Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 17. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.02-A00-7-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Social- og Sundhedsudvalgets udvalgsformand og -næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Der henvises til Byrådets beslutning på det konstituerende møde om udpegningen af udvalgsformand og -næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Anne Marie Søe Nørgaard (V) vælges til udvalgsformand

 

at Karlo Brondbjerg (K) vælges til udvalgets næstformand.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Præsentation af opgaver og udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som en opfølgning på Byrådets introduktionsseminar lægges op til en mulighed for uddybning af de områder, som er indenfor Social- og Sundhedsudvalgets resortområde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgangen til en ny valgperiode i Social- og Sundhedsudvalget har det været kutume, at der arrangeres besøg på de tilbud, som hører under udvalgets område.

 

Det vil være muligt at planlægge besøgsdage, hvor Social- og Sundhedsudvalget får mulighed for at besøge tilbud under henholdsvis Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. En anden mulighed er at knytte besøgsrunden til temaer, som i perioden dagsordensættes på udvalgets dagsorden. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til en eventuel besøgsrunde.

Beslutning

Til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker besøgsrunde på udvalgte tilbud under Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre.

 

Sagsnr.: 27.39.04-A00-3-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med afsæt i BDO’s Serviceeftersyn af lovgivningen på hjemmehjælpsområdet har regeringen i oktober 2017 indgået en politisk aftale med de andre partier i Folketinget om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen. Der er i den forbindelse afsat midler i satspuljen på Ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge konkurser i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for den politiske aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen er, at der siden 2013 har været en stigning i antallet af konkurser i hjemmeplejen. Siden 2010 er omkring 40 private leverandører af hjemmehjælp i kommunerne således gået konkurs.

 

De politiske partier ønsker med aftalen at understøtte kommunerne i at stille krav til de private leverandørers adgang til markedet – med det formål at skabe mere robuste private leverandører af hjemmehjælp. Målet er at skabe tryghed for borgerne samt for medarbejderne hos fritvalgsleverandørerne.

 

Fritvalgsområdet i Herning Kommune

Herning Kommune har kun oplevet 1 konkurs siden 2010. Firmaet ”Toms rengøring”, som havde været fritvalgsleverandør i Herning Kommune på området for praktisk bistand siden 2009, indgav konkursbegæring i juni 2016. 22 borgere blev berørt af konkursen.

 

Herning Kommune anvender godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet. Modellen indebærer, at Herning Kommuner udarbejder en række kvalitetskrav til leveringen af hjemmehjælpsindsatser. Herefter beregnes en timepris. Timeprisen beregnes på baggrund af de udgifter, som de kommunale hjemmepleje har til levering af hjemmehjælp. Timeprisen udgør den afregning, som de private leverandører får for udførelsen af indsatserne. Leverandører, som lever op til kvalitetskravene og som ønsker at levere dem til den fastsatte timepris kan herefter blive godkendt som fritvalgsleverandør.

 

Den politiske aftale om konkurser i hjemmeplejen indeholder følgende elementer:

 

Krav om bankgaranti og beredskabsplaner

Serviceloven ændres, så kommunerne forpligtes til at stille krav om bankgarantier ved indgåelse af kontrakter med private hjemmehjælpsleverandører

 

I Herning Kommune kommer alle virksomheder der ansøger om at blive godkendt som fritvalgsleverandør til en samtale, hvor kvalitetskravene gennemgås. Virksomhedens seneste regnskab bliver gennemgået, og det er et krav, at virksomhederne ikke må have gæld til det offentlige. Ved kontraktindgåelse skal leverandørerne desuden stille en anfordringsgaranti på 25.000 kr. Anfordringsgarantien justeres herefter årligt, så den udgør 5% af sidste års omsætning. I tilfælde af konkurs anvendes anfordringsgarantien til at dække de ekstraomkostninger, der er forbundet med at Herning Kommune skal løfte forsyningsforpligtelsen.

 

Kommunerne skal ligeledes udarbejde beredskabsplaner i forhold til håndtering af konkurser. Herning Kommune har udarbejdet en beredskabsplan, hvoraf arbejdsgangsproceduren er for organisationen i tilfælde af at en fritvalgsleverandør går konkurs.

 

Fokus på god leverandørstyring

Kommunerne skal have styrket deres muligheder for at blive opmærksomme på advarselssignaler om eksempelvis dårlig økonomi. Regeringen vil derfor opfordre KL til at udbrede erfaringer og værktøjer til god leverandørstyring.

 

I Herning Kommune bliver godkendte fritvalgsleverandører indkaldt til et individuelt samarbejdsmøde én gang årligt. Forud for mødet skal det det seneste årsregnskab være fremsendt. På samarbejdsmødet er det daglige samarbejde mellem de to parter og virksomhedens soliditet i fokus. Det er obligatorisk for leverandørerne at deltage i dette møde.

 

Vejledning om virksomhedsoverdragelse

Mange kommuner er usikre på reglerne for virksomhedsoverdragelse i forbindelse med konkurser. Beskæftigelsesministeriet har derfor udsendt en vejledning der belyser, hvilke aspekter kommunerne skal være opmærksomme på, når de varetager forsyningsforpligtelsen i forbindelse med konkurs hos en privat fritvalgsleverandør.

 

Krav om egnethedskriterier

Kommunerne skal stille krav til de virksomheder, der skal levere hjemmehjælp. I forbindelse med indgåelse af aftaler med private leverandører af hjemmehjælp skal der være fokus på kvaliteten – herunder medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund, social klausuler og arbejdsklausuler.

 

På sit møde den 16. november, 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget en ny kontrakt på fritvalgsområdet. Som noget nyt indeholder kontrakten krav til leverandørerne i forhold til at ydelserne skal leveres med socialt- og/eller sundhedsfagligt personale

 

Aftaleparterne er enige om at ændre Serviceloven, så kommuner ikke må indgå kontrakt med private leverandører af hjemmehjælp med ubetalt forfalden gæld til det offentlige over 50.000 kr. Ligeledes skal kommunerne stille krav til leverandørerne i forhold til fremsendelse af årsregnskaber/reviderede årsregnskaber. Herning Kommune godkender ikke private virksomheder med gæld til det offentlige som leverandører af hjemmehjælp.

 

Krav om efterberegning af afregningspriser

Serviceloven skal ændres så kommunerne forpligtes til løbende – og mindst én gang årligt - at efterberegne, om deres afregningspriser reelt afspejler kommunens aktuelle udgifter.

 

I Herning Kommune beregnes fritvalgstimeprisen én gang årligt. Fritvalgstimepriserne for det kommende år udmeldes i løbet af september og oktober med henblik på at give de godkendte fritvalgsleverandører mulighed for at tilpasse deres virksomhed til timeprisniveauet, som kan gå både op og ned.

 

Åbenhed for medarbejderne

Partierne bag aftalen ønsker at medarbejdere hos private fritvalgsleverandører skal have bedre muligheder for at kunne udtale sig kritisk om forholdene på deres arbejdsplads – uden at skulle frygte for deres job. Hvordan det skal ske vil blive afklaret i drøftelser i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

  

Mulig ændring af lovgivningen for Lønmodtagernes Garantifond

Det skal undersøges om lovgivningen i forhold til lønmodtagernes Garantifond skal ændres. Så fonden kan lægge ud for lønkrav med videre for medarbejdere i konkursramte hjemmeplejefirmaer – indtil det er afklaret, hvem der skal betale.

 

Satspuljemidler til forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen

Regeringen og Folketingets partier har afsat midler i dette års satspulje på ældreområdet til forebyggelse af konkurser blandt private hjemmeplejeleverandører og til at afbøde konsekvenserne i tilfælde af fremtidige konkurser.

 

Kommunerne får derfor via bloktilskuddet tilført 4,4 mio. kr. i 2018 og herefter 8,9 mio. kr.  årligt fra 2019 og frem til at forebygge konkurser i Ældreplejen. For Herning Kommune svarer det til 66.000 kr. i 2018 og herefter 133.500 kr. årligt fra 2019 og frem.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-17-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Evaluering: Boliger til ældre borgere med udviklingshæmning og demens på Fuglsangsø Centret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Evaluering af boliger til ældre borgere med udviklingshæmning og demens på Fuglsangsø Centret forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Enheden A.2. på Fuglsangsø Centret består af to fløje med hver otte lejligheder. Den ene fløj bebos af ældre borgere med demens. Siden efteråret 2015 har Handicap og Psykiatri haft råderet over de otte lejligheder i den anden fløj, hvor målgruppen er ældre borgere med udviklingshæmning og demens.

 

Der er i alt otte pladser i sidstnævnte fløj, hvoraf syv pladser er besat. Fra februar 2018 vil der være fuld belægning. Sundhed og Ældre drifter pladserne, og Handicap og Psykiatri har indtil videre betalt.

 

Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre vurderer, at tilbuddet har udviklet sig som ønsket, og at gevinster ved at have de to beboergrupper boende i de to fløje er begyndt at vise sig:

 

Mennesket

Alle de ældre beboere med udviklingshæmning og demens kommer fra varige botilbud efter Servicelovens § 108 i Handicap og Psykiatri. De har haft ret til at afslå tilbuddet på Fuglsangsø Centret, men er flyttet ind af egen fri vilje. Det har været en udfordrende proces at motivere borgerne og deres pårørende til at acceptere tilbuddet. Ligeledes har det været en udfordring at motivere personalet på Fuglsangsø Centret til at tage imod en ny beboergruppe, og medarbejderne i de varige botilbud, som borgerne forlader, til at se, at beboerne vil kunne profitere af det nye tilbud.

 

De ældre beboere med udviklingshæmning og demens får et integreret bo- og dagtilbud (retskrav), og de får et specialiseret tilbud med en tydelig pædagogisk profil – der arbejdes ud fra opsatte mål for den enkelte beboer, hvilket Handicap og Psykiatri påpegede som en nødvendighed forud for etablering af tilbuddet.

 

Dagligdagen vidner om, at det er den rigtige målgruppe, der er flyttet ind i fløjen målrettet ældre borgere med udviklingshæmning og demens, og at beboerne trives. Beboere fra begge fløje sidder sammen i fællesarealerne. De ældre beboere med demens spørger til beboerne med udviklingshæmning og demens fra den anden fløj og tager dem med andre steder i huset.

 

Faglighed/kvalitet

Personalet i de to fløje er ved at være integrerede, så også på dette felt vidner dagligdagen om, at de ser sig som én afdeling. De arbejder på tværs og udnytter hinandens kompetencer.

 

Når en borger fra et af Handicap og Psykiatris botilbud skal flytte ind på A.2., inviteres medarbejdere fra botilbuddet til overlevering på Fuglsangsø Centret. Hensigten er at sikre borgeren en god overgang til det nye botilbud. Denne praksis er med til at skabe nysgerrighed og respekt i forhold til borgeren og til den faglighed, som skal lægges for dagen. Ordningen fungerer meget tilfredsstillende. Den medvirker til, at den sundhedsfaglige vinkel fra arbejdet med ældre borgere med demens har en positiv afsmittende virkning på Handicap og Psykiatri. Tilsvarende smitter den pædagogiske vinkel på Handicap- og Psykiatriområdet af på Sundhed- og Ældreområdet. Det er således en gevinst for begge parter.

 

Lederen af Fuglsangsø Centret har fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne, så de fagligt er kvalificerede til den nye beboergruppe.

 

På det administrative niveau giver Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre løbende hinanden sparring og støtte. De aftaler i den forbindelse blandt andet, hvem der skal stå for de praktiske forhold i forbindelse med en borgers indflytning på A.2.

 

Økonomi

Der er også en økonomisk fordel ved, at ældre borgere med udviklingshæmning og demens bor på Fuglsangsø Centret fremfor på for eksempel Rosenholm. Den økonomiske fordel anslås til 1,6 mio. kr. ved fuld belægning (otte pladser). Mindreudgiften skyldes, at det har været muligt at skræddersy et mere målrettet og samlet plejehjemstilbud for ældre borgere med udviklingshæmning og demens.

 

 

Samlet set er det således vurderingen, at det er lykkedes at skabe et tilbud til ældre borgere med udviklingshæmning og demens, som indholds- og kvalitetsmæssigt modsvarer deres særlige behov, samtidig med at udgiften til tilbuddet er lavere end i Handicap- og Psykiatriregi.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.15.12-S49-3-17 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgning fra SIND til frivilligt socialt arbejde §18 i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

SIND - Herning-Ikast-Brande fik ikke indsendt ansøgningen til uddeling fra hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde inden den 3. november 2017. Der fremsendes derfor ekstraordinært ansøgning til hovedpuljen for §18 i 2018.

Sagsfremstilling

SIND Herning-Ikast-Brande (cvr.nr. 36594993) søger til aktiviteter i 2018. Se bilag 1 for selve ansøgningen og budgettet for disse.

 

Samlet søger foreningen om 128.000 kr. til følgende aktiviteter:

 

1. Beskæftigelse er vigtig for psykisk sårbare: 8.000 kr.

Søger til transport, overnatning, annonce og forplejning.

 

2. Lydlandskaber positive effekter på psykisk sårbare: 24.000 kr.

Honorar og overnatning (19.000), annonce, forplejning og transport.

 

3. Foredrag om Mental Sundhed: 26.000 kr.

Honorar (18.000 kr.), overnatning, annonce, forplejning og transport.

 

4. Kunstterapi: 20.000 kr.

Undervisning (16.000 kr.) og forplejning (4.000 kr).

 

5. Personlige fortællinger: 17.000 kr.

Honorar (10.000 kr.), overnatning (3.000 kr.), annonce og forplejning.

 

6. Sindets dag Herning Kommune 2018: 33.000 kr.

Foredrag (20.000 kr.), annonce (8.000 kr.) og underholdning (5.000 kr.)

 

Foreningen har indsendt vedtægter for lokalafdelingen og regnskab for 2016. Heraf fremgår det, at foreningen i 2016 havde 28.500 kr. i indtægt og 31.444 kr. i udgift. Herning Kommune gav foreningen et tilskud på 10.000 kr. Foreningen har ca. 150 medlemmer.

 

I 2017 fik foreningen 10.000 kr. fra hovedpuljen til lokale aktiviteter og 7.000 kr. i restpuljen til ny aktivitet omkring spiseforstyrelse.

 

Administrationen indstiller, at Sind Herning-Ikast-Brande bliver bevilget midler til temaet "Beskæftigelse er vigtigt for psykisk sårbare" og delvis til "Sindets dag Herning Kommune 2018".

Da der i følge frivillighedspolitikken ikke kan bevilges midler til forplejning, overnatning og transport indstillet det, at den samlede bevilling til aktiviteter til Sind Herning-Ikast-Brande bliver på 24.000 kr. Administrationen indstiller desuden, at foreningen får 6.000 kr. til almindelig drift at foreningen og til rådgivningsaktivieter. 

 

Økonomi

Hvis indstillingen følges vil restpuljen være på 390.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender en bevilling på 30.000 kr. til SIND - Herning-Ikast-Brande.

Beslutning

Godkendt som indstillet

 

SIND Herning-Ikast-Brande opfordres endvidere til at søge af restpuljen for 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-48-17 Sagsbehandler: Karin Locander  

Nordlys

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 11. december 2017 salg af Nordlys i Vildbjerg, herunder Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling, om etablering af et midlertidigt botilbud til unge med Autisme/ADHD.

Økonomi- og Erhvervsudvalget fulgte anbefalingen, og Handicap og Psykiatri er gået i gang med etablering af det midlertidige botilbud. Der orienteres nærmere på mødet.

Sagsfremstilling

Der er tale om at etablere 8-10 midlertidige botilbudspladser efter servicelovens § 107 til unge mellem 16 og 30 år. Unge med autisme/ADHD og behov for døgndækket tilbud, hvor der pædagogisk arbejdes med at optræne de unges evne til at mestre eget liv, med mindst mulig indgribende støtte.

Bygningens indretning gør det muligt at etablere yderligere to pladser efter Servicelovens § 66, som er bevillingsparagraffen for døgnophold til unge under 18 år.
Realisering af denne mulighed afhænger af behovet, set fra Børne- og Familieafdelingen.
Afklaringen herfor finder sted i løbet af uge 1 og 2.

Efter indledende møde med Socialtilsyn Midt den 18. december 2017, forventes godkendelsesprocessen færdig i uge 20/21 2018. De unge kan flytte ind juni eller august 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Finanslovsaftalen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen har den 8. december 2017 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2018. Aftalen indeholder initiativer, som har indflydelse på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

 

Sagsfremstilling

Bedre sundhed:

 

Aftalepartierne er enige om at gennemføre en række initiativer, som vil styrke sundhedsvæsenet med ca. 2 mia. kr. i perioden 2018 - 2021.

 

Sundhedspolitisk udspil

Blandt andet afsættes 207 - 216 mio. kr. årligt til et sundhedspolitisk udspil. Udspillet skal følge op på arbejdet i det nedsatte udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme.

 

Frit valg for genoptræning

Der indføres frit valg på genoptræning til borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Borgeren skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse. Der afsættes 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, blandt andet til afvikling af en aktuel pukkel af patienter, som i dag venter mere end 7 dage. Midlerne skal endvidere bruges til at sikre den nødvendige kapacitetsudbygning i kommunerne.

 

Sundhedspulje

Der afsættes en sundhedspulje på 100 mio. kr. årligt i 2018 - 2021 til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet. Puljen udmøntes til sundhedsinitiativer i løbet af 2018.

 

Styrket ældrepleje:

 

I alt afsættes ca. 2,7 mia. kr. i 2018 - 2021 til initiativer, der skal understøtte af en værdig ældrepleje.

 

Bedre vilkår for ældre

Der afsættes ca. 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere, og til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. De fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

 

Kommunerne skal primo 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne. Sammen med redegørelsen skal kommunerne indsende en beskrivelse af den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne. For 2019 skal anvendelsen af midlerne indarbejdes i kommunens redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden.

 

Bedre indsats mod sygefravær

Der afsættes en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Puljen udgør 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i 2019 - 2021. Ansøgningskriterierne vil foreligge i marts 2018 med efterfølgende kommunal ansøgningsfrist medio 2018. Puljeadministrationen forankres i Beskæftigelsesministeriet.

 

Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen

Med satspuljeaftalen for 2017 - 2020 er igangsat en foranalyse af muligheden for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikatorer på ældreområdet. Aftalepartierne vil i løbet af 2018 drøfte den videre vej frem for kvalitetsudviklingen af ældreområdet, herunder muligheden for løbende at følge udviklingen.

 

Aflastning af pårørende

Ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår. Området skal fremover prioriteres og beskrives i kommunernes værdighedspolitikker. Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

 

En værdig død

Kommunernes arbejde med at sikre ældre borgere på plejehjem eller i eget hjem en værdig afslutning på livet skal understøttes. Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

 

Forsøgsordning på ældreområdet

Der igangsættes en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018 - 2021, der eksempelvis kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i 2018 - 2021 til forsøgsordningen.

 

Finanslovsaftalen for 2018 er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Ændring af udvalgsmøde i december 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 11. oktober 2017 mødekalenderen for 2018.

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet i december 2018 er fastlagt til onsdag den 19. december 2018. Sidste møde i Byrådet er fastlagt til tirsdag den 18 december 2018.

 

Det foreslås, at mødet i Social- og Sundhedsudvalget i december 2018 rykkes frem til tirsdag den 11. december 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødedatoen ændres fra onsdag den 19. december 2018 til tirsdag den 11. december 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Kontaktmøder Social- og Sundhedsudvalget 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at fastlægge datoer for udvalgets kontaktmøder med de decentrale ledere.

Administrationen foreslår mødedatoerne den 2. og den 8. februar 2018. 

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014, at der skal holdes tilbagevendende kontaktmøder mellem udvalget og decentrale ledere inden for hvert af områderne Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Møderne skal holdes på de decentrale enheder.

 

Formålet med kontaktmøderne er at drøfte tendenser på området som input til det forestående arbejde med blandt andet målformuleringer til kommende budgetår.

Kontaktmødernes omdrejningspunkt er tre-fire oplæg til drøftelse mellem det politiske niveau og de decentrale ledere.

 

Administrationen foreslår, at kontaktmøderne holdes fredag den 2. februar 2018 kl. 9-12 (Sundhed og Ældre) og torsdag den 8. februar 2018 kl. 14-17 (Handicap og Psykiatri).

 

Administrationen anmoder de decentrale ledere om forslag til emner for mødet. Hvis Social- og Sundhedsudvalget har forslag til emner, vil de indgå i dagsordenen til kontaktmøderne. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødetidspunkter.

Beslutning

Kontaktmøderne afholdes ultimo februar – primo marts. Datoer fastlægges efterfølgende.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-17 Sagsbehandler: Karin Locander  

Praksis for udsendelse af Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg bestemmer selv, hvordan formen skal være i forhold til at få udsendt dagsordner. Social- og Sundhedsudvalgets praksis er, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag i papir. Materialet bliver fremsendt med PostNord.

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på den web-baserede platform, First Agenda. Dagsordner til Social- og Sundhedsudvalget udsendes digitalt torsdag inden mødet, dvs. 4 hverdage inden mødet. Hvis mødet holdes tirsdag, så udsendes dog onsdag. Dagsordenen udsendes endvidere i papir.

 

Omfanget af materiale har begrundet praksis for at udsende dagsorden og bilag i papir.

 

Udvalgene bestemmer selv sin praksis. Enkelte udvalg har tradition for brug alene af den digitale dagsorden.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at praksis fastholdes - subsidiært at bilag / dagsorden alene sendes digitalt.

Beslutning

Der er aftalt individuel praksis for Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

KLs sociale topmøde afholdes til 17. – 18. maj 2018.