Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 16. januar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. handleplan for Bytoften

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget fik på møde d. 28. november 2012 præsenteret den handleplan Bestyrelsen for Bytoften har igangsat. Konst. forstander Bo Bertelsen vil på mødet give en status på implementeringen af handleplanen, herunder de initiativer der er igangsat vedr.:

 • Ledelse og ledelsesstruktur

 • Serviceniveauer

 • Samarbejde

 • Økonomi

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.15.12-A00-3-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Strategi for samarbejdet mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse og frivillige

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lars Østergaard

Sagsresume

Udkast til strategi for samarbejdet mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse (SSB) og frivillige foreligger til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet et udkast til strategi for samarbejdet mellem SSB og frivillige. Strategien tager afsæt i Herning Kommunes vision og i visionen for frivillighedspolitikken i Herning Kommune. Målet med strategien er at udbygge det aktive medborgerskab og involvere frivillige på alle relevante områder for derigennem at udvikle den sociale indsats..

 

Strategien bygger på fire indsatsområder:

 

 • Skabe klare rammer

Klare rammer er en forudsætning for et godt samspil mellem kommunen og de frivillige. I SSB er der formuleret et sæt retningslinjer for samarbejdet mellem frivillige og professionelle og en frivillighedserklæring. Retningslinjerne er møntet på lederen, som skal folde dem ud lokalt.

 

 • Synliggøre indsatsen

Vi vil bruge Herning Kommunes hjemmeside som platform for, at borgerne kan tilbyde sig som frivillige, og Herning Kommune kan rekruttere frivillige.  

 

 • Målrettet brug af tilskud til frivilligt socialt arbejde

Herning Kommune uddeler hvert år midler efter Lov om social service § 18 til frivilligt socialt arbejde efter fastlagte kriterier.

 

 • Anerkende indsatsen

Det er væsentligt at anerkende den frivillige indsats, og det kan ske på mange måder. En måde handler om at anerkende de frivillige både i det daglige og ved særlige markeringer i form af for eksempel sammenkomster med videre.

 

Næste skridt

Efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af strategioplægget forestår arbejdet med at omsætte strategien til handling. Det fordrer først og fremmest, at strategien er kendt i organisationen. Administrationen vil derfor sikre, at strategien bliver kommunikeret bredt ud i Social, Sundhed og Beskæftigelse, så den kommer til at leve i praksis.

 

Strategioplægget med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning bliver forelagt Beskæftigelsesudvalget til orientering 27. februar 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at strategiudkastet godkendes

Beslutning

Udkastet tilrettes ud fra de givne bemærkninger og fremlægges på ny for Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A21-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Udviklingsstrategi 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2014 på det sociale område m.v. for Social, Sundhed og Beskæftigelse foreligger til godkendelse.

 

Inputtet har været i høring blandt Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer. Høringssvar med administrationens bemærkninger foreligger til orientering.  

Sagsfremstilling

Fra marts 2011 har kommunerne fået ansvaret for koordineringen på det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelse af rammeaftaler mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.
 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Der er i lovgivningen udstukket nogle indholdsmæssige retningslinjer, der blandt andet betyder, at der i Udviklingsstrategien skal være et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser med videre. Det betyder også, at der skal indhentes kommunale vurderinger og skøn af behov for pladser samt oplysninger om kommunale/regionale overvejelser om tilbudsviften som driftsherre.
 
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 13. marts 2011 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien sikre indbyrdes kooordinering om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Til det formål er der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater og KL lavet et fælles koncept for, hvordan koordinationen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal udmøntes i praksis – herunder ensretning af oplysninger, der indhentes.  

 

Som følge heraf er der indarbejdet et nyt skema i bilag 1, hvor kommunen på baggrund af skøn og vurdering beskriver sit forventede behov for hvert af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger.
 
Høring

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2014 er sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer:  

 

 • Handicaprådet

 • Udsatterådet (kun input på voksenområdet)

 • DH Herning

 • Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest

 • LEV Herning

 • SIND - Ringkøbing Kreds

 • Hjerneskadeforeningen, lokalforening Midt/Vest

 • ADHD - lokalafdeling Midt/Vest

 

Herning Kommune har modtaget høringssvar fra:

 

 • Handicaprådet

 • Udsatterådet

 • DH Herning

 • SIND, Ringkøbing Kreds

 

Høringssvar og administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af Social, Sundhed og Beskæftigelses input til Udviklingsstrategien.

 

Deadline for at sende Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2014 til Sekretariatet for Rammeaftaler er 10. januar 2013. Vedlagte skema er sendt til Sekretariatet for Rammeaftaler inden deadline med forbehold for fagudvalgenes bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning, hvilket indebærer, at de ikke giver anledning til ændringer i Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2014

 

at Social- og Sundhedsudvalget godkender bilag 1, som indeholder afkrydsningsskema med vurdering af behov m.v. på voksenområdet (1), fritekstskema (2), skema vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud (3) samt kommunens overvejelser om tilbudsviften (4) 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-484-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Budget 2013 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm

Sagsresume

AOF og FOF fremsender timebudget for 2013 vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne.

 

Niveauet for budgetterne i 2013 er uændret i forhold til niveauet for 2012, idet bestiller i Social, Sundhed og Beskæftigelse har meldt en ramme ud på i alt ca. 500.000 kr. For AOF´s vedkommende betyder det således et budget på ca. 100.000 kr. og for FOF 400.000 kr.

 

De respektive timebudgetter foreslås godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har driftsoverenskomst med FOF og AOF om specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

 

AOF Center Herning og FOF Center Herning har indsendt budget i forhold til udmeldt ramme.

 

Timebudgettet for FOF og AOF er tilpasset det niveau, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte for budget 2012.

 

AOF og FOF har derfor indsendt budgetforslag for 2013 i overensstemmelse hermed.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 19. december 2012, pkt. 134:

at det fremsendte timebudget for 2013 for henholdsvis AOF og FOF vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne godkendes

 

at sagen oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.Børne- og Familieudvalget, 19. december 2012, pkt. 134:

Godkendt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.06.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Uddeling 2012 - Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 7. november 2007 har Social- og Sundhedsudvalget bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelse vedrørende fordeling af midlerne fra Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune.

 

I 2012 er der uddelt 51.900 kr. fra legatet. I fundatsen står, at det er en betingelse for at modtage legatportioner, at man skal bo i Herning Kommune og være økonomisk værdigt trængende.

Der er sket udbetaling til i alt 41 ud af 81 ansøgere. Hertil kommer udbetaling af 6.859,05 kr. til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.

 

I 2011 var der 75 ansøgere.

Sagsfremstilling

Uddelingen fordeler sig så ledes:

4 x 2.000 kr. 8.000 kr.

9 x 1.500 kr. 13.500 kr.

12 x 1.200 kr. 14.400 kr.

16 x 1.000 kr. 16.000 kr.

 

I de tilfælde, hvor det har været muligt, har forvaltningen indhentet supplerende oplysninger om ansøgernes økonomiske situation. Langt hovedparten af ansøgerne har overførselsindkomster som forsørgelsesgrundlag, det vil sige social pension, sygedagpenge eller kontanthjælp.

 

Den foretagne fordeling er sket ud fra en vurdering af de økonomiske forhold set i relation til forsørgerbyrden for hjemmeboende børn.

Således har modtagere legater på:

2.000 kr. Mindst 4 børn

1.500 kr. 3 børn

1.200 kr. 2 børn

1.000 kr. 1 barn

 

De 41 personer der har modtaget legater, har følgende forsørgelse:

13 modtager kontanthjælp under en eller anden form

21 modtager social pension¨

7 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, SU eller er lønmodtager med store forsørgerbyrder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1786-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referat fra møde i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Referater fra møderne i Ældrerådet sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Referat fra møde den 17. december 2012 i Ældrerådet sendes til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om konkret sag i forhold til BPA-ordning. Sagen dagsordensættes til førstkommende møde.