Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. februar 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

FN's 17 Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan det vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en måde, så det giver mening for det respektive udvalg og fagområde.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen forslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte:

 • På hvilke områder og hvilken måde, Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.
 • Hvilken proces, fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed
 • På hvilken måde, der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen, for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde,
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.

Beslutning

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret at sætte primær fokus på verdensmål nr. 3 og 17.

Til næste kvartalsdrøftelse om verdensmål ønskes oplæg med udgangspunkt i "hvad kan vi" - "hvilke udviklingsperspektiver kan der arbejdes med".

Med udgangspunkt i ovenstående oplæg vil der konkret blive taget stilling til, hvordan opfølgningsprocessen vil blive.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-19 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Opfølgning på konsulentundersøgelser på Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgets møder den 20. august 2019 og den 17. december 2019 blev udvalget præsenteret for resultaterne af konsulentfirmaet Incitares og konsulentfirmaet Muusmanns analyser af Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri. På udvalgets møde den 22. januar 2020 godkendte udvalget en plan for opfølgning på konsulentfirmaernes anbefalinger. På dagens møde præsenteres udvalget for den første opfølgning på konsulentfirmaernes anbefalinger. Opfølgningen viser, hvilke handlinger, der er planlagt og igangsat i forhold til de enkelte anbefalinger.

Sagsfremstilling

I 2019 gennemførte konsulentfirmaerne Incitare og Muusmann to analyser af Handicap og Psykiatri i 2019. Analyserne havde som overordnet formål at fremsætte anbefalinger om konkrete handlemuligheder, som kan bidrage til styring, budgetoverholdelse samt faglig udvikling og ny faglig identitet på området.

 

Administrationen har udarbejdet en oversigt anbefalingerne fra de to analyser. For hver anbefaling fremgår de handlinger, som Handicap og Psykiatri har planlagt og/eller igangsat på baggrund af anbefalingen. Hvor det er relevant, fremgår desuden hvordan hver anbefaling knytter sig til de fire spor i Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog, som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. januar 2020. Oversigten ses i bilag 1.

 

Denne første opfølgning på anbefalingerne fra de to konsulentfirmaer tager udgangspunkt i de konkrete anbefalinger. I efterfølgende opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:

 

Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger

Spor 3: Visitationen - nye tilgange

Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at opfølgning på anbefalinger fra konsulentundersøgelser i Handicap og Psykiatri godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.12-P00-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Orientering om tidlige, forebyggende indsatser på psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 1. januar 2018 trådte en revideret udgave af Lov om Social Service i kraft, med en ny § 82 om tidlige og forebyggende indsatser. Psykiatriområdet har i 2019 fået gode erfaringer med at gennemføre et projekt med sociale og sundhedsfremmende indsatser efter den nye paragraf. Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om, hvordan den nye paragraf fremover udmøntes i tidlige forebyggende indsatser på psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 82 giver hjemmel til fire former for tidlige, forebyggende indsatser til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer:

 • Gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a)
 • Individuel, tidsbegrænset hjælp og støtte (§ 82b)
 • Sociale akuttilbud (§ 82c)
 • Hjælp og støtte i samarbejde med frivillige (§ 82d)

 

Servicelovens § 82 er en såkaldt ’kan-paragraf’. Det betyder, at kommuner kan vælge at tilbyde støtte efter denne paragraf, men ikke er lovmæssigt forpligtet til det. Med den nye § 82b fik kommunerne mulighed for at gøre den type af støtte, som sædvanligvis ydes som bostøtte, midlertidigt tilgængelig for nye målgrupper og uden forudgående visitation. Indsatserne har til formål at forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

 

Handicap og Psykiatri gør sig aktuelt erfaringer med de nye muligheder, særligt individuel, tidsbegrænset hjælp og støtte samt sociale akuttilbud. Som en del af arbejdet med Handicap og Psykiatris udviklings spor 2 om 'Etablering af alternative og nye løsninger' overvejes, om de øvrige muligheder også skal afprøves, så Handicap og Psykiatri vil få en bredere vifte af tidlige og forebyggende indsatser. Der ses potentiale i, at en del af den bostøtte som ydes i både Handicap og Psykiatri, fremover ydes med hjemmel i servicelovens § 82. Det vil i så fald finansieres inden for den eksisterende ramme.

 

Erfaringer med individuel, tidsbegrænset støtte

Med projektet "Social og sundhedsfremmende indsats" har Herning Kommunes psykiatriområde i 2019 afprøvet mulighederne i servicelovens § 82b om individuel, tidsbegrænset hjælp og støtte. Indsatsen har i projektperioden været forankret på bo- og aktivitetstilbuddet Skovlyset, og har haft følgende mål:

 • At afhjælpe/afklare borgernes støttebehov
 • At afdække borgernes ressourcer
 • At optræne borgernes funktionsevne til selvhjulpenhed i eget hverdagsliv

 

Tilbuddet er uden visitation. Det betyder, at borgere, som er i målgruppen hurtigt kan få en midlertidig og målrettet social og sundhedsfremmende indsats ved:

 • selv at henvende sig til tilbuddet,
 • at blive henvist til tilbuddet fra Visitation Handicap og Psykiatri,
 • at blive henvist til tilbuddet fra samarbejdspartnere, fx andre kommunale afdelinger, politi, egen læge, den regionale akutmodtagelse samt psykiatriområdets akuttilbud.

 

3 borgere henvendte sig selv til tilbuddet i 2019. 24 borgere blev henvist til tilbuddet fra Visitation Handicap og Psykiatri, og resten blev henvist fra andre samarbejdspartnere.

 

I 2019 har i alt 62 borgere modtaget en social- og sundhedsfremmende indsats. 19 borgere er fortsat tilknyttet indsatsen. 43 borgere er afsluttet med følgende resultater:

 • 13 er afsluttet uden behov for yderligere indsats
 • 11 er afsluttet til andre indsatser i Handicap og Psykiatri
 • 14 er afsluttet til indsatser i Beskæftigelse, Misbrugscenter, Hjemløseteam samt Sundhed og Ældre,
 • 3 er afsluttet til behandling i regionspsykiatrien
 • 2 er afsluttet af andre årsager. 

 

Videreførelse af indsatsen

På baggrund af anbefalinger i konsulentundersøgelser i 2019 på handicap- og psykiatriområdet samt resultaterne ovenfor, videreføres tilbuddet til borgerne. Indsatsen vil fortsat være forankret på bo- og aktivitetstilbuddet Skovlyset, og vil fortsat indeholde eksempelvis:

 • Hjælp til at strukturere hverdagen
 • Hjælp til at kontakte kommune, læge, hospital og øvrige aktører, herunder ledsagelse til behandling
 • Hjælp til at komme i gang med eller fastholde fritidsaktiviteter, netværk og træning
 • Samtale og vejledning om psykisk og fysisk helbred, kost og motion
 • Socialfaglig rådgivning (økonomi, bolig mm.)

 

Indsatsen vil fungere som en tidlig indsats, idet den eksempelvis

 • er et åbent tilbud, hvor borgere selv kan henvende sig,
 • kan gives inden ansøgning om/visitation til bostøtte,
 • kan fungere som et 'næste dags tilbud' for borgere, som henvender sig til psykiatriområdets akuttelefon,
 • kan støtte borgere med psykiske problemstillinger i overgangen fra indlæggelse til egen bolig.

 

For de borgere som er i målgruppen, medfører indsatsen dermed, at de ikke længere skal vente på at få støtte, fordi indsatsen kan startes hurtigt, uden forudgående udredning og visitation. Med den tidlige indsats får borgerne støtten når de henvender sig og er motiverede, og risikoen for forværring i borgernes situation eller funktionsevne i løbet af eventuel ventetid mindskes.

 

Indsatsen kan højst gives i seks måneder. Hvis der i forløbet vurderes at blive behov for yderligere støtte efter de seks måneder, inddrages Visitation Handicap og Psykiatri.

Økonomi

Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt til tidlige, forebyggende indsatser. Finansiering sker inden for serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri.

 

I 2020 finansieres indsatsen af de midler, som blev afsat ekstra til Handicap og Psykiatri i forliget om Budget 2020. I 2021og frem finansieres indsatsen af reduceret anvendelse af mere indgribende indsatser, som følge af den tidlige, forebyggende indsats, herunder reduktion af udgifter til køb af pladser i tilbud uden for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om videreførelse af tidlige, forebyggende indsatser på psykiatriområdet tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-3-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Herning Kommune godkendt som VISO-leverandør på demensområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune er blevet godkendt af Socialstyrelsen til at levere specialiseret rådgivning til andre kommuner og borgere indenfor demensområdet – med særlig fokus på Huntingtons Sygdom.

Sagsfremstilling

VISO, som hører under Socialstyrelsen, har i forbindelse med et udbud i 2019 godkendt Herning Kommune til at levere specialiseret rådgivning på området for voksne med demens - med særlig fokus på Huntingtons Sygdom (HS).

 

VISO er en forkortelse for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen. VISO leverer rådgivning på det sociale område og på special-undervisningsområdet og består af en central enhed, som er beliggende i Odense, et leverandørnetværk og en bestyrelse.

 

Baggrunden for, at Herning Kommune er blevet godkendt som leverandør, er kombinationen af et højt fagligt vidensniveau om Huntingtons Sygdom i kommunes demensteam kombineret med solid praktisk erfaring fra kommunens plejecenter HS-Bofællesskabet - med speciale indenfor HS. HS-Bofællesskabet er beliggende i forlængelse af Lindegårdens Plejecenter.

 

Som godkendt VISO-leverandør bliver Herning Kommune en del af det landsdækkende leverandørnetværk bestående af kommunale, regionale, selvejende og private leverandører, som yder specialiseret rådgivning på vegne af VISO til såvel fagfolk som til borgere i relation til de mest komplekse sager i Danmark.

 

Ydelserne fra VISO finansieres af midler, som i forbindelse med kommunalreformen blev flyttet til VISO under Socialstyrelsen. Der opkræves derfor ikke betaling hos brugerne for VISOs ydelser.

  

Det er VISOs centrale enhed, som visiterer henvendelser, som kan føre til et VISO-rådgivningsforløb. Rådgivningen leveres herefter af Herning Kommunes demensteam i samarbejde med udvalgte medarbejdere fra HS Bofællesskabet.

 

Historik

Herning Kommune har tidligere været leverandør af VISO-rådgivning på HS-området i perioden 2007 til 2018. Ved udbudsrunden i 2018 blev Herning Kommune ikke godkendt som VISO-leverandør. Årsagen hertil skyldtes primært, at der skulle kunne leveres rådgivning indenfor hele demensområdet, og det derfor ikke var muligt at afgive specifikt tilbud på Huntington-området.  

 

Økonomi 

Rammekontrakten på voksenområdet i VISO er trådt i kraft 1. februar 2020 og løber frem til 30. april 2022. Herning Kommune skal afgive nyt tilbud til 2022, hvis VISO-funktionen ønskes opretholdt efter 30. april 2022.

 

På baggrund af rammekontrakten forventer Herning Kommune at levere ca. 1.000 timer på årsbasis. Indtægten forventes at udgøre 815.000 kr. i 2020, 890.000 kr. i 2021 og 297.000 kr. i 2022. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter ved levering af ydelsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 815.000 kr. i 2020, 890.000 kr. i 2021 og 297.000 kr. i 2022 til VISO på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Samarbejdsaftale om Sundhedsvisitationer i alle klynger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har fremsendt en samarbejdsaftale til godkendelse i kommunerne omhandlende oprettelse af sundhedsvisitationer på de fem akuthospitaler i Region Midtjylland. Sundhedskoordinationsudvalget består af politiske repræsentanter fra kommuner og Regionsråd samt repræsentanter fra almen praksis.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen indebærer, at der etableres sundhedsvisitationer på de fem akuthospitaler i Horsens, Randers, Viborg, Aarhus og Herning. 

 

Formålet med sundhedsvisitationerne er at sikre bedre overblik og enkle indgange til den samlede palette af eksisterende akuttilbud – i såvel almen praksis, kommuner og på hospitaler. Samarbejdet omkring sundhedsvisitationerne skal sikre, at det for egen læge og vagtlæge er lige så let at vælge et relevant alternativ til indlæggelse, som at vælge at indlægge patienten – uanset hvilken sektor det relevante alternativ findes i.

 

Sundhedsvisitationerne er dermed primært et tilbud til praktiserende læger, vagtlæger og læger i præhospitalet (lægebiler osv.). Sundhedsvisitationerne skal kunne:

 • Visitere til akutte indlæggelser
 • Orientere om, tilbyde og visitere til hurtige tider indenfor alle specialer
 • Formidle adgang til specialistrådgivning – f.eks. gennem konferencekald ind til hospitalet
 • Vejlede om og formidle kontakt til kommunale tilbud vedrørende fysisk og psykisk sygdom

 

Sundhedsvisitationerne er en del af samarbejdet under sundhedsaftalen 2019-2023 mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner, og har til formål at sikre:

 • At alle borgere får den rette behandling (rette borger i rette seng)
 • Sammenhæng i akutte forløb
 • At flest mulige borgere kan behandles i eget hjem eller i det kommunale akuttilbud, hvis der ikke er behov for akut indlæggelse
 • At målet om lighed i sundhed understøttes på tværs af indsatsområder
 • At de samlede ressourcer anvendes bedst muligt

  

Samarbejdsaftalens konsekvenser for Herning Kommune

 

Administrationen bakker op om bestræbelserne på at optimere  ressourceanvendelsen i det nære sundhedsvæsen - så indsatserne leveres mest omkostningseffektivt. I udmøntningen er administrationen opmærksom på at forsøge at undgå opgaveglidning mellem sektorer. Det er dog værd at være opmærksom på, at sundhedsvisitationerne kan betyde et større pres på kommunernes disponering og tilrettelæggelse af egne ressourcer og akutkapacitet – herunder de midlertidige pladser på Rehabiliteringscentret og midlertidige pladser på plejecentrene.

 

Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1. marts 2020.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen om sundhedsvisitationer.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.21.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Praksisplan for fysioterapi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Midtjylland har fremsendt forslag til praksisplan for fysioterapi til godkendelse i region og kommuner.

 

Fysioterapi ved en praktiserende fysioterapeut reguleres af de nationale overenskomster om fysioterapi, og disse fastsætter også rammerne for praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland. Overenskomsterne beskriver indhold, vilkår og kvalitetsmål mv. for de behandlingsopgaver, der udføres af praktiserende fysioterapeuter.

 

Ifølge overenskomsterne har Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ansvaret for at planlægge og tilrettelægge kapaciteten af fysioterapi i praksissektoren. Regionen og kommunerne i regionen skal derfor udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

 

Den fremsendte praksisplan erstatter den praksisplan, der blev udarbejdet i 2015.

Sagsfremstilling

Forslaget til praksisplan for fysioterapi i Region Midtjylland er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og praktiserende fysioterapeuter i regionen.

 

Praksisplanen indeholder en række tiltag i forhold til økonomi, kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde. Linjen fra den tidligere praksisplan om, at der ikke må ske kapacitetsudvidelser på området, og at målet om at udgifterne skal nærme sig landsgennemsnittet, fastholdes.

 

Praksisplanen omfatter både vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi (kommunalt myndighedsområde) samt almen fysioterapi og almen ridefysioterapi (regionalt myndighedsområde).

 

Praksisplanen er en politisk plan, der giver mulighed for at sætte fokus på konkrete problemstillinger og ønsker i Region Midtjylland. I Region Midtjylland ønsker regionen og kommunerne at sætte særligt fokus på:

 • At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
 • At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
 • At udgifter pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
 • At styrke dialog, samarbejde og en sammenhængende sundhedsindsats på tværs af sektorer

 

Økonomi

Med de nye overenskomster for fysioterapi i praksissektoren, der trådte i kraft 1. januar 2019, er der indført en fast økonomisk ramme, som de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi på landsplan skal holdes indenfor. På samme måde er der indført en fast økonomisk ramme for vederlagsfri ridefysioterapi. Der har fra 2017 været en fast økonomisk ramme for almen fysioterapi.

 

Kapacitet

Der er fysioterapeutiske tilbud tilgængeligt i alle 19 kommuner i regionen. Det vurderes, at der er tilstrækkelig med kapacitet i Region Midtjylland. Samtidig er det afgørende for region og kommuner, at der ikke sker en udvidelse af kapaciteten. Der vil derfor ikke blive udstedt ny kapacitet (ingen nye ydernumre med ny kapacitet) i planperioden. Ansøgninger om ændringer i kapaciteten behandles i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. 

 

Kvalitetsudvikling

Et særligt fokusområde i den midtjyske region er at få styrket viden om resultaterne af god fysioterapi. Fx hvilke effekter borgeren kan forvente af forskellige typer af fysioterapi, og om der er typer af behandling, som skal prioriteres frem for andre. Region og kommuner ser derfor gerne, at der på forskellig vis igangsættes forskning inden for dette område.

 

Samarbejde

Det er vigtigt at sikre sammenhæng i de forløb, hvor borgeren både har kontakt til praktiserende fysioterapeuter og kommunale indsatser. Den enkelte kommune, fysioterapiklinikker og ridefysioterapeuter beliggende i kommunen opfordres således til at etablere en fast og formel samarbejdsstruktur lokalt. Formålet er at:

 • Drøfte principielle sager og problemstillinger
 • Følge udviklingen i praksissektoren og kommunen
 • Bidrage til at fremme dialogen og opnå større forståelse og indsigt i hinandens områder 

 

Det er administrationens vurdering, at indholdet i praksisplanen ikke kommer til at påvirke den nuværende økonomi på området i Herning Kommune.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender praksisplanen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.45.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Ledige ældreboliger med kommunal anvisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Locander

Sagsresume

Herning Kommune har anvisningsretten til almene ældreboliger beliggende i kommunen. Med anvisningsretten følger en forpligtelse til at dække udlejers huslejetab i tilfælde af ledighed. For nogle boligers vedkommende er de vanskelige at udleje med deraf følgende udgift for kommunen til dækning af huslejetabet

Sagsfremstilling

Herning Kommune har anvisningsretten til ca. 600 ældreboliger, som er beliggende forskellige steder i kommunen og som ikke er plejeboliger. Boligerne tilbydes til borgere, der er visiteret til en ældrebolig på grundlag af et konkret og individuelt behov for en bolig med særlig indretning.

 

Enkelte ældreboliger er vanskelige at leje ud. Det kan være af forskellige årsager. Ofte er det begrundet i beliggenhed, huslejeniveau eller uhensigtsmæssig indretning. Antallet af ledige boliger er opgjort pr. 1. januar 2020 og viste, at der på daværende tidspunkt var 56 ledige boliger.

 

Det har vist sig at være særligt udfordrende at udleje boligerne beliggende på Søndergade 23 i Vildbjerg. Ejendommen indeholder i alt 16 ældreboliger med kommunal anvisningsret, hvoraf de 13 har været ledige gennem en længere periode. Udgiften til huslejetab for denne adresse udgjorde i 2019 ca. 970.000 kr.

 

Der foregår pt et afklaringsarbejde i forhold til den fremtidige anvendelse af Søndergade 23. Det forsøges afklaret, hvorvidt der er andre anvendelsesmuligheder for boligerne. Samtidig er Herning Kommune i dialog med boligorganisationen Bomidtvest om udfordringen med udlejning af boligerne.

 

Af øvrige boliger, der er vanskelige at udleje, kan nævnes boligerne beliggende på Engholmvej i Sdr. Felding. Af det samlede antal boliger på 18 er 9 boliger ledige. I boligerne beliggende på Østervang i Aulum har 3 ud af 8 boliger været ledige gennem en længere periode. I boligerne beliggende på Jens Jensensvej i Haderup har 5 ud af 12 boliger været ledige gennem en længere periode. På Engkrogen i Sørvad har 2 ud af 5 boliger været ledige gennem en længere periode. Herudover kan nævnes boligerne beliggende på Østertoft i Aulum, hvor 7 ud af 26 boliger har været ledige i en længere periode, med betydelige udgifter for kommunen til følge.

 

Administrationen har igangsat en gennemgang af de gældende aftaler om anvisningsret med henblik på afklaring af, hvorvidt det nuværende antal boliger svarer til efterspørgslen / kommunens behov for boliger med anvisningsret.

 

Administrationen bestræber sig på at skabe interesse for de ledige boliger. Det gøres blandt andet gennem annoncering på kommunens hjemmeside. I visse tilfælde udlejes boliger til borgere, der ikke er visiteret til ældreboliger. Dette forudsætter at boligen har vist sig vanskelige at udleje gennem en længere periode.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om personalesag.

 

Sagsnr.: 03.02.20-G00-1-20 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Institutionssag

 

Sagsnr.: 03.02.20-G00-1-19 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Institutionssag