Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 15. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Halvårsregnskab på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskab på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2012 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2012 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2012 viser et samlet mindreforbrug på 14,987 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2012 jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

 

Uddybende bemærkninger til afvigelserne for de to serviceområder fremgår nedenfor.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

På serviceområdet forventes et mindreforbrug på 1,714 mio. kr., som primært kan tilskrives følgende: 

 • Merforbrug på i alt 1 mio. kr. på bestillerdelen (køb af pladser + statsrefusion).
  Udgifterne til køb af pladser er reduceret med 4,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede først og fremmest som følge af ændret visitationspraksis. Fokus har været på at få udgiften på personniveau nedbragt, hvilket imidlertid har haft den negative effekt, at indtægterne vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager er faldet med 5,4 mio. kr.

 • Merforbrug på i alt 5,4 mio. kr. på udførerdelen (institutionsdrift + salg af pladser).
  Bytoften indgår med et merforbrug på 7,6 mio. kr., hvoraf de 4,5 mio. kr. er overført fra 2011.

 • Mindreudgift på 7,8 mio. kr. som følge af afsat afdrag på 2010-gæld, som ikke skal anvendes i og med, at gælden er afviklet i forbindelse med regnskab 2011.

  

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

På serviceområdet forventes et mindreforbrug på 13,273 mio. kr., som primært kan tilskrives det sparede afdrag på 2010-gæld på 10,7 mio. kr., som ikke skal anvendes i og med at gælden er afviklet i forbindelse med regnskab 2011.

 

I forbindelse med forårsopfølgningen blev der på serviceområdet korrigeret for den varige effekt af 2011-mindreforbruget i 2012 svarende til 18 mio. kr. og samtidig for merudgift på 9,5 mio. kr. vedrørende friplejehjem - i alt en negativ korrektion af rammen på 8,5 mio. kr.

 

Beløbet skal fordeles på de udgiftsområder, hvor 2011-effekten slår igennem, i lighed med de ændringer, der er foretaget i det foreliggende budgetforslag for 2013-2016. Fordelingen er under udarbejdelse og vil blive foretaget i løbet af august 2012, hvorefter der vil foreligge et mere retvisende korrigeret budget 2012 end det er tilfældet p.t.

 

Med baggrund i de endnu ikke foretagne tilpasninger jfr. ovenfor er de konstaterede afvigelser ved nærværende halvårsregnskab ikke nærmere udspecificeret.

 

Det er i vurderingen af regnskabsresultatet forudsat, at der anskaffes nye PDA´er i 2012, hvormed det overførte beløb fra 2011 på 2,883 mio. kr. forbruges, samt at der anskaffes nye nøglebokse, hvormed det afsatte puljebeløb på 4 mio. kr. (godkendt i forbindelse med forårsopfølgningen) forbruges i 2012.

 

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af forårsopfølgningen på mødet den 30. maj 2012 blev der efterspurgt specifikationer vedrørende Madservice Herning. Det kan oplyses, at særskilt sag med nærmere beskrivelse budgetforudsætninger og styringsmodel for Madservice Herning er under udarbejdelse og vil blive præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. september 2012.

 

 

Udviklingstiltag på Social- og Sundhedsudvalgets område:

Social- og Sundhedsudvalget udtrykte i forbindelse med forårsopfølgningen ønske om at prioritere de sparede afdrag på 2010-gælden til udviklingstiltag på de to serviceområder med henblik på fremadrettet optimering. Sag med forslag til sådanne tiltag er under udarbejdelse og forventes forelagt udvalget på september-mødet.

 

De sparede afdrag udgør i alt 18,5 mio. kr. i 2012.

 

Anlæg: 

Det forventede anlægsregnskab for 2012 udviser pr. 30. juni 2012 et samlet mindreforbrug på 63,989 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. nedenstående tabel:

  

 [image]

 

På Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri forventes et mindreforbrug på 4,177 mio. kr. primært som følge af forskydninger i byggeriet af nye boliger ved Skovlyset.

 

På Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forventes et mindreforbrug på 59,812 mio. kr., som skyldes forskydninger i byggerierne vedrørende Fuglsangsø Centret og Lind Ældrecenter.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at halvårsregnskabet tages til efterretning og indgår i det samlede halvårsregnskab, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september 2012 og Byrådet den 18. september 2012.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1222-07 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Frit valg timepriser 2012: Personlig og praktisk hjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Administrationen har ifølge Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. beregnet nye timepriser.
  
De nye priser er først gældende fra 1. januar 2013, idet afregningen overfor leverandørerne falder, hvormed der er et varsel på 3 måneder.

 

Priserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. fastlægger, hvordan frit-valg-timepriser skal beregnes. Priserne er beregnet i henhold til lovgivningen og afspejler den omkostning, som den kommunale leverandør har til levering af ydelserne.


Grundtanken er, at timepriserne skal afspejle hvad det koster for den kommunale leverandør at levere ydelser omfattet af frit valg. Timepriserne tager afsæt i sidste års forbrug med mulighed for at ændre forudsætningerne, sådan at timepriserne afspejler nye tiltag/ændringer i forhold til afsættet. Timepriserne bruges til at afregne både den kommunale og private leverandører for de ydelser de leverer. 


Timeprisen genberegnes hvert år når det foregående års regnskab foreligger. Såfremt den beregnede pris falder, er der en varslingsperiode på 3 måneder fra politisk godkendelse af taksten.


Der er for timepriser foretaget ændringer i forudsætningerne for beregningen, sådan at timepriserne afspejler det faktiske udgiftsniveau, som det forventes at koste den kommunale leverandør at levere ydelserne. 

 

Der er beregnet to forskellige sæt timepriser. Det ene bruges til afregning med den kommunale leverandør. Det andet bruges til afregning med de private leverandører. Timepriser for de private er højere, da de indeholder fælles omkostninger (overhead). De kommunale leverandører afholder ikke selv udgifterne til overhead og kompenseres derfor ikke.

  

Der er indregnet en effektivisering på ca. 3% i beregningen af priser med baggrund i den udvikling, som den kommunale leverandør har udvist siden 2011. Derudover foretages en nedjustering af enkelte pakke tider til faktuelle forhold.

 

De beregnede timepriser for den kommunale leverandør er:

[image] 

 

Priserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.

 

Som det fremgår af tabel 1, er der for den kommunale leverandør sket et fald i timeprisen for dag, hverdage som kompenserer for stigningen på dag, weekend. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at der er foretaget ændringer i forudsætningerne for beregningen.

 

 

De beregnede timepriser for de private leverandør er:

 

[image]

 

 

 

Som det fremgår af tabel 2 er timeprisen for de private leverandører faldet tilsvarende som timeprisen for de kommunale leverandører. Der gælder de samme forklaringer for tabel 2 som som tabel 1.

  

Da timepriserne falder, er der en varslingsperiode på 3 måneder, hvormed de beregnede priser først kan træde i kraft 1. januar 2013.

 

De beregnede priser vil være gældende indtil der foretages ny beregning i 2013 når seneste regnskabet foreligger.

Økonomi

Der er via den indarbejdede effektivisering i timepriserne sket en tilpasning til baseline. Denne tilpasning er indarbejdet i budgetforudsætningerne for Visitationsenheden for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i 2013 og frem.

Hermed vurderes det, at det foreliggende budgetforslag for 2013-2016 svarer til de faktiske forhold.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de beregnede timepriserne godkendes til ikrafttræden 1. januar 2013,
at timepriserne fortsætter indtil ny beregning foretages.

 

at sagen videresendes til Økonomi- og Erhversudvalget til godkendelse

Beslutning

Anbefaling godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-460-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Nordlys - godkendelse til misbrugsbehandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Familiebehandlingsinstitutionen Nordlys har anmodet om godkendelse til udvidelse af institutionens målgruppe til også at omfatte familiebehandling til familier fra eksterne kommuner, hvor én eller begge forældre har misbrugsproblemer.
 
Nordlys har modtaget henvendelse fra ekstern kommune om muligheden for indskrivning til familiebehandling af familier, hvor én eller begge forældre har misbrugsproblemer. For at kunne imødekomme efterspørgslen, kræves, at Nordlys godkendes i henhold til Servicelovens § 101 (behandling af stofmisbrugere) sådan, at Nordlys kan anføres som samarbejdspartner i eksterne kommuners servicestandarder.
 
Familier, der er bosiddende i Herning håndteres som hidtil.

Sagsfremstilling

 Nordlys er godkendt til familiebehandling efter Servicelovens § 52, stk. 3 (familiebehandling/ døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien).
 
Nordlys har udarbejdet en ansøgning, der redegør for baggrunden for ansøgningen (konsolidering af Nordlys’ drift), at det omfatter de familier, der er Nordlys’ sædvanlige målgruppe, suppleret med misbrugsproblemer, og at der udelukkende er tale om familier, visiteret af eksterne kommuner. Desuden indeholder ansøgningen beskrivelse af den faglige indsats i forhold til den/de forældre, der er i misbrug, kompetenceudvikling, samarbejds-relationer samt registrering.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.
 
Administrationen i Center for Børn og Forebyggelse vurderer:

 • at Nordlys besidder faglige kompetencer i forhold til indsatsen til den udvidede målgruppe – herunder at der er medarbejdere med sundhedsfaglig uddannelse,

 • at Nordlys har indgået nødvendige samarbejdsaftaler med andre samarbejdspartnere,

 • at Nordlys kan leve om til gældende krav i forhold til misbrugsbehandlingen.

 
Ansøgningen har været sendt til høring i Misbrugsbehandling Herning og afdeling for Psykiatri, Misbrug og Udsatte. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

"Børne- og Familieudvalget fik på mødet den 8. august 2012 sagen forelagt til orientering."

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Nordlys godkendes til at tilbyde indsats i henhold til Servicelovens § 101 til den    beskrevne målgruppe,
at godkendelsen evalueres i samarbejde med Misbrugsbehandling Herning efter 12 måneder,
at orienteringen tages til efterretning. 


Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

"Tilskud fra Social- og Integrationsministeriet samt Alzheimerforeningen til projekt "Dans for demente"".

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har den 25. juni 2012 modtaget 25.000 kr. i tilskud fra Social- og Integrationsministeriets pulje for aktive ældre. Derudover har Sundhed og Ældre modtaget 10.000 kr. fra Alzheimerforeningen. Midlerne skal bruges i månederne september - december 2012 til at arrangere danseaftner med levende musik for demente og deres pårørende i Herning Kommune. Hovedformålet med indsatsen er at øge mulighederne for fysisk aktivitet, som er en væsentlig faktor for at udsætte sygdommens udvikling og øge livskvaliteten.  

Sagsfremstilling

Personer med demens vil ofte isolere sig. På grund af kognitive problematikker har de sværere ved at deltage i aktive sociale arrangementer. Sygdommen går ikke kun udover den demente, men eventuelle raske pårørende, vil ofte føle magtesløshed og vil også have tendens til at isolere sig med øget risiko for depression til følge. Dette tilsammen påvirker både forholdet mellem den demensramte og den pårørende, men vil også påvirke de naturlige vaner, der er opbygget omkring hverdagslivet. Hverdagslivet vil derfor i mange tilfælde ændre sig markant med inaktivitet, ensomhed og isolation til følge. Enlige demensramte og deres pårørende har behov for støtte og motivation for at deltage i forskellige aktiviteter med henblik på at opretholde social, psykisk og fysisk sundhed.

Undersøgelser viser, at fysisk aktivitet kan udsætte demensudviklingen. Undersøgelser påviser, at dans som fysisk aktivitet giver mere mening for mange ældre end andre aktiviteter. Den fysiske anstrengelse i dans anses som noget sekundært, hvorfor det primært er intimiteten med et andet menneske der fokuseres på og dermed øges meningsfuldheden i aktiviteten.

 

Herning kommune har i forvejen forskellige tilbud til mennesker med demens og deres pårørende som f.eks. Café – møder, studie-kredse, pårørendegrupper og tilbud til yngre med demens. Med midlerne fra ministeriet og Alzheimerforeningen introducerer Herning Kommune et nyt forebyggende tilbud med inddragelse af fysisk aktivitet. Dans har udover den fysiske aktivitet mange sidegevinster i form af fællesskab og netværksdannelse.


Herning Kommune samarbejder med Alzheimerforeningen Midt Vest om arrangementet og vil inkludere frivillige til danseaftnerne til det praktiske. For at øge kendskabet til arrangementet annonceres tilbuddet i avisen, nyhedsbrev og på hjemmesiden.


Målgruppen for arrangementerne er de demente og deres pårørende, som kan have glæde af socialt samvær og dans, både fra eget hjem og fra kommunens ældrecentre.

Formålet med projektet er:

 • At introducere dans til levende musik fra salonorkester

 • At introducere salondans med hyggeligt samvær til ældre og plejecentrene

 • At åbne kommunens ældre og plejecentre for familier som med tiden får brug for plejebolig

 • At øge mulighederne for fysisk aktivitet, som er en væsentlig faktor for udsættelse af sygdomsforværring

Økonomi

 

Budget 2012 til projekt "Dans for demente"
                                                 Midler                                      Budget

Udgifter til danseinstruktør
 
 7.000 kr.
Udgifter til orkester
 
18.000 kr.
Forplejning
 
10.000 kr.
Ialt
 -35.000 kr.
35.000 kr.
 
 
 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projekt "Dans for demente" godkendes,
at der meddeles en tillægsbevilling i 2012 på Serviceområde 18 på 35.000 kr. finansieret eksternt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-305-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Forlængelse af projektperiode og ansøgning om ekstrabevilling til pilotprojekt KMD omsorg online

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 23. november 2011 (pkt. 162) besluttet at igangsætte ”KMD Online Omsorg” som et pilotprojekt.
 
Projektet er blevet igangsat, men under forberedelse af implementeringen opstod der en række udfordringer, som har forsinket projektet.
 
Derfor ansøges der nu om en forlængelse af licensperioden på 3 måneder, således at projektet afsluttes med udgangen af 2012. En forlængelse af projektet vil koste 50.000 kr.

Sagsfremstilling

KMD Online Omsorg er et velfærdsteknologisk IT-system, som giver hjemmeplejen og terapeuter mulighed for at have video-kommunikation med borgere, sende træningsfiler, booke aftaler og gennemføre fjernundervisning. Med systemet skulle det gerne på sigt blive muligt at erstatte fysisk fremmøde hos borgeren.

 

På træningsområdet kan der være tale om individuel og holdtræning. Det kan f.eks. være træning med KOL-patienter, genoptræning af hofte og lår-patienter, skuldertræning og balancetræning. På sygeplejeområdet kan der blive tale om støtte og rådgivning til insulin-injektion, til at følge udviklingen af eksem/sår samt støtte til, at borgerne selv kan drage omsorg for eget helbred i dialog med sygeplejersken.  

 

Formålet med pilotprojektet er at kortlægge og afprøve, hvilke ydelser i borgernes hjem der meningsfuldt vil kunne erstattes af en ydelse, der leveres på distancen af terapeuter og sygeplejersker. Konkret tager pilotprojektet afsæt i område Syd, hvor træning og sygepleje på distancen er et fokusområde.
 
Projektet var planlagt til at strække sig fra november 2011 til og med juni 2012.

 
Der har imidlertid været opstartsproblemer med indkøb af hardware, opsætning af hardware og internetopkobling. KMD har uden beregning forlænget licensperioden til september grundet at opstartsproblemerne til dels var deres fejl.

 
Status på projektet er, at det i midten af juni lykkedes at koble den første borger på systemet og man hen over sommeren forventer at kunne koble flere borgere op. Det er derfor reelt først på nuværende tidspunkt at sygeplejerskerne, terapeuterne og borgerne er begyndt at arbejde med systemet og kan drage erfaringer. Dette er langt senere end planlagt og en yderlig forlængelse af licensperioden vurderes at være hensigtsmæssig. Hvis projektet afsluttes i september risikerer man at have brugt adskillige ressourcer på forberedelse af implementeringen uden at få afprøvet systemet grundigt.

Økonomi

KMD har tilbudt en forlængelse af licensperiode på yderligere 3 måneder, således at projektet afsluttes ultimo 2012. Dette vil koste 50.000 kr. excl. moms.
 
Af den prioriterede pulje på 1 million kr. er der ved forlængelse af licensperioden disponeret:

Konkrete projekter
Kr. (excl.moms)
KMD Omsorg online (incl. forlængelse af licensperiode)
427.805
Intelligente senge
232.800
I alt
660.605

 

Herefter er der 339.395 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projektperioden forlænges til og med 2012,
at projektet tilføres 50.000 kr. ekstra fra den afsatte pulje til afprøvning af velfærdsteknologi i 2012,
at der herefter er 339.395 kr. tilbage i den afsatte pulje til afprøvning af velfærdsteknologi.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.15.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om ændringer i ledelsesniveauet inden for sundhed og ældre i perioden 2007-2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 20. juni 2012 i forbindelse med drøftelse af økonomi (punkterne 93 og 94) ønsket at se udviklingen i ledelsesniveauer indenfor sundheds- og ældreområdet siden kommunesammenlægningen i 2007.

Sundhed og Ældre har pt. ca. 1300 medarbejdere og 46 ledere.

 
Denne orientering forelægges hermed udvalget.

 

Sagsfremstilling

Den nuværende Herning Kommune består af de gamle kommuner Aulum-Haderup, Aaskov, Trehøje og Herning. De gamle kommuner havde hver deres organisation til varetagelse af sundheds- og ældreområdet. Kommunesammenlægningen gav en betydelig reduktion i antallet af ledere.
 
Nedenstående tabel giver et overblik over ændringer i ledelsesniveau inden for sundheds- og ældreområdet i perioden efter kommunesammenlægningen til nu (2007-2011).
 
Niveau 1: chefsniveau
Niveau 2: område- og afdelingsledelse
Niveau 3: distrikts-, center-, team- , køkken- og øvrige ledere
 
Der er ikke medtaget ledere på diakonplejehjem i tabellen.
[image]

 

* Sundhed og Ældre etableres - for at vise sammenhængen opdeles ændringer dog i forhold til de gamle afdelinger.
 
Generelt er der sket en decentralisering i forhold til, at flere funktioner lægges ind under områderne.
 
Der vedlægges organisationsdiagrammer for 2007 (Aktivitet og Pleje, Visitation, Sundhed), for 2008 samt 2010 (Sundhed og Ældre).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1434-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Referat fra Handicaprådets møde den 11. juni 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orientering foreligger referat fra Handicaprådets møde den 11. juni 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-301-11 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

KL's Ældrekonference 2012 - med temaet: "Kvalitet og effekt i fokus"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL afholder den 18. september 2012 sin årlige Ældrekonference.

 

Tid: Tirsdag den 18. september 2012 kl. 93.0 - 16.00.

Sted: Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Pris: 1.835 kr.

Frist for tilmelding: 14. september 2012. Max 400 deltagere og efter "først-til mølle" princippet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at tilmelding sker til Sigga Kristensen, e-mail: ssbsk@herning.dk eller tlf. 96284003.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

I tilknytning til udvalgets beslutning om flytning af Misbrugscenteret til Tietgensgade, oplyses det på mødet, at Herning Kommune skal deponere et beløb svarende til det lejedes værdi ved optagelse af nye lejemål.

 

I forbindelse med Misbrugscenter Hernings erstatningslejemål i Tietgensgade 5 frigøres godt 7,15 mio. kr. i deponering fra tidligere lejemål. Dette beløb modregnes i det deponeringskrav, som opstår ved optagelse af lejemål i Tietgensgade 5, hvor Misbrugscentret flytter ind ultimo 2012.

 

En vurdering fra erhvervsejendomsmægler angiver et deponeringskrav på 7,7 mio. kr. for lejemålet på Tietgensgade 5, hvilket svarer til det lejedes værdi efter istandsættelse. Efter fradrag af deponering på tidligere lejemål på godt 7,15 mio. kr. restewrer et deponeringskrav på 538.000 kr., som anvises fra serviceområde 13.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budgetsag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budgetsag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-130-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-45-11 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Institutionssag