Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til anvendelse af pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til anvendelse af afsat puljebeløb på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev den 12. september 2012 forelagt en række forslag til udviklingsinitiativer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, som kunne ses i relation til de sparede afdrag på 2010-gæld, som var til rådighed i budget 2012.


Det blev dengang besluttet at finansiere tre konkrete 2012-udfordringer af midlerne og søge resten overført til budget 2013. Prioriteringen af de fremsatte udviklingsforslag blev dermed udsat.


Siden da er der som en del af budgetforliget for budget 2013 blevet afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.  


Puljen fremgår af budget 2013 med henholdsvis 5 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 5 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Administrationen har siden september arbejdet videre med konkrete forslag til anvendelse af puljen.

 

Fastsættelse af størrelsen på det puljebeløb med "forsøgsmidler", som koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse kan disponere over, indgår i prioriteringen jfr. indstilling i sag forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2012 under overskriften "Velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse - koordinering af indsatsen". (Sagen er vedlagt som bilag.)
 
Velfærdsteknologi-begrebet blev i forbindelse med behandlingen af ovenfor nævnte sag defineret således:
 
"Velfærdsteknologi er brugerrettet og understøtter og forstærker for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i brugerens daglige færden. Der er tale om teknologiske hjælpemidler, som er kendte, men som bliver brugt i nye sammenhænge, men også teknologiske hjælpemidler, som er nye og ikke kan karakteriseres som almindelige forbrugsgoder."
 
De konkrete forslag vedrørende "Velfærdsteknologi" er i tråd med denne definition.

 

Således foreligger der nu følgende emner til politisk prioritering:

 

[image]

 

Uddybende beskrivelser af de enkelte forslag er vedlagt som bilag.  

 

Der ønskes en politisk prioritering af, hvilke af de fremsatte forslag der skal iværksættes for de afsatte puljemidler i 2013.

 

Herudover en drøftelse af, hvordan Ældre- og Handicaprådene bedst muligt involveres i den videre proces.

 

Jens Bech Vestergaard deltager under sagens behandling.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 28. november 2012, pkt. 141:

at størrelsen på den pulje, som koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse kan disponere over, fastsættes.

 

at der herefter udvælges de konkrete projekter, der ønskes iværksat med finansiering fra den afsatte pulje på 10 mio. kr. i budget 2013.

 

at der sker drøftelse af, hvordan ældre- og handicaprådene involveres i den videre proces.

 

at sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.Social- og Sundhedsudvalget, 28. november 2012, pkt. 141:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at størrelsen på den pulje, som koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse kan disponere over, fastsættes.

 

at der herefter udvælges de konkrete projekter, der ønskes iværksat med finansiering fra den afsatte pulje på 10 mio. kr. i budget 2013.

 

at der sker drøftelse af, hvordan ældre- og handicaprådene involveres i den videre proces.

 

Beslutning

Sagen sendes til høring og drøftelse i Ældre- og Handicaprådene med henblik på, at rådene kan afgive høringssvar og forslag til prioritering af projekter ud over nedenstående, til mødet 24. april.
 
Endvidere besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at disponerer 6,2 mio. kr. til følgende projekter:

 • Forsøgsmidler til koordinationsgruppen for velfærdsteknologi kr. 1,0 mio.

 • Videreudvikling og udbredelse af brugen af teknologiske hjælpemidler og IT teknologi i hverdagen samles under en pulje kr. 2,0 mio.

 • Gruppetilbud ADHD kr. 720.000

 • Kognitive IT hjælpemidler kr. 1,2 mio.

 • Udvikling af telecare kr. 1,0 mio.

 • Metode – medicinhåndtering kr. 315.000

 
Forslag til styrkelse af udskrivningsbesøg kvalificeres nærmere.
 
Sagen genoptages og der foretages status på mødet 24. april 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Nøgletal, Sundhed og Ældre, december 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone J. Henriksen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 11. januar 2012 (punkt 14), at der fremadrettet skal udarbejdes en status hvert halve år på udvalgte nøgletal inden for Sundheds- og Ældreområdet. Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området.
 
Denne status forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Status for udvalgte nøgletal er:

 

 • Langt de fleste hjemmehjælpsmodtagere i Herning Kommune benytter det kommunale tilbud. I oktober 2012 benyttede 78,4 % af hjemmehjælpsmodtagerne den kommunale leverandør, mens 21,6 % benyttede private leverandører. Andelen af borgere, der benytter private leverandører, er steget med 2,0 % siden foråret 2012.

 

 • Antallet af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldet fra 1.704 i 2009 til 1.516 i november 2012. Dette samtidig med at antallet af borgere over 65 år er steget med 1.953 borgere i perioden 2009 – november 2012.

 

 • Det samlede antal af plejeboliger (excl. rehabiliteringspladser) i marts 2012 var på 581 pladser, fordelt på 188 pladser i område Nord, 200 pladser i område Vest, 102 pladser i område Øst og 91 pladser i område Syd.

 

 • Pr. 1. november 2012 benyttede 34 borgere fra Herning kommune sig af en bolig på et friplejehjem.

 

 • Andelen af borgere, der benytter privat leverandør på Madserviceområdet, er 20,4 % pr. september 2012. I marts 2012 var andelen på 12,4 %.

 

 • Der er afholdt 196 afklarende samtaler og gennemført 12 holdforløb indenfor kronikerindsatsen i perioden januar – oktober 2012.

 

 • I 2011 havde Herning Kommune 1.099 akutte indlæggelser for borgere over 64 år (forebyggelige indlæggelser). Det er et fald på 113 indlæggelser i forhold til 2010.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.
 
Udvalget anmoder om nøgletal to gange årligt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-G01-3-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

§18-innovationspuljen i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler i henhold til §18 i Lov om Social Service midler til frivilligt socialt arbejde. Social og Sundhedsudvalget har på mødet den 13. september 2012 afsat 5% af §18-midlerne i 2013 til innovation. Der er afsat 150.000 kr. Her fremlægges ansøgningerne til denne pulje.

Sagsfremstilling

Formålet med §18 innovations-puljen er at skabe nyudvikling af det frivillige sociale gennem samarbejde mellem mindst to parter. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, det vil sige være enten en offentlig aktør eller en forening, og yde en indsats overfor én af målgrupperne i frivillighedspolitikken, nemlig: ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge  mm).
 
Midlerne i §18-innovations-puljen skal bruges til at:
- udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
- skabe nye samarbejdsrelationer
- udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde
- nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik.
 
De nuværende tilskudsregler for anvendelse af §18-midlerne i Herning Kommune gælder også her. Det vil eksempelvis sige, at der generelt ikke gives tilskud til løn, lokaler samt bespisning. Denne pulje kan ikke anvendes til enkeltstående arrangementer.

 
Der er indkommet 6 ansøgninger til puljen. I bilag 1-6 er alle ansøgninger vedlagt, inkl. bilag som budget, samarbejdsaftale mm.

 

Kort oversigt over ansøgningerne:

 

1. Herning Frivillig Center og Hjælp til Selvhjælp (andre deltagere Herning Folkeblad og Herning Kommune)

Søger til netværksdannelse og uddannelse af frivillige, der yder en indsats uden for foreningerne. At fortælle den "gode historie" om frivilligt sundhedsarbejde.

Beløb: 20.000 kr. til afholdelse af 4 netværksmøder med oplægsholdere.

Indstillet til bevilling af 20.000 kr.

 

2. Ældresagen og Herning Frivillig Center

Søger til oprettelse af forening, der kan udvikle ideer omkring seniorboliger på den gamle sygehusgrund i Herning By.

Beløb: 30.000 kr. til annoncer, udvikling af koncept og rejser til andre seniorhuse.

Indstillet til afslag, da etablering af forening ikke umiddelbart er nytænkende.

 

3. Kris - Midt-Vest- Jylland og KF TV (Folkekirkelig TV v/ Hedeager Kirken i Herning)

Søger til at udarbejde guidemateriale til skoler, biblioteker omkring misbrugte børn.

Beløb: 49.200 kr. til udarbejdelse af materiale.

Indstillet til afslag, da der ikke ligger en aftale med skolerne om, at de vil bruge materialet. Opfordres til at arbejde videre med projektet.

 

4. Møltrup beboer og sportsforening og Møltrup optagelseshjem (samme cvr.nr)

Søger til musikprojekt, hvor de ønsker at indkøbe instrumenter og ansætte musikunderviser i 10 timer/uge.

Beløb: 175.000 kr.

Indstillet til afslag, da der er ikke tale om et nyt samarbejde. Er indstillet til midler fra hovedpuljen i 2013.

 

5. Jydsk Multikulturelle Kvinder og Dansk-Afgansk Venskabsforening

Søger til 12 aktiviteter omkring Håndarbejde-Kunst.

Beløb: 22.000 kr. (12.000 til materialer, 5.000 kr. til te/kaffe og 5.000 til andet).

Indstillet til afslag, da aktiviteten ikke er innovativ. De opfordres til at udvikle projektet og evt. inddrage nye samarbejdspartnere. Begge foreninger er indstillet til midler fra hovedpuljen til aktiviteter i 2013.

 

6. IOGT og Mandeklubben

Søger til cykeltur for 30 personer fra Herning til Ærø og retur. 14 dage og 489 km.

Beløb: 150.000 kr. til overnatning, cykeltøj, mad og følgebil til turen.

Indstillet til afslag, da der reelt kun er tale om et arrangement og fordi samarbejde ikke er nyt. Opfordres til at gå videre med ideen og få samarbejde med evt. en privat virksomhed.

 

 

Sundhed og Ældre indstiller, at et projekt for støtte, nemlig nr. 1 med 20.000 kr. De andre ansøgere opfordres til at arbejde videre med ideerne og evt. finde nye samarbejdspartnere. Herefter resterer 130.000 kr. i innovationspuljen.


Når indsatsen er gennemført, skal hovedansøgeren aflevere et regnskab, der viser, at bevillingen er brugt i henhold til ansøgningen. Samtidig skal foreningerne komme med en beskrivelse af de erfaring, som de har fået ved projektet. Fokus for evalueringen skal være at fortælle om positive og negative erfaringer, som andre kan lære af.

 

Sundhed og Ældre forslår, at der bliver en ekstra runde til innovationspuljen, hvor ansøgningsfristen er fredag den 1. marts 2013. Ansøgningerne kan behandles den 20. marts 2012 i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Mie Kaastrup Toft deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at indsatsen vedrørende ansøgning nr. 1 mellem Herning Frivillig Center og Hjælp til Selvhjælp tildeles 20.000 kr. fra innovationspuljen
at der bliver en ekstra ansøgningsrunde til innovationspuljen den 1. marts 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

§18-hovedpuljen 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert år uddeler Herning Kommune midler til frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven. I 2013 kan der udbetales 3.019.960 kr, hvor af 2.645.000 kr. udbetales af hovedpuljen. Der har været 95 ansøgninger.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til fordelingen af hovedpuljen for 2013.
§18-midlerne uddeles efter principperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder. Ved ansøgningsfristen den 1. november 2012 er der indkommet 95 ansøgninger. Der er søgt om i alt 4.318.294 kr.  

 

I bilag 1 er der en kort beskrivelse af ansøgningerne, baggrundsoplysninger om ansøgerne (antal brugere, frivillige og økonomiske forhold). Den samlede økonomi for hele puljen i 2013 er 3.019.960 kr. Den samlede pulje fordeles på følgende måde:

 

Hovedpuljen - ca. 85 %
       2.645.000 kr.
Innovationspuljen 5%
          150.000 kr.
Restpuljen til uddeling i august 2013 - ca.10 %
          203.000 kr.
Dialogmøde mm
            21.960 kr.
Samlet pulje
       3.019.960 kr.

 

 

Forslag til fordeling af §18-innovationspuljen fremsendes i en særskilt sag. Til restpuljen er der ansøgningsfrist til august 2013.

 

Ved vurdering af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter, som foreningen søger midler til, hvor mange personer i Herning Kommune (medlemmer, brugere og frivillige) der vil få glæde af støtten samt hvilke midler (formue set i forhold til aktivitetsniveau) foreningen har.

 

Det indstilles, at 8  foreninger får afslag ud fra en samlet vurdering af ansøgningen i forhold til tildelingskriterierne. Se kommentarfelt i bilag 1.

 

Ansøgninger og indstillingerne fordeler sig på følgende måde ved indsatsområderne:
 

Indsatsområder
Antal ansøgninger / afslag
 Indstillet til samlet beløb
Foreningen for ældre
 31 ansøgere / 4 afslag
                           84.000 kr.
 Misbrugere og socialt udsatte (inkl. Huset)
               10  /  ingen
                      1.110.000 kr.
 Patientforeninger
               19 / 1
                           89.000 kr.
 Psykiatri
                5 / 0
                         170.000 kr.
 Selvhjælpsgrupper (Hjælp til Selvhjælp)
                1 / 0
                         340.000 kr.
 Flygtninge/integration
             12 / 1
                           65.000 kr.
 Øvrige (børn, unge mm)
             17 / 2
                         107.000 kr.
Herning Frivillig Center
             1 / 0
                        680.000 kr.
I alt
95 ansøgere og 8 afslag
                     2.645.000 kr.

Herning Kommune har samarbejdsaftaler med tre foreninger, nemlig Huset, Hjælp til Selvhjælp og Herning Frivillig Center.

 

Det foreslåes, at §18-midlerne i hovedpuljen i 2013 fordeles som indstillet i bilag 1 (Se kolonnerne "Indstilling til bevilling" og "Begrundelse for indstilling")

 

Mie Kaastrup Toft deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at hovedpuljen for §18-midlerne for 2013 fordeles som beskrevet i bilag 1

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rammeaftalen for 2012 betød, at taksterne for 2013 skal reduceres med 2 % og yderligere med 2,5 % i 2014, i alt 4,5 %. På den baggrund besluttede Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i december 2011, at gennemfører en analyse af det specialiserede socialområde. Der blev givet en status på Byrådets budgetkonference i april og Handicaprådet er orienteret ved flere lejligheder, senest 29. oktober 2012.
Analyseforløbet bygger på inddragelse af interessenterne på området. Der er således afviklet fremtidsværksteder med ledere, interesseorganisationer og faglige organisationer. Ledergruppen var i juni på innovationsworkshop og der har været nedsat diverse arbejdsgrupper. Vi har i forløbet arbejdet med flere scenarier og modeller for en fremtidig organisering.
Drøftelser med centrale og decentrale ledere er resulteret i et forslag til en fremtidig centerstruktur og efter en kritisk gennemgang tegner der sig nu tre spor i den videre analyse,

 • Et borgerspor

 • Et organisationsspor

 • Et økonomispor

 
Analysen løber frem til vinterferien, herefter sammenskrives der et konkret forslag, som skal behandles på forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

Formål med strukturanalysen er etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på det specialiserede socialområde. Der skal sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og vi skal have fokus på den administrative organisering.
Vi skal gennem en målrettet indsats, løse de samme opgaver for færre udgifter. Vi skal have fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samordning af tilbud på tværs af børn og ungeområdet og voksenområdet - men også:

 

 • på tværs af de administrative organisatoriske skel,

 • på tværs af de traditionelle målgruppe- og aldersopdelinger

 • på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelses-tilbud, fritidstilbud m.v.

 • Udvikling af nye og anderledes tilbud

 

Det skal ske gennem sammenlægning – omlægning - evt. lukning af tilbud.

Efter mange drøftelser med centrale og decentrale ledere, tegner der sig tre spor i den videre analyse. Disse er her medtaget i overskrifter, for en nærmere beskrivelse henvises til notat bilagt dagsordenen.
 
Borgersporet:
Vi har ladet os inspirere af de erfaringer der har været med indførelse af diagnostisk center på en række sygehus, med fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud. Hvad er det der er værdifuldt for borgeren, når de kommer i kontakt med kommunen.

Organisationssporet:
Vi har i organisationssporet fokus på organisering af området, herunder

 • den administrative organisering af forvaltningen

 • de enkelte tilbuds organisatoriske forankring og evt. sammenlægning med beslægtede tilbud

 • organiseringen af de tværgående funktioner

 
Der er tre helt centrale omdrejningspunkter i indsatsen på det specialiserede socialområde, som afspejles i organiseringen, nemlig,

 • Omsorg for børns trivsel

 • Uddannelse og beskæftigelse til unge

 • Social støtte og udvikling af voksne med særlige behov

 
Økonomisporet:
Anledningen til strukturanalysen er, at taksterne sænkes og der skal spares penge. Men økonomisporet handler i lige så høj grad om ressourcetildeling og incitamentstruktur.
Centerdannelsen går på tværs af nuværende organisering og der skal tages stilling til opbrud i den nuværende serviceområdeopdeling og mulighederne i differentiering af taksterne skal vurderes.

Proces fremadrettet:
Arbejdsgrupperne skal aflevere deres analyser før vinterferien i uge 7.
Med udgangen af februar kender vi resultatet af regeringens evaluering af strukturreformen. Det kan få betydning for enkelte elementer i analysen.
Herefter går projektgruppen i gang med sammenskrivning i februar/marts og forslag til ny struktur vil blive præcenteret og skal drøftes på en workshop for alle interessenter, når sammenskrivningen er færdig.
Vi forventer behandling af forslaget i fagudvalgene i løbet af marts med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference i april. Herefter er der høringsfase og beslutningsforslag klar i efteråret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.45.04-G01-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Skæve boliger i Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Blå Kors Danmark ønsker at indlede et samarbejde med boligselskabet Fruehøjgaard om at ombygge en ejendom i Bethaniagade, som i dag er indrettet med 14 værelser og udlejes af Blå Kors Danmark til hjemløse.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard og Blå Kors Danmark vil ombygge ejendommen til at indeholde 7 mindre lejligheder, hvoraf de 3 kan rumme plejekrævende beboere. Projektet betinges af, at Herning Kommune vil stå for visitationen og dermed også garantere huslejebetaling og udgifter ved mislighold og restancer. Formodet årlig udgift på 236.000 kr.

Sagsfremstilling

Ejendommen i Bethaniagade er nedslidt og værelserne er meget små. Desuden er det i dag sådan, at folkeregistrering på adressen Bethaniagade 28 betyder, at Herning Kommune overtager handle- og betalingsforpligtelse på borgere, som kommer fra andre kommuner.

Blå Kors Varmestue har fremsendt en projektbeskrivelse, som gengives nedenfor.

 

Projektbeskrivelse:

Blå Kors Varmestue har igennem en lang årrække udlejet værelser til hjemløse. Udlejningen er foregået i Bethaniagade nr. 28. Lejlighederne i stuen og på 1. sal er udlejet som værelser sammen med de værelser der altid har været på 2. sal. Der er til sammen 14 værelser, der på hver etage skal dele køkken og bad.
Efter 25 år er bygningen nedslidt og skal renoveres. Værelserne er ikke længere i en stand, hvor de er egnet til udlejning.
I de sidste år har det været vanskeligere at få etableret ro på den enkelte etage, hvor en del uro kommer i forbindelse med at beboerne skal dele køkken og bad.
  
Brugergruppen i dag 
Brugergruppen, der har brugt værelserne i nr. 28 i Bethaniagade, er hjemløse. Deres hjemløshed skyldes mange forskellige årsager. De hyppigste årsager er misbrug og en ikke altid diagnosticeret psykisk lidelse, som sammen med misbruget ikke kan behandles. Der har været forsøgt en boligløsning med en almindelig lejlighed, men det er meget ofte endt med udsmidning, misvedligeholdt lejlighed og boliggæld. At bo på et værelse i nr. 28 er ikke nogen god løsning, men for mange har det været eneste mulighed for at få tag over hovedet.
 
Der er derfor et behov for at ombygge nr. 28 til små lejligheder med eget bad og køkken samtidig med, at en social vicevært yder daglig støtte til beboerne.
Ombygningen søges gennemført med støtte fra Socialministeriet pulje for ”skæve boliger”. Der ydes et tilskud på 400.000 kr. pr. lejlighed. Boligforeningen Fruehøjgård er ejer af projektet og er ansvarlig for etableringen i samarbejde med Blå Kors Varmestue. Boligforeningen Fruehøjgård vil foretage de nødvendige ansøgninger om tilladelser og støtte fra puljen til ”skæve boliger”. 
 
Størrelse 
Der er mulighed for at etablere 7 lejligheder i forskellige størrelser fra 29 m2 til 40 m2.

Der vil i etableringen blive taget hensyn til, at lejligheder i stuen på længere sigt kan bruges som plejeboliger. Etableringen sker efter det regelsæt, der er ved etablering af skæve boliger. Der er et loft over huslejen på 3000 kr. Der må misbruges i lejligheden og der skal være helt særlige grunde til en udsmidning. Det er erfaringen fra andre projekter med ”skæve boliger”, at misbruget bliver mindre og beboerne i de ”skæve boliger” bliver bedre til at tage ansvar for eget liv. 
  
Etablering 
Boligerne etableres i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 17/2/2009, om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særlig udsatte grupper (skæve boliger).
Indretning og udformning vil ske i tæt samarbejde med de kommende beboere, Blå Kors Varmestue og Herning Kommune.
Boligerne etableres som en afdeling under Boligselskabet Fruehøjgaard, med visitationsret fra Herning Kommune. Herning Kommune stiller dermed sikkerhed for betaling af husleje.
  
Brugergruppen i fremtiden 
I debatten om hjemløse anvendes ofte to betegnelser; nemlig hjemløs og funktionelt hjemløs, hvor
1. Hjemløse set i snæver boligmæssig sammenhæng kan forstås som en person, som ikke råder over sin egen bolig og som bor på en § 110-boform eller på gaden
2. Funktionelt hjemløse er en person, der råder over egen bolig, men som ikke formår at gøre sin bolig til et hjem eller som af andre årsager ikke kan/vil opholde sig der
 
Bag disse to typer af hjemløse, hvor boligproblemet fremtræder i betegnelsen, ”gemmer” sig imidlertid det faktum, at der for det første er tale om mennesker med meget komplekse sociale og psykiske problemer og meget ofte misbrugsproblemer, som spiller en afgørende rolle for deres adfærd og livsstil.
Det kan være vanskeligt at afgøre om hjemløsheden er en konsekvens af de komplekse problemer, eller om problemerne er en konsekvens af hjemløsheden.
 
For det andet at hjemløse også rummer nogle af de tungeste og mest behandlingskrævende klienter i det sociale, somatiske og psykiatriske behandlingssystem. Der er ofte tale om mennesker, som dropper ud af - ikke får adgang til – de relevante behandlingstilbud eller som cirkulerer mellem behandlingstilbuddene, fordi de vurderes som værende belastende, eller fordi de er bærere af flere diagnoser (de såkaldt dobbeltdiagnosticerede).
Hjemløsebetegnelsen omfatter således både mennesker, som af mange forskellige grunde er hjemløse eller funktionelt hjemløse og mennesker, som cirkulerer mellem forskellige behandlingstilbud. Ud over boligmæssige vilkår er der tale om mennesker med mere eller mindre komplekse sociale og psykiske problemer, herunder ofte også misbrugsproblemer, som spiller en afgørende rolle for deres adfærd og livsstil.
 
Når talen er om hjemløse, er der snarere end at være tale om en gruppe, tale om forskellige individuelle personer med hver deres sociale baggrund, forskellige helbredsmæssige og psykiske problemer og forskellige misbrugsproblemer. Citat fra ”Boliger og hjem for særligt udsatte”.
 
Blandt de mest udsatte brugere af forskellige tilbud i Herning kommune kendes navne på op mod 10 borgere, som lever et liv som hjemløs og hvor de tilbud, der er sat i gang, ikke har fungeret.
Det er først og fremmest blandt de 10 borgere fra Herning kommune lejerne af de 7 skæve boliger vil blive fundet. De er hjemløse, i misbrug og har kontakt til flere indsatsområder i kommunen (Misbrugscenteret, Hjemløseteamet, Varmestuen, SKP, Hjemmeplejen o. lign.) Endelig er der nogle få personer mellem de 10, som kun i perioder kan gøre brug af ovenstående tilbud. Enten kan de ikke finde ud af at bruge tilbuddet eller de bliver bortvist på grund af en for vanskelig eller voldelig adfærd. 
 
Støttebehov 
Til projektet vil der blive tilknyttet støttetimer fra lov om social service § 85 og i form af en social vicevært. Hertil kommer tildeling af hjemmepleje i henhold til gældende regler og serviceniveau. Det er støtte- og plejeopgaver, der rækker lige fra personlig hygiejne og rengøring af lejligheden til støtte i kontakten til de andre beboere i huset og øvrige kontakter til f.eks. læge og politi.
 
Det er erfaringen fra lignende projekter i andre kommuner, at der vil blive et mindre behov for forskellige indsatsområder på den enkelte borger. Mindre brug af sygehusindlæggelser, mindre behov for ophold på afrusningstilbud uden for kommunen, bedre sundhedstilstand og generelt mindre misbrug og deraf mindre kriminalitet.
Resultatet skyldes en kombination af ordnede boligforhold, som kan rumme beboeren og støtte i hverdagen til at få mere orden på de personlige forhold. Det giver ro i dagligdagen og mindre stress. Tilsammen bringer det ofte beboeren ind i en selvforstærkende, positiv udvikling.  

Såfremt Herning Kommune godkender projektet, herunder accepterer at skulle have anvisningen og dermed den løbende forpligtelse til at sikre huslejeindbetaling, vil Blå Kors og boligselskabet Fruehøjgaard arbejde videre med projektet.

 

Økonomi

Der bliver tale om 7 boliger i størrelsesorden 29-40 m2. Beboerne betaler indskud på typisk 3 gange husleje.

Typisk vil beboerne blive boende i en del år, så der er måske 1-2 lejligheder, som skal gøres op pr. år med en udgift på gennemsnitligt 200.000 kr. i forventet tab pr. år.

 

Herudover kommer tab på husleje, som følge af manglende betaling inden evt. udsættelse. Beløbet anslås til 36.000 kr., svarende til et års leje på 1 af de 7 lejligheder. 

 

Etablering af "Skæve boliger" kan således betyde en merudgift på om imod 236.000 kr. Det afhænger dog helt af beboersammensætningen. Hvis de boligerne i konkrete tilfælde er et alternativ til døgntilbud, kan der omvendt være tale om en mindreudgift. Finansieringen sker inden for rammerne af serviceområde 13, nærmere bestemt fra eksternt køb af pladser på længerevarende tilbud til aktive misbrugere, som ikke forventes at kunne bo i egen bolig som følge af aktivt misbrug og meget uhensigtsmæssig adfærd.

 

Den forventede udgift på 236.000 kr. årligt finansieres fra serviceområde 13.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 28. november 2012, pkt. 142:

at Social- og Sundhedsudvalget godkender projektet, herunder at skulle have anvisningen og dermed den løbende forpligtelse til at sikre huslejebetaling.Social- og Sundhedsudvalget, 28. november 2012, pkt. 142:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender projektet, herunder at skulle have anvisningen og dermed den løbende forpligtelse til at sikre huslejebetaling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale - organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Forvaltningen orienterer om den organisering, der er bygget op omkring rammeaftaler på det sociale område, med særligt fokus på den politiske involvering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udkast til Styringsaftale 2013 på det sociale område m.v. 12. september 2012 bad udvalget om at blive inddraget i højere grad i forhold til processen omkring rammeaftalen på det specialiserede socialområde.
 
Rammeaftalen er opdelt i henholdsvis en falig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien skal være offentliggjort senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober. Tilsammen udgør de to dokumenter rammeaftalen.  

Det fremgår af årshjulet for arbejdet med rammeaftalen, at det er opdelt i en politisk og en administrativ del. Konkret betyder det, at den politiske indflydelse er koncentreret om følgende begivenheder og fora:
 

 • Januar:
  På Januarkonferencen bliver det politiske niveau - borgmestre og formænd og næstformænd i de politiske fagudvalg på området - inddraget i drøftelse af det kommende års udviklingsstrategi og styringsaftale sammen med de lokale Handicapråd.
  På konferencen drøfter deltagerne fokus- og udviklingsområder med mulighed for at påvirke udviklingsretningen i kommende års rammeaftale.

 • April:
  KKR, KommuneKontaktRådet, og RKU, det Regionale KontaktUdvalg: Godkender udkast til udviklingsstrategi for det kommende år.

 • April/maj:
  Byråd og regionsråd godkender udviklingsstrategien. Forinden er sagen i Herning Kommune behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 • August/september:
  KKR og RKU godkender udkast til Styringsaftale for det kommende år.

 • September/oktober:
  Byråd og Regionsråd godkender udkast til Styringsaftale. Forinden er sagen i Herning Kommune behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

   

Nedenfor er organiseringen, de enkelte fora og deres opgaver beskrevet:


Politiske fora
Med den nye organisering skal det politiske niveau i højere grad på banen, end det hidtil har været tilfældet. Rammeaftalerne er derfor blevet opdelt i henholdsvis en politisk og en administrativ del. Se bilag.  

Årshjul for rammeaftalearbejdet er vedhæftet som bilag.  

Rammeaftalerne skal godkendes i den enkelte kommunalbestyrelse og i Regionsrådet, før Rammeaftalesekretariatet sender dem til Servicestyrelsen. KKR og RKU, godkender forslag til rammeaftale, før den bliver sendt til lokal godkendelse.  

KKR er KLs regionale organisation. KKR er det politiske møde-, debat- og koordinationsforum, hvor kommunerne i de enkelte regioner kan drøfte og lægge fælles linjer i spørgsmål af regionalpolitisk karakter.   

På Januarkonferencen bliver det politiske niveau, herunder fagudvalgene på området, inddraget i drøftelse af det kommende års Udviklingsstrategi og Styringsaftale, som omfatter det kommende års fokus- og udviklingsområder. I denne drøftelse inddrages også resultaterne af Dialogforum Midtjyllands drøftelser. Dialogforum har afløst det tidligere Udviklingsråd, som var sat i værk for at følge udviklingen på det specialiserede område i overgangsfasen efter kommunalreformens ikrafttræden. Dialogforum Midtjyllands virke tager udgangspunkt i aftalen om etablering af regionale dialogfora mellem kommuner og brugerorganisationer og er sammensat af repræsentanter for KKR, Danske Handicaporganisationer og kommunale fagpersoner.

Brugerorganisationer
Et godt samarbejde med brugerorganisationerne om tilbuddene samt om ændrede behov og ønsker er centralt. I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalerne, inviteres formand og næstformand for de lokale brugerorganisationer til Januarkonferencen. Her har de mulighed for at drøfte det kommende års fokus- og udviklingsområder sammen med de lokale politiske repræsentanter.  

I Herning Kommune inddrager vi også Handicapråd og lokale brugerorganisationer i forbindelse med udarbejdelse af input til rammeaftalen.  

Kommunaldirektørnetværket
Kommunaldirektørnetværket behandler forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale, inden de bliver sendt til KKR og RKU.  

DASSOS
Den Administrative Styregruppe for Social Og Specialundervisningsområdet er sammensat af en direktørrepræsentant fra hver kommune i regionen og Region Midtjylland. DASSOS mødes to gange årligt i marts og august og deltager i Novemberkonferencen og Januarkonferencen.  

Erfaringen har vist, at den enkelte driftsherre nogle gange har brug for en hurtig afklaring i forhold til konkrete kapacitetsjusteringer. Med kun to årlige møder kan det i enkelte tilfælde være problematisk for den pågældende driftsherre. Derfor kan forslag til kapacitetsjusteringer mellem møderne i DASSOS sendes til Sekretariatet for rammeaftaler, som via mail foretager en rundspørge i gruppen. Hvis de andre kommuner ikke har bemærkninger til det, betragtes forslaget som godkendt. Modsat er det op til de pågældende kommuner at finde en løsning, der igen kan sendes til DASSOS til endelig godkendelse.  

DASSOS´ opgaver er, at

 • godkende forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale inden fremsendelse til Kommunaldirektørnetværket, Kd-net

 • godkende løbende kapacitetsjusteringer uden for Rammeaftale-årshjulet

 • drøfte hovedtemaer i kommende års Udviklingsstrategi og Styringsaftale

 

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget er den fælles overordnede og ansvarlige styregruppe for det fælleskommunale Sekretariat for rammeaftaler på det specialiserede socialområde. Forretningsudvalget har dermed det overordnede ansvar for at tilrettelægge og følge op på sekretariatets arbejde, herunder: 

 • at udarbejde forslag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen

 • give retningslinjerne og rammer for koordinering og samarbejde på det specialiserede socialområde

 • at følge op på igangsatte initiativer

 • Udviklingsnetværk

 • Takststyregruppens opgaver. Forretningsudvalget har overtaget beslutningskompetence og opgaver fra Takststyregruppen, der er nedlagt. Det er vurderingen, at denne model sikrer den bedste opgaveløsning og til det laveste ressourceforbrug

 

Forretningsudvalget er sammensat af én kommunaldirektør, syv kommunale socialdirektører udpeget af Kommunaldirektørnetværket, socialdirektør fra Region Midtjylland, KKR-konsulent samt konsulent fra Sekretariat for rammeaftaler. Kommunaldirektørnetværket har i udpegningen af socialdirektører tilstræbt en geografisk spredning. Forretningsudvalget har også fremadrettet for øje, at de repræsenterer alle kommuner i regionen samt helheden mellem kommunerne.  

 

Forretningsudvalget holder tre møder i foråret og tre møder i efteråret.  

 

Sekretariatet for rammeaftaler

Sekretariatets formål er at sikre et smidigt og udviklingsorienteret samarbejde om koordineringen af tilbud på specialområdet.

 

Sekretariatet for rammeaftaler er forankret i Viborg Kommune, som har forpligtet sig til at forankre opgaven på direktørniveau, så direktøren er ansvarlig for koordineringsarbejdet over for Forretningsudvalget.  

 

Takstgruppen

Viborg Kommune har formandskabet for Takstgruppen.  

 

Takstgruppen har i samarbejde med Sekretariat for rammeaftaler ansvaret for udarbejdelse af Styringsaftalen.  

 

I Takstgruppen er der mulighed for repræsentation fra hver kommune samt fra regionen.  

 

Takstgruppen mødes efter behov.  

 

Myndighedsnetværk

Myndighedsnetværk på Voksenområdet samt Netværk på børne- og ungeområdet har fået en mere aktiv rolle i forhold til udarbejdelsen af Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Det er således også netværkenes opgave "at holde fingeren på pulsen" og informere Forretningsudvalget om aktuelle målgruppeforskydninger og status i forhold til aktuelle problemstillinger.


Herning Kommune har formandskabet for Myndighedsnetværket på voksenområdet. Netværket er sammensat af repræsentanter for kommunerne i regionen. Deltagerne er fagpersoner i forhold til at drøfte faglige problemstillinger.  

 

Netværkene er samtidig kontaktnetværk for det fælleskommunale Sekretariat for rammeaftaler.
 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at der med organiseringen omkring rammeaftalen på det sociale område er mulighed for politisk indflydelse i en række sammenhænge i løbet af rammeaftalens årlige cyklus.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.04-A00-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Sagsbehandlingsfrister 2012 - opfølgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Ulla Bitsch Andersen

Sagsresume

Forvaltningen har fulgt op på overholdelsen af sagsbehandlingsfrister for 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets ressortområder. Resultatet foreligger til orientering.  

 

Der er ikke forslag om ændringer af sagsbehandlingsfrister på Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkendte i forbindelse med opfølgning på sagsbehandlingsfrister for 2011, at fristerne for 2011 også skulle være gældende for 2012.

 

Målet med sagsbehandlingsfristerne er, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt.  

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2012 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2012 samt opfølgningsperioden. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.  

 

Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på 6 af i alt 8 måleområder. Inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende område: 

 • Hjælpemidler ved omfattende afprøvning efter Lov om social service § 112

  Fristen på 2 måneder er overskredet i 14 af 82 sager.
  Forklaring på overskridelse:
  På grund af det store pres på akutsager og standardhjælpemidler.

 
Målingerne giver ikke anledning til forslag om ændring i sagsbehandlingsfristerne.

 

Administrationen anbefaler, at sagen sendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at resultatet af opfølgningen bliver taget til efterretning
 
at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at sagsbehandlingsfrister 2012 også gælder for 2013
atbsp;
at sagsbehandlingsfrister 2013 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside

 

at sagen sendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1786-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Referat fra møde i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Referater fra møderne i Ældrerådet sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Referat fra møde den 14. november 2012 i Ældrerådet sendes til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning