Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 14. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-G01-54-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering om status på projekt Sårbare unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august 2015 det tværorganisatoriske udviklingsprojekt: Sårbare unge.

 

Formålet med projektet er, at Herning Kommune gennem investering i de sårbare unge skal forebygge marginalisering og afhængighed af sociale tilbud. Vi skal arbejde målrettet mod fastholdelse af tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

 

Projektet blev præsenteret og drøftet på en minikonference for politikere fra de tre udvalg 15. juni 2016. Konklusionen på minikonferencen var, at forvaltningerne forpligtede sig til at fremlægge konkrete forslag til handlinger, som kan iværksættes fra 2017.

 

På Byrådets budgetkonference 29. august 2016 var der en kort præsentation af fire konkrete projekter. Disse forslag bliver nærmere uddybet nedenfor, men det skal understreges, at der stadig er tale om skitser, som hver især skal undersøges og kvalificeres nærmere. Hvis udvalgene kan tilslutte sig forslagene, sættes arbejdet i gang med henblik på, at de respektive fagudvalg på møder i december vil få præsenteret konkrete beslutningsforslag.

Sagsfremstilling

De fire projekter, som foreslås igangsat under ’paraplyen’ sårbare unge, har vidt forskelligt afsæt, indhold og retter sig mod forskellige dele af målgruppen.

 

Bo – Uddannelse - Job

- Ny organisering af den specialiserede ungeindsats.

 

Projektet sigter imod, at Herning Kommune samler de kommunale hovedindsatser til unge, som har behov for en særlig uddannelses- og beskæftigelsesmæssig indsats, i en ny organisatorisk enhed med selvstændig ledelse. Enheden forankres under Beskæftigelsesudvalget for at sikre det uddannelses- og beskæftigelsesmæssige fokus.

 

Målgruppen er unge 18-29 årige, der på grund af diagnoser og funktionsniveau og på trods af aktuel social- og beskæftigelsesmæssig indsats, næppe vil blive selvforsørgende. Med en ny organisering bliver der én indgang til uddannelse, arbejde, bolig og fritid for målgruppen.

 

Indsatsen er i dag forankret i tre forskellige udvalg, to forvaltninger og tre afdelinger, herunder Center for Børn og Læring, Beskæftigelsesafdelingen og Handicap og Psykiatri, og opgaven udføres af blandt andet Knudmoseskolen, CEB’s ungeindsats, Next job, Bostøtten, Mentorstøtte og beskyttede værksteder med flere.

 

Målet er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor rådgivning/myndighed, uddannelses-/beskæftigelsesindsats samt socialstøtte på hjemmefronten og botræning/mentorstøtte for denne afgrænsede ungegruppe forenes i én organisation, der fungerer som et samlet resultatcenter.

 

Der er ikke på forhånd fastlagt indhold i den nye organisatoriske enhed, men kun overordnede rammer for organisering og den målgruppe, som den nye enhed skal tage sig af. Omorganisering er udgangspunktet for et større tværgående udviklingsprojekt, hvor der skal udvikles nye tilgange til opgaveløsningen. Der skal etableres en projektorganisering med tværgående styregruppe på chefniveau. Fordele og ulemper ved ændret organisering vurderes frem mod fremlæggelse af beslutningsforslag. Det sker gennem inddragelse af bestyrelser, MED-udvalg med videre.

 

Projektgennemførelsen forankres under Beskæftigelsesafdelingen.

 

Unge på kanten

- En styrket og koordineret indsats i forhold til utilpassede unge.

 

En mindre gruppe unge marginaliseres i samfundet. Af mange forskellige årsager har de unge ingen mulighed for eller interesse i at integrere sig i uddannelse eller arbejde. De lever et eget liv, enten alene eller isoleret i grupper præget af kriminalitet, misbrug og i konfrontation med samfundets fremherskende normer og værdier. Der er gennem opvæksten typisk iværksat en række hjælpe- og støtteforanstaltninger i skoleregi og socialt regi, men uden den ønskede effekt. Tværtimod trækkes de unge længere og længere ind i subkulturer, nogle i bander og nogle radikaliseres.

 

Der skal i en koordineret indsats mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse nedsættes en taskforce, som skal arbejde med exitstrategier for en mindre gruppe af udvalgte unge. Det sker i samarbejde med Politiet, Kriminalforsorg med flere.

 

Ud over hjælpen til de unge skal projektet have fokus på organisatorisk læring og anvise mulige nye samarbejdsformer mellem aktørerne.

 

Projektet forankres i Børn og Unge.

 

Pinpointe 25 familier

- En koordineret indsats omkring 25 udvalgte familier.

 

Inspirationen til projektet kommer fra det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram (SEP) iværksat af KL i efteråret 2015. En række kommuner har på forskellig vis igangsat projekter, hvor der arbejdes med tværgående sammenhæng i kommunens ydelser og indsatser på tværs af beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet og uddannelsesområdet.

 

Projektet har ikke specifikt fokus på de sårbare unge som målgruppe, men mere fokus på kompleksiteten i det tværorganisatoriske samarbejde, som har været et centralt omdrejningspunkt for sårbare unge-projektet.

 

Konkret skal der på baggrund af en grundig dataanalyse af de mest omkostningstunge sager foretages en identifikation af de familier, hvor der i kraft af mangeartede belastningsfaktorer er iværksat en række forskellige kommunale indsatser. Indsatsen leveres typisk fra flere afdelinger og forskellige faggrupper. Det sker ud fra mange forskellige kriterier, men indsatsen er ofte ukoordineret. Borgernes ydelsesmønster skal afdækkes, og der skal på baggrund af en tværfaglig vurdering foretages en udvælgelse af 25 familier. Familierne udgør det segment, hvor indsatsen koordineres gennem bevidste valg af metoder og fælles indsatser.

 

Det er ikke nødvendigvis de dyreste sager, der er interessante, men de familier, hvor en potentialevurdering viser, at der gennem en koordineret indsats kan gives et bedre tilbud.

 

Projektet forankres i Staben for Social, Sundhed og Beskæftigelse og afvikles i samarbejde med Børn og Unge.

 

Sociale partnerskaber

- Samarbejde mellem private organisationer, frivillige, kommunale og andre offentlige aktører.

 

Løsningen af samfundets velfærdsopgaver i forhold til sårbare unge skal ikke alene betragtes som en kommunal opgave. Det er et samfundsmæssigt anliggende, som involverer mange aktører. Det er ikke kun kommunen, der sætter velfærdsdagsordenen, men vi skal være med til at understøtte borgere, borgergrupper, frivillige og private organisationer og se disse aktører som et aktiv, der indgår i et samspil omkring løsningen af den kommunale myndighedsopgave. Det vil udfordre den kommunale organisation, vores søjleopdeling, ansvarsfordelinger, styringstænkning og kræve en mere fleksibel tilpasning og understøtning af den mangfoldighed og idérigdom, der udfoldes blandt de mange aktører, som støtter op omkring de sårbare unge.

 

Der arbejdes aktuelt med to konkrete projekter, hvor der er involveret frivillige aktører og en privat fond.

 

Projekterne forankres i Handicap og Psykiatri.

 

Beslutningsforslag

I det omfang fagudvalgene tilslutter sig forslagene, vil der i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete beslutningsforslag ske inddragelse af MED-udvalg, bestyrelser og relevante eksterne parter.

Indstilling

Direktørerne for Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de konkrete projekter drøftes, og der tages stilling til igangsætning med henblik på udarbejdelse af beslutningsforslag.

Beslutning

Drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med de 4 skitserede projekter.

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til §18-innovationspuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, §18, kan Herning Kommune hvert år uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Det samlede beløb afsat til §18-puljen i Herning Kommune i 2016 er på 3.273.340 kr.

 

En del af §18-midlerne reserveres til den såkaldte §18-innovationspulje. Der er i alt 350.000 kr. til fordeling i §18-innovationspuljen for 2016. Der er tidligere blevet uddelt 127.000 kr. fra puljen som godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. december 2015, pkt. 104.

 

Hermed fremlægges forslag til fordeling af §18-innovationspuljen for 2016. Beløbet til fordeling er 223.000 kr.

Sagsfremstilling

§18-innovationspuljen udgør en andel af de §18-puljemidler, som Herning Kommune afsætter hvert år med det formål at støtte frivilligt socialt arbejde.

 

Formålet med §18-innovationspuljen er at skabe udvikling af det frivillige sociale arbejde gennem nye samarbejdsformer.

 

Midlerne i §18-innovationspuljen skal bruges til at:

 • udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
 • skabe nye samarbejdsrelationer
 • udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde
 • nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldighed i tilbud til målgrupperne i frivillighedspolitikken.

 
For at kunne komme i betragtning til at kunne ansøge om midler fra §18-innovationspuljen er det et krav, at der skal være mindst to parter om ansøgningen. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, og medansøgeren kan enten være offentlig, privat eller en forening. Hovedansøgeren skal yde en indsats over for mindst én af målgrupperne i frivillighedspolitikken: ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge mm.).

 

§18-innovationspuljen er underlagt de samme tilskudsregler som resten af §18-midlerne. Der gives således ikke tilskud til løn, lokaler samt bespisning og enkeltstående arrangementer.

 

Der er indkommet 5 ansøgninger til innovationsrestpuljen, og der er i alt ansøgt om 249.550 kr. I bilag 1 er der en oversigt over ansøgningerne med en beskrivelse af ansøgere samt indholdet i ansøgningen.

 

Administrationen indstiller følgende fordeling af §18-rest-innovationspuljen:

 

 

Administrationen indstiller, at de 75.000 kr. der ikke bliver fordelt i denne ansøgningsrunde til innovationspuljen, overføres til restpuljen, som behandles i andet punkt på dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fordelingen af innovationspuljen for 2016 og at det overskydende beløb overføres til restpuljen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-2-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til §18 - restpuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, §18, kan Herning Kommune hvert år uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Det samlede beløb afsat til §18-puljen i Herning Kommune i 2016 er på i alt 3.273.340 kr.

 

Hovedpuljen for 2016 blev uddelt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 9. december 2015, pkt. 103.

 

Hvert år reserveres en mindre del af midlerne til en restpulje forbeholdt nye foreninger, nye initiativer og foreninger, der ikke har modtaget midler fra hovedpuljen.

 

Der fremlægges hermed forslag til fordeling af restpuljen for 2016.

Sagsfremstilling

§18-midlerne uddeles efter principperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder syv indsatsområder eller målgrupper, nemlig: ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige foreninger (primært børn, unge og humanitære foreninger).

 

Der gives ikke tilskud til løn, lokaler samt bespisning og enkeltstående arrangementer.

 

Den samlede pulje for 2016 er 3.273.340 kr. Fordelingen af puljen ser således ud:

 

 

Hvis indstillingen fra sagen om ansøgninger til rest-innovationspuljen følges, vil der samlet være 113.000 kr. til fordeling.

 

Sundhed og Ældre har modtaget i alt 21 ansøgninger til restpuljen ved ansøgningsfristens udløb. Der er ansøgt om i alt 626.300 kr. Ifølge frivillighedspolitikken skal restpuljen prioriteres til nye foreninger eller foreninger, der ikke tidligere har modtaget midler fra hovedpuljen samt til nye initiativer, der ikke tidligere har fået støtte i hovedpuljen.

 

Bilag 1 indeholder forslag til fordeling af restpuljen samt en oversigt over ansøgningerne sammen med en kort beskrivelse af ansøgerne (antal brugere, antal frivillige samt økonomiske forhold) samt indholdet i ansøgningen. Det indstilles, at seks ansøgere får afslag på deres ansøgning. De konkrete begrundelser kan ses i bilag 1.

 

Tabel 1 viser det samlede overblik over fordelingen af §18-puljen for 2016 - henholdsvis som samlet beløb og som procentfordeling for de syv målgrupper. Forslag til fordeling af restpuljen fremgår af den grå kolonne.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af restpuljen for §18-midlerne i 2016.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.20-K01-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Forvaltningsrevision af §§ 95 og 96 i Serviceloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jan Märcher

Sagsresume

Revisionsfirmaet Ernst & Young har i 2015 gennemført en forvaltningsrevision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, i Herning Kommune. Revisionen er i den forbindelse kommet med en revisionsbemærkning knyttet til forvaltningen af BPA-ordningerne (Borgerstyret Personlig Assistance) efter Servicelovens §§ 95 og 96.

Sagsfremstilling

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og som vedrører Sundhed- og Ældre er:

 

 • 5.6 Forvaltningsrevision vedrørende BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance)

 

Servicelovens §§ 95 og 96 omhandler muligheden for, at Herning Kommune kan yde et tilskud til, at borgere med nedsat funktionsevne selv kan vælge og ansætte handicaphjælpere. Herning Kommunes udgifter til de to ordninger var samlet set 20,3 mio. kr. i 2015. Det forventes at udgifterne vil være 21,3 mio. kr. i 2016.

 

I forbindelse med revisionen er følgende revisionsbemærkning anført:

 

Revisionsbemærkningen vedrører området Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96, har givet anledning til en revisionsbemærkning. Revisionsbemærkningen relaterer sig til, at der ikke er sket løbende opfølgning på sagerne, og at sagerne generelt ikke er tilstrækkeligt oplyst.

 

Som uddybning til dette har revisionen anført, at kommunen regelmæssigt bør sikre sig, at BPA-ordningen fungerer efter hensigten, hvilket betyder, at det skal vurderes, om borgeren får den hjælp, som borgeren er visiteret til, og om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at modtage den visiterede hjælp. Herunder også en vurdering af, om borgeren fortsat skal fungere som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne.

 

Revisionen foreslår desuden følgende anbefalinger til administration af området:

 

 1. At kommunen overvejer, om der bør gennemføres gennemgang af enkelte sager som en del af ledelsestilsynet samt dokumentation heraf.
 2. At der foretages opfølgning af sager, således at der årligt sker en revurdering af borgerens tilstand og behov.
 3. At der vægtes skriftlighed i journaliseringen, herunder dokumentation af evt. kontakt med borgeren.
 4. At der i bevillingsskrivelser fremgår, hvilke økonomisk ramme de bevilgede timer udløser.

 

Visitationsenheden har forud for revisionsgennemgangen igangsat en handleplan – i første omgang for §96 - der har som formål at rette op på de mangler, der er påvist. Handleplanen er i gang og indeholder følgende elementer:

 

Ad 1: En gennemgang og revurdering af de 29 nuværende BPA-ordninger.

Ad 2: Løbende opfølgning i forhold til den enkelte sag, ligesom der sker opfølgning ved behov. Lovmæssigt er der ikke krav om årlig opfølgning.

Ad 2. I forbindelse med gennemgangen af sagerne vil det blive sikret, at dokumentationen er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Ad 4 Der arbejdes på en model for synliggørelse af den økonomiske ramme for de bevilgede timer overfor borgerne i bevillingsskrivelserne.

 

Der er desuden udarbejdet en handleplan for gennemgangen af BPA-ordningerne under §95. Handleplanen iværksættes fra januar 2017. De sager der indeholder fuldt plejetillæg vil blive gennemgået først.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens besvarelse,

at besvarelsen indgår i den samlede fremlæggelse af revisionsberetning nr. 10 til Byrådet.

 

 

 

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2017 for de kommunale ældreboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetår 2017. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 17 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boligerne.

 

Tilsvarende har Danske Diakonhjem fremsendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.

 

De fremsendte forslag til huslejerne for 2017 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2016. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra -1,15 % til +9,74 %.

 

Afdeling:

Antal boliger

Husleje 2016

Husleje 2017

Brorsonsvej 14 – 18

48

4.973

4.999

Nørregade 30

82

4.996

4.996

Rosenlund

35

5.428

5.428

Baunetoften

12

4.735

4.735

Toftebo

65

5.340

5.326

Vesterled

86

5.625

5.625

Vestergade 100

12

4.604

4.618

Søglimt

50

6.138

6.169

Østertoft

4

4.551

4.551

Skovlyset

28

6.402

6.402

Rosenholm

38

7.356

7.356

Mosaikken

18

6.270

6.307

Lindegårdsvej 146

9

6.769

6.769

Lindegården

120

6.044

6.044

Lind Plejecenter

64

5.669

5.604

Fuglsangsø Centret

120

5.822

5.858

Rehabiliteringscentret

30

4.593

5.040

Birketoft

41

6.832

7.172

Kildehøj

36

7.081

7.204

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2015, kendte regnskabstal 2016 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 1,08 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra 20. juni 2016 er 2,1 % fra 2016 til 2017.

 

Rehabiliteringscentret stiger ekstra meget, da Boligselskabet Fruehøjgaard fejlagtig ikke har fået varslet den godkendte husleje for 2016. Stigningen på 9,74 % er fra 2015 til 2017 og skyldes en korrektion af fordelingen af rengøring mellem serviceareal og boligafdelingen. Boligerne på Rehabiliteringscentret bruges til aflastnings- og genoptræningsophold og huslejen bliver derfor betalt af Rehabiliteringscentret.

 

Stigningen på Birketoft er på 4,98 % hvilket skyldes optagelse af lån til udskiftning af måler, da afdeling ikke har kunnet henlægge til udskiftningen. Der er sat gang i en proces for at få stabiliseret og evt. nedbragt huslejeniveauet for afdelingen.

 

De resterende reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til vedligeholdelse, reguleringer af henlæggelser, færre udgifter til administration og over- underskud fra tidligere år.

 

Godkendelsen af huslejerne vedr. kun de boligerne, der er opført af Herning Kommune. I vedlagte bilag er til sammenligning også medtaget huslejeniveauet på de boliger, der er opført af boligforeninger og selvejende institutioner med tilknyttet Herning Kommunes bofællesskaber og plejecentre.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget finder endnu engang huslejeniveauet for Birketoft og Kildehøj for højt og imødeser den analyse af huslejen, som blev besluttet på møde i Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 17. august 2016, punkt 85.

 

Analysen forventes forelagt udvalget i løbet af efteråret 2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde. Parterne indstiller forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

 

Derudover indstilles afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser til godkendelse.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet til udkast til Rammeaftale 2017.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2017 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet. Rammeaftalen skal være indgået senest 15. oktober.

 

1.    Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at vurdere sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

 

1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:

 

 • Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
 • Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
 • Fælles metodeudvikling og -anvendelse

 

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

 

  

1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen indarbejdes efter godkendelse som bilag til Rammeaftalen.

 

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Flere kommuner har fokus på at håndtere dette.

 

I Herning Kommune har vi i kraft af Skiftesporet et solidt tilbud på området. Administrationen vurderer, at vi kan godkende afrapporteringen.

 

 

1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

 

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

 

 1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
 2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
 3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

 

 

2.    Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Styringsaftalen er i alt væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015–2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. Dog er der sket ændringer med hensyn til opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

 

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.

 

Rammeaftale 2017 og afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser beror på sagen.

 

Bilag til Rammeaftalen kan findes på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017. Styringsaftalens bilag 1 (tilbudsviften) og bilag 3 (oversigt over pladsantal) udarbejdes efterfølgende og er først tilgængelige på Rammeaftale-sekretariatets hjemmeside primo 2017.  

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2017 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Handicaprådets høringssvar drøftes,
at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde,
at Social- og Sundhedsudvalget godkender afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Kontaktmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og decentrale ledere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om fastlægge datoer for udvalgets kontaktmøder med de decentrale ledere.

Administrationen foreslår mødedatoerne 15. og 21. november 2016.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 7. maj 2014, at der skal holdes tilbagevendende kontaktmøder mellem udvalget og decentrale ledere inden for hvert af områderne Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri. Møderne skal holdes på de decentrale enheder.

 

Formålet med kontaktmøderne er at drøfte tendenser på området som input til det forestående arbejde med perspektivnotater og målformuleringer til kommende budgetår.

Kontaktmødernes omdrejningspunkt er tre-fire oplæg til drøftelse mellem det politiske niveau og de decentrale ledere.

 

Administrationen foreslår, at kontaktmøderne holdes tirsdag den 15. november 2016 kl. 9-12 (Handicap og Psykiatri) og mandag den 21. november 2016 kl. 15-18 (Sundhed og Ældre).

 

Administrationen anmoder de decentrale ledere om forslag til emner for mødet. Hvis Social- og Sundhedsudvalget har forslag til emner, vil de indgå i dagsordenen til kontaktmøderne.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødetidspunkter.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Der arbejdes med formen for afviklingen af møderne.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Forslag til mødekalender 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan 2017.

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2017.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 30. august 2016 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 8. - 15. marts 2017
 • 18. - 26. april 2017
 • 22. - 31. maj 2017
 • 2. - 10. oktober 2017

 

Møderne i marts, april og maj er placeret på tirsdage, grundet sammenfald med Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til mødeplan for 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet således, at mødet den 4. januar flyttes til den 10. januar og mødet den 8. november flyttes til den 1. november.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Det årlige møde med Ældrerådet forventes fastlagt til november-mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-74-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Personsag