Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. november 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Møde med Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Ældrerådets vedtægter afholdes årligt møde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er indkaldt til møde kl. 9.00 - 10.00

 

Ældrerådet har følgende punkter, som de ønsker drøftet:

  • Drøftelse af Ældrerådets høringssvar til budget 2017-2020.
  • Drøftelse af demografi holdt op i mod overslagsårene i budget 2017-2020.
  • Hvordan er sammenhængen mellem de ældre borgere, som hører under Handicap og Psykiatri og ældreområdet.
  • Hvordan arbejdes der med forebyggelse af ensomhed blandt ældre.
  • Drøftelse af prisen for Flextrafik.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet afholdes.

Beslutning

Mødet afholdt.

 

Sagsnr.: 27.36.04-P27-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny kontrakt på fritvalgsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birgitte Nystrup Andersen og Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Kommunerne er forpligtet til at sikre, at borgerne kan vælge mellem flere leverandører af hjemmehjælp, når de visiteres hertil. I Herning Kommune tilvejebringes det frie valg igennem ”Godkendelsesmodellen”. Virksomheder, som lever op til de stillede krav og som vil levere hjemmehjælp til den vedtagne fritvalgstimepris, kan således blive godkendt som leverandør af hjemmehjælp i Herning Kommune. 

 

I forlængelse af, at flere kommuner har oplevet konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp har administrationen igangsat en række tiltag – herunder udarbejdelse af ny kontrakt på fritvalgsområdet med det formål at forebygge og kunne håndtere eventuelle konkurser samt sikre en høj faglighed og kvalitet i ydelserne.

Sagsfremstilling

I kølvandet på en række konkurser på fritvalgsområdet udarbejdede KL, Dansk Industri og Dansk Erhverv i august 2015 i fællesskab en række anbefalinger til kommunerne med henblik på forebyggelse af konkurser på ældreområdet. Anbefalingerne er, at kommunerne skal:

 

  • Stille krav til virksomhederne om sund økonomi
  • Stille krav om en økonomisk garanti- eller sikkerhedsstillelse
  • Sikre tæt og partnerbaseret samarbejde mellem kommunen og de private leverandører
  • Udarbejde beredskabsplan for håndtering af konkurser
  • Gå i dialog med leverandører, der fremsætter unormalt lave tilbud

 

I forlængelse heraf har administrationen gennemgået indholdet i det eksisterende godkendelsesmateriale med henblik på at vurdere behovet for justeringer og efterfølgende gennemføre de nødvendige tiltag.  

 

Beredskabsplan

I efteråret 2015 har administrationen udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver opgaver og ansvarlige i forbindelse med en konkurs blandt kommunens godkendte fritvalgsleverandører. Beredskabsplanen skal understøtte en hurtig og effektiv håndtering af levering af hjemmehjælp til de borgere, som bliver berørt af konkursen.

 

Anfordringsgaranti

Herning Kommuner kræver, at virksomheder, der godkendes som private fritvalgsleverandører, stiller en anfordringsgaranti på 25.000 kr. når de godkendes som leverandører af hjemmehjælpsydelser. Anfordringsgarantien justeres herefter én gang årligt, så dens værdi udgør 5 % af sidste kalenderårs faktiske omsætning.

 

Eftersom leverandørerne først afregnes efter, at de har leveret ydelserne, skal anfordringsgarantien udelukkende bruges til at dække de ekstraordinære udgifter Herning Kommune måtte have i forbindelse med tilvejebringelse af forsyningsforpligtelsen ved en konkurs.

 

Administrationen har haft kontakt til KL omkring størrelsen på anfordringsgarantien. KL mener, at det er fornuftigt at lade anfordringsgarantiens størrelse følge virksomhedens udvikling i omsætningen, idet det er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

 

Et tættere samarbejde med godkendte leverandører

Visitationsenheden afholder årlige individuelle møder med leverandørerne med henblik på at opbygge et tættere samarbejde og en løbende dialog med leverandørerne.

 

Ny kontrakt

Administrationen har revideret det eksisterende kontrakt- og godkendelsesmateriale på fritvalgsområdet. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny kontrakt der indeholder en række indholdsmæssige ændringer. Ved samme lejlighed er der også sket redaktionelle tilpasninger af indholdet.

 

De indholdsmæssige ændringer har til formål dels at sikre økonomisk robusthed hos de godkendte fritvalgsleverandører og dels at sikre borgernes frie valg samt en høj faglighed og ensartet kvalitet i de leverede hjemmeplejeydelser. Det følgende beskriver de indholdsmæssige ændringer med betydning for vilkårene for de nuværende og fremtidige godkendte private leverandører.

 

Afsnit 12.6: Indsendelse af årsregnskab

Virksomheder, der godkendes til at levere hjemmehjælpsydelser, skal årligt indsende det seneste årsregnskab til Herning Kommune. Baggrunden er at give Herning Kommune mulighed for at følge udviklingen i virksomhedernes økonomiske situation.

 

Afsnit 3: Kontraktens omfang

Det eksisterende godkendelsesmateriale giver leverandørerne mulighed for kun at lade sig godkende til at levere hjemmehjælpsydelser i dele af kommunen. For leverandører af både praktisk hjælp og personlig pleje giver den mulighed for kun at levere i udvalgte dele af døgnet. Baggrunden for denne fleksibilitet er et ønske om at lette adgangen til markedet for mindre leverandører.

                     

3.a Samme grad af frit valg i hele kommunen

Hvis leverandører af hjemmehjælp ikke er forpligtet til at levere hjemmehjælpsydelser i hele kommunen, kan der være en risiko for, at de fravælger at levere ydelser i yderområderne, så borgerne dermed ikke har det samme antal leverandører at vælge imellem i hele Herning Kommune.

 

Fremadrettet foreslås det derfor, at alle godkendte fritvalgsleverandører er forpligtet til at leverer hjemmehjælp i hele Herning Kommune.

 

3.b Bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne

Når en leverandør af hjemmehjælp ikke leverer ydelser alle døgnets timer, betyder det i en særlig udfordring i forhold til sammenhængen i indsatserne.

 

Fremadrettet foreslås det derfor, at alle leverandører af både personlig pleje og praktisk bistand forpligtes til at levere ydelser hele døgnet rundt – i alle vagtlag.

 

Afsnit 4: Kontraktens løbetid - opsigelse

I det nuværende godkendelsesmateriale er der 6 måneders opsigelsesvarsel for begge parter. I den nye kontrakt foreslås det at forkorte dette varsel til 3 måneder. Det vurderes, at 3 måneder er tilstrækkelig tid til at få gennemført de nødvendige tilpasninger for begge parter i forbindelse med, at samarbejdet ophører.

 

Afsnit 6: Disponering

Når en virksomhed godkendes til levering af hjemmeplejeydelser kobles virksomheden op på Herning kommunes omsorgssystem. Leverandøren skal føre al lovpligtig dokumentation i omsorgssystemet og det er herigennem, at beskeder om ændringer i borgerens situation kommer.

 

I det nuværende godkendelsesmateriale har de private fritvalgsleverandører ikke adgang til at disponere den tid, de bruger på at levere hjemmehjælpsydelser i Herning Kommunes omsorgssystem. Det er således kun den kommunale leverandør, som disponerer i det kommunale omsorgssystem.

 

Der er knyttet meget relevant information i disponeringen, som kan bruges i forbindelse med kontrol og kvalitetssikring af de leverede ydelser. Det foreslås derfor, at fritvalgsleverandører fremadrettet forpligtes til at disponere i Herning Kommunes omsorgssystem.

 

Afsnit 13.1: Krav til medarbejdernes uddannelsesniveau

Den rehabiliterende tilgang spiller en stadigt større rolle i leveringen af hjemmehjælpsydelser. Kommunerne er således forpligtet til at levere hjemmehjælp med en rehabiliterende tilgang.

 

Siden 1. januar 2015 har kommunerne desuden været forpligtet til at afdække et eventuelt rehabiliteringspotentiale hos alle modtagere af hjemmehjælp og efterfølgende tilbyde et rehabiliteringsforløb, hvis behovet for hjælp vurderes at kunne blive nedsat. Dette kræver social- og sundhedsfagligt uddannet personale.

 

I det nuværende godkendelsesmateriale er det kun leverandører af personlig pleje, der er forpligtet til at levere ydelserne med social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Der er således ikke noget uddannelseskrav til medarbejdere hos leverandører af praktisk hjælp.

 

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at stille det samme uddannelseskrav til leverandører af praktisk hjælp for derved at sikre borgerne en rehabiliterende tilgang til opgaverne.

 

Afsnit 13.3: Godkendelse som praktikplads - elever

I det nuværende godkendelsesmateriale er der et krav om, at godkendte fritvalgsleverandører er forpligtet til at påtage sig en uddannelsesforpligtelse for hver gang, leverandøren beskæftiger 10 fuldtidsansatte.

Administrationen foreslår, at dette krav ændres til et krav, om at de private leverandører skal medvirke til at løfte den uddannelsesopgave der påhviler Sundhed og Ældre i Herning Kommune som helhed.

 

I praksis sker dette ved at de godkendte private fritvalgsleverandører skal ansætte en procentandel af den samlede elev-ramme for Herning Kommune svarende til leverandørens andel af alle visiterede plejeydelser. Fritvalgsleverandørerne er ansvarlige for at blive godkendt som praktikplads.

 

Konsekvenser af ovenstående for borgerne og for leverandørerne

Hvis forslaget til en ny kontrakt godkendes politisk, vil de nuværende leverandører blive indkaldt til møde i administrationen, hvor indholdet i den nye kontrakt vil blive gennemgået.

 

Hvis leverandørerne ønsker at fortsætte samarbejdet med Herning Kommune på vilkårene i den nye kontrakt skal de indenfor 4 uger efter informationsmødet underskrive den nye kontrakt. Leverandører, der underskriver den nye kontrakt, har jf. den eksisterende kontrakt 6 måneder til at gennemføre eventuelle tilpasninger i deres virksomhed med henblik på at kunne leve op til kravene i den nye kontrakt

 

I de nuværende kontrakter med fritvalgsleverandørerne er der en opsigelsesfrist for begge parter på 6 måneder til ophør med udgangen af et kvartal. Hvis en leverandør ikke underskriver den nye kontrakt indenfor de 4 uger betragtes dette som en opsigelse af samarbejdet og opsigelsesfristen på 6 måneder træder herefter i kraft.

 

Borgerne vil med al sandsynlighed ikke blive berørt i overgangsperioden som følge af at leverandørerne har 6 måneder til at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger af deres virksomhed.

 

Opgjort pr. ultimo oktober 2016 får i alt 505 borgere leveret hjemmehjælp af en privat leverandør. Af dem er 101 borgere tilknyttet leverandører, som ikke leverer personlig pleje om natten. Ud af de 101 borgere, er der kun 3 borgere, som er visiteret til plejeydelser om natten.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til ny kontrakt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker om 1 år at få fremlagt en status på elevoptaget jf. uddannelsesforpligtigelsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.04-A00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Udbringning af dagligvarer - valg af model

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I april 2017 udløber kontrakten mellem Herning Kommune og den nuværende godkendte leverandør af udbringning af dagligvarer. I den forbindelser er der behov for en politisk stillingtagen til den fritvalgsmodel, der skal anvendes herefter.

Sagsfremstilling

Om udbringning af dagligvarer

Ydelsen ”udbringning af dagligvarer” hører under kategorien praktisk hjælp, som tildeles visiterede borgere.

 

Udbringning af dagligvarer kan bevilges til borgere, som ikke selv kan udføre opgaven på grund af nedsat funktionsevne.

 

Ydelsen ”Udbringning af dagligvarer” består af dækning af udgifter til udbringning af dagligvarer og omfatter også, at køle- og frostvarer skal stilles på køl/frys. Der kan desuden bevilges en selvstændig ydelse, der indeholder hjælp til varebestilling og til at sætte varer - ud over køle-/frysevarer- på plads. Denne ydelse leveres af hjemmeplejen.

 

Området for udbringning af dagligvarer (indkøbsordning) er omfattet af frit valg. Herning Kommune er derfor forpligtet til at sikre, at borgerne kan vælge mellem mindst to forskellige leverandører til udførelsen af opgaven – hvoraf den ene kan være kommunal.

 

Fritvalgsmodeller

Der findes to forskellige metoder til tilvejebringelse af borgernes frie valg: kontrakter og fritvalgsbeviser. Det to metoder kan kombineres frit.

 

Kontrakter

Kommunen kan vælge at indgå én eller flere kontrakter med private leverandører af hjemmehjælp. Der findes to kontraktmodeller: ”Godkendelsesmodellen” og ”udbudsmodellen”.

 

1. Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunen offentliggør kvalitets- og priskrav knyttet til opgaveløsningen. Herefter indgår kommunen kontrakt med alle interesserede leverandører, der matcher kvalitets- og priskrav. Prisen på ydelsen dannes på baggrund af beregninger af den kommunale hjemmeplejeleverandørs langsigtede gennemsnitlige omkostninger forbundet med løsningen af opgaven.

 

2. Udbudsmodellen indebærer, at kommunen gennemfører et udbud/konkurrenceudsættelse. Herefter indgår kommunen kontrakt med 1 eller 2 leverandører. Kommunen kan vælge at den kommunale leverandør skal afgive tilbud på lige fod med de øvrige leverandører. Kommunen kan også vælge at lade den kommunale leverandør stå uden for udbuddet. Prisen på ydelsen dannes på baggrund af markedsprisen.

 

3. Endeligt kan kommunen vælge at kombinere de to og anvende ”udbud under godkendelsesmodellen”. Her indgår kommunen først kontrakt med én leverandør i forbindelse med en konkurrenceudsættelse. Efterfølgende er det muligt for andre interesserede leverandører at blive godkendt som leverandør, hvis de kan matche vinderens pris og i øvrigt lever op til de fastsatte krav.

 

Fritvalgsbeviser

Et fritvalgsbevis svarer til et købebevis med en bestemt værdi. Når en kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, kan borgeren selv vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere ydelsen. Virksomheden skal skrive under på en aftale med kommunen om at levere ydelsen til samme pris og med samme kvalitet, som den leverandør, kommunen har kontrakt med.

 

Værdien af fritvalgsbeviser kan enten fastsættes af den beregnede pris – som i godkendelsesmodellen - eller af markedsprisen som i udbudsmodellen. Hvis fritvalgsbeviser benyttes sammen med godkendelsesmodellen eller udbudsmodellen skal interesserede virksomheder informeres herom, da det kan påvirke størrelsen af kundegrundlaget.

 

Nuværende fritvalgsmodel på området for dagligvareudbringning i Herning Kommune

Den nuværende fritvalgsmodel på området for udbringning af dagligvarer i Herning Kommune er en kombination af udbudsmodellen og fritvalgsbeviser. Herning Kommune har således indgået kontrakt med én leverandør efter at have gennemført et udbud. Det frie valg tilgodeses ved hjælp af fritvalgsbeviser.

 

331 borgere er visiteret til udbringning af dagligvarer, men kun omkring halvdelen af dem anvender ordningen i praksis. Borgere, der er bevilget udbringning af dagligvarer, men som ikke anvender ordningen, får enten pårørende eller andre i deres netværk til at klare opgaven.

 

Af dem, der benytter ordningen, bruger lidt under halvdelen Herning Kommunes godkendte leverandør, mens resten af borgere har valgt fritvalgsbevis. Således har mere end 50 % af de borgere, der anvender ordningen, fravalgt den leverandør, som er godkendt af Herning Kommune til fordel for fritvalgsbeviser.

 

Valg af fremtidig fritvalgsmodel på området

1. Det er muligt at forlænge den eksisterende kontrakt med den nuværende leverandør på området i op til 2 gange 12 måneder. Det der taler for denne model er, at vi har en udbringningspris, der er fastsat af markedet. Imod taler, at mange borgere fravælger den godkendte leverandør – ofte med henvisning til manglende kvalitet i ydelsen.

 

2. Det er muligt at gennemføre et nyt udbud eller skifte til godkendelsesmodellen, så området kommer til at ligne resten af hjemmeplejeområdet. Kundegrundlaget knyttet til udbringning af dagligvarer er dog forholdsvist begrænset, hvilket kan gøre området mindre interessant for private virksomheder at byde ind på.

 

3. Det er også muligt at overgå til en model udelukkende baseret på fritvalgsbeviser. Administrationen vurderer, at borgerne er tilfredse med at kunne anvende fritvalgsbeviser, idet der ikke er indkommet klager herom. Fritvalgsbeviser kommer ofte lokale købmænd til gode, idet mange borgere foretrækker at få leveret varer direkte fra en lokal købmand. Udbuds- og godkendelsesmodellen tiltrækker ofte større aktører på markedet for online handel.

 

Med baggrund i erfaringerne med den nuværende fritvalgsmodel på området for udbringning af dagligvarer foreslår administrationen at overgå til en fritvalgsmodel udelukkende baseret på fritvalgsbeviser, når den nuværende kontrakt udløber i april 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, der udelukkende anvendes fritvalgsbeviser, når kontrakten med den nuværende leverandør af udbringning af dagligvarer udløber.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-873-10 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Udbringning af dagligvarer - Afgrænsning af målgruppen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der kan ændre den måde, hvorpå målgruppen for udbringning af dagligvarer afgrænses i Herning Kommune.

 

Der er behov for en politisk stillingtagen til, om afgørelsen skal have betydning for bevillingspraksis i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Om udbringning af dagligvarer

Ydelsen ”udbringning af dagligvarer” hører under kategorien praktisk hjælp, som tildeles visiterede borgere. Ydelsen består af dækning af udgifter til udbringning af dagligvarer og omfatter også, at køle- og frostvarer skal stilles på køl/frys. Hertil kommer, at der kan bevilges en selvstændig ydelse, der indeholder hjælp til varebestilling og til at sætte varer ud over køle-/frysevarer på plads. Denne ydelse leveres af hjemmeplejen. 

 

Bevillingspraksis i Herning Kommune

Udbringning af dagligvarer kan bevilges til borgere, som ikke selv kan udføre opgaven på grund af nedsat funktionsevne.

 

Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at borgere, der er berettiget til indkøbsordning (udbringning af dagligvarer) ikke må være i stand til selv at varetage indkøb som følge af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ankestyrelsen fastslår videre, at en kommune i overensstemmelse med Serviceloven kan fastsætte i en kvalitetsstandard, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber som fx online eller telefonisk varebestilling, ikke kan bevilges udbringning af dagligvarer.

 

331 borgere i Herning Kommune er bevilget udbringning af dagligvarer. Af dem er 145 borgere oveni bevilget en selvstændig hjemmehjælpsydelse til hjælp til varebestilling og til at stille varer på plads.

 

I 2015 var Sundhed og Ældres udgifter til udbringning af dagligvarer og hjælp til at bestille og stille varer på plads samlet set 923.170 kr.

 

Den nuværende bevillingspraksis i Herning Kommune tager ikke hensyn til, hvorvidt borgeren selv er i stand til at bestille sine varer – enten pr. telefon eller online. Bevillingen er udelukkende begrundet i, at borgeren ikke selv kan hente sine varer.

 

Hvis bevillingspraksis i Herning Kommune skal bringes i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse vil det betyde, at kun de borgere, som ikke selv kan bestille varer og stille dem på plads, vil høre ind under målgruppen fremadrettet. Således vil kun de 145 borgere, ud af de 331 der er i dag er bevilget ydelsen, falde inden for målgruppen for ydelsen.

 

Hvis bevillingspraksis bringes i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse vil det i praksis betyde, at en borger, der i dag er bevilget udbringning af dagligvarer alene på grund af nedsat fysisk funktionsevne, ikke længere vil blive bevilget udbringning.

 

Hvis bevillingspraksis bringes i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse udgør den potentielle reduktion i udgifterne være et sted mellem 300.000 kr. til 400.000 kr. årligt. Det er ikke muligt at beregne det præcise beløb, da ikke alle visiterede borgere benytter sig af muligheden for at få udbragt dagligvarer i praksis.

 

Social- og Sundhedsudvalget kan således beslutte at følge Ankestyrelsens principafgørelse og dermed forringe det nuværende serviceniveau på området eller at det nuværende serviceniveau skal bevares. Administrationen vil gerne have en politiske stillingtagen til, hvorvidt Herning Kommunes nuværende bevillingspraksis i forbindelse med udbringning af dagligvarer skal fastholdes, eller om den skal bringes i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at den nuværende bevillingspraksis fastholdes for allerede visiterede og
at den fremtidige bevillingspraksis bringes i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde 2. at.

 

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Fritvalgspriser 2017 for visiteret mad. Mad til borgere i eget hjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er beregnet nye priser for mad 2017.

 

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt.

 

Den beregnede frit-valgs-pris for udbragt mad ligger over den maksimale lovbestemte pris som reguleres årligt. Prisloftet i 2017 for udbragt mad er 52 kr. pr. hovedret inkl. transport.

 

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad. Den beregnede frit-valgs-pris for udbragt mad skal således udelukkende anvendes til fastsættelse af kommunens afregning med leverandørerne.

 

Nye frit-valgs-priser for 2017 fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I følge reglerne skal frit-valg-prisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at priserne justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med prisen.

 

Frit-valgs-priser for 2017 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2015 og antal solgte portioner i 2015.

 

Tabel 1 viser frit-valg-priser for 2017. Frit-valgs-priserne er på niveau med 2016. Der sælges fortsat færre portioner samtidig med, at det er vanskeligt for Madservice Herning at reducere yderligere på faste omkostninger, hvis forsyningsforpligtelsen skal fastholdes. Faldet i antal portioner viser, at nye visiterede borgere udnytter det frie valg af leverandør.

 

Tabel 1 viser frit-valgs-priser for både almindelig, lille portion og diæt. Dette er i tråd med kvalitetsstandard på området.

 

 

 

Ændring i fritvalgspriser har ikke direkte en konsekvens for borgere, som fortsat skal betale det fastlagte loft på 52 kr. (inklusive udbringning). 

Økonomi

Produktionsprisen på mad ligger over borgerens egenbetaling. Dette er uanset om borgeren benytter privat eller kommunal leverandør af madservice. Herved ydes der et kommunalt tilskud på op til 7 kr. pr. leveret hovedret, svarende til en merudgift i forhold til budgettet på 1 - 1,5 mio. kr. årligt for serviceområde 18. Tallene illustrerer, at hvis Madservice Herning skal fortsætte under nuværende vilkår, vil det ikke være muligt at leve op til det politiske krav om, at der ikke skal ydes kommunale tilskud på området. Sundhed og Ældre er i færd med at undersøge handlemulighederne for Madservice Herning i forhold til at nedbringe merudgiften.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valgs-priser for 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-7-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Fritvalgspriser 2017 for praktisk hjælp og pleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp.
Frit-valg-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgere.
 
Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.

Der er beregnet timepriser til afregning med de private leverandører.
  

Ændringerne af priserne fra 2016 til 2017 skyldes udvikling af omkostninger for den kommunale leverandør i regnskab 2015. Herudover er der indregnet en effektiviseringsprocent på 0,3 % jf. mulighedskataloget for både den kommunale leverandør og den private leverandør, som bevirker at timeprisen for 2017 er på samme niveau som for 2016.

 

 

Tabel 1 viser priserne for den private leverandør.

 

 

 

Økonomi

Det vurderes, at der er plads i myndighedens budget for 2017 til at finansiere takstudvikling. Det bemærkes, at dette vurderes med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valg-timepriser for 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.42.20-A00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Fast tilknyttede læger på plejecentrene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune er klar til at påbegynde arbejdet med implementering af en ordning, hvor der tilknyttes faste læger til de kommunale plejecentre.

 

Der er på landsplan afsat i alt 100 mio. kr. til ordningen i forbindelse med satspuljeaftalen fra 2015 på sundheds- og ældreområdet.

Sagsfremstilling

Satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, som blev indgået i oktober 2015, indeholder en aftale mellem de praktiserende lægers organisation, Staten, Danske Regioner og KL om at indføre faste læger på plejecentrene.

 

Ordningen består af 2 elementer:

 

1. Tilbud til borgerne om at blive tilknyttet en fast læge på plejecentret

Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der har sin faste gang på plejecentret. Der kan afhængigt af plejecentrets størrelse være tilknyttet én eller flere læger. Det er frivilligt om borgerne ønsker at tage imod tilbuddet, eller om de ønsker at beholde deres egen læge.

 

2. Sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejehjemmet

Der skal indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge omhandlende levering af generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

 

Finansiering af ordningen

Der er på landsplan afsat i alt 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 til implementering af ordningen. Midlerne tildeles kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Herning Kommune får således tilført 600.000 kr. i 2016 og herefter 300.000 kr. pr. år i hhv. 2017, 2018 og 2019.

 

Formålet med ordningen

Baggrunden for ordningen er et ønske om at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre – herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedring af medicinhåndteringen.

 

Opfølgning på implementering

Der bliver gennemført en national opfølgning på implementeringen af ordningen – første gang primo 2017 og herefter én gang årligt. Herning Kommune skal sammen med de berørte læger indrapportere om status på den lokale implementering.

 

Før ordningen kan implementeres i kommunerne i Region Midtjylland , skal der indgås en rammeaftale med De Praktiserende Lægers Organisation (PLO Midtjylland). Forhandlingerne er i gang. Herefter vil Herning Kommune påbegynde arbejdet med at indgå en lokal aftale med de privat praktiserende læger i Herning Kommune omkring implementeringen af ordningen på kommunens plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-15 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering af søndagscafe på Lindegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af en ansøgning fra Seniorråd Vest bevilgede Forebyggelsesudvalget i december 2015 12.000 kr. til et projekt, som i perioden fra januar til november 2016 skulle afprøve idéen med at afholde søndagscafé på Plejecenter Lindegården i Herning.

 

På møde i Forebyggelsesudvalget den 24. oktober 2016 blev der forelagt en samlet evaluering af indsatsen. Denne fremsendes hermed til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.  

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med søndagscaféen er at forebygge ensomhed blandt ældre over 60 år samt at hjælpe ensomme og isolerede ældre til at indgå i et netværk med andre ældre. Målet er, at deltagerne via sociale fællesskaber oplever en forbedret trivsel og livskvalitet.

 

Aktiviteter i projektet

Der er pr. 1. oktober 2016 afholdt otte af de i alt ti planlagte arrangementer.

 

Aktiviteterne har bestået af foredrag, sang og musik krydret med kaffe og hjemmebag. Derudover er der afviklet to udflugter. I maj en halvdagstur rundt i kommunen for blandt andet at se sygehusbyggeriet i Gødstrup, motorvejsbyggeriet omkring Herning og Fuglsangsø Centret. Efter fælles kaffe i Kølkær gik turen hjemad over Søby Brunkulslejer. I august en heldagstur til Feggesund Færgekro, hvor der blev spist ål ad libitum og drukket kaffe fra den gamle ”Madam Blå”.

 

Seniorråd Vest har forestået den praktiske gennemførelse af alle aktiviteter. Der er tilknyttet otte frivillige, som er behjælpelige med at gennemføre søndagscaféen, skabe netværk og forankre projektet i lokalområdet.

 

Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Lindegården.

 

Evaluering

Ved det første arrangement i januar 2016 var der 20 deltagere. Nu er deltagerantallet nået op på 40 personer. Deltagerne er overvejende i alderen 80+, enkelte er over 90 år og enkelte er yngre.

Det er arrangørernes oplevelse, at første gang skulle deltagerne lige se hinanden an, men nu er der ingen problemer, og snakken går bedre og bedre. Dette på trods af at der hver gang er nye deltagere, som skal inkluderes i netværket.

 

Det er vigtigt, at de frivillige hjælpere er gode til at tage godt imod de nye, så de føler sig velkomne. Det går allerbedst, når der ved hvert bord er en frivillig hjælper som tovholder.

 

Der er allerede flere, som følges ad til søndagscaféen og som mødes mellem møderne i søndagscaféen.

 

Deltagerne giver udtryk for, at søndagscaféen er et godt imitativ. Weekenden kan være lang, når der ikke sker noget.

 

Langt de fleste af deltagerne bor i ældreboligerne i området omkring Lindegården. Mange har ikke bil og det er derfor af stor betydning, at søndagscaféen afholdes inden for gåafstand med fx rollator eller kørestol.

 

Den nedsatte mobilitet betyder også, at mange af de ældre kommer meget lidt ud. De to afholdte udflugter omtales af alle deltagerne, som nogle af årets højdepunkter. Udflugterne har været et vigtigt element, som har bidraget til netværksdannelse og en øget fællesskabsfølelse.

 

For nogen har prisen for søndagscaféen også betydning. I søndagscaféen har der været en egenbetaling på kr. 25,00 til kaffe og brød. Til udflugterne har der været en egenbetaling på henholdsvis kr. 50,00 og 150,00. En pris alle de adspurgte finder rimelig.

 

I nærværende projekt er egenbetalingen og de samlede udgifter til udflugter holdt på et minimum i kraft af, at buschaufføren er fundet blandt de frivillige. Da dette ikke er en mulighed, som alle kan gøre brug af, anbefales det, at der afsættes kr. 15.000 pr. år pr. søndagscafé.  

 

Arrangørerne har erfaret, at det tager tid at få rekrutteret deltagere til søndagscaféen, vinde deltagernes tillid og danne netværk. Det anbefales derfor, at der bevilges midler til at afholde søndagscafé i minimum to år og gerne som et permanent tilbud. Dette er muliggjort med Budgetforlig 2017.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen og evaluering af søndagscafé på Lindegården tages til efterretning.  

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Anne Marie Christensen orienterede om henvendelse vedrørende biler.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-16 Sagsbehandler: Karin Locander  

Lejemål