Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. juni 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-9-21 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Rekrutteringsudfordringer i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre oplever betydelige udfordringer med rekruttering af social- og sundhedspersonale (SOSU) til at løse kerneopgaven hos borgerne. Derudover er der mange ledige elevstillinger, og langt de fleste plejecentre og hjemmeplejedistrikter har vakante stillinger og søger både ufaglært og faglært personale.


Situationen gør det nødvendigt med særlige tiltag – både på kort og på længere sigt.

Sagsfremstilling


Arbejdspladserne i Sundhed og Ældre er pressede af manglen på personale. Samtidig skal det tilbageblevne personale oplære nye elever og kommende kollegaer, samt fastholde et attraktivt, fagligt miljø, hvor medarbejdere ønsker at få ansættelse og forblive ansat. Antallet af ufaglærte medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene er stigende. I marts 2021 var andelen af ufaglærte på månedsløn 13 % i hjemmeplejen og 10 % på plejecentrene. Dette udfordrer kvaliteten i opgaveløsningen hos borgerne. Uden det ufaglærte personale ville opgaven dog ikke kunne løses i den nuværende situation. Sundhed og Ældre har således aktuelt behov for at tiltrække både mere faglært og ufaglært arbejdskraft til at løse opgaven.


På elevsiden er der de senere år blevet mulighed for et øget optag på social- og sundhedsuddannelserne. Det har endnu ikke været muligt at fylde uddannelsespladserne op, da der ikke har været et tilstrækkeligt antal ansøgere til pladserne.


Der skal igangsættes flere og nye tiltag. I Sundhed og Ældre arbejdes med en rekrutteringsstrategi med udgangspunkt i fire fokusområder:

 • Attraktive arbejdspladser
 • Uddannelsesfokus for elever og medarbejdere
 • Branding af området med udgangspunkt i den gode historie
 • En inddragende kultur på arbejdspladserne


Arbejdet med rekrutteringsstrategien kvalificeres i samarbejde med lederne på området og MED organisationen.


Der er behov for indsatser både på kort og langt sigt. Særligt fem indsatsområder er prioriteret:


1. Udenlandsk arbejdskraft

Sundhed og Ældre vil være opsøgende på ”nye grupper” af potentielt kommende medarbejdere. Det kan være udenlandske borgere, der af forskellige årsager allerede har bosat sig i Herning-området og hvor sprogudfordringer, manglende viden om dansk arbejdsmarked og kultur kan være nogle af årsagerne til at borgerne ikke allerede er i job.


På nuværende tidspunkt opsøges netværk, og der etableres kontakt til samarbejdspartnere og repræsentanter for målgruppen.


2. Brancheskifte

Sundhed og Ældre ønsker at være et attraktivt arbejdsområde for borgere, som overvejer brancheskifte. Der fokuseres på målgruppen af borgere som er i job, eller midlertidigt er ledige, og tidligere har været tilknyttet andre brancher.


Der arbejdes med det rette match og signaleres, at den potentielt kommende medarbejder hjælpes med at finde den rette plads i organisationen, og der arbejdes med parathed i hele organisationen til at tage imod og arbejde med udviklingsmuligheder.


Status på indsatsen er, at der i samarbejde med Jobcentret er igangsat 22 afprøvningsforløb for potentielle brancheskiftere. Heraf har flere kandidater mulighed for at starte uddannelse i august 2021, hvis de stadig er interesserede og bliver vurderet som egnede.


3. Toptunet uddannelsesmiljø og implementering af fælles kvalitetsaftale

Sundhed og Ældre uddanner kompetente kommende medarbejdere til organisationen, hvor de skal opleve en kultur og et arbejdsmiljø, hvor de selv ønsker ansættelse efter gennemført uddannelse.


I ”Toptunet uddannelsesmiljø” arbejdes med struktur, rolleafklaring og læringskultur. Den fælles kvalitetsaftale for uddannelsessamarbejdet omkring SOSU-skolen i Herning vil bidrage til et højt fagligt niveau og genkendelige rammer. Udvalget blev på mødet den 19. maj 2021, punkt nr. 44, informeret om den fælles kvalitetsaftale.


Status på indsatsen er, at der er gennemført pilotprojekter i en hjemmeplejegruppe og på et plejecenter. Pilotprojekterne er evalueret, og projektet er tilpasset. Implementering af ”Toptunet uddannelsesmiljø” i hele Sundhed og Ældre er sat i gang i vinteren 20/21.


4. Ansættelse af elever på GF2

Fra maj 2021 tilbyder Sundhed og Ældre alle kommende elever ansættelse med løn på andet grundforløb (GF2). Alternativet for eleverne er at gennemføre GF2 på SU-støtte, hvilket af mange opleves som en udfordring. Ansættelse af eleverne allerede på grundforløbet giver Herning Kommune mulighed for, at arbejde med elevernes uddannelsesparathed og tilknytning til Herning Kommune på et tidligere tidspunkt i uddannelsen end ellers. Det forventes at give et øget fokus på det faglige indhold i uddannelsen, herunder i praktikforløbene. Det giver mere stabile forløb og endnu større mulighed for, at eleverne kan dygtiggøre sig.


5. Seniorordninger

Mange kompetente SOSU-medarbejdere forventes inden for en årrække af forlade arbejdsmarkedet på grund af alder. Niveauet for udfordringen undersøges, ligesom mulighederne undersøges for, hvad der kan tilbydes kommende seniorer for at motivere den enkelte til at blive længere i Sundhed og Ældre.


Initiativet er endnu ikke igangsat.


Udover de ovennævnte indsatsområder arbejdes med ideer og prøvehandlinger:

 • Prøvehandling på hvad der sker, hvis alle, for eksempel på et udvalgt ”modelplejecenter”, tilbydes fuldtid på betingelser, der gør, at de kan holde til det fysisk og psykisk. Vi vil undersøge konsekvenser og gevinster, herunder økonomiske.
 • Studiejobs: Sundhed og Ældre tilbyder studiejob for studerende i Herning
 • Utraditionelle veje til at skaffe ferieafløsere.


På kort sigt er udfordringen, at der mangler ferieafløsere til sommerperioden i 2021. Det opleves, at behovet er større i år end tidligere år. En mulig forklaring kan være, at mange kendte ferieafløsere fra tidligere år, løser en samfundsopgave med at teste.


Der imødeses et behov for øgede ressourcer for, via ovenstående initiativer, at sikre borgerne i Herning Kommune den nødvendige hjælp nu og i de kommende år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De reviderede kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre har været sendt til i høring i Handicaprådet og Ældrerådet og forelægges nu til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget sendte kvalitetsstandarderne til høring på mødet den 21. april 2021. Handicaprådet har drøftet sagen på mødet den 20. maj 2021 og Ældrerådet på deres møde den 26. maj.


I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarder for de nævnte ydelser.


Kvalitetsstandarderne er centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner. Kvalitetsstandarder er et borgerrettet dokument som tydeliggør det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarden indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp. Samtidig er det et arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandørerne af hjælpen.


Der er mindre redaktionelle ændringer i enkelte af de eksisterende kvalitetsstandarder. Disse ændringer har ingen betydning for serviceniveauet.


Den nye kvalitetsstandard for hovedrengøring, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 21. april 2021, er nu indarbejdet som et nyt afsnit under kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, pleje og omsorg. Tilbuddet om hovedrengøring indebærer en udvidelse af serviceniveauet, da det vurderes, at tilbuddet vil omfatte ca. 1.700 borgere, der allerede er bevilget praktisk hjælp. Det forventede udgift til hovedrengøring på cirka 1 million kroner afholdes på SO18 Sundhed og Ældre.


Bilag 1 viser en oversigt over de reviderede kvalitetsstandarder.


De redaktionelle ændringer herunder præcisering af hjælp til affaldssortering og tilbuddet om hovedrengøring er indarbejdet i bilag 2 under kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, pleje og omsorg.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet ønsker at afgive følgende bemærkninger til udkastet til kvalitetsstandarder:

 • Handicaprådet oplever, at der hos den enkelte medarbejder er for stor forskel i tolkningen af serviceniveauet. Handicaprådet opfordrer til at dette italesættes
 • Herning Kommune må sikre, at medarbejderne i det udførende led har de rette kompetencer – herunder at forudsætningerne for at gøre rent er til stede
 • Borgere oplever udfordringer med at få hjælp til høreapparater og udtrykker utilfredshed med, at den hjælp ikke er en del af serviceniveauet. Handicaprådet har tidligere gjort opmærksom på dette, og opfordrer til at hjælp til batteriskift og rengøring af slanger også bliver en del af ydelsen.


Høringssvar fra Ældrerådet

Ældrerådet finder det positivt, at ydelsen hovedrengøring nu kan bevilges. Betegnelsen for ydelsen bør dog ændres til udvidet rengøring.

Ældrerådet finder materialet yderst anvendeligt og vil bakke op om en bred formidling af materialet til ældre borgere generelt. Herved kan der undgås misforståelser omkring det politisk vedtagne serviceniveau.


Bilag 3 indeholder høringssvar fra de to råd.


Ældrerådets anbefaling om at ændre navnet til udvidet rengøring vil ikke være hensigtsmæssig, da betegnelsen allerede anvendes som en del af den almindelige rengøring (side 12 i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, pleje og omsorg).

Handicaprådets bemærkninger vil blive taget til efterretning og indgå i den kvalitetssikring, som Visitationsenheden fortager i forhold til leverandørerne af hjemmeplejen.


På baggrund af Handicaprådets høringssvar vil Visitationsenheden skærpe opmærksomheden på den allerede eksisterende mulighed for, at borgere med høreapparat, der får hjemmehjælp, kan få hjælp til batteriskift og rengøring af slanger, hvis borgeren ikke har andre muligheder for at få hjælpen hertil.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-21 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Temadrøftelse og godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af bærende principper for recovery i den kommunale psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Christina Nielsen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 21. april 2021, at der udarbejdes en recoverypolitik for psykiatriområdet i Herning Kommune. Som udmøntning af den beslutning forelægges henholdsvis udkast til kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af bærende principper for recovery i den kommunale psykiatri samt forslag til temaer i de bærende principper, med henblik på godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Handicap og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard indlede temadrøftelsen med et oplæg om forvaltningens forslag til temaer i de bærende principper.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 21. april 2021, at der udarbejdes en recoverypolitik for psykiatriområdet i Herning Kommune, som har til formål at etablere recovery som den fælles tilgang og retning for samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser, således at mennesker med psykiske lidelser i højere grad kan få det bedre og leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv på trods af deres udfordringer.


Forvaltningen anbefaler, at recoverypolitikken udformes og formuleres som en række bærende principper for recovery i den kommunale psykiatri. De bærende principper for recovery i den kommunale psykiatri vil således være udtryk for Social- og Sundhedsudvalgets overordnede politik for den kommunale psykiatri.


Forvaltningen har udarbejdet udkast til kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af de bærende principper. Kommissoriet beskriver først og fremmest de bærende princippers baggrund og formål. Herudover fremføres processens videre organisering og inddragelse af borgere og andre interessenter. Endelig præsenteres en tidsplan for processen.


Udkast til kommissorium ses i bilag 1. Udkast til tidsplan ses i bilag 2.


Temaer i de bærende principper for recovery

Socialstyrelsen har formuleret otte faglige principper, som er centrale i arbejdet med en omlægning mod øget recovery-orientering i de kommunale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. De otte principper er:


 • Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
 • Fokusér på borgernes ressourcer
 • Støt borgerne i at deltage i almene fællesskaber
 • Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
 • Følg op så indsatsen altid er den rette
 • Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
 • Hjælp borgerne så tidligt som muligt
 • Arbejd med afsæt i viden og brug metoder der virker


Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de otte faglige principper med henblik på en prioritering af, hvilke fire principper, som er særligt vigtige for udvalget og for udviklingen af de bærende principper for recovery i Herning Kommune. De fire prioriterede principper vil efterfølgende være de temaer, som er særligt i fokus i inddragelsesprocessen og i den endelige formulering af de bærende principper for recovery i den kommunale psykiatri. Principperne vil blive uddybet på mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til kommissorium og tidsplan drøftes med henblik på godkendelse
at de mulige temaer i de bærende principper for recovery i den kommunale psykiatri drøftes med henblik på prioritering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Social- og Sundhedsudvalget drøftede de 8 faglige principper og udtrykker ønske om en god balance mellem borgerens møde med forvaltningen (mennesket) og forvaltningens møde med borgeren (fagligheden) i det videre arbejde med recovery i Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-12-21 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Eventuel prioritering af opgaver i hjemmepleje og på plejecentre ved manglende ferieafløsning i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er risiko for, at Sundhed og Ældre ikke kan skaffe det nødvendige antal ferieafløsere i hjemmeplejen og på plejecentrene for sommeren 2021. Ved mangel på ferieafløsere vil der være behov for en ændret tilrettelæggelse af opgaverne i sommerperioden fra medio juni til udgangen af august måned.

Sagsfremstilling

Det vurderes primo juni 2021, at der mangler cirka 50 ferieafløsere fordelt på 20 stillinger i hjemmeplejen og 30 stillinger på plejecenterområdet. Hertil kommer et antal vakante faste stillinger, der ikke kan forventes besat i sommerferieperioden.


Skulle den situation opstå, at der ikke er et tilstrækkeligt antal ferieafløsere til at bemande vagterne i hjemmeplejen og på plejecentrene, kan der være behov for at foretage prioriteringer og ændre i opgavernes tilrettelæggelse.


Prioriteringer foretages udfra følgende principper:

 • Der skelnes mellem kan-opgaver og skal-opgaver. For kan-opgavers vedkommende kan det komme på tale at nedprioritere opgaverne i sommerperioden. Opgaver der kan blive tale om, er klippekortsydelser, ensomhedsforebyggende ydelser, hjælp i forbindelse med opsættelige aktiviteter med mere.
 • Personlig pleje vil blive prioriteret højere end praktisk hjælp.
 • Hjælp til rehabiliteringsforløb vil blive varetaget af trænende terapeuter.
 • Sygeplejeydelser efter Sundhedsloven § 138 vil blive varetage af sygeplejen, fremfor uddelegeret til leverandør af hjemmepleje.


Der er løbende en målrettet, opsøgende indsats i forhold til at finde ansøgere til feriejobs og vakante stillinger, og der er sandsynlighed for, at manglen på medarbejdere ændrer sig i positiv retning inden feriestart.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Kontaktmøder 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at fastlægge datoer for udvalgets kontaktmøder 2021 med de decentrale ledere.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget holder tilbagevendende kontaktmøder med decentrale ledere inden for hvert af områderne Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Møderne holdes på de decentrale enheder. Et af temaerne på kontaktmøderne i 2021 vil være social bæredygtighed.


Administrationen foreslår, at kontaktmøderne holdes på en af følgende datoer:


Sundhed og Ældre:

Tirsdag den 10. august kl. 13.00 - 16.00

Onsdag den 11. august kl. 13.00 - 16.00


Handicap og Psykiatri:

Torsdag den 12. august kl. 13.00 - 16.00

Mandag den 16. august kl. 10.00 - 13.00

Fredag den 20. august kl. 11.00 - 14.00

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget fastlægger datoer for kontaktmøder 2021.

Beslutning

Der er fastlagt kontaktmøde for Sundhed og Ældre den 11. august 2021 kl. 13.00 – 16.00 og for Handicap og Psykiatri den 20. august 2021 kl. 11.00 – 14.00.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om

 • status for covid 19 – smittede, testsituationen og vaccination,
 • kommende sundhedsklynger. Dagsordensættes til kommende møde i udvalget,
 • hjemmeplejen.
 

Sagsnr.: 88.00.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbudssag