Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2020 og overførsler 2020-21 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2020 forelægges regnskab 2020 samt overførselsønsker fra 2020 til 2021 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2020 til 2021 forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.


Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2020 og overførselssagen 2020-2021, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. april 2021 og i Byrådet den 20. april 2021.


Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet merforbrug på 13,449 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 11,982 mio. kr. overført til 2021.


Tabel 1 - samlet drift:


Social- og Sundhedsudvalget

- drift

Oprindeligt

budget 2020

Tillægsbevil-

linger/

omplaceringer

2020

Genbevil-

linger
2020

Korrigeret

budget

2020

Resultat

2020

Afvigelse

2020

Søges overført

til 2021

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

G

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

327.480

-875

2.090

328.695

331.736

-3.041

-2.649

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

737.428

21.304


-4.001

754.731

765.139

-10.408

-9.333

Social- og Sundhedsudvalget i alt

1.064.908

20.429

-1.911

1.083.426

1.096.875

-13.449

-11.982Regnskabet for 2020 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 7,199 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 6,919 mio. kr. overført til 2021.


Tabel 2 - samlet anlæg:


Social- og Sundhedsudvalget

- anlæg

Oprindeligt

budget 2020

Tillægsbevil-

linger/

omplaceringer

2020

Genbevil-

linger
2020

Korrigeret

budget

2020

Resultat

2020

Afvigelse

2020

Søges overført

til 2021

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C

D (=A+B+C)

E

F (=D-E)

G

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

23.257

-446

18.069

40.880

35.127

5.753

5.753

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

312

3.567

586

4.465

3.019

1.446

1.166

Social- og Sundhedsudvalget i alt

23.569

3.121

18.655

45.345

38.146

7.199

6.919


Overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet og nærmere specifikation af overførselsønskerne er beskrevet serviceområdeopdelt nedenfor.


Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler – drift:

Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 3,041 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 3 – drift, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:


Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift

Korrigeret budget

2020

Resultat

2020

Afvigelse 2020

Søges overført til 2021

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C (=A-B)

D


Rammestyring

140.468

146.248

-5.780

-5.780

Selvforvaltning

190.891

187.789

3.104

3.104

Udenfor rammestyring (ældreboliger og lejetab)

-4.484

-4.092

-392

0

Projekter

0

-27

27

27

Overførselsindkomster

1.820

1.820

0

0


I alt

328.695

331.736

-3.041

-2.649


Merforbruget på det rammestyrede område på 5,780 mio. kr. omfatter blandt andet udgifter på 4,6 mio. kr. til objektivt finansierede tilbud. Det drejer sig om Kofoedsminde, som er et regionalt drevet tilbud for udviklingshæmmede, samt de særlige psykiatriske pladser på sygehusene.


I resultatet for selvforvaltning indgår et overført mindreforbrug fra 2019 på 2,090 mio. kr.


Som det fremgår af tabel 1, er budgetrammen for 2020 reduceret med netto 0,875 mio. kr. via omplaceringer/tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:


 • kompensation og tilskud i forbindelse med Covid-19, +1.5 mio. kr.
 • korrektion af overhead i forbindelse med takstberegning: +1,6 mio. kr.
 • korrektion af budgetramme i forbindelse med organisationstilpasningerne (statsrefusion på Blå Kors Varmestue): - 4,8 mio. kr.
 • differentieret lønfremskrivning: +0,6 mio. kr.


Endvidere er tildelt en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende midler fra den sociale investeringspulje til projektet "Styrmand i eget liv" (ingen nettopåvirkning af driftsrammen).


Resultatet fordelt på resultatområder udgør følgende:


Tabel 4 – drift fordelt på resultatområder Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:


Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - drift

Korrigeret budget

2020

Resultat

2020

Afvigelse 2020

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C (=A-B)

Handicap

255.882

258.716

-2.834

Sindslidende

66.040

67.031

-991

Tværgående

3.668

2.664

1.004

Blå Kors Varmestue*

3.105

3.325

-220

I alt

328.695

331.736

-3.041

*) Merforbruget på 220 tkr. for Blå Kors Varmestue består af et merforbrug på driften på 13 tkr. og merforbrug på det rammestyrede område (statsrefusion) på 207 tkr.


Handicap og Psykiatri har de seneste år været udfordret af øget tilgang af borgere, og særligt af flere dyre enkeltsager. Udviklingen er i tråd med de landsdækkende udfordringer på handicap- og psykiatriområdet.


I 2020 har Handicap og Psykiatri iværksat en udviklingsplan, som gennem ændret mindset og 4 konkrete udviklingsspor skal sikre ny retning og budgetoverholdelse. Udviklingskataloget havde en forventet økonomisk effekt på 2,5 mio. kr. i 2020, men har i stedet vist i en effekt på ca. 5 mio. kr. Samtidig er der via budgetforliget for 2020 blevet tilført 8,5 mio. kr. til servicedriftsrammen for 2020.


Som nævnt omfatter resultatet udgifter på 4,6 mio. kr. til objektivt finansierede tilbud. Det drejer sig om Kofoedsminde, som er et regionalt drevet tilbud for udviklingshæmmede, samt de særlige psykiatriske pladser på sygehusene. Udfordringen med merudgifter til objektitivt finansierede områder er ikke unik for Herning Kommune.Serviceområde 18 Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 10,408 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:


Tabel 5 – drift, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre:


Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - drift

Korrigeret budget

2020

Resultat

2020

Afvigelse 2020

Søges overført til 2021

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C (=A-B)

D


Rammestyring

334.327

347.538

-13.211

-13.211

Selvforvaltning

436.150

434.767

1.383

1.383

Udenfor rammestyring (ældreboliger og lejetab)

-22.691

-21.616

-1.075

0

Projekter

6.945

4.450

2.495

2.495


I alt

754.731

765.139

-10.408

-9.333


Merforbruget på det rammestyrede område udgør 13,211 mio. kr. heri indgår


 • uudmøntet besparelse fra 2019 på 4,9 mio. kr. i forbindelse med løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet
 • kendte udfordringer på hjælpemiddelområdet, hvor merforbruget udgør 5,704 mio. kr.


Selvforvaltningsområdet har et mindreforbrug på 1,383 mio. kr. Heri indgår indbetalte brugermidler på 2,223 mio. kr. til kommunens aktivitetscentre for aktivitetsåret 2020/2021, som er øremærket til aktiviteter i 2021.


2020 har været et helt særligt år for Sundhed og Ældre, idet området har stået for store opgaver i driften i forbindelse med Covid-19. Blandt andet har Sundhed og Ældre stået for kommunens centrale indkøb af værnemidler og drift af værnemiddellager. Den samlede udgift til køb af værnemidler i Sundhed og Ældre udgjorde 6,073 mio. kr. i 2020. Det skønnes, at Sundhed og Ældres merudgifter i forbindelse med Covid-19 overstiger den modtagne kompensation med ca. 4 mio. kr.


Som det fremgår af tabel 1, er budgetrammen for 2020 for Serviceområde 18 forøget med netto 21,304 mio. kr. via omplaceringer/tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:


 • kompensationer og tilskud i forbindelse med Covid-19, +12,2 mio. kr.
 • differentieret lønfremskrivning, + 7,2 mio. kr.
 • midler til personale med tilskud, +0,9 mio. kr.
 • DUT-midler, + 0,7 mio. kr.


Endvidere er tildelt følgende indtægts- og udgiftsbevillinger (ingen nettopåvirkning af driftsrammen):


 • tilbageførte AUB-midler, tilført til dækning af udgifter til øget elevrekruttering, 2,1 mio. kr.
 • puljemidler til projektet ”Taktil sansestimulering som naturligt arbejdsredskab på plejecentre", 0,6 mio. kr.
 • indtægter som VISO-leverandør af specialiseret rådgivning til andre kommuner og borgere indenfor demensområdet, 0,8 mio. kr.
 • puljemidler til forskningsprojektet ”En bedre hverdag”, 0,7 mio. kr.
 • puljemidler til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen, 0,7 mio. kr.Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler - anlæg:


Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2020 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor:


Tabel 6 – anlæg, specificeret:


Social- og Sundhedsudvalget

- anlæg

Korrigeret budget

2020

Resultat

2020

Afvigelse 2020

Søges overført til 2021

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C (=A-B)

D


Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Blå Kors Varmestue og Herberg

2.101

0

2.101

2.101

Udvidelse af Mosaikken

18.716

16.476

2.240

2.240

Tilbygning Rosenholm

16.863

16.678

185

185

Caféfunktion for Bo- og Støttecenter Herning

1.200

1.200

0

0

Fleksibel anlægspulje

2.000

773

1.227

1.227


Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i alt

40.880

35.127

5.753

5.753


Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Sunds Aktivcenter

3.567

0

3.567

3.567

Rehabiliteringscentret

675

395

280

0

Velfærdsteknologipulje

639

272

367

367

Pulje til projekter (papirpenge)

-416

2.352

-2.768

-2.768


Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i alt

4.465

3.019

1.446

1.166


Social- og Sundhedsudvalget i alt

45.345

38.146

7.199

6.919


Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:


 • Blå Kors Varmestue og Herberg: Der er afsat i alt 22,9 mio. kr. i 2020 og 2021 opførelse af nye varmestue og herberg. Anlægsmidlerne for 2020 er afsat til rådgivere på byggesagen, nedrivning af eksisterende bygninger og genhusning. De afholdte omkostninger i 2020 indgår under "pulje til projekter (papirpenge)", og vil blive omplaceret til projektet i 2021.


 • Udvidelse af Mosaikken: Byggeriet er færdiggjort og taget i brug januar 2021. Der resterer honorarudgifter, slutfakturaer mv. til afholdelse i 2021.


 • Tilbygning Rosenholm: Projektet er færdiggjort og taget i brug i 2020. Det endelige anlægsregnskab afventer de sidste regninger.


 • Caféfunktion for Bo- og Støttecenter Herning: Anlægsregnskabet for den nye caféfunktion på Tre Birke blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i januar 2021.


 • Fleksibel anlægspulje: Det fremgår af de vedtagne principper for anvendelsen af Handicap og Psykiatris fleksible anlægspulje, at anvendelsen af puljen hvert år skal fremlægges for Byrådet sammen med årsregnskabet. I 2020 er puljemidlerne anvendt således:Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri - fleksibel anlægspulje

Bevilling

2020

Resultat


2020

Afvigelse

Søges overført til 2021

Bemærkning

1.000 kr., 2020 pl.

A

B

C (=A-B)

D
Ombygning af Lyngen 3, Aulum

454

489

-35


Afsluttet i 2020. Merforbrug modregnes i de uudnyttede midler.

Etablering af udendørs overdækninger på Tre Birke

450

0

450

450

Levering har først fundet sted i februar 2021.

Etablering af alarmer på Nørrevænget og Thrigesvej

386

0

386

386

Levering har først fundet sted i februar 2021.

Etablering af skærmende hegn og øvrige tilpasninger på Mosaikken


300


284


16


16


Projektet afsluttes i 2021.

Uudnyttede midler 2020

410

0

410

375
I alt

2.000

773

1.227

1.227Et mindreforbrug på 1,227 mio. kr. søges således overført til 2021 til færdiggørelse af bevilgede projekter 2020 samt igangsætning af nye projekter i 2021.Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


 • Sunds Aktiv Center: I maj 2020 blev frigivet 7,1 mio. kr. til om- og tilbygning af Sunds Aktiv Center. I budgetforliget 2021-2022 blev der afsat yderligere 1,5 mio kr. Et nyt programoplæg for projektet blev godkendt af Byrådet i januar 2021, og det forventes, at byggeriet påbegyndes medio 2021.


 • Rehabiliteringscentret: Anlægsregnskabet for udvidelse af Rehabiliteringcentret på Brændgårdvej blev godkendt på Byrådets møde i august 2020.


 • Velfærdsteknologipuljen: Puljemidlerne på 0,367 mio. kr. søges overført til 2021. Det planlægges, at overførslen skal anvendes til projekter omkring virtuel reality teknologi i forhold ensomhed blandt ældre hjemmeboende, systemer til audiovisuel stimulering af beboere på plejecentrene og kommunikation med pårørende.


 • Pulje til projekter (papirpenge 2018-21): Merforbruget på 2,768 mio. kr. søges overført til 2021. Følgende udgifter, som er en del af forbruget i 2020, vil blive overført til bevilgede anlægsprojekter i 2021:
  • Varmestue, Herberg og skæve boliger, 3,152 mio. kr.
  • Lyngen 3 (omkonteres til fleksibel anlægspulje), 0,024 mio. kr.


Der er udarbejdet et særskilt regnskab for anvendelse af papirpengene i 2020.Frigivelse af fleksibel anlægspulje 2021 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:


I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev afsat midler til en fleksibel anlægspulje for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. I investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. årligt. Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, med 2,0 mio. kr. i udgift i 2021 til nyt stednummer 551xxx Fleksibel anlægspulje 2021.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2020 og de overordnede bemærkninger hertil jf. sagen tages til efterretning
at de i sagen skitserede overførselsønsker for Social- og Sundhedsudvalgets områder godkendes

at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, nyt stednr. 551xxx "Fleksibel anlægspulje 2021" med 2,0 mio. kr. i udgift i 2021.


Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2020 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2020, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2020 er opfyldt.


Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:


 • Et styrket fokus på menneske, faglighed og økonomi på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.


For Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er fulgt op på følgende årsmål:


 • Det nære sundhedsvæsen og sundhedsreformen - forberedelse til ændringer
 • Rekruttering og fastholdelse af tilstrækkelig arbejdskraft
 • Sundhedshus - samling af genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på én matrikel med et decentralt element (fællesmål med Serviceområde 19).


Opfølgningerne, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens forslag til opfølgning på politiske mål 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Etablering af skærmede plejeboliger på Kastaniegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. juni 2020, punkt 61, at syv almindelige plejeboliger omlægges til skærmede plejeboliger på Kastaniegården. Der gives en opfølgende orientering om omlægningen, som er blevet forsinket. Årsagen til forsinkelsen er, at omlægningen medfører en mindre ombygning med etablering af demensvenlig indretning og etablering af sprinkleranlæg på plejecentret. Efter en bygningsmæssig gennemgang anbefales, at der omlægges otte almindelige plejeboliger til skærmede plejeboliger og ikke kun syv plejeboliger.

Sagsfremstilling

Der opleves et stigende behov for tilbud på demensområdet. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget besluttet midlertidige løsninger til imødegåelse af presset:

 • Den 17. juni 2020, punkt 61, blev det besluttet at fremskynde omlægning af fire almindelige plejeboliger på Fuglsangsø og syv almindelige plejeboliger på Kastaniegården i Aulum til skærmede boliger. Der er tale om en midlertidig løsning af kapacitetsbehovet. Det har efterfølgende vist sig, at denne omlægning kan medføre krav om brandsikring på Kastaniegården. Løsningen på Kastaniegården er derfor forsinket.
 • Den 15. december 2020, punkt 113, blev det besluttet, at der for en kortere periode omlægges seks pladser på Rehabiliteringscentret til midlertidige skærmede pladser til borgere med svær demenssygdom. Det fremgår af beslutningen, at der er akut behov for permanente skærmede pladser.


I forlængelse af beslutningen omkring etablering af syv skærmede plejeboliger på Kastaniegården har der været en bygningsmæssig gennemgang med henblik på at sikre, at plejecentret har en demensvenlig indretning, hvor beboere med demenssygdom skærmes bedst muligt, og at plejecentret lever op til de nye brandkrav i Bygningsreglementet (BR18).


Den bygningsmæssige gennemgang viser, at:

 • Det er muligt at etablere et demensafsnit med otte skærmede plejeboliger ved at lave en mindre ombygning.
 • Der kan sikres demensvenlig indretning på etagen med de otte skærmede plejeboliger ved etablering af opholdsarealer med inventar, vindfang, afskærmning af trappeområde samt demenssikring af alle vinduer og døre.
 • Der skal etableres brandsikring på Kastaniegården for at leve op til det nye regelsæt i Bygningsreglementet. Det fremgår af budgetforlig 2021/2022: "Plejeboligplanen fastholdes, og de nye bygningsstandarder omkring brandsikkerhed indtænkes naturligvis, ligesom eksisterende plejeboliger løbende opgraderes".


Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for ombygningerne og brandsikringen. I den forbindelse er anlægsudgifterne og driftsudgifter beregnet.


Proces- og tidsplan for ombygninger på Kastaniegården


Kommunale Ejendomme har udarbejdet et forslag til proces- og tidsplan for ombygningerne.


Tidspunkt

Handling

Januar 2021

Afklaring af økonomi vedrørende både sprinkling og ombygningsprojektet vedrørende demensvenlig indretning og omgivelser.

Februar 2021

Opstartsmøde med rådgiver omkring både etablering af sprinkling og ombygningsprojektet.

Marts 2021

Udbud vedrørende sprinkling udsendes.

April 2021

Opstart på etablering af sprinkling.

April 2021

Indsendelse af ombygningsprojekt vedrørende demensvenlig indretning med henblik på byggetilladelse.

Juni 2021

Opstart på ombygningsprojektet.

Juli 2021

Afslutning på byggesag.

August 2021 (forventet 1. august)

Ibrugtagning af skærmede plejeboliger.


De skærmede plejeboliger forventes at være indflytningsklare den 1. august 2021.


Udgift til ombygning med demensvenlig indretning


Der er udarbejdet et prisoverslag over udgifterne til demensvenlig indretning af servicearealer i etagen med de otte skærmede plejeboliger. Ombygningen omfatter etablering af opholdsarealer med inventar, vindfang, afskærmning af trappeområde samt demenssikring af alle vinduer og døre.


Den samlede udgift udgør 0,600 mio. kr. i 2021.


Udgiften til den mindre ombygning afholdes inden for budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Anlægsudgift til brandsikring


I henhold til bygningsreglementet er der krav om brandsikring ved fx omlægning af ældreboliger til plejeboliger og ved tilbygninger og ombygninger af eksisterende plejecentre. Ombygningen på Kastaniegården medfører dermed krav om etablering af sprinkleranlæg på hele Kastaniegården. Der er udarbejdet overslag over udgiften hertil.


Overslag over anlægsøkonomien ved brandsikring - estimeret udgift.

 • Overslag over anlægsudgifter ekskl. moms - 2.020.000 kr.
 • Overslag over den kommunale anlægsudgift vedrørende servicearealdelen ekskl. moms. Hertil grundkapitalindskud på 10% og låneomkostninger - 1.060.000 kr.
 • Overslag over anlægsudgift vedrørende boligdelen inkl. moms. - 1,240.000 kr.
 • Anslået gennemsnitlig månedlig huslejestigning pr. bolig for beboerne - 64 kr.


Det økonomiske overslag er beregnet under forudsætning af en levetid på 25 år og med en 25-årig låneberegning.


En huslejestigning for beboerne kræver en forudgående godkendelse via beboerdemokratiet.


Beregningen viser, at der forventes en kommunal anlægsudgift på ca. 1,060 mio. kr. ved brandsikring af Kastaniegården. Udgiften henhører ikke under Social- og Sundhedsudvalget, idet der er tale om tekniske installationer i bygningen.


Driftsbudget


Da bygningsgennemgangen har vist, at det er muligt at etablere et demensafsnit med otte skærmede plejeboliger, er driftsøkonomien genberegnet. Merudgiften til grundnormeringen for otte skærmede plejeboliger er 0,707 mio. kr. på årsbasis.


I forbindelse med genberegningen og den konkrete driftsplanlægning har det vist sig nødvendigt, at der er ansættes en ekstra fast nattevagt på Kastaniegården. Kastaniegården har en størrelse, hvor der normalt kun er én nattevagt. Ved etablering af et demensafsnit kræver det, at der er to nattevagter, da beboere med svær demenssygdom skal skærmes og ikke kan være alene hjemme. Plejecentrets størrelse og indretning betyder, at en nattevagt ikke passe alle plejecentrets beboere. Merudgiften hertil er 1,1 mio. kr. på årsbasis og udgør en fast udgift uagtet antallet af skærmede plejeboliger.


I budgetforliget er der afsat budget til afledt drift i den takt, som der opføres nye plejeboliger i. Driftsudgifterne for de otte skærmede plejeboliger kan afholdes af de afsatte midler til afledt drift i investeringsoversigten fra 2022/2023, hvor der af afsat afledt drift til åbning af nye skærmede plejeboliger medio 2022. Dog bemærkes, at afledt drift ikke kan dække finansieringen af den faste nattevagt.


Da omlægningen af boligerne på Kastaniegården forventes gennemført pr. 1. august 2021 udgør netto-merdriftsudgifterne 0,753 mio. kr. i 2021, 1,127 mio. kr. i 2022 og 1,100 mio. kr. fra 2023 og frem. Udgiften afholdes inden for budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Det er vurderingen, at den økonomiske konsekvens af ikke at etablere flere demensboliger kan blive større end udgiften til drift af disse, da mangel på demensboliger kan medføre, at Herning Kommune må tilbyde borgere med svær demenssygdom dyrere tilbud uden for kommunen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der etableres otte skærmede plejeboliger på Kastaniegården
at udgifter til etablering af demensvenlig indretning på 0,600 mio. kr. i 2021 afholdes inden for budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre
at merdriftsudgifter på 0,753 mio. kr. i 2021, 1,127 mio. kr. i 2022 og 1,100 mio. kr. fra 2023 og frem afholdes inden for budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Administrationen oplyste, at der skal tages forbehold for tidsplanen på grund af eksterne rådgiveres mulighed for at levere inden for den givne tidsramme.


Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Høring: Udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse. Udkastet til strategi er sendt i høring blandt kommunerne i Region Midtjylland og andre samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har udarbejdet en strategi for sundheds- og psykiatrihuse. Region Midtjyllands ramme for strategien er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplanen samt Sundhedsaftalen.


Det fremgår af Sundheds- og hospitalsplanen, at Region Midtjylland vil udvikle sundheds- og psykiatrihuse:

 • I et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere
 • Med afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital
 • Med fokus på at styrke sundheden og forebygge sygdomme
 • Med fokus på en helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse.


Region Midtjylland ønsker med strategien at sætte en tydelig retning for den videre udvikling og udbygning af regionens sundheds- og psykiatrihuse i et tæt samarbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund. Dette sker med afsæt i Sundhedsaftalens visioner:

 • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene.


Udkastet til strategi er udarbejdet af en regional styregruppe, som har fået input gennem en faglig workshop med repræsentation fra alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Hertil er givet input i regi af Sundhedsstyregruppen.


Regionsrådet har den 24. februar 2021 godkendt høringsudkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse og besluttet at sende det i høring. Høringsperioden strækker sig frem til den 29. april 2021.


Sagen er vedlagt et forslag til høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget afgiver høringssvar i fællesskab med Forebyggelsesudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Status for analyse af muligheder og behov for et sundhedshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev på møderne henholdsvis den 8. og 23. februar 2021 orienteret om processen og status for analysen vedrørende muligheder og behov for et sundhedshus i det centrale Herning.


På mødet gives en orientering om status på analysen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Opfølgning - Handleplan på Rehabiliteringscentret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 23. september 2020, blev der under pkt. 85 givet en redegørelse for håndtering af klager på plejecentrene, herunder Rehabiliteringscentret. Til dagsordenen var vedhæftet handleplan for Rehabiliteringscentret.

Drøftelsen medførte et ønske om en status på handleplanen efter 6 måneder.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Rehabiliteringscentret er en længerevarende proces, hvor der er i igangsat et arbejde med løbende forbedringer. Der arbejdes med såvel strukturelle tiltag, organisering, udvikling af kompetencer og læringskultur, samt samarbejde med borgere og pårørende.


Konkret indeholder handlingsplanen ti punkter


1. Personalemøde – med fokus på håndtering af klager.


Dialogen om indholdet i klager på personalemødet i marts 2020 har medført en øget opmærksomhed i personalegruppen på at forebygge disse og på, hvordan input fra borgere og pårørende er værdifuldt for udvikling af tilbuddet på Rehabiliteringscentret. For centerlederen, der tiltrådte juli 2020, har forebyggelse af klager været en højt prioriteret opgave. Centerlederen involveres i de situationer, hvor borgere og pårørende stiller sig undrende overfor forhold, eller udviser utilfredshed. Konkret har forskellige drøftelser med borgere og pårørende medført ændringer i forhold til rengøringsprocedurer samt gennemgang af og fejlrettelser i kaldesystemet på centret. Den nye leder har evalueret og justeret mødestrukturen i afdelingen for at sikre et højt informationsniveau blandt personalet. Dette har f.eks. betydet, at centerlederen nu holder korte briefingmøder med personalet hver morgen.


2. Proaktiv tilgang i samarbejdet med borgere og pårørende


I efteråret 2020 gennemførte centerlederen en systematisk dialog med alle borgere på Rehabiliteringscentret i forhold til tilfredshed med opholdet. Processen gav mange positive tilkendegivelser og værdifulde informationer til arbejdet på Rehabiliteringscentret. Dialogen viste, at en forventningsafstemning ved opholdes start, er vigtigt så borgeren kender dagens gang, hvem der er borgerens kontaktpersoner og at personalet bliver kendt med borgerens individuelle behov og ønsker. Den systematiske dialog med borgere vil blive gentaget i 2021, som afsæt for et fortløbende forbedringsarbejde. Kontaktpersonerne er de gennemgående i borgeren forløb og i samarbejdet med pårørende og visitationen.


3. Struktur: Modtagelse af nye borgere, opfølgning undervejs i forløbet og afslutning.


Der er implementeret nye arbejdsgange for modtagelse af nye borgere på rehabiliteringsophold. Hvor det er muligt, kontaktes pårørende, inden borgeren ankommer, for en snak om forventninger og om, hvad rehabiliteringsopholdet indeholder og indebærer.


Ofte ankommer borgeren med kort varsel, ofte fra den ene dag til den anden. Her tilstræber Rehabiliteringscentret i stedet at tage hånd om både borger og pårørende, når borgeren kommer, og ved behov at supplere med en opringning til pårørende den efterfølgende dag. For at kunne prioritere modtagelsen af nye borgere og pårørende er der ændret i vagtstrukturen så der oftest er 2 sygeplejersker på job til kl. 17.00, hvor der typisk modtages nye borgere på ophold. Hvor der har været forløb, men eksempelvis meget svær sygdom, uforudsete komplikationer og usikkerhed hos borgere og pårørende, har der været kontakt til pårørende efter hjemkomst for at afslutte forløbet på en god måde.


4. Anvende Marte Meo i samarbejdet med demenskonsulenter.


Kommunes Marte Meo konsulent har introduceret dele af personalet til de grundlæggende principper og metoder i Marte Meo. Marte Meo er en pædagogisk metode, der tager udgangspunkt i, hvad personalet gør godt, og hvor fokus er på mulighederne samt borgerens ressourcer frem for begrænsninger.

Aktuelt er otte ansatte optaget på Marte Meo grunduddannelsen, med henblik på at øge kompetenceniveauet på området og implementere en mere systematisk anvendelse af metoden i mødet med borgerne. Marte Meo konsulenten, og demenskonsulenterne generelt, inddrages i øget grad i konkrete borgersager, hvor deres specifikke kompetencer kan understøtte personalets indsats omkring en borger.


5. Kompetenceudvikling inden for neurologi.


På det neurologiske område er der prioriteret mere personale i aftenvagten, herunder ergo- eller fysioterapeut på arbejde til klokken 16.30. Det har, på grund af covid-19, ikke været muligt at gennemføre påtænkt kompetenceudvikling indenfor neurologiområdet. Det forventes gennemført i løbet af 2021.

6. Udadreagerende borgere:

Der er tæt samarbejde med de psykiatriske akutsygeplejersker. Disse involveres når en borger er særligt udadreagerende og personalet derfor har behov for sparring.
Der har været en del episoder med fysisk og psykisk vold mod ansatte de sidste år. Arbejdsmiljøgruppen på centret, har i samarbejde med arbejdstilsynet derfor i gang sat et arbejde, med at forebygge voldsepisoder. Det planlagte kompetenceudviklingsforløb, omkring kommunikation og konflikt håndtering, forventes også at give personalet redskaber til, at håndtere udadreagerende borgere og forebygge voldsepisoder.


7. Fagligt niveau


Der er gennemført undervisning i afdelingen omkring faglige emner som blandt andet palliation, demens og leversygdomme. Desuden er der planlagt undervisning omkring anerkendende og problemløsende kommunikation. Generelt er der fokus på, at opgaver og kompetencer matcher hinanden. For konstant at sikre det faglige niveau, er der arbejdet med at koble sygeplejens akutteam tæt sammen med centret, ligesom andre med specielle kompetencer, f.eks. demenskonsulenterne, inddrages ad hoc i konkrete borgersager.


8. Tilbyde pårørende besøg på Rehabiliteringscentret:


Når det er muligt, tilbydes pårørende besøg på Rehabiliteringscentret før opholdet. Ligeledes tilbydes besøg efter opholdet, hvis det finder relevant. Det aftales i det enkelte tilfælde. Se desuden punkt 3 ”Struktur – modtagelse af nye borgere…”

9. Ledelsesmæssig opfølgning:


Der er fortsat tæt dialog mellem såvel Centerlederen og Chefen for sygeplejen, samt mellem Chefen for sygeplejen og Sundheds- og Ældrechefen. Der tilstræbes et højt informationsniveau omkring udviklingen og at sikre den nødvendige ledelsesmæssig bevågenhed og trækkraft til at drive processerne.


10. Øvrigt:


Pr. 1. februar er der ansat ny assisterende centerleder. Samtidig er der oprustet på ledersiden ved at konstituere en faglig leder for sygeplejen på Rehabiliteringscentret. En opprioritering af ledelsesindsatsen giver mulighed for endnu mere synlig og nærværende ledelse på centret og sikrer tæt opfølgning på den daglige drift, igangsatte initiativer og samarbejdet med borgere og pårørende.


Samlet er Rehabiliteringscentret i en positiv udvikling, og modtager mange positive tilkendegivelser både fra borgere der har været på ophold og deres pårørende. Der er indkommet og håndteret to formelle nye klager, siden Social- og Sundhedsudvalget drøftede håndtering af klager på udvalgsmødet 23. september 2020. Den ene af klagerne er modtaget efter handleplanen er iværksat, og er bragt ind i udviklingsarbejdet på centret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om

-


Status for covid-19

-


Status for udfordringer på Thrigesvej

-


Orientering om tidsplan for kommende tilbygning på Vesterled.