Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 13. januar 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 14.00.08-A00-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

COVID-19 - aktuel status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status på den aktuelle COVID-19 situation.

Sagsfremstilling

COVID-19 har stor betydning for Social- og Sundhedsudvalgets området. På udvalgsmødet gives en status på den aktuelle situation.


Der vil på mødet endvidere blive orienteret om den igangværende vacinationsproces i Herning Kommune, som sker ud fra Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge for vacciantion:


Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen:

1. Personer som bor i plejebolig mv.

2. Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp

3. Personer med alder ≥ 85 år

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt for-løb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson

7. Personer med alder 80-84 år

8. Personer med alder 75-79 år

9. Personer med alder 65-74 år

10. Personer med alder under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner

12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder


I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-21 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Befordring til og fra vaccinationscsenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunen skal sikre siddende transport til vaccinationscenter for borgere, der er i målgruppen for vaccination mod COVID-19, og som ikke selv har mulighed for at transportere sig på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det omfatter således borgere over 65 år, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, og som ikke kan transportere sig selv. Transporten vil være uden egenbetaling. Kvalitetsstandard for indsatsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vaccination af borgere over 65 år, der bor i eget hjem og modtager både praktisk hjælp og personlig pleje forventes påbegyndt i løbet af de første uger i januar 2021.


Kommunerne er blevet pålagt at sikre siddende transport til vaccinationscenter for de borgere, der ikke kan transportere sig selv på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Regionen sørger for vaccination af borgere med behov for liggende transport til vaccinationscenter.


Transporten kan tilbydes med hjemmel i Serviceloven § 117, stk. 1, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at yde støtte til individuel befordring til de formål, som kommunalbestyrelsen godkender til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. § 117, stk. 1 anvendes efter anbefaling fra Sundheds- og Ældreministeriet.


Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard, som er formålsbestemt i forhold til vaccination mod covid 19. Efter endt vaccination bortfalder bevillingen til den enkelte borger.


Kvalitetsstandard for indsatsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.


Administrationen har været i dialog med Ældrerådets formand om kvalitetsstandarden, og Ældrerådet er orienteret om denne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Finanslovsaftalen 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og støttepartierne har den 6. december 2020 indgået aftale om finansloven for 2021 og om økonomisk stimuli. Aftalen indeholder initiativer, som har indflydelse på Social- og Sundhedsudvalgets områder.


Sagsfremstilling

Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

Via finanslovsaftalen er der afsat puljemidler på 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Et centralt element for prioriteringen er således, at kommunerne fortsat har mulighed for at ansætte flere ufaglærte hænder i ældreplejen. Herved kan allerede ansatte ufaglærte medarbejdere i ældreplejen frigøres, så de får mulighed for at løfte deres kompetenceniveau ved at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Målsætningen med puljen vil være, at kommunerne ansætter 1.000 personer i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne finansiering til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat, der sendes i uddannelse.


Herning Kommunes andel af puljemidlerne udgør ca. 6,4 mio kr. i 2021, 6,8 mio. kr. i 2022-2023 og 7,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Efter puljens udmøntning overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet.


Som en yderligere indsats for at styrke rekrutteringen af SOSU-assistenter er aftalepartierne enige om, at forsikrede ledige over 30 år, som er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, får ret til at påbegynde en SOSU-assistentuddannelse i 2021 med 110% af deres hidtidige dagpengesats.


Ekstra ledsagelse for mennesker med handicap

Der afsættes 16 mio. kr. i 2021 til en forsøgsordning med et klippekort for borgere med handicap. for at imødekomme oplevelsen af ensomhed og isolation under Covid-19 krisen kan borgere på bosteder få ekstra timers ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet.


Herning Kommunes andel af klippekortsmidlerne udgør ca. 240.000 kr.


Covid-19-indsatsen

Det er anført i finanslovsaftalen, at regeringen også i 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner og regioner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne 2022.


Glukosemålere

Der er afsat 10 mio. kr. i 2021 til forsøg med glukosemålere til diabetikere. Midlerne udmøntes i Sundheds- og Ældreministeriet sammen med aftalepartierne.


Herning Kommunes andel af midlerne udgør ca. 150.000 kr.


Støtte til oplevelsesindustrien til aktiviteter på social- og ældreområdet

Som en del af aftalen om stimuli og grøn genopretning er afsat 250 mio. kr. i 2021 til at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal være målrettet udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet, herunder mennesker med handicap, og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Midlerne forankres i kommunerne, så støtten kommer bredt til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder. Den konkrete udmøntning skal aftales med KL efter dialog med aftalepartierne.


Herning Kommunes andel af midlerne udgør ca. 3,8 mio. kr., og er målrettet borgere på både Social- og Sundhedsudvalgets, Børne- og Familieudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forventet regnskab 2021 for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om økonomiske udfordringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Forventet regnskab 2021 for området forelægges hermed udvalget med henblik på stillingtagen til korrigerende handlinger.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i september 2020 blev forelagt et mulighedskatalog til løsning af de økonomiske udfordringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Udvalgets behandling af kataloget blev udsat. Der var på dette tidspunkt stadig nogen usikkerhed om den budgetmæssige situation for Serviceområde 18 for 2021 og frem, fordi finanslovsaftalen 2021 og kommunens budgetforslag for 2021 endnu ikke var på plads.


Budgetmidler til ældreområdet i forbindelse med finanslovsaftalen og budgetforslaget


Via finanslovsaftalen er der afsat puljemidler på 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne finansiering til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat, der sendes i uddannelse.

Herning Kommunes andel af puljemidlerne udgør ca. 6,4 mio kr. i 2021, 6,8 mio. kr. i 2022-2023 og 7,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.


Endvidere har finanslovsaftalen afsat 250 mio. kr. i 2021 til at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien målrettet udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet. Herning Kommunes andel af midlerne udgør ca. 3,8 mio. kr., og er målrettet borgere på både Social- og Sundhedsudvalgets, Børne- og Familieudvalgets og Beskæftigelses-udvalgets områder.


Af Herning Kommunes budgetforlig 2021-22 fremgår det, at penge til ældreområdet i finanslovsaftalen skal tilføres kommunens ældreområde krone-til-krone. Endvidere blev der i forbindelse med budgetforliget tilført ældreområdet 2 mio. kr. i 2021.


Estimat for resultat 2021


Der er foretaget en analyse af forventningerne til resultatet for 2021, hvor der er set bort fra påvirkningerne af Covid-19. Et estimat af resultatet ud fra denne forudsætning er forbundet med stor usikkerhed, fordi Covid-19 også påvirker de områder, som i forvejen er udfordret. Hertil kommer, at overgangen fra Covid-19 drift til almindelig drift kan blive vanskelig (rengøringsniveau, sygefravær mv).


Efterårsopfølgningen for 2020 viste et forventet merforbrug på ca. 7 mio. kr. ekskl. coronarelaterede udgifter og overført merforbrug fra tidligere år. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer fra 2020 til 2021 i forhold til udgiftsniveau og budget:


Kendte udfordringer

Merforbruget 2020 kan primært henføres til kendte udfordringer på hjælpemiddelområdet og elevområdet. På vederlagsfri fysioterapi forventes balance i 2020 modsat flere år med merforbrug. Det skyldes lavere aktivitet på grund af COVID-19. De kendte udfordringer forventes at udvikle sig således i 2021, hvis der ses bort fra betydningen af COVID-19:


Kendte udfordringer - merforbrugMio. kr.

Efterårsopfølgning 2020

Forventet regnskab 2021 (ekskl. budgettilførsel)

Yderligere merforbrug

Hjælpemidler

5

6

1

Elever

2

3

1

Vederlagsfri fysioterapi

0

3

3

I alt

7

12

5


Nye udfordringer

Herudover forventes økonomien for 2021 at blive presset af nye udfordringer. Blandt andet foreligger nye principafgørelser om, at borgere har ret til en hovedrengøring, og flere borgere skal bevilges hjemmehjælp frem for bostøtte. Det medfører en stigende efterspørgsel, der vil presse hjemmeplejens budgetter. Endvidere ses en tilgang af borgere med erhvervet hjerneskade og en større efterspørgsel efter skærmede boliger. Endelig er nye påtvungne IT-systemer dyrere end de hidtidige. I det forventede regnskab er således skønsmæssigt afsat 4 mio. kr. til nye udfordringer. Skønnet er forbundet med nogen usikkerhed.


Budgettilførsel via finanslovsaftalen

Finanslovsaftalens puljemidler til flere ansatte i ældreplejen udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse. Midlerne er således både betinget af, at de ufaglærte, som allerede er ansat, vil uddanne sig indenfor ældreplejen, og at der kan findes et tilsvarende antal yderligere medarbejdere til varig ansættelse.


Sundhed og Ældres andel af finanslovsmidler til oplevelser kendes endnu ikke.


På grund af usikkerheden omkring betingelserne for tilførsel af midler fra finanslovsaftalen er Herning Kommunes samlede andel på ca. 10 mio. kr. indregnet i det estimerede resultat for 2021 med 50% af 6,4 mio. kr. i 2021 og stigende til 7,5 mio. kr. i kommende år samt 50% af 3,8 mio. kr. alene i 2021.


Med udgangspunkt i det forventede merforbrug for 2020 (ekskl. coronarelaterede udgifter og overførsler) udgør estimatet for 2021 således følgende:Mio. kr.

Forventet regnskab

2021

Forventet merforbrug ekskl. coronarelaterede udgifter

-7

Kendte udfordringer – yderligere merforbrug 2021

-5

Nye udfordringer 2021

-4

Budgettilførsel via finanslovsaftalen (50% effekt)

5

Budgettilførsel via budgetforliget

2

Forventet merforbrug 2021 ekskl. coronarelaterede udgifter og overførsler fra tidligere år


-9


Det generelle udfordringsbillede i Sundhed og Ældre


Udover de nævnte udfordringer i estimatet ses følgende engangsudfordringer på Serviceområde 18:


  • Uudmøntet besparelse fra tidligere år, 5 mio. kr.
  • Evt. overførsel af yderligere forventet merforbrug i 2020. Det forventede merforbrug ved efterårsopfølgningen på 7 mio. kr. reduceres med tilbageførte AUB-midler på 2 mio. kr., som er udmøntet til Serviceområde 18 til dækning af øget indsats i 2020 vedrørende elevrekruttering
  • Merudgifter som følge af Covid-19 forventes at udgøre ca. 4 mio. kr. i 2020. Merudgifter på grund af Covid-19 er steget løbende hen over efteråret.


Administrationen anbefaler, at der iværksættes en sparerunde med henblik på håndtering af det fremtidige forventede merforbrug på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at der skal foretages korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det fremtidige forventede merforbrug på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre


at Social- og Sundhedsudvalget drøfter retningen for de korrigerende handlinger.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ser med stor alvor på et forventet merforbrug og vil følge udviklingen nøje.


Der foretages dog ikke korrigerende handlinger for nuværende, da estimatet for 2021 er behæftet med betydelig usikkerhed, f.eks. udgifter til covid-19 indsats, den konkrete udmøntning af finansloven osv.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-3878-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Takster for mad til borgere i eget hjem 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Takstberegningerne for mad til borgere i eget hjem er afsluttet. Beregningerne resulterer i, at produktionsprisen for såvel lille som almindelig hovedret overstiger det maksimale beløb, som borgeren kan opkræves for en hovedret inklusiv udbringning i 2021. Det betyder, at borgerne opkræves den maksimale takst i 2021, uanset om borgeren vælger en almindelig hovedret eller en lille hovedret. I tidligere år har der været en differentieret pris mellem portionsstørrelsern. I 2020 var forskellem på lille og almindelig hovedret på 4 kr. pr. måltid.


Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt en differentieret pris for de to portionsstørrelser skal fastholdes.


Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2020 blev de beregnede borgertakster 2021 for Social- og Sundhedsudvalgets områder forelagt til godkendelse. Takstberegningerne for mad til borgere i eget hjem var på det tidspunkt endnu ikke afsluttet. Endvidere var Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære om borgernes maksimale egenbetaling for madservice 2021 endnu ikke offentliggjort.


Den maksimale egenbetaling er nu fastsat til 56 kr. inkl. udbringning, og takstberegningen er afsluttet.


Dit lokale Køkken tilbyder levering af henholdsvis lille og almindelig hovedret. Prisforskellen for de to portionsstørrelser har de seneste år været 4 kr. Den nye takstberegningen viser imidlertid, at omkostningerne til produktion og levering af både den lille og den almindelige hovedret overstiger den nye maksimale egenbetaling på 56 kr. for 2021. For borgeren betyder det således, at egenbetalingen er den samme uanset om der bestilles lille eller almindelig hovedret.


I Herning Kommunes kvalitetsstandard for madservice udbragt til borgerens bopæl står der, at "Hovedret tilbydes i 2 portionsstørrelser med prisdifferentiering".


En fastholdelse af differentieret egenbetaling for lille og almindelig hovedret i 2021 vil betyde, at Kommunen skal give et tilskud til madproduktionen ud over det tilskud, som gives fordi produktionsprisen overstiger den maksimale egenbetaling. Hvis det f.eks. fastholdes, at en lille hovedret inkl. udbringning skal være 4 kr. billigere end en almindelig hovedret, skønnes det at udløse et ekstra tilskud på ca.100.000 kr. på årsbasis.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om Herning Kommune skal fastholde differentierede priser for lille og almindelig hovedret i 2021.

Beslutning

Drøftet.

Den beregnede og godkendte pris for lille og almindelig hovedret i 2021 fastholdes. Der vil således ikke være differentierede priser for 2021. Muligheden for lille og almindelig hovedret fastholdes.

 

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-18 Sagsbehandler: Anna Kjærgaard Stokholm  

Cafefunktion, Bo- og Støttecenter, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergaard, Jørgen M. Bitsch

Sagsresume

På mødet den 17. september 2019 besluttede Herning Byråd at etablere cafefunktion på Tre Birke for Bo- og Støttecenter Herning (BSH). Der blev i alt afsat 1,2 mio. kr. til projektet på serviceområde 13 Handicap og Psykiatri stednr. 559.098 Cafefunktion for Bo- og Støttecenter, Herning.


Projektet er nu gennemført og anlægsregnskabet vedr. etablering af cafefunktion til BSH på Tre Birke fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af cafeen, er der foretaget følgende ombygning og indkøbt nedenstående:

  • Indrettet nye grupperum og fryserum.
  • Gennemgribende renovering af haven, nye flisebelægninger, udendørsbelysning med censorer, aflåst rum til elcykler i cykelskur, havetraktor og udvidelse af p-forhold.
  • Alle branddøre er udskiftet med tilhørende brandautomatik/ABDL-anlæg, alarmsystem er opjusteret med chipsystem og der er indkøbt systemnøgler til alle ansatte.
  • Gulvbelægninger er udskiftet i berørte rum med ny vinylbelægning og lofterne i diverse kontorlokaler er udskiftet med nye brandhæmmende materialer.
  • Cafeen er indrettet med ny belysning, kantineborde på hjul, AV-udstyr og kasseapparat.


Anlægsregnskab:

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter ekskl. moms specificeres således:


Stednr.

Bevilling

Regnskab

Forskel

559.098 Caféfunktion

1.200.000

1.343.019

143.019

Netto investering for Herning Kommune

1.200.000

1.343.019

143.019


Regnskabet viser et merforbrug på 0,143 mio. kr.

Da Tre Birke også benytter cafefunktionen, kontorlokaler mv. har Tre Birke bidraget til istandsættelsen. Merforbruget på 0,143 mio. kr. er derfor finansieret af driften på Tre Birke.

Økonomi

Anlægsudgiften er på 1,343 mio. kr. Tre Birke finansierer merforbruget med 0,143 mio. kr. via driften. Den samlede anlægsudgift udgør herefter 1,200 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet for etablering af caféfunktion til Bo- og Støttecenter Herning godkendes med en udgift på 1,200 mio.kr.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om pres på dagtilbudspladser på Handicap- og Psykiatriområdet.