Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 13. marts 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2018 og overførsler 2018 til 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2018 forelægges regnskab 2018 samt overførselsønsker 2018 til 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 med overordnede regnskabsbemærkninger og ønsker om overførsler (drift og anlæg) fra 2018 til 2019 fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2018 og overførselssagen 2018-19, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. marts 2019 og i Byrådet den 2. april 2019.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 31,943 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved efterårsopfølgningen 2018 var forventningerne til årets resultat et merforbrug på 35,946 mio. kr.

 

Beløbet fordeler sig således:

 

 

I resultatet indgår et overført merforbrug fra 2017 på 6,193 mio. kr.

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2018 forhøjet med netto 7,204 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

 

 • tilførsel af budgetmidler fra serviceområde 17, Beskæftigelse: 5,0 mio. kr.
 • regulering af overhead: 1,731 mio. kr.
 • midtvejsregulering af lønfremskrivning: - 0,581 mio. kr.
 • udviklingspuljemidler, tilført fra serviceområde 18: 0,750 mio. kr.

 

 Resultatet for de enkelte resultatområder udgør følgende:

 

 

Som det fremgår, er det primært Handicapområdet, som er økonomisk udfordret. Handicap og Psykiatri har de seneste år haft en øget tilgang til området, særligt af dyre enkeltsager. Fra 2019 er der foretaget organisatoriske tiltag for at sikre en større inddragelse af normalområdet i løsningen af udfordringen på det sociale område. Organisationsændringen skal fremadrettet medvirke til at sikre budgetoverholdelse trods en stadig stigende tilgang.

 

Det overførte merforbrug fra 2017 på 6,193 mio. kr. er placeret på resultatområdet Tværgående.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 4,642 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved efterårsopfølgningen 2018 var forventningerne til årets resultat et merforbrug på 2,976 mio. kr.

 

Beløbet fordeler sig således:

 

 

I resultatet indgår et overført mindreforbrug fra 2017 på 9,604 mio. kr., som vedrørte projektmidler og selvforvaltning.

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2018 forhøjet med netto 3,746 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

 

 • Tilførsel af DUT-midler: 4,862 mio. kr.
 • midtvejsregulering af lønfremskrivning: - 1,305 mio. kr.
 • udviklingspuljemidler, overført til serviceområde 13: -0,750 mio. kr.

 

Sundhed og Ældre har et samlet mindreforbrug på rammestyring på 6,101 mio. kr., på trods af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 2,064 mio. kr. og et merforbrug på hjælpemidler på 5,505 mio. kr.

 

Vederlagsfri fysioterapi bevilges af de praktiserende læger og udføres af private fysioterapeuter, mens kommunen betaler uden reelt at kunne styre og påvirke området.

 

Hjælpemidler har siden 2017 været udgiftsmæssigt udfordret. Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, som har et mindreforbrug. Det er et mål at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje.

 

IT har et mindreforbrug på 3,910 mio. kr. Det skyldes udskudte investeringer i nye smartphones og restererende investeringsudgifter ifm. CURA. 

 

Elevområdet har mindreforbrug på 2,163 mio. kr. på det rammestyrede område. Sundhed og Ældre mærke rekrutteringsproblematikken på flere fronter, herunder i forhold til tiltrække sosu-elever. Det presser driften og kan få mærkbare konsekvenser fremadrettet.

 

Selvforvaltning har et mindreforbrug på 2,254 mio. kr. Heraf er 2,040 mio. kr. brugermidler, som anvendes på kommunens aktivitetscentre.

 

Overførsler fra 2018-2019 - drift:

 

For Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre udgør det samlede overførselsønske fra 2018 til 2019 et merforbrug på 24,184 mio. kr.

 

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler og projekter er som udgangspunkt saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne. For rammestyring (centrale konti) er hovedprincippet, at et merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug, mens der ikke sker overførsel ved mindreforbrug. Områder uden for rammestyring overføres jf. styringsprincipperne ikke.

 

Ønsket om overførsel for Social- og Sundhedsudvalgets områder tager udgangspunkt i styringsprincipperne. Dog er der følgende bemærkninger til ønskerne på det rammestyrede område:

 

Serviceområde 13:

 

 • Handicap og Psykiatri har en udviklingspulje til implementering af nyt klientsystem - Cura. Systemet skulle have været implementeret i 2018, men leverandøren har udsat idrifttagelse til 2019. Udviklingspuljen bruges også til finansiering af fri-kommuneforsøg, hvor Herning Kommune deltager i 3 forsøg. De uforbrugte puljemidler i 2018 udgør 2,017 mio. kr., og indgår i den samlede afvigelse på det rammestyrede område på - 32,077 mio. kr. Handicap og Psykiatri har behov for at midlerne er til rådighed i 2019 til de planlagte formål.

 

Serviceområde 18:

 

 • På IT-området er et mindreforbrug, som skyldes manglende investeringer i nye smartphones. Det har ikke været muligt i 2018 at få afklaret, hvilke der bedst kan understøtte driften af CURA og samtidigt lever op til sikkerhedskravene. Derudover resterer nogle investeringsudgifter ifm. CURA, som først kommer i 2019. Mindreforbruget på i alt 3,910 mio. kr. søges overført til 2019.

 

 • Elevområdet har mindreforbrug på 2,163 mio. kr. på det rammestyrede område. Sundhed og Ældre mærker rekrutteringsproblematikken på flere fronter, herunder i forhold til at tiltrække sosu-elever. Midlerne søges overført til 2019, og påtænkes anvendt til forsøg med voksenelevløn, praktikvejledning og øvrige tiltag som analyse af området og mulighed for markedsføring af uddannelsesmulighederne.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - anlæg:

 

Samlet set udviser regnskabsresultatet for anlæg 2018 et merforbrug på 1,674 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

Regnskabet omfatter en budgetpost på 1,094 mio. kr. og en tilsvarende regnskabspost vedrørende etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre. Projektet er færdiggjort december 2017. Der er tale om en overførsel af uforbrugte puljemidler, som er tilbagebetalt i 2018. Projektet afventer stadig endelig økonomisk godkendelse fra ministeriet.

 

Desuden indgår regnskabet for nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald. Anlægsregnskabet er afsluttet, og forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 20. februar 2019.

 

 

Overførsler fra 2018-2019 - anlæg:

 

Et merforbrug på igangværende anlægsprojekter på i alt 1,658 mio. kr. søges overført til næste år:  

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

 • Bethaniagade 26-30: Budgettet for 2018 vedrører køb af ejendommene fra Blå Kors, jf. Byrådets bevilling 19. juni 2018. Købet sker med henblik på etablering af aktivitets- og bomuligheder (skæve boliger), som påbegyndes i 2019. Mindreforbruget på 6.000 kr. søges overført hertil.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

 • Vesterled - Byggeskadefonden: Forbruget i 2018 på 4,116 mio. kr. søges overført til 2019. Udgiften vedrører udbedring af skader, godkendt af Byggeskadefonden. Der er ingen budgetmidler til udbedringen, idet der forventes en dækning af udgiften i 2019 fra Byggeskadefonden, dog kun for den andel, der kan henføres til boligdelen (84%). Den resterende andel på 16% skal som udgangspunkt dækkes af kommunens henlæggelser til 1 og 5 års eftersyn, jf.  Social- og Sundsudvalgets beslutning den 21. juni 2017. Der foretages en endelig fordeling af anlægsudgiften når erstatningen fra Byggeskadefonden modtages i 2019.

 

 • Rehabiliteringscentret: Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Rehabiliteringcentret på Brændgårdvej. Byggeriet forventes afsluttet i 2019. Der søges om overførsel af mindreforbruget på 1,126 mio. kr.

 

 • Pulje til projekter (papirpenge 2018-21): Saldo på 0,605 mio. kr. søges overført til 2019. Der er udarbejdet et særskilt regnskab for anvendelse af papirpengene i 2018.

 

 • Velfærdsteknologipuljen: Puljemidlerne på 0,721 mio. kr. søges overført til gennemførelse af projektet telesundhed vedr. KOL i 2019.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet for 2018 tages til efterretning,
at overførsler 2018 - 2019 for henholdsvis drift og anlæg godkendes.

 

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på politiske mål for 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2018 skal der følges op på, om de politiske mål for 2018 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 8. april 2019.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål:

 

 • Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri i forandring - omlægning af indsatsen
 • Serviceområde 18: Samlet plan for udbygning for at imødekomme det stigende plejeboligbehov for borgere med demens
 • Serviceområde 18: Rekruttering og fastholdelse
 • Serviceområde 18: Etablering af et bedre og mere sammenhængende genoptrænings- og sundhedsfremmetilbud (fælles mål for serviceområde 18 og 19)

 

Opfølgningerne, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender målopfølgningerne.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotater 2020-23 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2020-2023, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 8. april 2019, skal indlede drøftelsen af fokusområder for det kommende budgetår. De centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne i relation til den forestående budgetlægning uddrages i perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektiverne beskrives såvel på kort sigt (budgetår) som på længere sigt (budgetoverslagsår).

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for Serviceområde 13 og 18, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse.

 

Notaterne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotat for Serviceområde 13 og 18.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke godkende perspektivnotatet for Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Koncept for den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget blev på møderne henholdsvis den 25. april og den 22. maj 2017 præsenteret for et forslag om etablering af et ”Folkesundhedshus”. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et koncept for et folkesundhedshus i Herning Kommune, som skulle sikre et decentralt element for at tilgodese kommunens geografiske udstrækning.

”Koncept for den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats” forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvikling og udfordringer

 

Sundhedsbilledet er under forandring. Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017” viser, at stadigt flere borgere i Herning Kommune lever med flere kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme. Sundhedsprofilen viser bl.a., at Herning Kommune ligger dårligt på sundhedsparametrene kroniske sygdomme, kostmønster, svær overvægt og stressniveau. Herning Kommunes borgere har de seneste år fået en dårligere sundhedsprofil. Hvis udviklingen ikke vendes kan det blive bekosteligt.

 

Genoptræningsenheden samt Sundhedsfremme- og forebyggelsesteamet er en del af det nære sundhedsvæsen. Områderne oplever opgaveglidning fra hospitalsvæsenet til kommunerne, hvilket stiller nye krav til de kommunale funktioner. Genoptræningsenheden har fx modtaget over dobbelt så mange genoptræningsplaner i 2018 som i 2008. Samtidig kommer nye nationale krav på området. Senest er der indført krav til ventetider med frit valg til genoptræning pr. 1. juli 2018, hvilket medfører en større grad af koordinering.

 

De nuværende sundhedstilbud er ikke synlige nok over for borgere og samarbejdspartnere. Samtidig har et stigende antal borgere har brug for tilstedeværelse af flere kommunale indsatser og kompetencer samtidigt, hvilket vanskeligt kan imødekommes i dag. Udviklingen medfører generelt udfordringer for driften, da aktiviteterne og fagspecialerne er spredt på forskellige geografiske placeringer og derved ikke tilstede på samme tid ved borgernes fremmøde.

Samtidig medfører udviklingen et stigende pres på faciliteterne. Kapaciteten er udfordret på undersøgelsesrum, samtalerum, omklædning samt faciliteter til administration og dokumentationsarbejde. Det er bl.a. en stigende udfordring at sikre borgerne de nødvendige diskretionshensyn.

 

En samling af funktionerne ét sted kan give borgerne et bedre og sammenhængende sundhedstilbud ved bedre udnyttelse af de faglige kompetencer og give synergier til gavn for borgerne.

 

Sideløbende med de kendte udfordringer pågår forhandlinger af en ny sundhedsreform, som kan få betydning for den måde, som kommunerne tilrettelægger deres sundhedsindsats på. En eventuel vedtagelse af sundhedsreformen i 2019 vil få betydning for de fremtidige sundhedstilbud i Herning Kommune allerede fra 2021.

 

Koncept

 

Den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats skal være et fyrtårn, hvor befolkningens sundhed har højeste prioritet gennem alle livets faser.

 

”Koncept for den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats” indebærer en geografisk samling af Genoptræningsenheden samt Sundhedsfremme- og forebyggelsesteamet.

 

Formål er at skabe et helhedsorienteret genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud, der understøtter hele borgerens sundhed og hverdagsliv. Dette gøres ved at skabe sunde rammer og samle de faglige kompetencer på området, hvorved optimal udnyttelse af samt synergi mellem kompetencerne sikres.

 

Det bærende element er at sikre et optimalt tilbud til borgerne.

 

Borgerne i Herning Kommune vil opleve, at genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsestilbuddene bliver mere synlige, når de er samlet ét sted. Der vil være én indgang for andre samarbejdspartnere; øvrige kommunale funktioner, sygehusvæsenet, praktiserende læger, fysioterapeuter m.v., hvilket vil give et bedre samarbejde omkring det nære sundhedsvæsen og danne fundamentet for den fremtidige udvikling.

 

Konceptet indeholder et decentralt element. Tilbuddet suppleres med muligheden for at genoptræne lokalt fx på det lokale aktivitetscenter samt i nogle tilfælde i borgerens eget hjem. Denne model fungerer også i dag, hvor ca. 15% af genoptræningsplanerne varetages af ergo- og fysioterapeuter lokalt. Dette vil ligesom i dag være muligt i fremtiden for borgere i den ældre målgruppe.

 

Realisering af konceptet

 

En realisering af konceptet kræver nye egnede lokaler med de nødvendige træningsfaciliteter, undersøgelsesrum, samtalerum, omklædning, udendørsfaciliteter mm.

 

Det er vigtigt, at de bygningsmæssige rammer er store nok og/eller fleksible, så de kan rumme flere borgere i fremtiden. Nye nationale krav til kommunernes indsats, opgaveglidning, flere borgere med kroniske og livsstilssygdomme og den demografiske udvikling med en større ældrebefolkning skal kunne imødekommes.

 

Den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats kan i fremtiden udbygges med satellitter af andre kommunale tilbud, hvor der ses sammenhæng, og hvor der ses mulighed for etablering af nye indsatser på tværs af kommunen – målet er at løse opgaverne effektivt med borgeren i centrum.

 

Udbygningsmulighederne er desuden centrale i forhold til en evt. kommende sundhedsreform, hvor nye opgaver flyttes til kommunalt regi med nye kvalitetsstandarder og stærkere patientrettigheder.

 

Sagen behandles sideløbende i både Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Koncept for den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats drøftes.

Beslutning

Drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkender konceptet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-S29-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Egenbetaling ved ophold på midlertidige pladser og akutpladser - ny bekendtgørelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev den 23. januar 2019, punkt 5, orienteret om, at Regeringen og Dansk Folkeparti med aftalen om finansloven for 2019 var enige om, at sikre at opkrævning af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads ophører. Der foreligger nu en ny bekendtgørelse for området.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev den 23. januar 2019, punkt 5, orienteret om sagen.

 

Den 28. februar trådte en ny bekendtgørelse omhandlende reglerne for egenbetaling på kommunale akutpladser i kraft. Formålet med den nye bekendtgørelse er at præcisere reglerne på området.

 

Der er igangsat en afklaring af, hvordan de nye reglerne påvirker den nuværende praksis i Herning Kommune. Afklaringen fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. april 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.21.04-P00-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Frit valg til genoptræning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 orienteret om ny lov om frit valg til genoptræning.

 

Sundhedslovens §140 blev ændret pr. 1. juli 2018, så borgere, som udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, kan vælge at modtage genoptræning hos en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis kommunen ikke overholder den fastsatte tidsfrist.

 

Der gives hermed en orientering om status for frit valg til genoptræning.

Sagsfremstilling

Det frie valg til genoptræning efter Sundhedslovens §140 trådte i kraft pr. 1. juli 2018, hvorefter borgerne kan vælge genoptræning hos en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning inden for 7 kalenderdage. Såfremt genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først bør opstartes på et senere tidspunkt, regnes fristen dog fra dette tidspunkt.

 

Det har taget godt et halvt år at implementere lovgivningen. KL har indgået aftale med FritValgService, som er et datterselskab under SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), om at indgå aftale med private leverandører gældende for alle kommuner.

 

I henhold til frit valg til genoptræning skelnes mellem:

 • Basal genoptræning – enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser.
 • Avanceret genoptræning – omfattede funktionsnedsættelser.
 • Specialiseret rehabilitering – komplicerede og omfattende funktionsnedsættelser.

 

Der er indtil videre i januar og februar 2019 indgået aftale med private leverandører i forhold til basale genoptræningsforløb, dvs. for borgere med enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser som fx ukomplicerede skader i skulder, knæ, ankel, ryg og hofte. Af det samlede antal almene genoptræningsplaner er ca. 80% på basalt niveau. Det frie valg er således reelt trådt i kraft fra den 18. februar 2019 for denne gruppe af borgere.

Indtil videre forventes avanceret genoptræning at blive omfattet af det frie valg i andet halvår af 2019.

 

I Herning Kommune er der fire private leverandører på basalt niveau; en i Aulum, en i Vildbjerg og to i Herning by. En af leverandørerne dækker 10 ud af 30 fagområder på basalt niveau, hvor de 3 andre dækker 20 ud af 30 fagområder på basalt niveau.

 

På basalt niveau skelnes mellem forskellige forløbstyper afhængig af indhold og varighed. Forløb A har fx en kort varighed med få individuelle/holdindsatser, og forløb F har en lang varighed med mange individuelle/holdindsatser.

 

Tabel: Oversigt over takster og udgifter til genoptræning på basalt niveau, 2019

*Taksterne er fastsat af FritValgService ud fra en analyse af overenskomsttakster, eksisterende kommunale aftaler og enhedspriser fra leverandørerne.

** Udgifterne for Herning Kommune er afgrænset til løn- og personalerelaterede udgifter for borgere med skulder-, ryg-, hofte-, knæ-, ankelproblematikker efter operation/skader, som udgør hovedparten af forløbene på basalt niveau. Beregningen indeholder ikke overhead vedr. faste udgifter. Beregningen er baseret på FritValgServices eksempler over forløb under de forskellige forløbstyper.

 

Herning Kommunes udgifter til gennemførelse forløbstyperne A til F er afhængig af, om det er holdindsats, individuel indsats eller en kombination heraf. I størstedelen af forløbene indgår holdtræning. Udgiften er højst i et forløb, hvis borgeren ikke kan indgå i holdtræning med andre borgere og derved tilbydes en ren individuel indsats. Herning Kommunes variable udgifter til gennemførelse af genoptræningsforløb A til F er lavere end taksterne til de private leverandører. Der er forbundet administrative opgaver med frit valg.

 

Herning Kommunes Genoptræningsenhed har en fleksibel tilgang til borgernes i forhold til deres individuelle genoptræningsforløb. Borgerne tildeles derved ikke en standardpakke, men modtager genoptræning efter behov ud fra en faglig vurdering.

 

Ventetiden i Herning Kommune er aktuelt maksimalt 7 kalenderdage. Dette betyder, at alle borgere tilbydes opstart på genoptræning indenfor 7 kalenderdage. Herning Kommune efterlever således den maksimale ventetid på opstart til genoptræning.

 

Ved eventuel længere ventetider vil borgerne blive tilbudt frit valg. FritValgService har udarbejdet skabeloner til borgerbrev og en vejledning til kommunerne, som anvendes i Herning Kommune, når det er aktuelt.

 

Når Herning Kommune kan overholde ventetiden, kontakter kommunen borgeren med en tid til genoptræning indenfor 7 kalenderdage.

Hvis Herning Kommune ikke kan tilbyde genoptræning indenfor 7 kalenderdage, modtager borgeren et brev, som indeholder en tid til genoptræning i Herning Kommunes Genoptræningsenhed efter 7 kalenderdage og information om muligheden for frit valg. Brevet indeholder en forløbskode. Hvis borgeren ønsker at benytte frit valg, skal dette meddeles kommunen. Borgeren skal selv via hjemmesiden www.mingenoptraening.dk finde en privat leverandør og booke en tid. Datoen hos den private leverandør skal være før eller samme dag som den tid, som borgeren har fået fra kommunen. Ellers er borgeren ikke omfattet af frit valg.

 

Ved frit valg får den private leverandør oplyst borgerens forløbskode. Hvis den private leverandør efter sin startundersøgelse eller senere i opstartsperioden bliver opmærksom på, at det tildelte forløb er sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt, skal leverandøren kontakte kommunen og straks påbegynde en faglig dialog om borgerens behov. Det gælder både, hvis det vurderes, at rammen for det tildelte forløb er for lille eller for stor.

 

Herning Kommune har via bloktilskuddet fået tilført 1.070.000 kr. årligt i forbindelse med den ny lov på området. Midlerne er primært anvendt til opnormering for at sikre en kort ventetid, men der er også afsat et beløb til frit valg. Herning kommune modtog i 2018 2.853 almene genoptræningsplaner mod 2.646 almene genoptræningsplaner i 2017.

 

KL og regeringen har i økonomiaftale 2019 aftalt, at der følges op på implementering af ordningen, herunder:

 • Gode og effektive patientforløb.
 • Udgifts- og aktivitetsudviklingen.
 • Styringsudfordringer, fx om kommunerne modtager genoptræningsplanerne til tiden fra sygehusene, så kommunernes har mulighed for at starte genoptræning inden for fristen i lovgivningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.18.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Driftsoverenskomst med Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning kommune har en driftsoverenskomst med Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

 

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har fremsendt ønske om opdatering af driftsoverenskomsten. Efter driftsoverenskomstens § 10 evalueres denne hvert andet år, hvorfor det vil være naturligt med en opdatering.

 

Opdateringen består alene af ændringer af redaktionel karakter:

·        Adressen Bytoften 78 udgår, da denne ejendom er solgt

·        Målgruppen er mere præcist angivet

·        Tilsynsdelen er tilrettet det nye Socialtilsyn

 

Ønsket om opdatering af driftsoverenskomsten er fremsat i forbindelse med indledende drøftelser om en kommunalisering af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter. Udvalgsformanden og forvaltningsdirektøren er i den forbindelse inviteret til møde med Bestyrelsen den 11. marts 2019. På udvalgsmødet vil der blive givet en status på drøftelserne. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at opdateret driftsoverenskomst godkendes,
at orientering om drøftelser omkring kommunalisering tages til efterretning.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i de berørte fagudvalg (Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget) inden andenbehandlingen den 2. april 2019. Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet. Styrelsesvedtægten skal efter poltisk behandling godkendes af Tilsynet.

 

Baggrunden for ændringerne er, at der på det sociale område sker en kompetenceflytning af enkelte områder fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 • Udsatte- og misbrugsområdet foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget, dog

undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og

Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 foreslås flyttet

til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social- og

Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og § 17 vedrørende Beskæftigelsesudvalget.

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt:

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

12. marts 2019: Beskæftigelsesudvalget

13. marts 2019: Social- og Sundhedsudvalget

 

25. marts 2019: 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

2. april 2019: 2. behandling i Byrådet

 

Primo april 2019: Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

 

Beslutningen fra 1. behandlingen på mødet i Byrådet den 5. marts 2019 lyder som følger:

Indstillingen er tiltrådt.

Anne Marie Christensen (udenfor parti), Lone Nielsen (udenfor parti) samt Ernst B. Knudsen (udenfor parti) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede om korrespondance med friplejehjem omkring klippekortordning.

 

Mødet den 20. november 2019 flyttes til den 27. november 2019

 

Program for studieturen blev udleveret.