelse af større beløb til de årlige uddelinger, såfremt der skønnes behov herfor.

 

På trods af kapitaltilførsel har renteafkastet igennem de senere år været lavere. Fra 2007 (kommunesammenlægningen) og til 2014 har udviklingen i antal ansøgere og udbetalinger set således ud:

 

År

Sum til uddeling

Antal ansøgere

Antal modtagere

Laveste/højeste legatbeløb

2007

 51.200

100

46 

 500(1)/1.450

2008

 54.000

94

48

 500(1)/1.800

2009

 53.500

70

41

 500(3)/2.000

2010

 53.500

118

40

1.000/2.000 

2011

 55.500

75

35

1.300/2.000

2012

 51.900

81

41

1.000/2.000 

2013

 44.300

68

38

500(3)/2.000

2014

 42.000

61 

36

600(1)/1.800 

 

Legaternes størrelse er gradueret efter antallet af hjemmeboende børn under 18 år.

 

Ved vurdering af ansøgernes berettigelse til legatmidler er der taget udgangspunkt i husstandens indkomst fratrukket boligudgifter.

 

Faldet i antallet af ansøgere kan skyldes, at der er mere fokus i pressen på de øvrige muligheder, der er for at søge om økonmisk hjælp, f.eks. Frelsens Hær og ASF Dansk Folkehjælp.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at hidtidig praksis fastholdes,
at Civilstyrelsen ansøges om tilladelse til, at der tages af legatkapitalen, når ansøgermængden gør, at der er behov derfor.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om personsag.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-96-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Sondering ved håndtering af budgetudfordringen på handicap- og psykiatriområdet