Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Rammer for samarbejdet - Blå Kors Varmestue

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune indgår i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på udsatteområdet. Flere samarbejds- og driftsaftaler på udsatteområdet står til at blive fornyet. En række er blevet fornyet, hvilket er udmøntet i nye fremtidige samarbejdsaftaler, hvor der er fokus på at øge det fremadrettede samarbejde. I forlængelse heraf er der udarbejdet udkast til en midlertidig forlængelse af den tidligere driftsaftale med Blå Kors Varmestue.


Med dette punkt præsenteres udvalget for et udkast til en midlertidig forlængelse af det tidligere gældende aftalegrundlag. Udkastet præsenteres med henblik på udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune og de respektive partnere er, og har været, i en igangværende proces og dialog vedrørende rammerne for det fremtidige samarbejde. I processen er det en ambition at skabe et øget fokus på samarbejde, i modsætning til et tidligere driftsorienteret fokus. Formålet er at sikre, og optimere, et fortsat positivt samarbejde omkring socialt udsatte i Herning Kommune. Som et led i denne proces er der i fællesskab udarbejdet udkast til nye samarbejdsaftaler mellem Herning Kommune og de enkelte partnere. Disse udkast afspejler det nye samarbejdsorienterede fokus samt det forhold at de enkelte samarbejdspartnere i fremtiden vil have det fulde ansvar for driften af deres respektive tilbud.


En række aftaler på udsatteområdet er blevet fornyet, hvilket er udmøntet i nye fremtidige samarbejdsaftaler. Beskæftigelsesudvalget godkendte således på udvalgsmødet i august 2020 en række samarbejdsaftaler med partnere på udsatteområdet.


Med dette punkt præsenteres udvalget for et udkast til en midlertidig forlængelse af det tidligere gældende aftalegrundlag med Blå Kors Varmestue. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for udkastet med henblik på godkendelse af den midlertidige forlængelse.


Den midlertidige forlængelse indgås med henblik på at gennemføre et udbud i foråret 2021 vedrørende den fremtidige drift af en varmestue gældende fra og med 1. januar 2022. Administrationen går på denne baggrund i gang med at udarbejde et udbudsmateriale.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til midlertidig forlængelse af tidligere gældende aftalegrundlag mellem Herning Kommune og Blå Kors Varmestue.
at administrationen bemyndiges til at indgå og underskrive udkast til midlertidig forlængelse.  

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A00-3-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Temadrøftelse om muligheder og behov for et kommende Sundhedshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I budgetforliget for 2021 - 2022 blev det besluttet at undersøge muligheder og behov for et sundhedshus i det centrale Herning.


Følgende fremgår af budgetforliget:

"Muligheden og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning skal undersøges. Samtidig skal en analyse afgrænse og definere, hvilket indhold et eventuelt sundhedshus med fordel kan have - med respekt for allerede eksisterende sundhedsaktører, både private og offentlige, og øvrige relevante forhold. Et oplagt fokuspunkt er muligheden for at samle de kommunale, specialiserede genoptræningsfaciliteter (hjerte, KOL osv.)."


Der lægges op til en temadrøftelse om et kommende sundhedshus, herunder en indledende drøftelse af, hvad sundhedshuset kan indeholde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter muligheder og behov for et sundhedshus.

Beslutning

Drøftet. De afgivne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

 

Sagsnr.: 27.03.00-G20-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Læringsforløb om patientsikkerhed i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

For at højne patientsikkerheden og øge kvaliteten af de opgaver, som botilbud i Handicap og Psykiatri løser med afsæt i sundhedsloven, har Handicap og Psykiatri i efteråret 2020 igangsat et læringsforløb om patientsikkerhed, som grundlag for videreudvikling af botilbuddenes daglige praksis vedrørende borgernes helbred og sundhed.

Sagsfremstilling

På botilbud arbejdes både med afsæt i serviceloven og sundhedsloven. Socialtilsynet fører tilsyn med, at botilbuddene lever op til bestemmelserne i serviceloven, og siden 1. januar 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed haft til opgave at føre tilsyn med, at botilbuddene lever op til bestemmelserne i sundhedsloven. I Handicap og Psykiatri er der arbejdet med at højne patientsikkerheden siden opgaven blev defineret 2017; bl.a. er der arbejdet med udarbejdelse af instrukser for medarbejdernes opgaveløsning.


Det har været en stor opgave at implementere nye instrukser og rutiner på botilbuddene, så det sikres, at der i den daglige praksis med borgerne leves op til bestemmelserne i både serviceloven og sundhedsloven. Og på grund af opgavens omfang, har der i Handicap og Psykiatri været tvivl om, hvor vidt man i hele organisationen er nået i mål med at sikre praksis vedrørende patientsikkerhed.


På den baggrund har Handicap og Psykiatri i efteråret igangsat et læringsforløb om patientsikkerhed. Læringsforløbet til formål at højne patientsikkerheden i botilbuddene. Læringsforløbet er gennemført ved at en ekstern konsulent har gennemført såkaldte 'hjælpetilsyn' på de tre botilbud, hvor der tidligere er varslet tilsyn. Hjælpetilsynene er udført på samme måde som Styrelsen for Patientsikkerhed udfører tilsyn, og der er afrapporteret fra hjælpetilsynene ud fra de samme målepunkter og kategorier, som styrelsen anvender. Hjælpetilsynene har derfor ført til en række anbefalinger til det fortsatte arbejde med at øge patientsikkerheden på de tre botilbud.


Resultater, handleplaner og fortsat læring

Hjælpetilsynene har - helt som forventet - vist, at botilbud i Handicap og Psykiatri fortsat har behov for læring i forhold til implementering af rutiner og retningslinjer vedrørende patientsikkerhed. For at fortsætte læringen arbejdes der derfor videre med udviklingen af den daglige praksis vedrørende patientsikkerhed på følgende måder:


 • Der udarbejdes konkrete handleplaner for håndtering af de forhold, som hjælpetilsynenes anbefalinger omhandlede
 • Der søges sparring på de udarbejdede handleplaner hos konsulenten, som gennemførte hjælpetilsynene
 • Der gennemføres yderligere et hjælpetilsyn, på Rosenholm i december 2020
 • Viden og læring fra de gennemførte hjælpetilsyn udbredes til hele Handicap og Psykiatri
 • Der igangsættes kompetenceudvikling vedrørende patientsikkerhed og medicinhåndtering på leder- og medarbejderniveau


Arbejdet med at højne patientsikkerheden kan forventes at have et stort fokus i hele Handicap og Psykiatri i en lang periode, indtil det er indarbejdet konsekvent i hele områdets faglige praksis.


Kommende tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført risikobaseret tilsyn på Skovlyset i 2018. I foråret 2020 var der varslet risikobaseret tilsyn på Sabroesvej, Thrigesvej og Mosaikken, men tilsynene blev aflyst af Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af situationen omkring Corona/Covid-19. Der er endnu ikke varslet tilsyn igen, men det forventes, at det sker i løbet af 2021.


Ny løsning til dokumentation

Som en del af arbejdet med patientsikkerhed, skal medarbejdere på botilbud dokumentere borgernes helbredstilstand i forhold til 12 såkaldt "sygeplejefaglige punkter". Handicap og Psykiatri er blevet gjort opmærksom på, at den måde, som man hidtil har blevet dokumenteret på, ikke lever op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Handicap og Psykiatri samarbejder derfor nu med Sundhed og Ældre om en ny fælles dokumentationsmetode, der anvender en del af fagsystemet, som hidtil har været forbeholdt Sundhed og Ældre, og som lever op til styrelsens krav.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om læringsforløb om patientsikkerhed i Handicap og Psykiatri tages til efterretning.
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Pres på midlertidige skærmede pladser på demensområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre oplever et stigende pres på demensområdet. Den nuværende dimensionering af både antal skærmede boliger og midlertidige skærmede pladser (aflastnings- og ventepladser) til borgere med svær demenssygdom er ikke tilstrækkelig til at imødekomme behovet. Kapaciteten er under pres.


Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. juni 2020 at fremskynde omlægning af almindelige plejeboliger til skærmede boliger på Fuglsangsø og Kastaniegården – som en midlertidig løsning på kapacitetsbehovet. Det har efterfølgende vist sig, at denne omlægning kan medføre krav om brandsikring på Kastaniegården. Løsningen på Kastaniegården er forsinket.


Der foreslås en midlertidig løsning af udfordringerne ved omlægning af pladser på Rehabiliteringscentret.

Sagsfremstilling

Udfordringer

Herning Kommune har i flere år haft udfordringer med kapaciteten på demensområdet, jf. plejeboligplan 2018-2028. Den aktuelle venteliste til skærmede boliger er på 19 borgere. Der rådes over 49 skærmede boliger.


Dertil kommer udfordringer med kapaciteten af midlertidige skærmede pladser til borgere med demenssygdom, hvor der aktuelt rådes over seks pladser. Pladserne anvendes til bl.a. aflastningsophold, men også til borgere, som afventer værgemål. Der er mangel på midlertidige skærmede pladser til borgere med svær demenssygdom, som derfor i stedet opholder sig på plejecentrenes almindelige aflastningspladser eller på Rehabiliteringscentret.


Daghjemstilbud har i foråret 2020 været lukket på grund af Covid. Dette vurderes at have medført en forværring af sygdomstilstanden hos flere hjemmeboende borgere med demenssygdom. Der er sket et mærkbart funktionstab hos flere borgere, som formodentligt ikke kan genvindes. Hertil er erfaringen, at flere demente får sværere ved at opretholde struktur og døgnrytme i vinterhalvåret og dermed vil få behov for midlertidige ophold. Dette øger behovet for midlertidige skærmede pladser og fremskynder borgerens behov for skærmede boliger.


Både plejecentrene og Rehabiliteringscentret udfordres. Generelt er kompleksiteten stigende.

Udover beboere med demenssygdom rummer plejecentrene også beboere med hjerneskader, hvis adfærd og behov i udstrakt grad ligner dem, der ses hos borgere med demens. Dertil rummes borgere med sindslidelse, enkelte med udviklingshæmning samt den traditionelle målgruppe for plejecentrene, nemlig ældre borgere med stort plejebehov.

Rehabiliteringscentret oplever at modtage flere udadreagerende borgere med demenssygdom, borgere med erhvervet hjerneskade, akutte forløb m.v. Der er således tale om et generelt pres.


Udfordringerne medfører, at:

 • Borgere med svær demenssygdom er flyttet i almindelige plejeboliger
 • Der er borgere med svær demenssygdom er på ophold på almindelige midlertidige pladser
 • Der trækkes store veksler på pårørende til borgere med svær demens
 • Der er behov for at tilbyde flere borgere plads udenfor Herning Kommune


Forslag til midlertidig løsning af behovet for midlertidige skærmede pladser


En midlertidig løsning kan være en omlægning af pladser på Rehabiliteringscentret.


Demenskonsulenterne har lavet en indledende vurdering af de bygningsmæssige rammer og indretningen af én af fløjene med ti stuer. Løsningsmodellen indebærer, at der dedikeres en fløj til midlertidige skærmede pladser til borgere med svær demenssygdom.

Demenskonsulenterne vurderer, at Rehabiliteringscentret ikke er indrettet til borgere med demenssygdom. Det er derfor nødvendigt at kompensere for de manglende bygningsmæssige forhold ved at undlade at anvende alle stuer i fløjen.


Løsningen kan på den baggrund omfatte omlægning af seks pladser fra rehabiliteringspladser til midlertidige skærmede pladser. I forbindelse med omlægningen reduceres kapaciteten på Rehabiliteringscentret fra de nuværende 36 pladser til 30 pladser. Det bemærkes, at Rehabiliteringscentret udvidede fra 30 til 36 pladser medio 2019 grundet kapacitetspres. Der har imidlertid ikke været det samme pres på kapaciteten i 2020.


Med det aktuelle pres og nuværende behov for midlertidige skærmede pladser, betragtes det som en fælles opgave på tværs af Sundhed og Ældre at etablere en løsning. Det er således nødvendigt at inddrage øvrige kompetencer og ressourcer fra organisationen.


En midlertidig omlægning af seks pladser fra rehabiliteringspladser til midlertidige skærmede pladser forudsætter:

 • Kompetenceudvikling af personalet indenfor demensområdet. De skal bl.a. uddannes indenfor Marte Meo-metoden
 • Øget brug af demenskonsulenterne. Kommunens demenskonsulenter skal knyttes tæt op på den pågældende fløj på Rehabiliteringscentret
 • Mindre bygningsmæssige ændringer på Rehabiliteringscentret. Bygningsmæssigt er centret ikke velegnet til borgere med demenssygdom. Alle værelser har i dag en havedør, som gør, at borgerne frit kan gå udenfor. Borgere med svær demenssygdom kan ofte ikke selv finde tilbage. En måde at skærme borgerne på, er at montere dørlåse med koder og sætte stakit om udenomsarealer. Demenskonsulenterne bistår med den konkrete rådgivning om den bedst mulige bygningsmæssige indretning til målgruppen


Løsningsmodellen vil have afledte konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser:

 • Hvis der bliver pres på Rehabiliteringscentret, kan det være vanskeligt at hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehuset. Det vil medføre udgifter til færdigbehandlingsdage og vil besværliggøre hospitalets arbejde
 • Omlægningen kan udfordre fastholdelse og rekruttering af personale til Rehabiliteringscentret. Der er risiko for, at nøglemedarbejdere søger bort, da borgere med svær demenssygdom er en borgergruppe, som medarbejderne på Rehabiliteringscentret ofte har svært ved at håndtere grundet den lokalemæssige indretning og utilstrækkelige kompetencer. Det har givet flere fysiske og psykiske arbejdsskader
 • Hvis Covid-beredskabet går ind i fase 3, hvor hospitalerne iværksætter ekstraordinære tidlige udskrivelser for at frigøre kapacitet, kan Herning Kommune komme dertil, at der ikke kan modtages ekstraordinært udskrevne patienter, jf. aftale med Region Midtjylland
 • Arbejdet med Rehabiliteringscentrets handleplan, jf. bilag til punkt 85 på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 23. september 2020, kan blive påvirket. Det målrettede fokus kan være vanskeligt at opretholde
 • Der kan være krav fra brandmyndighederne. Der afventes tilbagemelding i forhold til brandkrav ved aflåsning i fløjen


Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et bud på økonomien i løsningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der midlertidigt omlægges seks pladser på Rehabiliteringscentret til midlertidige skærmede pladser til borgere med svær demenssygdom.
at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

Der er akut behov for permanente skærmede pladser, som løses nu ved midlertidige pladser på Rehabiliteringscentret.


Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.42.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Reduktion af madspild på plejecentrene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Sagsresume

Plejecentrene i Herning Kommune arbejder kontinuerligt og systematisk med at reducere madspild. Gennem de sidste år er der udviklet et samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest, og i 2020/2021 er bæredygtighed og madspild, koblet til FN’s verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” udvalgt som strategisk udviklingsfelt på plejecentrenes kostområde.  

Sagsfremstilling

Siden 2016 har plejecentrenes køkkener periodevis samarbejdet med procesteknologistuderende fra Erhvervsakademi MidtVest om udvikling af kostområdet. Samarbejdet har indeholdt analyser af flere plejecentres madproduktion med fokus på ”madspild og overproduktion” og medført optimeringer i de analyserede køkkener. Samarbejdet har desuden skabt en faglig bevidsthed om, hvordan man kan arbejde systematisk med området, og synliggjort effekten af at sætte fokus på emnet.


Med afsæt i erfaringerne er der nu udviklet et redskab til at registrere madproduktionen. Redskabet er anvendt på alle kommunens plejecentre i løbet af efteråret 2020. Data fra registreringen er efterfølgende blevet brugt til analyserer for de enkelte køkkener.

Data er analyseret for at finde mønstre, sammenhænge og forklaringer, og skal nu anvendes til at sætte mål og planlægge lokale indsatser for forbedringer på de enkelte steder.


Selve registreringen har allerede øget fokus og bevidsthed på emnet hos kostmedarbejderne, og derved påvirket positivt i forhold til at reducere madspild. I 2021 er det planlagt at gennmeføre måling og analyse af overproduktionen på alle plejecentre fire gange i løbet af året, som grundlag for løbende forbedringer.


På plejecentrene er der fastsat et niveau for en acceptabel overproduktion på 20-30% for enkelte råvaretyper og måltidskategorier. Hvor overproduktionen overstiger dette i registreingen, sættes der særligt ind.


Der er generelt to overordnede målsætninger i forhold til at reducere madspild:

 1. At nedsætte overproduktionen
 2. At anvende den overproduktion, der måtte være


Overproduktion er, udover en øget risiko for madspild, forbundet med større brug af arbejdstimer til f.eks. emballering og genopvarmning samt energi til nedkøling og frysning.
En overproduktion, der nedfryses, mister desuden næringsindhold, og kvaliteten af maden kan forringes. Ambitionen i køkkenerne er derfor, at maden skal laves den dag den skal spises. Det vurderes ikke realistisk helt at undgå overproduktion.


Det kan være vanskeligt for plejepersonalet at vurdere, hvor meget den enkelte beboer spiser hver dag. Beboerne kan pludselig miste appetit eller være fraværende, hvilket naturligt kan resultere i en overproduktion. I arbejdet med at reducere madspild er der fokus på, hvordan denne overproduktion kan anvendes som del af bespisningen den efterfølgende dag.


Arbejdet med bæredygtighed og at reducere madspild ses som et kontinuerligt arbejdet og en fast del af driften i køkkenerne.


Der er i 2021 planlagt temadag omkring bæredygtighed for alle kostfaglige medarbejdere. Her sættes der fokus på bæredygtig menuplanlægning og bæredygtig indkøb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 88.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om bæredygtigt arbejdstøj i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et afsluttet udbud på arbejdstøj til Sundhed og Ældre er resulteret i, at alle beklædningsgenstande fremover vil være miljømærkede.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har med kontrakt af 1. september 2020 med DFD, De Forenede Dampvaskerier A/S afsluttet et udbud på vask og leje af arbejdstøj til Sundhed og Ældre.


I udbuddet har Herning Kommune lagt større vægt end sædvanligt på krav om bæredygtighed. Det har således været et krav, at tilbudsgiver i forhold til Herning Kommunes udbud af pågældende kontrakt på vask og leje af arbejdstøj har skullet redegøre for sine certificeringer med relevans i forhold til bæredygtighed og relatere en beskrivelse af bæredygtighedstiltag i virksomheden til FNs Verdensmål.


DFD, som har vundet udbuddet, har en række miljørelaterede certificeringer, eksempelvis ISO 14001. Denne giver blandt andet Herning Kommune sikkerhed for, at DFD sætter mål for reducering af miljøpåvirkning og løbende forbedring på området samt sikkerhed for løbende arbejde med et reduceret vand- og energiforbrug og optimeret kemidosering og affaldssortering med genanvendelse eller miljørigtig bortskaffelse.


Udvælgelsen af beklædningsdele er sket med høj grad af brugerinddragelse. Det har således været væsentligt at medarbejderne var tilfredse med beklædningens funktionalitet og udseende. Samtlige valgte produkter har en eller anden form for miljømærke. Alle produkterne er OEKO-TEX® MADE IN GREEN-certificerede. Det indebærer garanti for, at tekstilerne er produceret ved bæredygtige processer under socialt ansvarlige arbejdsforhold, og at de er fri for sundheds- og miljøskadelige stoffer. Alle de valgte produkter lever op til kommunens krav om bæredygtighed. Det kan desuden oplyses, at 3 af de i alt 25 beklædningsgenstande er fremstillet af BCI-bomuld (Better Cotton Initiative), som er en særlig betegnelse for fremstilling, der sikrer anstændige arbejdsforhold og støtter bomuldsbønderne i en produktion, der tager hensyn til miljø og arbejdsmiljø.


Hvor arbejdstøjet i Sundhed og Ældre tidligere har været personopmærket, vil det nye være med stregkode. I forhold til genbrug af tøjet betyder det, at man undgår en tung arbejdsproces med at fjerne navnemærker fra de enkelte beklædningsgenstande, når en medarbejder for eksempel ikke længere er ansat. I stedet er det med stregkoden muligt at få en mere fleksibel og smidig proces, da det vil være muligt at tilkoble en ny medarbejder direkte fra IT-systemet, uden at beklædningsdelen skal tages ud af produktionen for at fjerne det gamle navnemærkat og sætte et nyt i. Den nye proces kræver en pc med netforbindelse ude på de enkelte adresser, for at man kan tjekke, hvem der ejer den efterladte beklædningsgenstand.


DFD har i sin beskrivelse af, hvordan de arbejder med bæredygtighed i virksomheden, tilkendegivet, at de arbejder med alle FNs Verdensmål, dog med særligt fokus på Verdensmålene 6 (Rent vand og sanitet), 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og 17 (Partnerskaber for handling), hvor sidstnævnte er sammenfaldende med det ene af Social- og Sundhedsudvalgets fokusmål. Om dette verdensmål angiver DFD, at "Vi tror på, at vores samfundsansvarlige indsatser har den største effekt, hvis de sker i fællesskab og i tæt dialog med andre parter. Derfor indgår vi i nye partnerskaber med offentlige aktører som kommunernes jobcentre, civilsamfundsaktører som Bydelsmødrene, og vi samarbejder med brancheorganisationer samt organisationer som REGA m.fl.".


Efter underskrivning af kontrakten er igangsat en proces, hvor de ca. 1.500 medarbejdere i Sundhed og Ældre skal prøve arbejdstøjet med henblik på at vælge størrelser og beklædningstyper. Hver medarbejder skal have 13 sæt tøj for at sikre rent tøj hver arbejdsdag. Den samlede kontraktværdi for leje af tøj samt vask og levering udgør ca. 21,6 mio. kr. for otte år. Kontrakten løber i fire år med mulighed for forlængelse to gange to år, det vil sige i alt otte år. Det nye arbejdstøj forventes at være klar til brug september 2021.


Prismæssigt er den nye kontrakt om beklædning på niveau med den tidligere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Jasmin Al-Assadi  

Deltagelse i Demensrejsehold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til et projekt omhandlende nedbringelse af brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre eller i hjemmeplejen. I alt har Kommunen modtaget 120.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen, som skal bruges til bl.a. vikardækning og andre indsatsrelaterede udgifter.

Sagsfremstilling

Et af de nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 indebærer, at en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal bidrage til nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin blandt borgere med demens med 50%.


For at understøtte dette udbyder Sundhedsstyrelsen ”Demensrejseholdsforløb”, hvor læringsgrupper fra plejecentre eller hjemmeplejen kan deltage i praksisnære kompetence- og organisationsudviklingsforløb.


Herning Kommune vil bruge demensrejseholdsforløbet til at styrke kompetenceudvikling af medarbejdere på plejecentre. Indsatsen skal bidrage til nedbringelse af anvendelsen af antipsykotisk medicin til borgere, der bor på plejecenter.


To plejecentre deltager med hver deres læringsgruppe:

· Rosenlund Centret

· Engholm Centret


I forløbene vil 10-14 medarbejdere fra hvert plejecenter deltage, herunder lederne på henholdsvis Rosenlund Centret og Engholm Centret, sygeplejersker, demenskoordinatorer samt social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

Demensrejseholdsforløbene har blandt andet fokus på at styrke medarbejdernes kompetencer til at imødekomme beboernes individuelle behov samt styrke medarbejdernes tilgang til målrettet pleje, omsorg og behandling ud fra et forebyggende perspektiv. Derudover er fokus blandt andet at styrke medarbejdernes viden og praksis omkring forebyggelse og anvendelse af medicin.

Økonomi

Demensrejseholdsforløbene afholdes i andet halvår af 2021, hvor puljemidlerne anvendes til bl.a. vikardækning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 120.000 kr. i 2021 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag i 2021.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Nov 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på møde den 2. oktober 2017 bevilget i alt 270.000 kr. til at afprøve konceptet ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” i Herning Kommune. På møde den 27. maj 2019 gav Forebyggelsesudvalget tilsagn om at forlænge projektperioden til udgangen af 2020, og om at de allerede afsatte midler på 130.000 kr. i 2019 blev fordelt over 2019 og 2020.


Forebyggelsesudvalget får på møde den 14. december 2020 forelagt en evaluering af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, som hermed videresendes til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på beslutning om eventuel videreførsel.


Evaluering af ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet at Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.


Baggrund og formål med kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Målgruppen for indsatsen er voksne, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse fx demens, kræft, depression eller gigt.


Op mod hver 3. dansker lever med langvarige helbredsproblemer. Det betyder, at rigtig mange er pårørende til et menneske med langvarig sygdom.


Mange mennesker oplever, at deres liv ændrer sig markant både praktisk, følelsesmæssigt og økonomisk, når en nærtstående rammes af sygdom. Næsten halvdelen af alle pårørende udvikler symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed, og hver 5. pårørende bliver over tid så belastede, at de udvikler fysisk eller psykisk sygdom.


Formålet med kurset er at forebygge, at pårørende udvikler sygdom eller mistrives på grund af de ekstra udfordringer, der ofte følger med pårørendesituationen. På kurset får de redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder de andre pårørende, som er i samme situation som dem selv.


Aktiviteter og indsatser

I projektperioden er der gennemført syv kursusforløb for pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. I alt 73 borgere har tilmeldt sig til et kursusforløb. Heraf har 61 borgere gennemført, og 12 borgere er frafaldet et forløb. Frafald begrundes ofte med en forværring i sygdomstilstanden hos den pårørende. På grund af COVID-19 er de fire planlagte kursusforløb i 2020 reduceret til et kursusforløb.


Opsamling og evaluering af deltagernes udbytte af kurset

En spørgeskemaundersøgelse på fire af de afholdte kursusforløb viser alt i alt, at en overvejende del af deltagerne vurderer, at kurset har haft en positiv effekt i forhold til at håndtere en hverdag som pårørende til et menneske med fysisk eller psykisk sygdom.


90 procent af respondenterne angiver ligeledes, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage på kurset, og at de vil fortælle andre, at kurset er godt.


Økonomi i forbindelse med afvikling af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

På baggrund af erfaringerne fra 2019 og tilmeldingerne i januar/februar 2020 vurderes det, at der er basis for at afholde fire årlige kurser med 10-14 deltagere.


Estimeret budget ved afvikling af fire kurser udgør årligt 140.000 kr.


Opsamling og konklusion

På baggrund af de gode tilbagemeldinger fra såvel instruktører som deltagere på kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende vurderes det, at kurset har et stort forebyggelsespotentiale.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den forelagte evaluering af LÆR AT TACKLEhverdagen som pårørende tages til efterretning.
at videreførsel af LÆR AT TACKLEhverdagen som pårørende sker i det omfang, forløbene kan finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-K04-1-20 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Samarbejdsaftale om udgående og rådgivende apopleksiteams i Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I regi af Sundhedskoordinationsudvalget, som er et politisk udvalg, der har til formål at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem regionens hospitaler, kommunerne og praksissektoren, er der udarbejdet en samarbejdsaftale om udgående og rådgivende apopleksiteams for borgere med apopleksi, som er en fællesbetegnelse for en blodprop eller blødning i hjernen.


Samarbejdssamtalen er en del af udmøntningen af Sundhedsaftalen i Region Midtjylland, 2019-2023.


Hovedformålet med samarbejdsaftalen er at sikre en større grad af ensretning af de udgående apopleksiteams, som har eksisteret siden 2012.


Til udarbejdelsen af samarbejdsaftalen har der været nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe med en bred ledelsesmæssig, faglig og geografisk repræsentation. Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 25. september 2020 godkendt samarbejdsaftalen.


Samarbejdsaftalen om udgående og rådgivende apopleksiteams blev i marts/april 2020 sendt i høring i region og kommuner i Region Midtjylland. Herning Kommune afgav et administrativt/fagligt høringssvar.


Den endelige samarbejdsaftale om udgående og rådgivende apopleksiteams for borgere med apopleksi forelægges hermed Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres hovedessensen af samarbejdsaftalen og de udgående apopleksiteams.


 • Samarbejdsaftalen omfatter patienter med apopleksi på hovedfunktionsniveau, som udskrives fra akut apopleksiafsnit i Hospitalsenheden Vest eller Aarhus Universitetshospital.


 • I henhold til specialeplanen for neurologi er hovedfunktionsniveau det laveste af i alt tre specialiseringsniveauer. De to øvrige specialiseringsniveauer er regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau.


Hovedfunktionsniveauet defineres på følgende måde: Omfatter patientforløb med begrænset (let til moderat) kompleksitet. Desuden kan det dække patienter, hvor der vurderes at være et ringe rehabiliteringspotentiale på grund af væsentligt nedsat fysisk og mental funktionsniveau før den aktuelle hjerneskade er opstået. En definition på hovedfunktionsniveau er nærmere beskrevet i den vedhæftede samarbejdsaftale.


 • Apopleksiteamet varetager ikke-afsluttede hospitalsopgaver i borgerens eget hjem efter udskrivelse fra hospitalet.


 • De udgående og rådgivende apopleksiteams skal være tværfagligt sammensat, og skal som minimum bestå af læge (neurolog/geriater), fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske med stor neurofaglig viden. Ved behov skal de udgående og rådgivende teams kunne indhente rådgivning eller henvise patienten til andre faggrupper fx diætist, tale-hørepædagog eller neuropsykolog.


 • Det lokale samarbejde om sundhedsaftalerne er organiseret i klynger, hvor hospitaler, de nærliggende kommuner og almen praksis mødes. I henhold til samarbejdsaftalen skal klyngerne afholde audit en gang årligt for at sikre kvaliteten i indsatsen.


 • Samarbejdet mellem apopleksiteams og de omgivende klyngekommuner evalueres lokalt på mindst et årligt samarbejdsmøde. På møderne evalueres kommunikationsveje og overgange i patientforløb mellem hospital og kommune.


 • Samarbejdsaftalen revideres efter behov, dog minimum i forbindelse med revision af Sundhedsaftalen.


 • At den samlede opgavetilrettelæggelse mellem kommuner og hospitaler sker med udgangspunkt i LEON princippet. (LEON princippet skal sikre, at begrænsede ressourcer i sundhedsvæsnet bruges bedst muligt, ved at alle får den hjælp, de har behov for på Laveste Effektive Omkostnings Niveau).


Økonomi

Den model for apopleksiteams, som er beskrevet i samarbejdsaftalen, lægger sig tæt op ad de modeller for apopleksiteams, der allerede er etableret i klyngerne. Som følge heraf er det ikke forventningen, at modellen medfører øgede udgifter for hverken region eller kommuner eller skaber opgaveglidning.


Implementering af samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen forventes godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet i sidste kvartal af 2020 således, implementering af aftalen kan ske primo 2021.


Herning Kommunes vurdering

Det er Herning Kommunes erfaring, at der oftest er tale om borgere, der ikke modtager indsatser fra Sundhed og Ældre. Herning Kommune er derfor indforstået med, at Hospitalsenhed Vest organiserer indsatsen i overensstemmelse med, hvad der er mest hensigtsmæssigt for hospitalets drift.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen om "Apopleksiteams i Region Midtjylland - Udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi på hovedfunktionsniveau".

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

§18-ansøgninger til 2021 i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven. I 2021 kan der samlet fordeles 3.385.610 kr. Der har været 72 ansøgere, hvoraf nogle er omfattet af kontaktpersonordningen.

Sagsfremstilling

Alle midlerne til frivilligt socialt arbejde, som uddeles efter §18 i Serviceloven, vil i 2021 blive fordelt i denne runde. Der bliver tilbageholdt lidt midler til dialogmøde.


Kontaktpersonordningen

Samlet indstilles det, at foreninger under kontaktpersonordningen får 2.210.000 kr. i 2021.


Øvrige ansøgninger til puljen i 2020

Der er kommet 61 ansøgninger til puljen i 2021. Samlet søger de 1.453.760 kr.


Af bilag 1 fremgår en kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om foreningerne samt forslag til fordeling af midlerne.


Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter den enkelte forening søger midler til, hvor mange borgere i Herning Kommune, der vil få glæde af aktiviteterne samt foreningens økonomiske forhold i 2019 (formue set i forhold til indtægter og udgifter pr. år). Foreningerne skal indsende det seneste godkendte årsregnskab. Nye foreninger bliver bedt om at indsende et budget og vedtægter for foreningen.


I vurderingen af ansøgerne til § 18-midlerne er der taget hensyn til, om den enkelte forening er godkendt til at kunne modtage midler fra andre afdelinger i Herning Kommune. Hovedreglen er, at får foreningen midler under folkeoplysningsloven, så kan de ikke komme i betragtning til § 18 midlerne.

Ved landsforeninger som eksempelvis patienforeninger, interesseforeninger og humanitære foreninger, er ansøgningen set i forhold til de lokale udgifter til social indsats i Herning Kommune.


Ansøgningerne er drøftet med Handicap og Psykiatri, Social- og Beskæftigelse, Kultur og Fritid, Sundhed og Ældre samt Center for Børn og Læring. Foreninger med lokale aktiviteter er prioriteret højere end nationale tilbud.


Puljen for 2021 indeholder 3.086.910 kr. Administrationen indstiller, at midlerne i §18-puljen fordeles som angivet i bilag 1.


Næste ansøgning til §18 vil blive til efteråret 2021, hvor der søges om midler for 2022.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af §18-puljen for 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet dog således, at Den Blå Mølle, Kibæk bevilges et tilskud i 2021 på 150.000 kr. og indgår i kontaktpersonordningen og Foreningen Sind bevilges et tilskud på 50.000 kr.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for Skæve Boliger på Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Malene Bomholt, Jan Märcher og Anna Stokholm

Sagsresume

Anlægsbevilling til anlægsprojektet for ny Varmestue og Herberg på Bethaniagade blev givet den 10. november 2020 af Herning Byråd, hvor programoplæg, dispositionsforslag og tidsplan for Skæve Boliger også blev fremlagt.


Efterfølgende har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bevilget et tilskud til Skæve Boliger på Bethaniagade i brev af den 26. oktober 2020 med i alt 4,250 mio. kr.


Derudover har Realdania i brev af den 21. oktober 2020 bevilget tilskud til at realisere byggeriet med øgede bæredygtighedsambitioner og energirigtige løsninger med i alt 0,715 mio. kr. netto.


Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb for Skæve Boliger for året 2021 på i alt 10,070 mio. kr. samt tillægsbevillinger og rådighedsbeløb til indtægter fra tilskud til både Varmestue, Herberg og Skæve Boliger.

Sagsfremstilling

Af investeringsoversigten fremgår det på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri, at der er afsat 10,070 mio. kr. i 2021 til Skæve Boliger.


Projektet for de Skæve Boliger omfatter:


Skæve Boliger

Der afsættes ca. 360 netto-m2 til Skæve Boliger, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:


 • 10 Skæve Boliger
 • Vaskeri
 • Uderum
 • Rengøringsrum
 • Elevator


De Skæve Boliger opfylder et behov for boliger til socialt udsatte, der har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Der er tale om permanente boliger, som udlejes efter almenboliglovens bestemmelser.


Tilskud fra Realdania

Tilskuddet fra Realdania udgør i alt 715.000 kr. netto. Tilskuddet er fordelt med 115.000 kr. til målrettet bærdygtighedsanalyse og 600.000 kr. til realisering af projektet. Tilskuddet dækker både Varmestue, Herberg og Skæve Boliger. De påtænkte tiltag er:

 • Der bygges efter energiklasse 2020
 • Alternativ energi til brugsvand
 • Grønne tage på de nederste tagflader
 • Regnvandsopsamling til havevanding
 • Anvendelse af FSC træ
 • Aktiv solafskærmning
 • Beplantning, der tager højde for beodeversitet


Husleje

Administrationen har beregnet en forventet husleje på ca. 3.000 kr. pr. måned pr. bolig.

Økonomi

Varmestue og Herberg

Af tilskuddet fra Realdania tilgår 0,536 mio. kr. byggeriet af Varmestue og Herberg stednr 542.096 til bæredygtighedselementer og energirigtige løsninger og rådgivning hertil.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til udgiften på 0,536 mio. kr. og en tilsvarende bevilling til indtægten/tilskuddet på 0,536 mio. kr. på stednr. 542.096.


Skæve Boliger

Der er i budgettet afsat 10,070 mio. kr. til udgiften til at bygge Skæve Boliger.

Herudover er der afsat -10,070 mio. kr. til lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringen.


Af tilskuddet fra Realdania tilgår 0,179 mio. kr. byggeriet af Skæve Boliger til bæredygtighedselementer og energirigtige løsninger og rådgivning hertil.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til udgiften på 0,179 mio. kr. og en tilsvarende bevilling til indtægten/tilskuddet på 0,179 mio. kr. på projektet Skæve Boliger.


Af anlægstilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 4,250 mio. kr. anvendes 0,250 mio. kr. til ekstraarbejde på servicearealerne.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på udgiften på 0,250 mio. kr. og en tillægsbevilling på indtægten på 0,250 mio. kr. til projektet Skæve Boliger.


Det øvrige tilskud på 4,000 mio. kr. indgår i anlægsprojektet som en indtægt, hvilket dermed bevirker nedsættelse af huslejen.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på indtægten på 4,000 mio. kr. på projektet Skæve Boliger.


Da udgiften er forventet lånefinansieret og nettoanlægsudgiften er blevet 4,000 mio. kr. mindre, søges derfor om en tillægsbevilling til mindre lånoptagelse på 4,000 mio. kr. til projektet Skæve Boliger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,536 mio. kr. til anlægsprojektet 542.096 Varmestue og Herberg og en udgiftsbevilling på 0,536 mio. kr. til samme projekt i 2021 på samme stednr.
at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,179 mio. kr. til anlægsprojektet Skæve Boliger (nyt stednr) og en udgiftsbevilling på 0,179 mio. kr. til samme projekt i 2021.
at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr. til rådighedsbeløbet vedrørende Skæve Boliger (nyt stednr.) og en udgiftsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende Skæve Boliger (nyt stednr.) begge i 2021.
at der meddeles en indtægtsbevilling på 4,000 mio. kr. til rådighedsbeløbet vedrørende Skæve Boliger (nyt stednr.) i 2021.
at det samlede rådighedsbeløb på udgifter på i alt 10,499 mio. kr. og på indtægter på i alt 4.429 mio. kr. frigives og der meddeles en anlægsbevilling til anlægsprojektet Skæve Boliger på de samme beløb i 2021.
at der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på ovenstående nettoindtægter på i alt 4,000 mio. kr., således at den samlede lånoptagelse bliver 6.070 mio kr. til projektet Skæve Boliger i 2021.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg for Sunds Aktiv Center

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Jan Märcher og Anna Stokholm

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 afsatte Herning Byråd midler til udvidelse af Sunds Aktiv Center, som er beliggende på Søglimt Plejecenter. Desuden er der i forbindelse med budgetforlig 2021-2022 afsat yderligere 1,500 mio. kr. til projektet.


Nuværende rammer for centret er ikke tidssvarende i forhold til øvrige aktivitetscentre i Herning Kommune og arbejdet omkring udvidelsen af Sunds Aktiv Center er påbegyndt.

En udvidelse og inddragelse af de eksisterende rammer kræver en ny indretning i sammenhæng med øvrige lokaler på Søglimt Plejecenter.


Programoplægget for om– og tilbygning af Sunds Aktiv Center på Søglimt Plejecenter fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet programoplæg inklusive skitser for ny anvendelse af de eksisterende lokaler og ny tilbygning på Søglimt.


Alle aktiviteter i Centret henhører under Sundhed og Ældre.


Projektet omfatter følgende områder og har følgende brugere:

 • Aktivitetscentret ca 230 - 250 brugere
 • Daghjem 10 pladser
 • Ny sygeplejeklinik (der er i dag ikke en sygeplejeklinik på Søglimt Plejecenter)
 • Personalerum (til personalet på Søglimt Plejecenter)


Programoplægget udarbejdet ud fra arbejdsgruppens vurderinger. Der har været afholdt 8 møder i gruppen.


Arbejdsgruppen er repræsenteret af medlemmer fra Centerrådet for Sunds Aktiv Center samt ledere og medarbejdere fra Herning Kommune.


Arbejdsgruppen er enige i indstillingen omkring udvidelsen.


Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ved udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af priser på rådgiverydelser foreslår administrationen, at der indhentes bud fra de totalrådgivere, som Herning Kommune har indgået rammeaftaler med omkring teknisk rådgivning.


Udbudsform

Byggeopgaven foreslåes udbudt med en fastpris alt inklusiv(omvendt licitation).


Hovedtidsplan


Rådgiver udbud

Januar 2021

Udarbejdelse af udbud

Februar - April 2021

Udbudsperiode (1 md.)

Maj 2021

Licitation - byggeri /kontrakt

Juni 2021

Byggestart

August 2021

Aflevering af byggeri til SOS

Juni 2022

Indflytning

August 2022


Genhusning af aktiviteter

Afstandskravene i forhold til Corona situationen vanskeliggør genhusningen, derfor vil daghjemmet og centrets aktiviteter delvis være lukkede, hvis muligt, blive henlagt til andre aktivitetscentre i Kommunen. Genhusningsmuligheder vil løbende blive afsøgt.

Økonomi

Finansiering

Den 5. maj 2020 punkt 91 frigav Byrådet 7,133 mio. kr. til om- og tilbygning af Sunds Aktiv Center.

I budgetforliget 2021-2022 blev der afsat yderligere 1,500 mio kr. til projektet.

Disse midler søges hermed frigivet, således at den samlede anlægsbevilling bliver 8,633 mio. kr.


Drift

Driftsomkostninger til grund og bygninger kan afholdes indenfor budgetrammen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at programoplægget for ombygning af Sunds Aktiv Center godkendes og der arbejdes videre med projektet.
at forundersøgelser af bygningen kan igangsættes og der indhentes priser på rådgivning.
at tidsplanen godkendes.
atder frigives rådighedsbeløb på yderligere udgifter på i alt 1,500 mio. kr. vedr.. Sunds Aktiv Center.
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 3,567 mio. kr. i 2020 og 5,066 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018092 Sunds Aktiv Center.


Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-18 Sagsbehandler: Anna Kjærgaard Stokholm  

Cafefunktion, Bo- og Støttecenter, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergaard, Jørgen M. Bitsch

Sagsresume

På mødet den 17.09.2019 besluttede Herning Byråd at etablere cafefunktion på Tre Birke for Bo- og Støttecenter Herning (BSH). Der blev i alt afsat 1,2 mio. kr. til projektet på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri stednr. 559.098 Cafefunktion for Bo- og Støttecenter, Herning.

.

Projektet er nu gennemført og anlægsregnskabet vedr. etablering af cafefunktion til BSH på Tre Birke fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af cafeen, er der foretaget følgende ombygning og indkøbt nedenstående:

 • Indrettet nye grupperum og fryserum.
 • Gennemgribende renovering af haven, ny flisebelægning, udendørsbelysning med censorer, aflåst rum til elcykler i cykelskur og udvidelse af p-forhold.
 • Alle branddøre er udskiftet med tilhørende brandautomatik/ABDL-anlæg, alarmsystem er opjusteret med chipsystem og der er indkøbt systemnøgler til alle ansatte.
 • Gulvbelægninger er udskiftet i berørte rum med ny vinylbelægning og lofterne i diverse kontorlokaler er udskiftet med nye brandhæmmende materialer.
 • Cafeen er indrettet med ny belysning, kantineborde på hjul, AV-udstyr og kasseapparat.


Anlægsregnskab:

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter ekskl. moms specificeres således:


Stednr.

Bevilling

Regnskab

Forskel

559.098 Caféfunktion

1.200.000

1.200.000

0

Netto investering for Herning Kommune

1.200.000

1.200.000

0


Økonomi

Anlægsudgifter er på 1,2 mio. kr. herunder har Tre Birke selv bidraget via driften med deres andel til kasseapparat og gulvbelægning i kontorlokaler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet for etablering af caféfunktion til Bo- og Støttecenter Herning godkendes med en udgift på 1,2 mio.kr.

Beslutning

Udgår og genfremsættes til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2021.

 

Sagsnr.: 00.06.04-G01-43-20 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Uddeling af Fælleslegatet for værdigt trængende

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert år uddeler Herning Kommune legatmidler fra "Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune". Fælleslegatet er en sammenlægning af en række små legater og formålet er at yde støtte til særligt vanskeligt økonomisk stillede borgere i Herning Kommune.


På møde den 7. november 2007 har Social- og Sundhedsudvalget bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelse vedrørende fordeling af midler fra "Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune".


Kapitalen for legatet udgør pr. 1. december 2020 1.136.911,17 kr. I følge fundatsen skal grundkapitalen forblive urørt.

Renteindtægterne fra kapitalen uddeles til legatansøgerne. Dog skal først fratrækkes udbetaling til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.


Fordelingen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ved vurdering af ansøgernes berettigelse til legatmidler er der specielt kigget på de pågældendes indkomst, forsørgerbyrder samt huslejeudgift.


I de tilfælde, hvor det er muligt, indhenter Administrationen supplerende oplysninger om ansøgernes økonomiske situation. Langt hovedparten af ansøgerne har overførselsindkomster som forsørgelsesgrundlag, det vil sige pension, sygedagpenge, kontanthjælp m.v.


I 2020 er der uddelt 54.900 kr. fra legatet. I fundatsen står, at det er en betingelse for at modtage legatportioner, at man skal bo i Herning Kommune og være økonomisk værdigt trængende.

Der er sket udbetaling til i alt 38 ud af 73 ansøgere. Hertil kommer udbetaling af ca. kr. 14.600 kr. til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.


Uddelingen fordeler sig så ledes:
3 x 2.000 kr.
6 x 1.800 kr.
11 x 1.500 kr.
18 x 1.200 kr.


Den foretagne fordeling er sket ud fra en vurdering af de økonomiske forhold set i relation til forsørgerbyrden for hjemmeboende børn.

Således har modtagere af legater på:
2.000 kr. mindst 4 børn
1.800 kr. 3 børn
1.500 kr. 2 børn
1.200 kr. 1 barn


De 38 personer der har modtaget legater, har følgende forsørgelse:
19 modtager kontanthjælp under en eller anden form
5 modtager social pension
14 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, SU eller er lønmodtager med store forsørgerbyrder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om

-       Status for covid-19 situationen

-       Status for institutionssag.