Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 15. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning pr. 30. juni 2018 på korrigerende handlinger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på korrigerende handlinger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Som oplyst på udvalgsmødet den 19. juni 2018 har Administrationen taget initiativ til, at der fremover udarbejdes månedlige opfølgninger på de korrigerende handlinger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Beslutningen er en følge af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 29. maj 2018 om fortsat skarp økonomisk styring af området.

 

På mødet fremlægges en status på følgende områder:

 

 • Handleplan 2015
 • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Sundhed og Ældre
 • Anden opgaveløsning / opgavefordeling til Beskæftigelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den fremlagte status drøftes.

Beslutning

Status drøftet og taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetlægning i forbindelse med udmøntning af MEP (Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 har Herning kommune indregnet budgetreduktioner på 15 mio. kr. i 2019, 22,5 mio. kr. i 2020 og 30 mio.kr. i 2021 vedrørende MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogrammet). Budgetreduktionerne har været placeret centralt i Herning kommunes budget.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni 2018, pkt. 180, blev det besluttet

 

 • at fordele budgetreduktionen på 15 mio. kr. i 2019 på serviceområder i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter
 • at fordele en budgetreduktion på 30 mio. kr. i 2020-2022 på serviceområder i forhold deres andel af de samlede servicedriftsudgifter
 • at reducere budgetrammen til overførselsområdet med 10 mio. kr. pr. år i 2019-2022.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets områder er budgettet reduceret med 4,7 mio. kr. i 2019 og 9,4 mio. kr. i 2020-2022.

 

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i 2016 aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet betyder, at der fra 2018 hvert år skal frigives 1 mia. kr. til styrket velfærd. Heraf skal kommunerne selv finansiere og prioritere halvdelen. Kommunernes servicedriftsramme bliver således reduceret med 0,5 mia. kr. årligt.

 

I forbindelse med økonomiaftalerne for 2018 og 2019 er aftalt nogle initiativer, som skal understøtte arbejdet med moderniseringen og effektiviseringen i kommunerne:

 

Regelforenklingsforslag

 

I forbindelse med økonomiaftalen 2018 blev det aftalt, at regeringen skulle levere en række regelforenklinger, som forventedes at kunne frigive 525 mio. kr. i 2018. Der er dog kun gennemført ca. halvdelen af 54 lovede regelforenklinger og styringstiltag.

 

For 2019 vil regeringen søge at få gennemført yderligere forslag, og det forventes at der kan frigives yderligere 500 mio. kr.

 

Af de vedtagne regelforenklingsforslag er der ingen, der har betydning for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Der er enkelte forslag, som har betydning for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Der er dog ingen forventning om, at forslagene giver en målbar økonomisk effekt i forbindelse med budgettet 2019-2022:

 

 

Understøttelse af initiativer til mere effektiv drift

 

Et andet element i realiseringen af den samlede målsætning for MEP er understøttelse af arbejdet med at styrke den effektive drift i kommunerne. KL har udarbejdet inspirationsmateriale i form af analyser, inspirationskataloger, nøgletal mv. på en række områder. I økonomiaftalerne er angivet en forventning om, at initiativerne kan frigive 350 mio. kr. i 2018 og yderligere 300 mio. kr. i 2019:

 

 • Løn og bogholderi (standardisering og digitalisering af processerne samt reorganisering i form af centralisering inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder)
 • Facility management og ejendomsadministration (målrettet udbud af ydelserne eller samling i en central enhed, dataunderstøttet arealoptimering)
 • It-drift, -indkøb og –strategi
 • Vejvedligeholdelse

 

Herning kommune har ikke igangsat tværgående initiativer i relation til MEP-programmet. Det anføres i dagsordenpunktet om MEP til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2018, at de tværgående initiativer i MEP modnes frem mod budgetlægningen for 2020 og spilles ind her.

 

Initiativer til bedre indkøb og øget digitalisering

 

Endelig forventes det, jf. økonomiaftalerne, at der kan frigøres 125 mio. kr. i 2018 og yderligere 200 mio. kr. i 2019 som følge af billigere indkøb og nye digitale løsninger. Det kan blandt andet ske via de fælles forpligtende indkøbsaftaler i SKI, og ved øget anvendelse af automatisering.

 

Herning kommune har de seneste år løbende realiseret gevinster via indkøbsaftalerne. 70% af de beregnede gevinster er blevet henført til de enkelte serviceområder som en budgetreduktion. Fremover vil denne budgetreduktion ikke længere finde sted.

 

De årlige budgetreduktioner har de seneste 4 år gennemsnitligt udgjort følgende for Social- og Sundhedsudvalgets områder:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri: ca. 50.000 kr.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: ca. 600.000 kr.

 

Proces for udmøntning af budgetreduktionen som følge af MEP

 

Som det fremgår af ovenstående, er der på nuværende tidspunkt kun et begrænset besparelsespotentiale i de vedtagne og igangsatte initiativer i MEP-programmet. Det skønnes, at budgetudfordringen som følge af de fordelte budgetreduktioner udgør følgende for social- og sundhedsudvalgets områder:

 

 

Set i sammenhæng med de øvrige økonomiske udfordringer samt den vedtagne akkumulerede 0,3% effektivisering pr. år, vurderes det, at budgetreduktionerne nødvendiggør en tilpasning af aktiviteterne på de to serviceområder.

 

Administrationen foreslår, at der udarbejdes MEP-katalog med henblik på en fremlæggelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. september 2018.

I den forbindelse skal det bemærkes, at besparelser på tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet har konsekvenser for kommunens indtægt ved salg af pladser til andre kommuner, som falder på grund af de lavere takster. En forholdsmæssig fordeling på tilbuddene af en nettobesparelse på 3,3 mio. kr. vil således betyde en bruttobesparelse på ca. 4,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at administrationens forslag til proces godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.42.28-S00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Stigende pres på de skærmede pladser på plejecentrene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre oplever et stigende pres på det eksisterende antal skærmede pladser – målrettet borgere med demens. Når borgere med demens ikke kan placeres på en skærmet plads er der mange negative konsekvenser heraf. Det er derfor nødvendigt at tænke denne udvikling med i drøftelserne af plejeboligplanen, som behandles i et andet punkt på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

Antallet af mennesker med demens er fortsat stigende. Dette hænger primært sammen med den befolkningsmæssige sammensætning med et større antal ældre Flere yngre får desuden konstateret demens. Denne aldersgruppe skaber særlige udfordringer for plejecentrene, da de ofte er meget fysisk aktive, og at demensforløbet ofte udvikler sig hurtigere og mere omsiggribende end andre demenstyper. Der kan desuden være særlige familiære forhold, der skal tages hensyn til – eksempelvis hjemmeboende børn og ægtefæller på arbejdsmarkedet.

 

I 2017 var der i Herning Kommune 1.284 borgere med en demensdiagnose. Det forventes, at dette tal i 2020 stiger til 1.391 borgere og i 2025 til 1.608 borgere jf. Videnscenter for Demens.

Udviklingen afspejler sig i ældreplejen – særlig på plejecentrene. Herning Kommune har i dag 48 skærmede pladser – målrettet til borgere med demens.

 

En skærmet plads er kendetegnet ved, at der er medarbejdere med en særlig viden omkring håndtering af demens. Hertil kommer at de fysiske rammer er indrettet, så de understøtter trivsel hos borgere med demens. Det kan være afskærmning af døre og særlig belysning. De skærmede pladser understøtter trivslen hos borgere med demens og medvirker derfor til at reducere presset på medarbejderne, fordi de er indrettet demensvenligt.

 

Presset på de skærmede pladser er eskaleret indenfor det sidste års tid. De skærmede pladser er alle i brug. Hertil kommer, at der på kommunens plejecentre er omkring 30 borgere, som har udviklet demens, og som burde være placeret i en skærmet enhed. Der er desuden 10 borgere på venteliste til en skærmet plads – hertil kommer ca. 29 borgere, som afventer tilsagn om værgemål, da dette er nødvendigt for at kunne komme på venteliste til en skærmet plads. Ventetiden på en skærmet plads er i øjeblikket på ca. 4-7 måneder, når man er kommet på ventelisten.

 

Når borgere med behov for en skærmet plads er nødt til at opholde sig på de almindelig pladser på plejecentrene har det flere negative konsekvenser fordi de almindelige plejecentre ikke kan tilbyde de nødvendige frihedsskabende rammer for borgere med alvorlig demens:

 

 • Der kan være behov for tildeling af en fast vagt i form af en medarbejder, der har til opgave at forhindre den demente i at forlade plejecentret eller i at genere andre beboere. Dette skaber en følelse hos den demente af at være overvåget. Det kan ligeledes ikke garanteres, at vagten har den nødvendige demensfaglige viden. Løsningen er meget omkostningstung, idet der ofte må rekvireres vikarer til opgaven.

 

 • Andre beboere på plejecentrene kan føle sig generet af demente, som måske slår, råber, går ind i andres lejligheder, roder i personlige skuffer og skabe eller udviser anden grænseoverskridende adfærd. Den almindelige medarbejdernormering rummer ikke plads til, at der i det nødvendige omfang kan holdes øje med demente beboere med uhensigtsmæssig adfærd, ligesom medarbejdere heller ikke altid har den nødvendige specialviden om demens. Dette medvirker til at skabe utryghed på plejecentrene for såvel beboere som pårørende. Nogle beboere reagerer ved at trække sig fra fællesskabet.

 

 • Demente borgere i eget hjem, som venter på en skærmet plads i længere tid sætter desuden deres pårørende under stærkt pres.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I hver valgperiode udarbejdes en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune. Nærværende plejeboligplan er udarbejdet for perioden 2018-2028.

 

Formålet med plejeboligplanen er at komme med en vurdering af behovet for plejeboliger frem til 2028 ud fra de udviklingstendenser, som ses på området.

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser, som har indflydelse på det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der ses for det første en markant stigning i ældrebefolkningen i de kommende år, da store årgange bliver ældre, og der er en stigende middellevealder. Et stigende antal ældre borgere forventes at medføre en stigning i behovet for plejeboliger. Samtidig forventes flere ældre at få kroniske sygdomme og multisygdomme.

For det andet er der en række udviklingstendenser, som går i den modsatte retning. Der forventes positive effekter af kommunale indsatser vedr. forebyggelse, træning og rehabilitering, hvilket forventes at øge borgeres selvhjulpenhed. Der tales samtidigt nationalt om sund aldring. Effekter heraf kan være med til at mindske stigningen i efterspørgslen efter plejeboliger. 

Der er således en række udviklingstendenser, som har betydning for det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år, som indeholder forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet. Plejeboligplanen kan danne grundlag for den politiske beslutningsproces i forhold til anlægsprojekter på plejeboligområdet i de år.

 

I alle scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet ses et behov for at udvide plejeboligkapaciteten inden 2028. Det anbefales, at der vælges et ”forsigtigt” scenarium for udviklingen i plejeboligbehovet, da det er dyrt for Herning Kommune at bygge for stort – både anlægsmæssigt og driftsmæssigt.

Det anbefales samtidig, at udviklingen i plejeboligbehovet følges løbende, således at der kan skrides til handling, hvis antallet af plejeboliger viser sig at være underdimensioneret.

 

På denne baggrund anbefales, at der i planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra 17,1 i 2018 til 13,8 almindelige plejeboliger og demensboliger pr. 100 80+ årig i 2028. Det samlede behov for nybyggeri vurderes at være ca. 166 flere plejeboliger og ca. 10 flere midlertidige pladser frem til 2028. Af de ca. 166 plejeboliger vurderes ca. 36 plejeboliger skulle målrettes borgere med svær demenssygdom, dvs. være demensboliger. Behovet er ud over allerede planlagte udbygninger. Det samlede behov for nybyggeri af almindelige plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser vurderes således samlet at udgøre ca. 176 boliger frem til 2028.

 

Indtil 2025 skal der opføres knap 100 plejeboliger for at dække behovet i scenariet. Det kan fx være som løbende etapebyggeri. Dette indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Det anbefales, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre den rette udbygningstakt af plejeboligkapaciteten, hvor det sikres, at Herning Kommune kan efterleve plejeboliggarantien.

 

Med udgangspunkt i plejeboligplanen anbefales følgende:

 • Der etableres et stort plejecenter med demensafsnit i Herning by eller forstadsområder.
 • Der sker udbygning af mindre plejecentre, hvor der er et geografisk udbygningsbehov. Det langsigtede mål er, at plejecentrene har en størrelse fra ca. 60 pladser eller mere for at sikre stordriftsfordele.
 • Der afdækkes handlemuligheder og sikres fleksibilitet i forhold udbygning af plejeboligkapaciteten med kort varsel, hvis plejeboligbehovet viser sig at være undervurderet.

 

Der planlægges følgende proces for politisk godkendelse af plejeboligplan 2018-2028:

 • 15. august 2018: Social- og Sundhedsudvalget drøfter plejeboligplan 2018-2028. Plejeboligplanen tilrettes på baggrund af beslutningerne på mødet.
 • 12. september 2018: Høring i Ældrerådet
 • 19. september 2018: Sagen genbehandles i Social- og Sundhedsudvalget
 • 1. oktober 2018: Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 • 9. oktober 2018: Byrådet.

Økonomi

Der skal i forbindelse med beslutning om opførelse af nye plejeboliger tages stilling til finansieringen af driftsbudget til plejeboligerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at plejeboligplan 2018-2028 drøftes.
at plejeboligplanen sendes i høring i Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Puljemidler til demensvenlig indretning på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 2.148.039 kr. til demensvenlig indretning. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025.

Sagsfremstilling

Fem plejecentre i Herning Kommune bliver nu endnu mere demensvenlige. De fem plejecentre har alle fået tilsagn om puljemidler til at gennemføre forskellige demensvenlige tiltag i forhold til indretningen af plejecentrenes inde- og udearealer.

 

De fem plejecentre er:

 • Sørvad Plejecenter - Har fået tilsagn om 123.565 kr. som skal bruges til etablering af en atriumgård med planter, vand og fugle
 • Fuglsangsø Centret - Har fået tilsagn om 312.948 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på gange og fællesarealer
 • Lindegården - Har fået tilsagn om 406.404 kr. som skal bruges til etablering af døgnrytmelys på mørke gangarealer
 • Plejecenter Søglimt - Har fået tilsagn om 578.476 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer
 • Lind Plejecenter - Har fået tilsagn om 726.646 kr. som skal bruges til at udbygge deres udeareal bla. med en legeplads for børn

 

Plejecentrene Vesterled og Engholm har også ansøgt om puljemidler, men har desværre fået afslag.

 

Om puljemidlerne

Puljemidlerne stammer fra den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. Formålet med puljen er – via økonomisk støtte til kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner og andre, der driver plejeboligcentre – at styrke indsatsen med at tilvejebringe flere demensegnede plejeboliger, herunder aflastningsboliger. Puljen skal bidrage til, at det bliver lettere for kommuner, boligorganisationer m.v. at planlægge/foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, så en større del af plejeboligcentrene tager højde for særlige behov hos beboere med demens og dermed bidrager til øget tryghed og livskvalitet for beboere med demens.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 2.148.039 kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Puljemidler til ensomme ældre

DIR

FOU

X

BFU

 

SOS

X

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 4.759.000 kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med satspuljen for ældreområdet 2018-2021.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes ældreområde får nu mulighed for at videreudvikle og styrke kommunens arbejde for at løfte ældre ud af ensomhed. Med implementeringen af klippekortordningen i 2015, viste det sig, at sociale aktiviteter er tre gange så efterspurgt sammenlignet med både pleje- og rengøringsydelser. Med satspuljemidlerne er der nu endnu bedre mulighed for at fokusere på sociale aktiviteter.

 

Indsatsen kaldes "Øje for fællesskabet". "Øje for fællesskabet" skal i særlig grad fokusere på at give ensomme ældre mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Kommunens aktivitetscentre har altid været rammen om socialt samvær, netværk og meningsfuldt livsindhold til alle ældre. Med klippekortsordning i 2015 er ydelsen "Socialt samvær" desuden integreret i hjemmeplejen som en tildelt ydelse. Med "Øje for fællesskabet" vil det blive muligt for hjemmeplejen at sikre de mest plejekrævende ældre adgang til sociale aktiviteter. Der vil i høj grad være tale om at revitalisere og booste en indsats, der allerede foregår.

 

Målgruppen er den samme som i den nuværende klippekortordning. Som udgangspunkt er det borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp, der kan bevilges støtte til sociale aktiviteter. Den ældre vil typisk have svært ved at færdes på egen hånd og er kendetegnende ved at have et lille netværk og vil derudover opleve ensomhed i større eller mindre grad. Som det sker i dag, vil det være den kommunale visitation, der kan visitere til ydelsen, men også social - og sundhedsmedarbejdere, pårørende etc. kan anmode om visitation til ydelsen.

 

Der vil i projektet blive samarbejdet med frivillige foreninger og evt. andre interessenter, herunder Herning Frivillig Center.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling svarende til 265.000 kr. i 2018, 1.172.000 kr. i 2019, 1.834.000 kr. i 2020 og 1.488.000 kr. i 2021 Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Sundhedsaftalen 2019-2022 - udspil til drøftelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 6. juli sendt sit udspil til indhold i sundhedsaftalen for 2019-2022 til lokal politisk drøftelse i kommunerne, regionsrådet og i PLO (Praktiserende Lægers Organisation).

 

Sundhedskoordinationsudvalget skal have bemærkninger og kommentarer til indholdet i udspillet inden den 17. september, 2018.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen, har udsendt et udspil til indhold i sundhedsaftalen for 2019-2022 til drøftelse.

 

Udspillet skal ses som en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde og indeholder forslag til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet indenfor sundhedsaftalen 2019-2022. De opstillede mål i udspillet skal efterfølgende nedbrydes i indikatorer, som der kan måles på.

 

Visioner:

 • Mere lighed i sundhed – Borgerne skal behandles forskelligt for at opnå samme udbytte af sundhedstilbuddene, derfor er der behov for differentierede indsatser
 • På borgerens præmisser – Aktiv Inddragelse af borgerne i eget behandlingsforløb. Borgerne skal gøres til ”medproducenter” af sundhed og der skal samarbejdes med pårørende, forening er og frivillige.
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren – Et stærkere fokus på, hvilke opgaver, der kan løses og forankres tæt på borgernes hverdag.
 • Mere sundhed for pengene – Et overordnet blik på den samlede opgaveløsning for at sikre den samfundsøkonomiske balance.

 

Mål:

Indsatsområderne i sundhedsaftalen for Region Midtjylland skal bidrage til at realiser de nationale mål for udviklingen i sundhedsvæsenet. Særligt seks nationale mål kræver tværsektorielt fokus:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Et mere effektivt sundhedsvæsen

 

Indsatsområder og fælles mål:

Sundhedskoordinationsudvalget har udvalgt tre fælles indsatsområder, som er de områder, hvor der skal tages fat først:

 • Fælles investering i forebyggelse – fokus på rygning
  • Mål: at nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland
 • Sammen om ældre borgere – fokus på akutområdet

o   Mål: Styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.

 • Den nære psykiatri – fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

o   Mål: Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Midtjylland

o   Mål: Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

 

Bærende principper for samarbejdet:

 • Økonomi – Når der indgås aftaler om ændringer af opgavefordelingen mellem kommuner og region skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
 • Kvalitet – Sundhedsindsatserne skal tilrettelægges ud fra de samme kvalitetsmål og standarder på tværs af regionen.
 • At bryde med vanetænkningen – Der er behov for at ”tænke ud af boksen” og udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.
 • Videndeling – Udbrede af indsatser med god effekt
 • Populationsansvar – Identificere målgrupper med særlige sundhedsudfordringer med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af sundhed. Data om befolkningens sundhedstilstand og systematisk monitorering er en forudsætning herfor.
 • Tidlig og rettidig indsats – forebyggelse og tidlig opsporing – tidlige investeringer for at undgå at kompleksiteten stiger.
 • IT, data og telemedicin på tværs – Telemedicinske løsninger skal udbredes og kommunikationen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis skal være understøttet digitalt.

 

Den 20. august, 2018 inviterer Sundhedskoordinationsudvalget til en tværkommunal drøftelse af udspillet.

 

Arbejdet med at opstille målbare indikatorer igangsættes på Sundhedskoordinationsudvalgtes møde den 27. september, 2018. Herefter udarbejdes en høringsversion af sundhedsaftalen, som skal behandles i Sundhedsstyregruppen (Det øverste administrative organ i sundhedssamarbejdet) den 23. november 2018 og af Sundhedskoordinationsudvalget den 13. december 2018.

 

Sundhedsaftalen sendes i høring hos samarbejdspartnerne i begyndelsen af 2019. Herefter indstilles den til godkendelse i Sundhedsstyregruppen, Sundhedskoordinationsudvalget og dernæst i regionsrådet og i de 19 kommuner – med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter indholdet i udspillet og kommer med eventuelle bemærkninger.

Beslutning

Drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget har ikke yderligere bemærkninger til udspillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.51.04-P08-1-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne-Mette Jespersen

Sagsresume

Motiverende samtale og kognitiv terapi er brugbare metoder til unge, der har et stofmisbrug. Effekten er dog markant større, når der kombineres med både gavekort og opfølgende behandling. Det viser et forskningsprojekt, som Misbrugscenter Herning sammen med 8 andre kommuner har deltaget i.

 

Misbrugscenter Herning er stolte over at være en del af et forskningsprojekt, der viser så enestående resultater. Center For Rusmiddelforskning, som har ledet forskningsdelen, fortæller at der ved sammenligning af dette projekts resultater med 5 andre nationale og internationale forskningsprojekter på misbrugsområdet, ikke tidligere er produceret så effektive og værdifulde behandlingsresultater.

Sagsfremstilling

Misbrugscenter Herning har deltaget i Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling (MP), der er en del af den såkaldte Stofmisbrugspakke, som blev lanceret i 2012. Formålet med MP har været at fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har en dokumenteret effekt i forhold til målgruppen. Projektet løber frem mod udgangen af 2018, men allerede nu viser de første valide resultater sig.

 

Til at undersøge effekten af forskellige internationalt anerkendte metoder i en dansk kontekst blev 460 unge fra 9 kommuner (heriblandt Herning Kommune) ved lodtrækning fordelt på 4 forskellige behandlingsgrupper og fulgt i foreløbig 9 måneder.

 

Den mest effektive metode (ud af 4) viste sig at være metoden med navnet MI/KAT-GO som indeholder følgende:

 • 12 samtaler med forudgående udredning (UngMap)
 • Samtaleteknikker: MI =Motivational Interviewing og KAT = Kognitiv AdfærdsTerapi.
 • Strukturelle elementer: G = Gavekort og O = Opfølgning. Dertil kommer påmindelser (”husk at komme”, typisk SMS), en skriftlig kontrakt og statusbreve.

 

Nedenfor ses nogle af de væsentligste resultater for denne metode i forhold til de andre 3 metoder:

 • 49 % af de unge gennemførte primærbehandlingen (37 % for de andre grupper, der har modtaget anden stofmisbrugsbehandling)
 • 50 % af de unge var stoffri 9 måneder efter indskrivning (33 % for de andre grupper, der har modtaget anden stofmisbrugsbehandling)
 • 51 % af mændene var stoffri 9 mdr. efter indskrivning (34 % for de andre grupper, der har modtaget anden stofmisbrugsbehandling)
 • 48 % af kvinderne var stoffri 9 mdr. efter indskrivning (31 % for de andre grupper, der har modtaget anden stofmisbrugsbehandling)
 • 38 % af de unge med psykiatrisk diagnose var stoffri 9 mdr. efter indskrivning (21 % andre grupper, der har modtaget anden stofmisbrugsbehandling)
 • De unges kriminalitet blev reduceret fra 20 % til 6 % (fra 22 % til 17 % for de andre grupper, der har modtaget anden stofmisbrugsbehandling)

 

De langsigtede samfundsmæssige gevinster er derfor tydelige ved at der sættes tidligere ind med en mere massiv indsats.

 

Lokale erfaringer

I perioden fra september 2014 til og med 2. kvartal 2018 har 149 unge mellem 15 og 25 år modtaget behandling i metodeprojektet.

 

Behandlingsvarigheden er reduceret via en mere intensiv og målrettet indsats i hele indskrivningsperioden. Forskningsresultaterne viser samtidig, at vi ved at arbejde ud fra præcise og konkrete mål, så øges effekten af behandlingen.

Efter randomisering fortsættes behandlingen ud fra de dataanbefalinger forskningen har produceret. Center for Rusmiddelforskning han anvendt forskningsresultaterne til at definere behandlingsmetoder efter personlighedsprofil. En personlighedsprofil, der udarbejdes på baggrund af udredningen.

 

Unge i Misbrugscenter Herning adskiller sig på deres personprofil i forhold til unge fra de andre 8 kommuner. Vi har i Herning flere unge med en højere belastningsgrad end sammenlignet med de øvrige 8 kommuner. Godt 81% af de unge i Metodeprojektet i Herning scorer en "høj belastning" og er derfor i behandling med alle elementer fra metoden. For de øvrige kommuner er andelen ca. 71 % - og det har ikke været muligt at konkludere på forskellen. Dog er der en større andel af unge i metodeprojektet i Herning med en diagnose (ADHD eller anden psykiatrisk diagnose), hvilket igen kan understøttes af, at der i blandt specielt ADHD-diagnoserne ses et behov for den fulde pakkke i metodeprojektet. Her har der nemlig vist sig en signifikant forbedring af fastholdelse i forløbene ved anvendelse af både påmindelser og gavekort.

 

Anbefalinger - samlet set

 • Metoden er samlet set den mest effektive metode og de strukturelle elementer i denne metode kan, i kombination med de nævnte samtaleteknikker, med fordel integreres i misbrugsbehandlingen af unge.
 • Effekten kan ikke forventes opnået ved blot at udvælge enkelte strukturelle elementer fra metoden.
 • For de mest psykisk belastede kan det være nødvendig at tilbyde mere intensive og/eller tværfaglige indsatser (herunder evt. integreret eller parallel psykiatrisk behandling).
 • Gradvist udtrappende, primært telefonbaserede opfølgende behandling har generelt en fastholdende effekt på andelen, der er stoffri og ses i denne metode, at kunne skabe en fortsat positiv udvikling i andelen af stoffri.
 • Hvis der alene er fokus på fastholdelse, kan der med fordel anvendes påmindelser, men den stærkeste effekt opnås ved anvendelse af såvel påmindelser som gavekort.

 

For at kunne fastholde og implementere de gode behandlingsresultater til gavn for borger og samfund, skal de nødvendige ressourcer være til rådighed, hvilket ikke er tilfældet i den nuværende ramme.

Økonomi

Metodeprogrammet er indtil udgangen af 2018 delvist finansieret af midler fra Stofmisbrugspakken. Ved udløb af projektperioden er det ufinansieret, svarende til et beløb på 657.000 kr.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til om Metodebehandlingen kan/skal kunne tilbydes borger over 25 år i Herning Kommune. Dette vil være mere omkostningstungt end ved at anvende metodebehandlingen primært til den yngre borgergruppe.

   

Metodeprogrammet kører indtil udgangen af 2018, hvor vi får dækket udgiften til en projektlederstilling, samt et antal ekstra timer grundet mængden af borgere vi har i forløb. Begge dele finansieres af midler fra Stofmisbrugspakken. En projektlederstilling andrager årligt ca. 600.000 kr. og udgiften til den ekstra kompetenceudvikling og gavekort er ca. 50.000 kr. årligt. Det ekstra i forhold til kompetenceudvikling og gavekort forventes efter projektudløb at kunne indeholdes i driftsbudgettet.

 

I forhold til implementeringsdelen skal der gøres opmærksom på, at der i 2018, 1. halvår - 1. januar 2018-30. juni 2018 er konstateret et boom i antallet af nyhenvendelser i Misbrugscenter Herning. Det har i øjeblikket den betydning, at behandlingsgarantien ikke kan overholdes. Det betyder samtidig, at ikke alle unge er blevet tilbudt behandling efter metoden MI/KAT-GO, der som nævnt er mere intensiv og derved tungere ressourcemæssig på den korte bane.

 

Generelt er der over de seneste 10 år sket en fordobling i antallet af unge der søger behandling. Fordoblingen er ikke ensbetydende med flere unge med misbruger, men flere søger behandling.

 

I nedenstående oversigt ses stigningen i antallet af nyhenvendelser de seneste 2 år (der er taget udgangspunkt i 1. halvår for sammenligningens skyld): 

 

 

Misbrugscenter Herning har i den nuværende økonomiske ramme ikke mulighed for at implementere den veldokumenterede og effektfulde metode i fuld skala - primært begrundet i den store tilgang. Der vil dog blive taget initiativ til, at dele af metoden forsøges fastholdt, så den tilegnede og effektfulde viden kan komme til anvendelse i dele af den nuværende praksis. Samtidig er der også en erkendelse af, at den fulde effekt ikke kan forventes opnået ved at udvælge enkelte strukturelle elementer fra metoden.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-78-18 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Udspil om den nære psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Der blev i foråret skabt en fælles alliance mellem kommuner, region, praktiserende læger og bruger- og pårørendeorganisationer i Midtjylland for at styrke den nære psykiatri.

Kontaktudvalget (som består af regionsrådsformanden og de 19 borgmestre) skal drøfte og godkende udspillet på deres møde den 31. august 2018. Inden da gives kommuner og region mulighed for politiske drøftelser af udspillet lokalt frem mod mødet i Kontaktudvalget.

Sagsfremstilling

Det er i de nære omgivelser, at livet leves. Den nære psykiatri omhandler derfor borgerens hverdagsliv. Her skal aktørerne i alliancen støtte op om, at borgeren kan komme sig og leve et godt liv på trods af sin psykiske sygdom. Den enkelte borgers håb og drømme for eget hverdagsliv skal inddrages, og borgerens kompetencer og omgivelser skal bringes i spil. Derfor understøtter alliancens aktører den enkeltes hverdagsliv - gennem hele livet.

 

Den nære psykiatri har et forebyggende og opsporende sigte, hvor alliancen skal have fokus på at sætte ind med den rette indsats så tidligt som muligt i forhold til den enkelte borger og familien.

 

En styregruppe med repræsentanter fra alliancens 4 parter har på en workshop med deltagelse af de mange interessenter på området udarbejdet et udspil med forslag til en fælles vision for og definition af den nære psykiatri. I udspillet peges også på målgrupper, udfordringer, fokus og køreplan for den videre fælles proces.

 

Alliancen er forankret i KKR og Regionsrådet, som har drøftet udspillet på deres møder i juni. Sundhedskoordinationsudvalget har ligeledes drøftet udspillet, idet processen om den nære psykiatri indeholder flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi.

 

Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til udspillet til Kontaktudvalgets drøftelser den 31. august 2018. Samtidig gives alliancens øvrige parter – som er bruger- og pårørendeorganisationer, faglige organisationer samt praktiserende læger (PLO) – mulighed for skriftligt at indsende bemærkninger til udspillet, som kan indgå i Kontaktudvalgets drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Udspil til den nære psykiatri drøftes, herunder stillingtagen til eventuel høringssvar.

Beslutning

Drøftet. Der afgives ikke høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-P24-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Revision af Handicaprådets vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet fremsender forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på møde den 7. juni 2018 godkendt at indstille reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune til godkendelse i Byrådet.

 

Det er for størstedelens vedkommende alene redaktionelle rettelser:

 

 • § 1: Der er nu punktopstilling der viser områderne som Handicaprådet har fokus på, teksten "for borgere med handicap" slettes.
 • § 2: 4. afsnit "bør" ændres til kan.
 • § 4: 3-7 medlemmer ændres til 5 medlemmer svarende til praksis i Herning Kommune.
  DSI ændres til Danske Handicaporganisationer.
  Teksten "Det ordinære forfald" ændres til afbud.
  Teksten "funktionsperiode" ændres til fireårige periode.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-17 Sagsbehandler: Karin Locander  

Besøg i Aalborg - botilbud til demente

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På foranledning af formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget er der arrangeret besøg i Aalborg Kommune i nyt botilbud til demente. Besøger er fastlagt til den 19. september 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen har arrangeret besøg på Tornhøjhave, som er et nyt tilbud til demente i Aalborg Kommune.

 

Tornhøjhave er Danmarsk første demenslandsby og er et plejecenter for demente med 72 pladser. Indflytningen påbegyndes medio 2018.

 

Besøget er fastlagt til den 19. september 2018, hvor der i forvejen er møde i Social- og Sundhedsudvalget. Besøget vil have en varighed af 2 timer og vil bestå af en orientering om stedet samt rundvisning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at besøget gennemføres.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte besøget til senere på efteråret.

 

Sagsnr.: 00.32.00-K01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om revisionsberetning - revision 2017 af sociale udgifter omfattet af statsrefusion mv.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 14 af 15. juni 2018 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv., forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernst & Young har foretaget en revision af afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. Revisionen har efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder stikprøvevis gennemgang af bevillinger på personsager.

 

Det konkluderes i rapporten, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Redegørelse til Børne- og Socialministeriet:

Revisionen har udarbejdet redegørelser om revisionens omfang og resultater til de relevante ministerier. Redegørelsen til Børne- og Socialministeriet fremgår af rapportens bilag 2. Der er foretaget gennemgang på stikprøveniveau af personsager, bl.a. indenfor tilskud til nødvendige merudgifter, særligt dyre enkeltsager og botilbud efter SEL § 110 (forsorgshjem, pensionater mv.). Der er ikke fundet væsentlige fejl og mangler.

 

Endvidere er foretaget revision af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling" og "Støt Unge til bolig".

Revisionen finder, at regnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og aftaler mv.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Notat af 7. august 2018 omkring Servicelovens § 110 blev uddelt.

 

Frivilligdagen den 24. august 2018.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-81-18 Sagsbehandler: Anne Nørgaard  

Personsag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-82-18 Sagsbehandler: Anne Nørgaard  

Personsag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-74-16 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Personsag