Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 13. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-598-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Status for arbejdet med Innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen redegør for status for arbejdet med velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med Budget 2012 udpeget innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige i opgaveløsningen som indsatsområder. På møde 7. december 2011 drøftede udvalget administrationens oplæg til, hvordan opgaven kan gribes an.

 

Administrationen redegør hermed for status i processen.

 

Høring

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 7. december 2011 at sende administrationens oplæg i høring i Handicapråd og Ældreråd.

 

Handicaprådet behandlede oplægget på møde den 20. februar 2012 og Ældrerådetden 22. februar 2012. Rådene har herefter afgivet høringssvar. Disse er vedlagt som bilag.

 

Høringssvarene vil indgå som en del af grundlaget for administrationens arbejde med at formulere konkrete strategier for håndtering af de tre temaer.

 

Kortlægning - velfærdsteknologi og brug af frivillige

Udover høringen har administrationen taget fat på en kortlægning af

- hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag er iværksat på Social- og Sundhedsudvalgets område og hvilke tiltag er planlagt iværksat

- Hvor mange frivillige er tilknyttet tilbuddene, og hvilke funktioner varetager de frivillige.

 

Dataindsamlingen er gennemført blandt de tilbud, som organisatorisk hører under SSB. For kortlægningen på frivillighedsområdet betyder det, at der ikke er indhentet oplysninger om frivillighed i for eksempel idrætsforeninger. Oversigten viser, at der dels er mange frivillige involveret i de sociale tilbud, dels at de frivillige er involveret i et bredt spektrum af opgaver.

 

Oversigterne er vedlagt som bilag til orientering, så udvalget har mulighed for at danne sig et overblik over konkrete aktiviteter på det velfærdsteknologiske område og frivillighedsområdet. Oversigterne vil løbende blive suppleret, ligesom de mange input vil blive genstand for bearbejdning i afdelingerne i SSB.

 

Frivillighed til debat

23. januar 2012 var Chefgruppen i SSB vært ved et temamøde om medborgerskab og inddragelse af frivillige i velfærdsopgaver. Temamødet var målrettet Chefnetværket i Herning Kommune og områdelederne i SSB.
 
Temamødet blev indledt med indlæg fra Lars Lundgaard fra Lundgaard Konsulenterne og Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. De kom blandt andet med hver deres bud på, hvorfor frivillighed skal på dagsordenen.
 
Hvor Lars Lundgaards udgangspunkt er, at frivillighed er en sund måde at udvikle samfundet på, ser Erik Kaastrup-Hansen mere inddragelse af frivillige som et af de håndtag, som kommunerne kan skrue på, for at kunne fortsætte med at levere de velfærdsydelser, som vi kender i dag.
 
De to oplæg gav anledning til en række spørgsmål. Nogle handlede om barrierer for at kunne inddrage frivillige i opgaveløsningen, og om vi risikerer at bremse det frivillige engagement, hvis vi som kommune sætter retning for den frivillige indsats. Andre fokuserede på konkrete erfaringer med at inddrage frivillige.

 

Om aftenen var Herning Kommunes borgere inviteret til åbent møde over samme tema og med de samme oplæg. Ca. 50 borgere deltog i arrangementet.

 

Det videre arbejde

Administrationen arbejder videre med de tre temaer og vil på Social- og Sundhedsudvalgets møde 18. april 2012 præsentere bud på de næste konkrete initiativer i processen.

 

Jane Sønderskov deltager i sagens behandling.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, idet Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i det videre arbejde med temaerne innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Orientering om valg af arkitektfirma på Fuglsangsø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgts beslutning 14. september 2011 omkring valg af arkitekter til udarbejdelse af skitseforslag i forbindelse med Fuglsangsø Centret har et enigt bedømmelsesudvalg nu truffet afgørelse blandt de 3 indbudte arkitektfirmaer. Afgørelsen foreligger til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde 14. september 2011 at uddelegere beslutningskompetence til bedømmelsesudvalget i forbindelse med valg af arkiteker til udarbejdelse af skitseforslag på Fuglsangsø Centret.

 

Udbuddet af skitseforslag har været udbudt som en arkitektkonkurrencen. Denne er nu afsluttet og et enig bedømmelsesudvalg har valgt at pege på Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S.

 

Bedømmelsesudvalget som er nedsat af Social- og Sundhedsudvalget består af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kommunale Ejendomme, Staben,SSB, planchefen og fmd. for Social- og Sundhedsudvalget samt ekstern fagdommer udpeget af Dansk Byggeri.

 

På mødet vil Jens Bech Vestergård kort gennemgå skitseforslaget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orientering om valg af arkitekt til udarbejdelse af skitseforslag tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-484-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Budget 2012 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

FOF og AOF fremsender timebudget for 2012 vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne.

 

Niveauet for budgetterne i 2012 er uændret i forhold til niveauet for 2011, idet bestiller i Social, Sundhed og Beskæftigelse har meldt en ramme ud på i alt 500.000 kr. For AOF's vedkommende betyder det således et budget på ca. 100.000 kr. og for FOF 400.000 kr.

 

De respektive timebudgetter foreslås godkendt.

Sagsfremstilling

Herning kommune har driftsoverenskomst med FOF og AOF om specialundervisning  for voksne med bevægelseshandicap og for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
 
AOF Center Herning og FOF Center Herning har indsendt budget i forhold til udmeldt ramme.
 
Timebudgettet for FOF og AOF er tilpasset det niveau, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte for budget 2011.
 
AOF og FOF har derfor indsendt budgetforslag for 2012 i overensstemmelse hermed.

 

En nærmere beskrivelse af oplysningsforbundenes aktiviteter fremgår af bilaget "Beskrivelse af oplysningsforbundenes aktiviteter".


Børn- og Ungeudvalget godkendte på mødet den 1. februar 2012 det fremsendte timebudget for 2012 for henholdsvis AOF og FOF vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-314-10 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde 11. januar 2012 drøftet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Servicelovens § 84, stk. 1 med beslutning om høring af Handicaprådet.

Fra Handicaprådet foreligger nu høringssvar. Administrationen fremlægger på baggrund af høringssvaret et revideret forslag til kvalitetsstandard for aflastning, hvor en enkelt af Handicaprådets kommentar delvist er indarbejdet. Administrationen anbefaler den reviderede kvalitetsstandard for aflastning indstillet til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Lov om Social Service § 84, stk. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Aflastning gives med henblik på at aflaste den pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og udmøntes i praksis udenfor hjemmet ved tilbud om midlertidig døgnophold til den handicappede. Den handicappede er kendetegnet med en funktionsnedsættelse i en sådan en grad, at handicappet er af indgribende karakter i hverdagslivet. Der er tale om borgere som er omsorgskrævende og har behov for døgnstøtte.  Serviceniveauet for antal aflastningsdøgn der kan bevilges foreslås fastlagt til 120 døgn, da der er tale om forældre til voksne børn, hvis handicaps er så omfattende, at deres funktionsniveau er nedsat i en så betydelig grad, at såfremt forældrene ikke magtede at have dem boende i eget hjem, så ville disse borgere oppebære en bevilling til et længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108.

Ved at visitere midlertidigt til aflastning fremfor botilbud gives mulighed for at skabe de bedste betingelser for opretholdelse af livskvalitet for såvel forældre som for den handicappede, samtidig med at den handicappede har mulighed for at blive i eget hjem længst muligt, indtil de er klar til at flytte hjemmefra. Ud fra et økonomisk perspektiv er de 120 døgns aflastning fortsat væsentligt billigere end bevilling af botilbud efter SEL § 108.  

I det fremlagte forslag indgår ikke afløsning, idet aflastning for denne målgruppe gives uden for hjemmet med det sigte at træne borgeren i at modnes ved at deltage i overnatninger i fremmed regi, samt en prioritering for de pårørende til at blive aflastet og være i eget hjem. Desuden er det ofte en så specialiseret indsats, der er behov for, at denne ikke umiddelbart kan stilles til rådighed i eget hjem.
 

Handicaprådet har på møde 21. februar 2012 drøftet det fremsendte forslag og har afgivet høringssvar:

Handicaprådet vurderer overordnet at det er godt med retningslinjer og beskrivelse af serviceniveuaet på handicap- og psykiatriområdet.

 

Konkret fremsætter Handicaprådet følgende kommentarer til kvalitetsstandarden:

 1. ønske om tilføjelse til målgruppebeskrivelse, at der også er tale om personer med social funktionsnesættelse.

Administrationen kan oplyse at personer med social funktionenedsættelse ikke er omfattet i lovgrundlaget jf. Lov om social service § 84, og anbefaler derfor ikke at Handicaprådets ønske imødekommes.

 

 1. forslag om at der i særlige tilfælde kan være en sagsbehandlingsfrist på max. 2-4 uger.

Administrationen kan oplyse, at ansøgningen behandles indenfor 3 måneder og at der altid sker en bestræbelse på at sikre borgeren den hurtigst mulige sagsbehanding: Primært er fokus dog på at sikre en kvalificeret og helhedsorienteret sagsbehandling med henblik på at borgeren får netop det tilbud eller de ydelser som dækker den enkeltes behov. Administrationen anbefaler derfor, at Handicaprådet ønske ikke imødekommes.

 

 1. Oplysning om at transport ikke indgår i ydelsen burde suppleres med oplysning om efter hvilken § i lovgivningen, der så kan søges.

Administrationen vil her påpege, at der ved henvendelse og ansøgning om en ydelse altid sker der en kvalificeret rådgivning af den enkelte borger og/eller pårørende. I den forbindelse oplyses også om de muligheder, der er for transport ol. Administrationen vurderer, at der ikke udtømmende i alle kvalitetsstandarder kan beskrives efter hvilken lovgivning, der kan søges de ydelser, der ikke indgår. Administrationen anbefaler imidlertid, at Handicaprådets forslag delvist imødekommes, således der i kvalitetsstandarden for aflastning skrives, at nærmere oplysning om støtte til transport kan fås ved henvendelse til Handicap og Psykiatri, Myndighed og Visitation.

 

 1. Handicaprådet anbefaler, at udtrykket "omsorgskrævende borger" omformuleres til "borger med behov for døgnomsorg".

Administrationen vurderer at udtrykket "omsorgskrævende" understøtter betydningen af, hvor omfattende en funktionsnedsættelse disse borgere har. I forvejen er borgerne beskrevet med behov for døgnstøtte. Administrationen anbefaler derfor, at Handicaprådets forslag ikke imødekommes

 

Jane Andersen, leder af myndigheds- og visitationsafdelingen, Handicap og Psykiatri, deltager under punktets behandling.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at administrationens vurdering af Handicaprådets høringssvar tages til efterretning,
at adminitrationens reviderede forslag til kvalitetsstandard på baggrund af høringssvar fra Handicaprådet indstilles til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-520-10 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kortlægning af behovet for plejeboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Sundhed og Ældre har udarbejdet en kortlægning af behovet for plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020. I kortlægningen indgår overvejelser om udviklingen i antallet af ældre, ældres sundhedstilstand fremadrettet, Herning Kommunes dækningsgrad, samt om der er behov for specialtilbud til særlige målgrupper.

 

Kortlægningen blev første gang forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2010 under overskriften Plejeboligplan 2010-2020. Plejeboligplanen blev godkendt, og administrationen reviderede den i forhold til de faldne bemærkninger. Plejeboligplanen blev sendt i høring i Ældrerådet og blev herefter igen forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 8. december 2010. Efter dette møde sendtes planen i høring i Handicaprådet. Den 11. april 2011 var plejeboligplanen temasat på Byrådets budgetkonference, hvor en nærmere undersøgelse blev efterspurgt.

 

Den reviderede kortlægning forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Kortlægningen konkluderer, at der med det planlagte nybyggeri ikke er behov for yderligere plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020 for at opretholde den samme dækningsgrad (plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år) som i 2012. Dækningsgraden vurderes i 2012 som tilstrækkelig. Forventningerne til ældrebefolkningens bedre sundhedstilstand fremover bevirker, at der ikke vurderes at være behov for en højere dækningsgrad i 2020.

 

Ønskes alligevel en højere dækningsgrad, anbefales det at etablere flere plejeboliger i Vildbjerg.

 

Kortlægningen konkluderer desuden, at der i Herning Kommune er behov for flere specialiserede botilbud til bestemte målgruppe. Det gælder både yngre og ældre demente samt demente med frontal hjerneskade. Det foreslås, at der oprettes følgende:

 • en skærmet enhed med seks pladser samt en aflastnings-/vurderingsplads til yngre demente i Fuglsang Sø Centret. I forbindelse hermed etableres daghjemspladser.

 • en udvidelse af den skærmede enhed for demente på Engholmscentret med tre skærmede pladser samt to aflastnings-/vurderingspladser

 • en eller to skærmede enheder med hver seks pladser på Fuglsang Sø Centret til demente med frontal hjerneskade

 • enheder til yngre plejekrævende borgere i forbindelse med Lind Plejecenter og/eller Fuglsang Sø Centret

 

Udviklingen på hospitalerne med accelerede patientforløb og en stadig højere grad af ambulant behandling bevirker, at kommunerne i endnu højere grad end hidtil skal ruste sig til at modtage patienter med behov for sygepleje. Det foreslås, at Herning Kommune etablerer 10 akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret.

 

Desuden foreslås, at der udarbejdes af en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune med henblik på at skabe overblik over behovet for ombygning og modernisering. 

Der er en vis usikkerhed forbundet med prognoserne for ældres sundhedstilstand og udviklingen i øvrigt, hvorfor det anbefales at udarbejde en analyse af behovet for plejeboliger i 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der arbejdes videre med oprettelsen af en skærmet enhed til yngre demente, en skærmet enhed for demente samt en særlig, skærmet enhed for demente med frontal hjerneskade,
at der arbejdes videre med etableringen af ti akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret,
at der udarbejdes en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune
at kortlægningen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet,
at kortlægningen forelægges udvalget igen efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet,
at der udarbejdes en analyse af plejeboligbehovet i 2015.

Beslutning

Kortlægningen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Endelig politisk stillingtagen afventer høringssvarene.

Bilag

 

Sagsnr.: 32.18.00-A15-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder nr. 299 af 25. marts 2010 skal kommunerne hvert år udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86. Herning Kommunes kvalitetsstandarder efter §§ 83 og 86 er senest godkendt i 2011, og datoerne for godkendelsen fremgår af bilag.

 

Kvalitetsstandarderne efter § 83 og § 86 har alene undergået redaktionelle ændringer og fremlægges hermed for Social- og Sundhedsudvalget. Efter foreløbig godkendelse vil forslag til kvalitetsstandarderne blive sendt til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet - med svarfrist 1. maj 2012. Efter endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget i maj 2012 skal sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarderne er der enten foretaget få redaktionelle ændringer eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold tilden nuværende service. Der er ikke foretaget ændringer med betydning for serviceniveauet.

 

I bilag 1 er der en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.

 

I forhold til alle kvalitetsstandarderne er tilføjet, at fristen for klager er "inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen".

 

Der foreslås at følgende 2 kvalitetsstandarder under § 83 bortfalder:

 

Akut besøg
 
Ydelsen indgår i andre ydelser eller varetages på anden vis (sygeplejen)
 
 
 
Omsorgsbesøg
 
Ydelsen leveres i stedet efter "Psykisk støtte og omsorg" (C) eller "Observationsbesøg" (O).

 

Efter endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget behandles kvalitetsstandarderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at to kvalitetsstandarder bortfalder, nemlig " Akut besøg" og " Omsorgsbesøg",

 

at de 29 kvalitetsstandarder bliver foreløbig godkendt og sendes til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, med høringsfrist den 1. maj 2012.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-I04-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Herning Frivillig Center - udviklingsprojekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 x
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tea Risom

Sagsresume

Herning Frivillighedscenter har i januar 2012 ansøgt om midler fra Indenrigs- og Socialministeriet til et udviklingsprojekt. Der er i alt blevet ansøgt om 4,35 mio. kr., og projektet vil have en varighed på fire år.
 
Projektet vil blive organiseret som et partnerskab mellem Herning Frivillighedscenter, Herning Kommune, Social- og Sundhedsskolen i Herning og Herning-Ikast-Brandes Erhvervsråd samt en række frivillige foreninger.

Sagsfremstilling

Herning Frivillighedscenter ønsker i projektet at opbygge et netværk mellem lokalsamfundet og særlige udsatte borgere i kommunen. Til det formål ønsker man at inddrage frivillige aktører, der skal medvirke til at styrke målgruppens egne ressourcer.

Målgrupperne er:

 • Ensomme unge og ældre

 • 20 – 50 årige personer på førtidspension.

 • Personer med indvandrerbaggrund med overhyppighed af bestemte sygdomme.

 • Personer med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

 
Herning Kommune forventes at bidrage med medarbejderressourcer i forskellige faser af projektet.
 
Udvalget vil blive orienteret, hvis Indenrigs- og Socialministeriet tildeler midler til projektet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning,
at udvalget beslutter at støtte projektet med relevante medarbejderressourcer, hvis der tildeles midler.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1786-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referat fra møde i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Referater fra møderne i Ældrerådet sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Referat fra møde den 18. januar 2012 i Ældrerådet sendes til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1434-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Referat fra Handicaprådets møde den 20. februar 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orientering foreligger referat fra Handicaprådets møde den 20. februar 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at referatet tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

Sagsfremstilling

Program for studieturen den 18. - 21. marts 2012 blev udleveret.

 

Til næste møde i Social- og Sundhedsudvalget dagsordensættes en sag med drøftelse af serviceniveauet for handicapkørsel.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1700-09 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-106-11 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-126-11 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Ejendomssag