Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 13. august 2014
Mødested: Aktivitetscenter Toftebo, Cafeteriet, Elmegade 32, Hammerum

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Budget 2015 - Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forårsopfølgningen for 2014 og budgetlægningen for 2015 har vist, at budgetrammen for Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre for 2015 og frem er udfordret at et stigende pres på området.

 

I den ordinære budgetproces er der derfor arbejdet med en tilpasning af aktiviteterne, således at udgifterne på området svarer til budgetrammen.

Sagsfremstilling

I processen kigges på følgende delområder:

 

 1. Boliger - herunder ledig kapacitet frem mod 2020.

 2. Forebyggelse

 3. Aktivitetsområdet

 4. Hjemmeplejen

 5. Øvrige mindre område.

 

Tilpasningen af budgettet vil blive drøftet i MED-udvalg ultimo august 2014 samt i Ældreråd og Handicapråd i forbindelse med den fastlagte høring af budget 2015 - 2018, hvor der er aftalt møde den 27. august 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2015 - behandling af udvalgets bemærkninger fra mødet den 17. juni 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslaget for 2015-2018 blev behandlet og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 17. juni 2014. I den forbindelse havde udvalget følgende bemærkninger:

"Der udarbejdes budgetforslag, hvor driftsomkostninger til udvidelsen af Rehab indarbejdes i overslagsårene. Endvidere udarbejdes beregning på lempelse af visitationskriterierne svarende til 64 pladser samt beregning af forslag om rickshaw-projekt, hvor forslag til organisering samt vurdering af omkostninger indgår. Forslagene fremlægges på det kommende møde".

 

Forslagene fremlægges hermed til udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Rehabiliteringscentret


Af Herning kommunes investeringsoversigt fremgår en udvidelse af Rehabiliteringscentret i 2016 med 10 pladser. De afledte driftsudgifter, som forventes at slå igennem fra 2017, er skønnet til 5,4 mio. kr. årligt.
Beløbet er indregnet i budgetoverslaget for årene 2017 og 2018, og er pt. indregnet som en ikke udmøntet pulje på SO18.
 
Lempelse af visitationskriterierne


Udvalget har ønsket en beregning på, hvad det vil koste kommunen at lempe på visitationskriterierne for plejecenterpladser, svarende til at yderligere 64 borgere kan få en plads. En lempelse af visitationskriterierne vil betyde, at anlæg af nye plejeboliger er nødvendig, idet konsekvensen ellers vil være en visitering til venteliste.
 
De 64 pladser svarer i omfang til Lind Plejecenter, som blev taget i brug i 2013.  
Den samlede anlægsinvestering for plejecentret var ca. 100 mio. kr.
Den del af investeringen, som ikke kunne finansieres via lån og beboerindskud, udgjorde ca. 32 mio. kr.  
Ifølge budgettet for 2014 udgør den årlige driftsramme for et plejecenter på 64 pladser følgende: 


[image]
 
En etablering af yderligere 64 plejehjemspladser vil betyde en besparelse på hjemmehjælp, forudsat at de visiterede borgere udgør en udgift i hjemmeplejen.

 

En antaget besparelse på hjemmeplejeområdet udgør 7,6 mio. kr. under den forudsætning, at samtlige 64 borgere, kommer fra hjemmeplejen.


Forslag til rickshaw-projekt


Rickshaw-projektet Cykling uden alder er startet som et frivilligt initiativ i København, hvor flere plejecentre har anskaffet rickshawcykler.
 
Initiativet har bredt sig til andre kommuner, blandt andet Odense, som har anskaffet 15 cykler. Her er projektet organiseret i samarbejde med Røde Kors. Dette har man valgt fordi Odense ikke har aktivitetsmedarbejdere tilknyttet de enkelte plejecentre. Man har i første omgang startet projektet op på 5 plejecentre. Der anvendes et bookingsystem, hvor de frivillige, som er tilknyttet projektet, kan booke en tid hvis de vil tilbyde en cykeltur. På plejecentrene kan personalet herefter se, hvornår der er mulighed for at tilbyde de ældre en tur.

Projektet er blevet godt modtaget i Odense. En del yngre har meldt sig som frivillige. De ældre borgere er glade for rickshawcyklerne, som giver mulighed for at man kan have en samtale med sin medpassager eller chaufføren under turen. Anskaffelsesprisen for cyklerne var 33.000 kr. pr. stk. Der er tale om el-cykler fra Christiania-bikes.
Der arbejdes med tanken om også at tilbyde rickshaw-ture til borgere i hjemmeplejen.
 
Foreningen Cykling uden alder kan være behjælpelige med opstartsperioden. De har lavet en ”kom-i-gang-pakke”, hvor man tilbyder kick-off workshop, rådgivning om forankringen hos medarbejdere, ældre og pårørende, opstart af bookingsystem osv.  


I Herning er plejecentrene og aktivitetscentrene spurgt om brugen af de dobbeltcykler, som allerede er til rådighed i dag. Der findes 11 dobbeltcykler på kommunens plejecentre og aktivitetscentre. Nogle steder bliver cyklerne anvendt flittigt, andre steder står cyklerne stille det meste af tiden. Det er primært personalet, som cykler med borgerne. Primært på aktivitetscentrene bliver cyklerne også anvendt af de frivillige.  


Administrationen anbefaler, at en eventuel opstart af rickshaw-projekt sker gennem en større forening, f.eks. Røde Kors.

En processen kunne være, at der først etableres samarbejde med en forening, der vil deltage i projektet. Herefter startes op med et mindre antal rickshaw-cykler, der eventuelt kan anvendes af flere plejecentre. Det bør overvejes, om de eksisterende dobbeltcykler kan indgå i projektet i et fælles bookingsystem.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.
 
Administrationen anmodes om at udarbejde konkret forslag på rickshaw-projektet til behandling i Social- og Socialudvalget.

 

Sagsnr.: 27.36.04-I02-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om aftale vedrørende fremtidens hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om fremtidens hjemmehjælp.


Aftalen følger op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger og har overordnet fokus på at sikre hjælp til selvhjælp og øge indsatsen mod ensomhed og isolation.

Social- og Sundhedsudvalget får hermed en orientering om aftalen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen, som Social- og Sundhedsudvalget tidligere har drøftet, er der indgået en aftale om rammer og overordnede indsatser vedrørende fremtidens hjemmehjælp.

 

Der tages udgangspunkt i, at gruppen af ældre ikke er så homogen som tidligere. Der er ældre, der har ressourcer til at klare sig selv, og der er ældre, der med hjælp til selvhjælp kan få dagligdagen til at fungere. Endelig er der gruppen af de svageste ældre med et omfattende og komplekst plejebehov og med få eller ingen ressourcer til at klare sig uden hjælp. Samlet betyder det, at der er behov for en mere differentieret indsats.
 
Bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp
Formålet er, at borgerne skal hjælpes til at kunne klare sig selv igen og dermed leve et liv i overensstemmelse med deres ønsker.

 

Hjælp til selvhjælp kan for eksempel bestå af fysisk træning samt støtte og vejledning i, hvordan borgeren igen selv kan blive i stand til at kunne mestre hverdagen.

 

Nedennævnte initiativer igangsættes

 • ny lovbestemmelse som skal sikre, at kommunerne tilbyder tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb til borgere med brug for hjælp i hverdagen og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne.

 • opdatering af hjemmehjælpsbestemmelsen (Serviceloven §83): Hjemmehjælpen skal målrettes borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre et rehabiliteringsforløb eller som efterfølgende fortsat har brug for hjælp. Hjemmehjælpen skal medvirke til at vedligeholde og eventuelt styrke borgerens funktionsevne. Der skal ske en løbende tilpasning af hjemmehjælpen i forhold til borgerens behov, hvorfor sondringen mellem midlertidig og varig hjælp ophæves. Ligeledes fjernes muligheden for at opkræve betaling for midlertidig hjælp.

Mere tryghed, mindre ensomhed
Hvis borgeren ikke oplever sammenhæng i de kommunale ydelser, kan det skabe utryghed og bekymring. Derfor skal der være fokus på det koordinerede og sammenhængende forløb, som giver struktur og forudsigelighed i hjælpen.

Samtidig skal den sociale og forebyggende indsats i hjemmeplejen styrkes for at mindske risikoen for ensomhed hos den svage ældre. Herunder indtænkes samarbejde med frivillige.

 

Nedennævnte initiativer igangsættes med aftalen

 • udviklingsprojekter omkring mere struktur og tryghed i hjemmehjælpen samt om samarbejde med frivillige i forhold til at modvirke ensomhed hos den svage ældre borger.

 • national beskrivelse af det gode forløb hos borgere med komplekse plejebehov til at understøtte arbejdet i kommunerne.

 • ophævelse af fast kontaktperson-ordning, da det ikke har nogen reel værdi for borgerne.

 • udbredelse af hjemmesiden "aktivtaeldreliv.dk" til alle kommuner.

 

Flere af initiativerne sættes i værk allerede i 2014, mens lovændringerne vil træde i kraft 1. januar 2015. Der vil i løbet af sommeren 2014 blive udarbejdet lovforslag, som vil blive sendt i høring med henblik på fremsættelse i Folketinget.

 

Aftalens indhold set i Herning Kommunes kontekst  

Som nævnt ved temadrøftelsen på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. maj 2014 (punkt 42) er udgangspunktet i Herning Kommune at tage afsæt i den enkelte borgers situation og ressourcer. Ved helhedsbetragtningen er der blandt andet også fokus på tilbud, der kan afhjælpe eventuel ensomhed og isolation.  

Ovennævnte fokus på hjælp til selvhjælp arbejder Sundhed og Ældre også allerede med, da der siden 1. juni er afprøvet en model (hverdagsrehabilitering) i forhold til at systematisere og styrke "Hjælp til Selvhjælpsdelen" i de bevilgede plejeydelser. Indsatsen er en del af ansøgningen til Ældrepuljen, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 29. januar 2014 (punkt 3).

 

Overordnet set er Herning Kommune således godt på vej i forhold til den tankegang, som lægger bag den indgåede aftale om fremtidens hjemmehjælp.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Halvårsregnskab 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskab på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2014 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014 foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 viser et samlet merforbrug på 10,956 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2014 jfr. nedenstående tabel:

  

[image]

 

Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget overskrider det oprindelige budget med 27,457 mio. kr.
 
Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning:

 

  

[image]

 
Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 10,9 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der i begyndelsen af året var forventet et merforbrug på 26 mio. kr. i 2014. Der er siden iværksat besparelser, med Byrådets vedtagelse af ”Muligheds-kataloget” d. 1. april.

Merforbruget fordeler sig således:


Centrale konti – merforbrug på 5,7 mio. kr.:
Der forventes et merforbrug på Visitationens køb af ydelser på 7,4 mio. kr.
Der er gennemført revisitation af en lang række sager, hvor den forventede besparelse er opnået, men samtidig er der sket forskydninger i andre sager og tilgang af nye sager, som forklarer merforbruget.
Der arbejdes målrettet med afgrænsning af den målgruppe, som er berettiget til de specialiserede ydelser, som skal tilbydes på området. Der kan allerede konstateres en effekt af denne indsats, og effekten forventes at være stigende året ud. 
Merforbruget i visitationen modsvares af mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på øvrige centrale konti. Heri indgår en restpulje på 1,2 mio. kr. vedrørende ikke anvendte/disponerede midler fra velfærdsteknologipuljen.
Problematikken omkring restpuljen på velfærdsteknologi er beskrevet nedenfor i et særskilt afsnit.
 
Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) – merforbrug på 5,7 mio. kr.:
Besparelserne har ikke kunnet effektueres med den nødvendige hastighed grundet opsigelsesvarsler. De decentrale enheder vil derfor komme til at overføre et merforbrug til 2015. Heri indgår Bytoften (2 mio.) med afvikling af gæld.
Merforbruget forventes indhentet senest i 2015. Bytoftens gældsafviklingsplan løber ud over 2015. 


Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 

Der er stort set balance på serviceområdet, men store udsving mellem de centrale konti og selvforvaltning.
 
I det forventede regnskab er indregnet overførsler fra 2013 på 14,185 mio. kr.
Det skal bemærkes, at en andel af overførslerne vedrører udviklingspuljen for velfærdsteknologi og pulje til investeringer på IT-området. Der er restpuljer på henholdsvis 3,2 mio. kr. og 2,4 mio. kr., som er indregnet i det forventede regnskab som mindreforbrug.
Hvis modregning af restpuljerne ikke ses som en mulighed i relation til finansieringen af merforbrug på øvrige områder, er det reelle merforbrug samlet set for serviceområdet 5,6 mio. kr.
Problematikken omkring restpuljen på velfærdsteknologi er beskrevet nedenfor i et særskilt afsnit.
 
Centrale konti - merforbrug på 22,6 mio. kr.:
Et merforbrug på 13,8 mio. kr. vedrører Visitationens § 83, Hjemmehjælp. Posten skal ses i sammenhæng med den forsinkede åbning af Fuglsangsø Plejecenter, som påvirker de forventede udgifter til plejecentre med et forventet mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Der er stadig usikkerhed om de vedvarende konsekvenser for hjemmeplejen ved åbning af Fuglsang Sø Centeret. Udviklingen følges tæt hen over efteråret, hvor de reelle konsekvenser vil blive mere synlige.
 
Endvidere forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger og køb af friplejehjem i andre kommuner. Afregningen til andre kommuner er stigende samtidig med, at der er mindre indtægter fra andre kommuner. Udgifter til friplejehjem i andre kommuner er ligeledes stigende. 


Selvforvaltning – mindreforbrug på 21,9 mio. kr.:
Posten indeholder et mindreforbrug hos plejecentrene på 15,1 mio. kr., hvilket kan henføres til den forsinkede åbning af Fuglsangsø Plejecenter. De forventede udgifter til drift af Fuglsangsø vil være noget usikre, indtil der er klarhed om belægningsgraden i årets sidste måneder.  
Hjemmesygeplejen er indregnet med et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er stor usikkerhed omkring udviklingen på området, men det skønnes, at merforbruget vil ligge i intervallet 1 – 2 mio. kr. Området er udsat for et voldsomt pres, idet aktivitetsniveauet er steget med 10 % siden samme dato sidste år.  

 

Velfærdsteknologipuljen:
 
Overførslerne fra 2013 omfatter blandt andet 8,2 mio. kr. fra velfærdsteknologipuljen, som er en fællespulje for Serviceområde 13 og 18 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi for ældre, handicap og psykiatri. Der blev oprindeligt afsat 10 mio. som en del af budgetforliget 2013.
En andel af restpuljen fra 2013 er anvendt eller endeligt disponeret i første halvdel af 2014, og er medtaget i det forventede regnskab. Heri indgår blandt andet projektet omkring udskrivningsbesøg og anskaffelsen af en transportrobot.
Den resterende del indgår som et mindreforbrug i budgetafvigelsen.
 
Udover de endelige disponeringer er planlagt tiltag for 1,5 - 2 mio. kr. til igangsætning i løbet af 2014. Tiltagene er blandt andet tænkt finansieret via de forsøgsmidler, som man har valgt at koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i SSB kan disponere over. Her er restpuljen 0,7 mio. kr. Endvidere har man forslag til en anvendelse af de afsatte midler til videreudvikling og udbredelse af teknologiske hjælpemidler. Forslagene er endnu ikke igangsat, og beløbet kan således anvendes til at nedbringe merforbruget på de to serviceområder.
Velfærdsteknologipuljen er budgetteknisk fordelt mellem de to serviceområder 13 og 18. Beløbsmæssigt har ovenstående følgende påvirkning i det forventede regnskab:

  

[image]

 

Det skal bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget ikke har kompetencen til at træffe afgørelse om anvendelse af puljens midler, da midlerne er afsat som en del af budgetforliget.

 

Anlæg:

 

Det forventede anlægsregnskab for 2014 udviser pr. 30. juni 2014 et mindreforbrug på 18,716 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2014 jfr. nedenstående tabel:


 
[image]
 
Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug på boligdelen Lind Plejecenter og Lindegården og et merforbrug på aktivitetscentret på Markedspladsen. Alle 3 projekter afsluttes oktober 2014.
 
Budgetomplaceringer:

 

Der ønskes i forbindelse med opfølgningen foretaget følgende budgetomplacering på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 0,164 mio. kr. fra Fuglsang Sø Centret til TAK Vest.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen
at Social- og sundhedsudvalget tager stilling til, om det skal indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget at den oprindelige beslutning om anvendelse af midlerne i velfærdsteknologipuljen skal ændres, således at restmidlerne indgår i finansieringen af merforbruget på de centrale konti på øvrige områder.
at halvårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at restmidlerne på velfærdsteknologipuljen indgår til finansiering af merforbrug på centrale konti på henholdsvis SO 13 – Handicap og Psykiatri og SO 18 – Sundhed og Ældre.

 

Sagsnr.: 85.15.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Der fremsendes ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemføres af anlægsprojekt vedr. nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald.

Sagsfremstilling

Der fremsendes ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 2,025 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojekt stednr. 532071, Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, i 2014.

 

Nødkaldesystemet består af en vagtcentral, som modtager og fordeler nødkald til plejepersonale/sygeplejersker og af kaldeanlæg (nødkald), som bevilges og installeres hos borgerne.

 

Baggrunden for etablering af ny vagtcentral er, at den nuværende vagtcentral ikke fungerer sammen Herning Kommunes IT-styresystem Windows 7. Der er etableret en midlertidig overgangsløsning, indtil ny vagtcentral er anskaffet og i drift.

Samtidig er der behov for udskiftning af de nuværende nødkaldeanlæg hos borgerne, da det forudsættes, at den enkelte borger har eller får etableret fastnet-telefonlinje. Det forudses, at kommunen inden for kort tid ikke har lovhjemmel til at forudsætte, at borgerne har fastnet-telefonlinje. Nødkald vil fremadrettet være baseret på fastnet, mobil- eller internetforbindelse.

 

Anskaffelse, udskiftning og implementering af kaldesystem til vagtcentral og nødkald gennemføres i efteråret og vinteren 2014.

Økonomi

 

De afledte driftsudgifter vil kunne afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2.025.000 kr., stednr. 532071, Nyt kaldeanlæg til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2014.
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2.025.000 kr., stednr. 532071, Nyt kaldeanlæg til vagtcentral og nødkald, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre i 2014.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Lis Bukholt  

Budget 2015 - Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-45-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-48-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag