Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.42.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Temadrøftelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 30. maj 2012 (punkt 68) at invitere Ældrerådet og områdelederne i Sundhed og Ældre til en drøftelse af anbefalingerne i Ældrekommissionens rapport om selvbestemmelse og livskvalitet på plejehjem.

 

Temadrøftelsen finder sted d. 12. september kl. 9-11 med deltagelse af Ældrerådet og områdeledere fra Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalingerne i rapporten drøftes muligheder for den videre udvikling på Herning Kommunes plejehjem.

 

Der gives et oplæg fra områdeledere fra Sundhed og Ældre med henblik på en efterfølgende drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning

Drøftet.
 
Bemærkninger fra temadrøftelsen indgår i det videre arbejde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.
 
Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.
 
Udkastet foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.
 
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept.
 
Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
 
KKR Midtjylland har på møde 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.
 

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.  

 • At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges, hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. Centret er etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland.  

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.  

 • At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen.  

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.  

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og regionen - reducerer udgifterne i 2013 - 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.  

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksenområdet og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.  

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.  

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.  

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

 

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Orientering til Handicaprådet

Handicaprådet har på mødet den 3. september 2012 fået forelagt udkast til Styringsaftale 2013 til orientering med mulighed for bemærkninger.

 

Handicaprådet har taget orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til Styringsaftale 2013 godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til anvendelse af sparede afdrag i budget 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til anvendelse af indarbejdede budgetbeløb i 2012 vedrørende afdrag på 2010-gæld forelægges Social- og Sundhedsudvalget til prioritering og godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved regnskabsafslutningen for 2010 blev der på Social- og Sundhedsudvalgets område overført et merforbrug på ca. 33 mio. kr. til 2011 samtidig med, at der blev vedtaget en flerårig afbetalingsplan for merforbruget.

 

I og med at gælden har kunnet afvikles allerede i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 henstår nu i budget 2012 de beløb, der var afsat til afdrag på gælden i henhold til den oprindelige plan. Det drejer sig om i alt 18,5 mio. kr. fordelt med 7,8 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 10,7 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Social- og Sundhedsudvalget udtrykte i forbindelse med forårsopfølgningen ønske om at prioritere midlerne til udviklingstiltag på de to serviceområder med henblik på fremadrettet optimering.

 

Administrationen har på den baggrund arbejdet med en række konkrete forslag for de to serviceområder, som forelægges udvalget til prioritering og godkendelse.

 

Overskrifterne er følgende:

 

[image]

 

Uddybende beskrivelser af de enkelte forslag er vedlagt som bilag.  

 

Det skal bemærkes, at de sparede afdrag står på en central konto, hvormed der i henhold til overførselsreglerne ikke er saldooverførsel af eventuelle uforbrugte midler ved årets udgang. Derfor er der som sådan tale om éngangsmidler, der som udgangspunkt skal anvendes i 2012.

 

Den samlede økonomi på Social- og Sundhedsudvalgets område udviser ved den seneste budgetopfølgning  pr. 30. juni 2012 (halvårsregnskabet) ikke væsentlige afvigelser.

 

Imidlertid har der siden da vist sig et par konkrete problemstillinger på centrale områder, som det kan være relevant at se i relation til de sparede afdrag. Det drejer sig om følgende:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

 • Deponering vedrørende lokale på Ringkøbing Sygehus til Center For Kommunikation 0,069 mio. kr. (under forudsætning af godkendelse i SOS 12-9-2012).

 • Deponering vedrørende lokale i Tietgensgade til Misbrugscenter Herning 0,538 mio. kr. (SOS 15-8-2012).

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

 • Mellemkommunal refusion: Antallet af borgere fra andre kommuner er siden april 2012 faldet fra 51 borgere til aktuelt 47 borgere. En opgørelse primo september 2012 viser, at dette medfører mindreindtægter på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

 • Merudgift på 1,541 mio. kr. vedrørende nye nøglebokse i forhold til det afsatte budgetbeløb på 4 mio. kr. (SOS 15-8-2012).

 

Samtlige forhold er 2012-problemstillinger, idet der enten er tale om éngangsbeløb eller forhold, der er taget højde for i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013-2016.

 

Det foreslås, at de ovenfor nævnte forhold finansieres af de sparede afdrag, hvormed restbeløbene, der kan prioriteres til udviklingstiltag, vil udgøre henholdsvis ca. 7,2 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og ca. 6,7 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre - i alt ca. 13,9 mio. kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forventet mindreindtægt i 2012 på 2,5 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre samt merudgift til nye nøglebokse på 1,541 mio. kr. finansieres af de sparede afdrag på serviceområdet.

 

at deponeringsudgifter vedrørende henholdsvis lokale på Ringkøbing Sygehus til Center For Kommunikation på 0,069 mio. kr. og lokale i Tietgensgade til Misbrugscenter Herning 0,538 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri finansieres af de sparede afdrag på serviceområdet.

 

at de resterende sparede afdrag prioriteres til konkrete udviklingstiltag på Social- og Sundhedsudvalgets område med udgangspunkt i de foreliggende forslag. Restbeløbene udgør henholdsvis 7,2 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 6,7 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre - i alt 13,9 mio. kr.

 

at sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at finansieringen af den forventet mindre indtægt i 2012 på 2,5 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion udgår, samtidig søges 7,2 mio. kr. på SO 13 og 9,2 mio. kr. på SO 18 indarbejdet som en pulje i det oprindelige budget 2013.
 
Der foretages derfor på nuværende tidspunkt ingen prioritering af midlerne som anført i 3. ”at”.
 
Udvalget henstiller, som anført under pkt. 112, at aftale om praksis for deponering genovervejes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-828-11 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Nøgletal 2011. Specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen præsenterer hovedresultater af 7-bys samarbejdet omkring nøgletal på det specialiserede område. Sagsfremstilling opdeles i to afsnit:
1. Præsentation af den valgte metode til banchmarking.
2. Præsentation af resultater herunder udvikling i forhold til 2010.

Sagsfremstilling

Gennem 7-bys samarbejdet (Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Herning Kommuner) er der nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på at beregne nøgletal for det specialiserede socialområde.

Arbejdet har resulteret i nøgletal, som viser udgifter og aktiviteter pr. 1.000 indbygger for 2011. 

 

1. Præsentation af den valgte metode til benchmarking.

Det er vanskeligt at sammenligne udgifter og antallet af brugere på tværs af
kommuner. Det skyldes bl.a. forskellige tolkninger af konteringsregler og forskellig organisering i kommunerne.

Arbejdsgruppen for 7-bys samarbejdet har derfor arbejdet med at finde et sæt nøgletal ud fra et minimum af fællesnævnere. Målet har ikke været at finde ”udgiften” for det specialiserede socialområde, men at finde et nøgletal, som giver et sammenligneligt grundlag kommunerne imellem. Med andre ord kan nedenstående nøgletal bruges som en pejling på, hvordan en kommune ligger i forhold til de øvrige på de områder der sammenlignes med.


Datagrundlaget som indgår i analysen kendetegnes ved:
1. Der medtages udgifter til køb af pladser, både i egen kommune, andre
kommuner, region og private. Indtægter som følge af salg af pladser er
holdt udenfor.

2. Undersøgelsen vedrører borgere med et fysisk/psykisk handicap og en eller
anden form for sindslidelse eller psykiatrisk sygdom. Det vil sige, udgifter/
aktiviteter knyttet til forsorgshjem, misbrugsbehandling m.v. er holdt udenfor.

3. Af hensyn til sammenlignelighed indgår kun borgere i alderen 18-65 år i
benchmarkingen.

4. Nøgletallene sammenligner udgifter på tre forskellige områder: Bostøtte/
botilbud; dagtilbud og BPA ordninger- §96 handicaphjælpeordninger (borgerstyret
personlig assistance).

5. Nøgletallene inddeles i fire målgrupper, defineret som et udgiftsbånd, der giver
en pejling i forhold til ydelsens omfang. Målgrupperne beskrives i bilag 1.

6. Der er udarbejdet tre forskellige nøgletal for 2011:
- Udgift pr. 1.000 indbygger
- Antal årspladser pr. 1.000 indbygger
- Udgift pr. plads.

Tallene præsenteres både i kr. og i antal pladser.

Desuden er indarbejdet et index, som viser hvordan Herning Kommune ligger i forhold
til gennemsnittet. En værdi på 100 svarer til gennemsnittet

 

2. Præsentation af resultater - herunder udvikling i forhold til 2010

Bilag 2 indeholder det samlede resultat fra analysen. I forhold til Herning kommune kan følgende bemærkes:

 

På bostøtte/botilbud område:

 • Udgifter pr. 1.000 indbygger i 2011 for Herning Kommune ligger over gennemsnittet (se tabel 1.1). Det skyldes, at der er forholdsvis højere udgift pr. 1.000 indbyggere for de målgrupper, som har brug for hjælp i 'meget stor omfang' eller i 'højst omfang'. Som tabel 2.1 viser, forklares det ved, at der i 2011 er brugt væsentlig flere årspladser pr. 1.000 indbygger for målgruppen 'højst omfang' i Herning Kommune end gennemsnittet. Samt tabel 3.1 viser, at den gennemsnitlig udgift pr. plads pr. 1.000 indbygger i målgruppen 'meget stor omfang' er dyre end gennemsnittet.

 • Fra 2010 til 2011 er der sket et fald i Herning kommune på 12 % for 'udgift pr. 1.000 indbyggere', hvor det største fald er i målgruppen 'højst omfang', hvor faldet er 32 %. Samtidig er den 'gennemsnitlige udgift pr. plads' er faldet med 14 %. Herudover har Herning kommune en stigning i antal årspladser, samtidig med at udgiften pr. 1.000 indbyggere og den gennemsnitlige udgift pr. plads er faldet.

 

På dagtilbuds område:

 • Udgifter pr. 1.000 indbygger i 2011 for Herning Kommune ligger under gennemsnittet (se tabel 1.2). Tabel 2.2 viser, at der bruges færre årspladser pr. indbygger i Herning Kommune end gennemsnittet. En af elementerne hertil skyldes, som tidligere nævnt, forskellige tolkninger af konteringsregler og forskellig organisering i kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af nøgletallet.

 • Fra 2010 til 2011 er der sket et fald i Herning kommune på 15 % for 'udgift pr. 1.000 indbyggere', hvor den væsentligste fald er i målgruppen 'rimelig stor omfang', hvor faldet er 31 %. Samtidig er den 'gennemsnitlige udgift pr. plads' er faldet med 14 %. Det er konstateret at Herning Kommune er lav på dagtilbud, samtidig med Herning Kommune er det tilsvarende højere på bostøtte/botilbud. Hvilket bl.a. skyldes forskellige tolkninger af konteringsregler og organisering i kommunerne.

 

På BPA område:

 • Udgifter pr. 1.000 indbyggere i 2011 for Herning Kommune ligger under gennemsnittet (se tabel 1.3). Tabel 3.3 viser, at i forhold til 'udgift pr. plads' ligger Herning Kommune under gennemsnittet. Og tabel 3.2 viser, der er færre årspladser pr. indbygger end gennemsnittet.

 • Fra 2010 til 2011 er 'udgiften pr. 1.000 indbyggere' faldet med 14 % i Herning Kommune. Det væsentligste fald ses i målgruppen 'rimelig stor omfang', hvor faldet er 42 %. Samtidig er den 'gennemsnitlige udgift pr. plads' faldet med 2 %.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 12. oktober 2011 nøgletal på det specialiserede socialområde for 2010. Udvalget anmodede administrationen om yderligere analyse på følgende områder:

 • Årspladser pr. indbygger

 • Antal af dyre anbringelser

En analyse af ovenstående områder indebærer en analyse af visitationspraksis på tværs af kommuner og har derfor endnu ikke været muligt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter resultaterne for 7-Bys nøgletal,
at nøgletalsanalyse videresendes til Handicaprådet. 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.03.00-Ø54-2-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Herning Kommune - Leje af lokale på Ringkøbing sygehus. Udlejer Region Midtjylland.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå lejeaftale med Region Midtjylland, i forbindelse med afbenyttelse af lokale på Ringkøbing Sygehus.

 

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK), har i en længere periode haft råderet over et lokale på sygehuset i Ringkøbing. Det er en gammel, mundtlig aftale indgået i Ringkøbing Amts tid, og lokalet er møbleret med egne møbler.
Lokalet benyttes af flere medarbejdere fra CFK, når de er i Ringkøbing.
 
CFK blev før sommerferien kontaktet af Region Midtjylland omkring den fortsatte anvendelse af lokalet. Hvis der fortsat ønskes råderet, ønsker regionen huslejebetaling herfor. CFK har derfor anmodet om et skriftligt udspil fra regionen, hvilket man har modtaget.

 

CFK vil gerne indgå aftale med regionen, da der er behov for lokalet i Ringkøbing, bl.a. til tilknyttet talepædagog, som ugentligt har undervisning der.

Det bemærkes i denne forbindelse, at CFK også har lejekontrakt i Regionshuset i Holstebro. Det er vigtigt, at de respektive borgere har mulighed for at få undervisning decentralt.

 

Deponering og driftsøkonomi:

Jf. lånebekendtgørelsen skal Herning Kommune deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Værdien er opgjort til 69.000 kr. på baggrund af den offentlige vurdering. Finansiering af deponeringen sker ved nedskrivning af budgettet på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50 i 2012.

 

 

Den årlige lejeudgift inkl. forbrug mv. er i størrelsesordenen 10.000 - 15.000 kr. CFK kan afholde udgifter til driften inden for budgetrammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender lejekontrakten og den fremsendes til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet,

 

at der deponeres 69.000 kr. Finansieringen sker ved nedskrivning af budgettet i 2012 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet, idet udvalget henstiller, at aftale om praksis for deponering genovervejes.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Nete Kragelund Tokkesdal  

Velfærdsteknologi på Rosenholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Rosenholm, som er et længerevarende botilbud til udviklingshæmmede, udvider fra 26 til 38 pladser pr 1. november 2012.

Handicap og Psykiatri afdelingen har i forbindelse med udvidelsen haft et ønske om at satse på velfærdsteknologi. En satsning der har til formål, at implementere og afprøve forskellige velfærdsteknologiske opfindelser og hjælpemidler med det mål for øje, at finde præcis de velfærdsteknologiske remedier der bringer merværdi - både for beboere og personale - ind i området, og herefter på sigt udbrede til hele området.

 

Social og Sundhedsudvalget har i forbindelse med anlægsbudgettet for udvidelsen på Rosenholm, afsat 425.000 til velfærdsteknologi, mod at udvalget blev forelagt en analyse af hvilke velfærdsteknologiske anskaffelser, der var tale om.

Denne sagsfremstilling redegør for Handicap og Psykiatri forvaltningens anbefaling af investeringer inden for den økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Vi definerer velfærdsteknologi i tråd med Kl´s definition:"Velfærdsteknologi er brugerrettede teknologier der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstrækning af for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden."

 

Ledelsen på Rosenholm har, i samarbejde med ledere på lignende botilbud i andre kommuner, kigget på erfaringer og muligheder inden for det velfærdsteknologiske felt, til lige præcis målgruppen udviklingshæmmede. Viden på området fortæller, at der er særlige hensyn at tage til denne målgruppe, hvorfor det ikke er muligt at drage direkte sammenligninger med hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der bruges på ex ældreområdet.

 

I sondringen, hvilke væsentlige velfærdsteknologiske hjælpemidler der kunne være væsentlige at implementere og/eller afprøve, skal medtages at der er en skildring mellem hvad Rosenholm, som kommunalt botilbud skal tilbyde målgruppen som en integreret del af botilbuddet, og hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der går under forbrugsgoder, og dermed er noget borgeren selv skal bekoste.

 

Rosenholm ønsker at tre specifikke lejligheder udstyres med særlige løsninger. Beboerne i disse lejligheder er multihandicappede om massiv støtteberettiget. Det er en målgruppe området ikke har erfaringer med, da man tidligere har visiteret denne målgruppe til botilbud i andre kommuner.

 

Lejlighederne bør indrettes med følgende:

- toiletter med kipfunktion ( 10.000 kr pr enhed)

- styring af lys, gardiner, og døre ( 20.000 kr pr lejlighed)

- elektronisk skærm, der fortæller om borgeren har brug for bleskift i løbet af natten - en løsning koblet op med sensor i bleerne ( 15.000 kr pr enhed)

- fladskærme, med egen kanal som fortæller dagsprogram, hvem der er på arbejde m.m. (50.000 kr for kanal, som kan bruges i hele huset)

- Sensitstole m. fodskamler (sækkestole med sansestimulerende kugler) ( 8.000 kr pr enhed)

- hjælpemidler med indbygget talevejledning ( 15.000 kr i merpris en nuværende standard)

- fitnessredskaber med hjælpemotor ( 10.000 kr i merpris pr enhed)

 

Estimeret pris for at udstyre disse tre lejligheder: 284.000 kr

Vi anbefaler indkøb af el-scootere for de svært gangbesværede, så de i videst mulig omfang kan benytte sig af udenomsarealerne. Pris for 3: ca 30.000 kr

Rosenholm ønsker sig en elektrisk massage- og behandler briks til fysioterapien. Pris 15.000 kr

Indkøb af 12 Ipads. Beboergruppen i udvidelsen er under 25 år og Ipads er en måde at sikre en moderne og pædagogisk målrettet kommunikation. Pris 42.000 kr

 

Rosenholm anbefaler på det kraftigste, at der investeres i at medarbejderne uddannes indenfor velfærdsteknologiske løsninger. Vi så gerne, at det med tiden blev en del af den pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelse. For nuværende vil vi selv uddanne og holdningsbearbejde medarbejderne inden for den givne økonomiske ramme

 

Sammenlagt vil ovenstående løbe op i 371.000 kr.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at - der ud af de i anlægsbudgettet afsatte midler på 425.000 kr. anvendes 371.000 kr. til de ovennævnte konkrete velfærdsteknologiske tiltag.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at de velfærdsteknologiske løsninger for indretning af 3 lejligheder godkendes, mens det beløb der foreslås afsat til el-scootere, massage- og behandlerbriks og Ipads i stedet anvendes til indretning af en 4. lejlighed.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1662-10 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Orientering om oprettelse af §108 pladser på Møltrup Optagelseshjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Møltrup Optagelseshjem driver forsorgshjem efter servicelovens § 110 og botilbud efter § 108 (længerevarende ophold), hvor der er driftsoverenskomst med Herning Kommune, samt et privat § 107 tilbud (midlertidigt ophold). Møltrup har konstateret en ændring i funktionsniveauet hos de borgere, der opsøger Optagelseshjemmet og ønsker derfor at tilknytte pladser til længerevarende ophold ( § 108) til det private § 107 tilbud. Møltrup Optagelseshjem har 45 godkendte pladser til § 107 boformen og ønsker at anvende 10 af disse til § 108.  

Sagsfremstilling

Målgruppen
Der kan kun optages mænd over 18 år, oftest med en eller anden funktionsnedsættelse på grund af særlige sociale problemer. Funktionsnedsættelsen vil oftest give anledning til at de pågældende har behov for pleje, omsorg eller behandling og ikke kan klare sig uden støtte. 
Det, der særligt kendetegner målgruppen, er, at de pågældende er eller har været ramt af et eller flere af følgende forhold som kræver et længerevarende ophold:

 • alvorlige misbrugsproblemer (alkohol, hash, hårde stoffer m.v.),

 • adfærdsmæssige vanskeligheder kombineret med psykiske problemer,

 • manglende sociale evner, med deraf følgende behov for social træning,

 • manglende evne til egenomsorg, med deraf følgende behov for ADL træning o.l.

 • voldelig adfærd i forbindelse med problemløsning,

 • manglende evne til opbyggelse af strukturer, med deraf følgende behov for et længere ophold i et struktureret miljø,

 • andre forhold som følge af sociale eller fysiske handicap, med deraf følgende krav om hjælp.


Der ydes støtte svarende til de allerede godkendte § 107 og § 108 tilbud 
Ofte vil beboerne have haft et ophold i Møltrup’s § 110 eller § 107-boform, hvor de nødvendige kompetencer for at flytte i egen bolig er forsøgt optrænet.
 
Tilsynsenheden fører tilsyn med de allerede godkendte pladser efter § 107 og § 108 og finder, at Møltrup har de nødvendige kompetencer til at drive et privat §108- tilbud
 
Ifølge Socialministeriets tolkning af lovgivningen kræves der ikke godkendelse til at oprette og drive privat § 108 - boform (længerevarende ophold). Dette vil efter al sandsynlighed blive ændret ved den nye tilsynsreform.


Derfor vil de10 § 108 pladser allerede nu blive indskrevet i Møltrups godkendelse, således at der er de samme krav til godkendelse og tilsyn, som der er til § 107-pladser.
 
Møltrup Optagelseshjem vil herefter være godkendt til 35 §107 pladser og 10 §108 pladser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen tages til efteretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.66.08-K09-10-12 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Magtanvendelse - flyt uden samtykke

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

To borgere i Herning Kommune er flyttet til et egnet botilbud uden samtykke, jævnfør Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Det sociale Nævn har på baggrund af Indstilling fra Herning Kommune truffet afgørelse om, at betingelserne for flytning mod borgernes vilje var opfyldt.

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden blev gjort opmærksom på de to borgeres tilstand af personale og ledere fra både Ældreområdet og Handikap, Psykiatri og Misbrug. Der har været et meget intenst samarbejde både internt i kommunen og med politi, læger og sygehus om, at hjælpe de to borgere uden brug af magtanvendelser. Da indsatsen i begge tilfælde var nyttesløs blev det besluttet, at der skulle anmodes om tilladelse til flytning mod borgernes vilje.

Følgende meget strenge betingelser skulle være opfyldt:

- borgeren skal have et betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne

- det skal være absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp

- hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig

- den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger

- udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade

- det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

 

I begge tilfælde gav Det sociale Nævn ubetinget medhold i, at de skulle flyttes til et egnet botilbud.

Den ene borger ønskede, at anke afgørelsen til Ankestyrelsen. Sagen er færdig behandlet i Ankestyrelsen og her tiltrådte man Det Sociale Nævns afgørelse.

Begge borgere er flyttet og flytningerne er foregået i god ro og orden. I det ene tilfælde med deltagelse af politiet, uden at det gav anledning til uro.

Begge Botilbud ligger uden for kommunen, da der var behov for specialiserede tilbud, som Herning Kommunen ikke har.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S55-1-12 Sagsbehandler: Leif Pedersen  

Godkendelse af huslejer 2013 for de kommunale ældre- og plejeboliger.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetår 2013. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 14 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boligerne.
 
Tilsvarende har Danske Diakonhjem fremsendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.
 
De fremsendte forslag til huslejerne for 2013 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2012 og 2013. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra uændrede til +5,6 %.
 

Afdeling:
Antal boliger
Husleje 2012
Husleje 2013
Brorsonsvej 14 – 18
48
4.806
4.851
Nørregade 30
82
4.809
4.855
Rosenlund
35
5.105
5.393
Baunetoften
12
4.645
4.645
Toftebo
65
5.223
5.244
Vesterled
86
5.266
5.413
Vestergade 100
12
4.576
4.576
Søglimt
50
5.933
5.933
Østertoft
4
4.325
4.408
Skovlyset
20
6.538
6.704
Rosenholm
26
7.059
7.126
Mosaikken
18
5.932
6.006
Lindegårdsvej 146
9
5.971
5.972
Rehabiliteringscentret
30
3.457
3.519
Birketoft
41
5.738
5.891
Kildehøj
36
6.177
6.358

 
Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2011, kendte regnskabstal 2012 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 1,20 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra marts 2012 er 1,6 % fra 2012 til 2013.
 
Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til renholdelse, reguleringer vedr. vedligeholdelse og over- underskud tidligere år.
 
Udover ovennævnte boliger er om- og tilbygning til Lindegården overgået til drift pr. 1/7-2012. Huslejen opkræves jf. det godkendte skema B indtil der er nye erfaringstal eller andre forhold der vil kunne ændre huslejen. Den gennemsnitlige husleje er pt. 6.546 kr. pr. måned.
 
Herudover forventes Lind Pleje- og aktivitetscenter og nye boliger ved Rosenholm taget i brug i 2013. Her opkræves huslejen ligeledes med de godkendte beløb fra skema B – gennemsnitlig 5.656 i Lind og 6.320 på Rosenholm pr. måned.

 

Leif Pedersen deltager under sagens behandling.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø09-3-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Madservice Herning - status

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ved Social- og Sundhedsudvalgets behandling af forårsopfølgningen den 30. maj 2012 blev der efterspurgt specifikationer vedrørende Madservice Herning.

 

Nærmere beskrivelse af budgetteringsmodel og driftsform for Madservice Herning forelægges hermed.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af forårsopfølgningen efterspurgt mere specificerede opgørelser vedrørende Madservice Herning.

 

Specifikationerne, der er vedlagt sagen som bilag, skal læses i lyset af nedenstående beskrivelse af budgetteringsmodel og driftsform for Madservice Herning.

 

Madservice Herning drives som én enhed jfr. Byrådets beslutning om struktur den 27. marts 2007, hvoraf det fremgår: "at strukturen på køkkenområdet foregår indenfor rammerne af to produktionskøkkener, hvoraf det ene leverer mad til hjemmeboende pensionister, mens det andet køkken leverer mad til et antal medproduktionskøkkener på plejecentrene. Endvidere fastholdes der 2-4 køkkener på plejecentre".

 

Driftsformen som én samlet enhed afspejler sig i dag både i den måde, der arbejdes på i dagligdagen og i den måde, der budgetteres på.

 

Budgetmæssigt tager udgifter og indtægter i de forskellige køkkener udgangspunkt i samme belægningsgrad på alle plejecentre (80 %). To gange årligt korrigeres budgettet i forhold til den faktiske belægning, ligesom der korrigeres for eventuelt mersalg til møder m.v.

 

Budgettet er p.t. opbygget således, at dele af personalenormeringen (elever, personer i fleksjob m.v.) er budgetteret centralt. Herudover indgår der flere steder budgetbeløb, der vedrører andre opgaver end køkkenopgaver. (Skilles ud i takstberegningerne).  

 

I de enkelte køkkener afspejler budgettet således ikke et fuldstændigt og dermed retvisende billede af udgifter og indtægter de enkelte steder, men er derimod delmængder, som skal ses i sammenhæng med den samlede drift.  

 

Brugertaksterne for henholdsvis udbragt mad (til hjemmeboende) og fuldkost på plejecentre beregnes på grundlag af de samlede kostenheder og udgifter for alle køkkener under Madservice Herning. Hermed ses Madservice Herning også i denne sammenhæng én enhed, hvor der er ens priser, uanset hvor i kommunen en borger er bosiddende.

 

Elin Mogensen og Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning, idet regnskab 2012 og budgettet fremadrettet sikre en tydelighed, hvor konteringen viser en omkostningsægte fordeling mellem produktionssteder.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P27-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på Sundhedsaftalen 2011-2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har udarbejdet en status på, hvor langt man i kommunerne, praksis og regionen er kommet med sundhedsaftalen 2011-2014.

 

I statusrapporten følges op på de politisk udpegede målsætninger på de enkelte områder.

 

Generelt er der igangsat mange tiltag for at leve op til Sundhedsaftalens intentioner og målsætninger og det vurderes, at man er godt på vej.  

 

Udvalget forelægges hermed en orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2011-2014 består af aftaler på 9 områder.

 • indlæggelse og udskrivning (lovbestemt)

 • børn, unge og gravide

 • træningsområdet (lovbestemt)

 • behandlingsredskaber og hjælpemidler (lovbestemt)

 • sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse (lovbestemt)

 • indsats for mennesker med psykisk sygdom (lovbestemt)

 • utilsigtede hændelser (lovbestemt)

 • opgaveoverdragelse

 • økonomi og opfølgning

 

Der er kommet yderligere aftaler inden for hjerneskadeområdet, demens, palliativ indsats, traumatiserede flygtninge, familieambulatorium og elektronisk kommunikation. Der er ikke lavet status på disse.

 

Der er opstillet en række målsætninger inden for hvert område. Det vil ikke være muligt og heller ikke formålstjenligt at måle på alle indikatorerne, idet der er for flere af indikatorerne først er planlagt opfølgning i 2013. Statusrapporten er holdt primært på regionsplan - på enkelte områder er der kommenteret på kommuneniveau.

 

Statusrapportens overordnede konklusioner:

 • der er mange tiltag i gang under de forskellige områder med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

 • der er på regionalt plan sket et fald i antallet af genindlæggelser, hvilket også er gældende for Herning Kommune specifikt. Grundet en ændret registreringspraksis på Hospitalsenheden Vest skal faldet i Herning Kommune på 464 fornyede kontakter fra 2010 til 2011 dog tages med forbehold.

 • inddragelse af og information til patienter og pårørende er tilfredsstillende - dog er der et forbedringspotentiale i forhold til den skriftlige information.

 • antallet af dage, hvor færdigbehandlede patienter ligger på sygehuset, er faldende. Herning Kommune har stort set ikke færdigbehandlede patienter liggende på sygehuset.

 • der er et stort forbedringspotentiale i forhold til afregning af færdigbehandlede patienter. Der er en del fejl i afregningerne.

 • der er et godt og tæt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis på svangreområdet

 • Region Midtjylland har flere specialiserede genoptræningsplaner end landsgennemsnittet samtidig med at der er færre almindelige genoptræningsplaner i Region Midtjylland end i landsgennemsnittet. Herning Kommune ligger under gennemsnittet for Region Midtjylland for begge typer genoptræningsplaner, når der ses på antallet af planer pr. 1.000 borgere.

 • konceptet "den gode genoptræningsplan" er ved at blive implementeret i regi af klyngestyregrupperne.

 • i efteråret 2012 udsendes et inspirationskatalog med ideer med henblik på at sikre den gode udskrivelse med hjælpemidler.

 • i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse er der fortsat behov for fokus på overgange - specielt i forhold til forløbsprogrammerne.

 • på psykiatriområdet for børn og unge kan henvisninger til Børne- og ungdomspsykiatriske tilbud og/eller kommunale tilbud forbedres.

 • på hjerneskadeområdet er der et forbedringspotentiale i forhold til kommunernes ønske om at modtage den tværfaglige status så tidligt som muligt

 

Den næste statusrapport udkommer i 2. kvartal 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager statusrapporten for Sundhedsaftalen 2011-2014 til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-884-10 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Opsigelse af bassinlejeaftale (vederlagsfri fysioterapi)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Region Midtjylland om høring i forhold til opsigelse af bassinlejeaftaler i forbindelse med fysioterapeutisk holdtræning. 

 

Region Midtjyllands begrundelse for opsigelsen er, at bassinholdtræningen synes at være et supplement til behandlingen og ikke som forventet et alternativ til den individuelle træning.

Sagsfremstilling

Vederlagsfri fysioterapi, hvor behandlingen er gratis for lægehenviste patienter, kan gives som individuel behandling og som holdtræning. En variant af holdtræningen er træning i svømmebassin.

 

For at fremme holdtræning, herunder bassintræning, frem for individuel behandling af især patienter i den vederlagsfri fysioterapi, blev der i midten af 1990-erne i overenskomsterne om fysioterapi indført mulighed for, at amterne og kommunerne kan betale udgiften for praktiserende fysioterapeuter til leje af lokaler og svømmebassiner til brug for holdtræning.

 

Det daværende Ringkjøbing Amt indgik en aftale med 2 fysioterapiklinikker i henholdsvis Herning og Vildbjerg. Region Midtjylland overtog disse aftaler i forbindelse med kommunalreformen.

 

I 2008 overgik en del af den vederlagsfri fysioterapi til kommunerne og herunder også de dele, der omhandler bassintræning. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi afholdes af kommunerne, men udgifterne til tilskud til almindelig fysioterapi afholdes af regionen.

 

Som nævnt ovenfor blev ordningen med betaling af bassinlejen i sin tid indført for at fremme holdtræning i bassin frem for individuel behandling. Det ser imidlertid ikke ud til, at bassintræningen længere har denne effekt. Regionen har gennemført en analyse af aktiviteten i 2011 hos praktiserende fysioterapeuter, der har bassintræning, og hos praktiserende fysioterapeuter, der ikke har bassintræning. Resultatet af analysen er, at der kun er minimal forskel på omfanget af individuel behandling mellem de to grupper af fysioterapeuter. Bassintræningen synes altså at være en behandling, der supplerer den individuelle behandling frem for at erstatte den.

 

Hvis der ikke stilles et bassin til rådighed, kan fysioterapeuterne selv betale for bassinleje mod til gengæld at modtage et lidt højere honorar for behandlingen (aftale i den gældende overenskomst).

 

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har på et møde den 17. april 2012 besluttet at opsige ordningen snarest.

 

Forslaget om opsigelse er forinden sendt til høring i kommunerne.

 

Det indstilles, at Herning Kommune tiltræder Region Midtjyllands beslutning om, at aftalerne opsiges, og at opsigelsen sker således, at patienter og fysioterapeuter har rimelig tid til at indrette sig i forhold til de ændrede vilkår.

Økonomi

En opsigelse af bassinlejeaftalen betyder konkret, at kommunerne fremover kan forvente merudgifter til ydelseshonorar i stedet for en udgift til bassinleje, som for Herning Kommune har udgjort ca. 180.000 kr. årligt.
 
I og med de allerede foretagne tilpasninger af det foreliggende budget 2013-2016 i forbindelse med baseline-reduktionen vurderes det ikke, at en opsigelse af bassinaftalen vil give anledning til yderligere budgetændringer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder Region Midtjyllands indstilling om opsigelse af bassinlejeaftalerne,
at sagen sendes videre til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, hvorefter Region Midtjylland efterfølgende meddeles beslutningen.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.15.12-P21-2-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

§18-midler - 5% til nye tiltag for frivilligt socialt arbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 20. juni 2012 (punkt 82) bedt administrationen om at udarbejde forslag til, hvordan 5% af §18-puljen kan anvendes til nye udviklingstiltag. §18-midlerne uddeles til frivilligt socialt arbejde efter §18 i lov om Social Service og reglerne i Herning Kommunes frivillighedspolitik.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre foreslår, at de 5% af puljen til frivilligt socialt arbejde efter §18 i lov om Social Service efterfølgende bliver omtalt som "§18-innovations-puljen", og at disse midler kan søges af offentlige, private og foreninger i fællesskab. §18-innovations-puljen er en forsøgsordning i 2013.

 

§18 innovations-puljen skal bruges til nyudvikling i et tværgående samarbejde mellem mindst to parter. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, det vil sige være enten en offentlig aktør eller en forening, og yde en indsats overfor én af målgrupperne i frivillighedspolitikken, nemlig: ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge  mm).

 

Midlerne i §18-innovations-puljen forslås derfor anvendt til at:

- udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne

- skabe nye samarbejdsrelationer

- udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde

- nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik.

 

Denne pulje kan ikke anvendes til enkeltstående arrangementer.

 

Sundhed og Ældre foreslår, at de nuværende tilskudsregler som hovedregel vil være gældende for denne del af §18-midlerne. Disse regler er beskrevet i frivillighedspolitikken. Det vil eksempelvis sige, at der generelt ikke gives tilskud til løn, lokaler samt bespisning.

 

Alle ansøgninger til denne del af puljen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget vedlagt et budget for den indsats, der søges midler til.

 

Fordelingen af §18-midler for 2013 bliver derfor følgende:

- hovedpuljen på ca. 85 % (tidligere 90%)

- restpuljen på ca. 9% (tidligere 10%)

- innovationspuljen på  5 %

- administration og dialogmøde på under 1% af den samlede pulje.

 

Den samlede pulje for 2013 er i budgettet på 2.973.610 kr. med moms. Den nye pulje vil således blive på ca. 150.000 kr.

 

Sundhed og Ældre foreslår, at ansøgningerne til §18-innovations-puljen følger de normale ansøgningsfrister (det vil sige 1. november 2012 for hovedpuljen og 15. august 2013 for restpuljen). Hvis der ikke er kvalificerede ansøgere til §18-innovationspuljen, overgår midlerne til restpuljen.

 

Det skal fremgå af ansøgningen, at der søges i §18-innovations-puljen, og der skal være vedlagt et budget for indsatsen. Når indsatsen er gennemført, skal hovedansøgeren aflevere et regnskab, der viser, at bevillingen er brugt i henhold til ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at 5% af §18-puljen i 2013 benævnes "§18-innovations-puljen" og kan uddeles til ansøgere, der yder en innovativ indsats overfor mindst én af målgrupperne, der er nævnt i frivillighedspolitikken. Puljen har et tværgående sigte, og der er krav om et samarbejde mellem to aktører (offentlig, privat eller forening). Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område,

 

at indsatsen skal være innovativ og opdyrke nye samarbejdsrelationer,

 

at ansøgningsfristerne til §18-innovations-puljen følger fristerne for ansøgning til hovedpuljen og restpuljen. Alle ansøgninger til §18-innovations-puljen forelægges Social- og Sundhedsudvalget vedlagt et budget for den indsats, der søges om midler til.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S49-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Fordeling af §18-restpuljen for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge lov om Social Service, §18, uddeler Herning Kommune midler til frivilligt socialt arbejde. Herning Kommune har et budget i 2012 på 2.973.610 kr til §18-puljen.

 

Der fremlægges forslag til fordelingen af restpuljen for 2012.

Sagsfremstilling

§18-midlerne uddeles efter principperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder. Ved ansøgningsfristen den 15. august er der indkommet 36 ansøgninger. Der er søgt om i alt 441.025 kr. Ansøgningerne fremgår af bilag 1, hvor der er en kort beskrivelse af ansøgningen og baggrundsoplysninger om ansøgerne (antal brugere, frivillige og økonomiske forhold). Den samlede økonomi for puljen er 2.973.610 kr. Der blev uddelt 2.650.000 kr. i hovedpuljen. Der er således 323.610 kr. til fordeling mellem ansøgerne og til dialogmødet med foreningerne.

 

Det indstilles, at to ansøgere for afslag, da disse foreninger (Dansk Vietnamesisk Forening og Kenyas Venner) søger om yderligere midler til aktiviteter og indsatser, som de har fået midler til fra hovedpuljen.

 

I tabel 1 viser budget fordelt på målgrupper. Forslag til fordeling af restpuljen vises i den "grå" kolonne. Den samlede fordeling for 2012 (hovedpuljen og restupuljen samlet) vises i højre kolonne.

 

Tabel 1 Oversigt over fordelingen af §18-midler i 2012 - budget og fordeling på målgrupperne

[image]

 

Når restpuljen er udbetalt vil der være 21.610 kr. inkl. moms til udgifter til dialogmødet, der er planlagt til afholdelse i oktober måned.

 

Tabel 2 viser den procentvisefordeling for 2012 sammenlignet med de mål, som Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 20. juni 2012 omkring fordelingen for 2013.

 

Tabel 2. Procentvise fordeling mellem målgrupperne.

[image]

 

Det foreslåes, at §18-midlerne i restpuljen i 2012 fordeles til som indstillet i bilag 1.

 

Mie Toft deltager i mødet under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til fordeling af restpuljen af §18-midlerne i 2012

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-6-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Effektevaluering af kommunale patientuddannelser med særlig fokus på mestringsprincipper

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultaterne fra evalueringen af kommunernes patientuddannelser er offentliggjort. Patientuddannelser i kommunalt regi indeholder en afklarende samtale mellem fagperson og borger, et gruppeforløb af 10 ugers varighed for borgere med en kronisk sygdom samt to opfølgende samtaler ca. 3 og 12 mdr. efter afslutning af forløbet.

 

Herning Kommune har med etableringen af patientuddannelser i 2007 medvirket i regional forskningssammenhæng ved dels at indgå i fokusgruppeinterviews samt ved måling af borgernes tilstand før og efter et patientuddannelsesforløb. Regionen har med dataene søgt at belyse:

 • Hvem der benytter sig af patientuddannelsestilbuddet

 • Hvilken organisering patientuddannelsen skal have

 • Hvilken kompetenceprofil underviserne på patientuddannelsen skal have

 • Deltagernes oplevelse af patientuddannelsestilbuddet

 • Den sundhedspædagogiske værdi der er søgt implementeret i tilbuddet

 

I undersøgelsen sammenlignes deltagerne med en grundpopulation fra den regionale sundhedsprofil `Hvordan har du det´ som grundlæggende har samme patientprofil men ikke indgår i patientuddannelsesforløb.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 indgået i regional forskningssammenhæng med patientuddannelser der indtil 2010 har været patientuddannelse for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom. Fra 2010 og indtil nu er flere patientuddannelser etableret for borgere med Diabetes type 2, Hjerte-kar lidelser og senest kræft. En kommunal patientuddannelse er defineret som et struktureret uddannelsesforløb, der har til formål at øge borgerens livskvalitet og handlekompetence i forhold til at kunne mestre deres sygdom. Patientuddannelsen i Herning Kommune består af:

 • Afklarende samtale (samtale mellem borger og fagperson om styrker og færdigheder og afklaring om patientuddannelse relevans).

 • Uddannelsesforløb (gruppeforløb over 10 uger med aktivitet 2 timer 2 gange ugentligt. Undervisning indeholder sygdomslære, fysisk aktivitet, netværksdannelse; alt med inddragelse af en erfaren patient og sundhedspædagogisk indsats)

 • Afsluttende samtale (Afsluttende samtale med handleplan for hverdagsliv)

 • Opfølgende samtale (Samtale mellem borger og fagperson om målopnåelse)

 
Herning Kommune har med dataindsamling fra borgere fra patientuddannelser indgået i forskningssammenhæng omkring før og efter målinger af patientuddannelser. Udover analysen omkring før og efter målingen har regionen undersøgt:

 • Hvem der benytter sig af patientuddannelsestilbuddet

 • Hvilken organisering patientuddannelsen skal have

 • Hvilken kompetenceprofil underviserne skal have

 • Deltagernes oplevelse af patientuddannelsestilbuddet

 • Den sundhedspædagogiske værdi der er søgt implementeret i tilbuddet

 

Undersøgelsen med henblik på belysning af kompetenceprofilen for undervisere viser, at fagkompetencer såsom erhvervet sygeplejefaglig uddannelse eller fysioterapeutisk uddannelse samt specifikke sundhedspædagogiske kompetencer bør prioriteres. Underviseren skal have en anerkendende tilgang til mennesket og et bredt og positivt syn på sundhed. Som udgangspunkt skal undervisere være nysgerrig på mennesker og evne at være sig selv foran og sammen med andre. Underviserne skal have evnen og modet til ledelse af gruppeprocesser.

 

Med henblik på organiseringen peger undersøgelsen på, at det er sandsynligt, at der opnås fordel ved at organiserer et team af undervisere til patientuddannelsen der kan sparre med hinanden for at sikre et fagligt miljø. Det er sandsynligt at temadage, mentorordninger, supervision af nye undervisere, netværksmøder og efteruddannelse indenfor læring og mestring som sundhedspædagogisk metode er en fordel. Der peges på at det er sandsynligt at der er en fordel i at teamet organiseres omkring sundhedsfremme og forebyggelseafdelinger fremfor i genoptræningsopgaven. Der peges envidere på at det sandsynligvis er en fordel at have et decideret sundhedscenter til afholdelse af patientuddannelse da dette fremmer forankring af kompetencer.

 

Deltagerne oplever at blive bedre til at kunne lære og reflektere i løbet af uddannelsen. Uddannelsen hjælper til at fokusere på egne ressourcer og øger selvværdet. De fortæller at troen på at at de selv kan skabe forandring øges ligesom evne til selv at håndtere nye udfordringer i forbindelse med livet forbedres. Desuden peger deltagerne på at uddannelsen udvider de sociale relationer og giver mod til at indgå i andre lokale netværk.

 

Et af målene med etableringen af uddannelsen var at uddannelsen først og fremmest skulle benyttes af sårbare borgere. For at måle om en borger er sårbar eller ej er der brugt et ressurseindex.

 

61% af deltagerne var kvinder, 39% var mænd. 83% af de deltagende er udenfor arbejdsmarked hvoraf 57% er pensionister og 21% førtidspensionister. Uddannelsesniveauet er højere hos dem der tager imod tilbuddet end dem der ikke deltager. Derimod er andelen med få ressurcer målt i ressurseindex større hos deltagerne en dem der ikke deltager. Andelen der oplever ensomhed er målt til at være større hos dem der deltager end hos dem der ikke deltager, ligesom andelen der oplever at være mere belastede er større hos dem der deltager end dem der ikke deltager. I et opsummering vil dette betyde at deltagerne bortset fra uddannelsesniveau er i den rigtige målgruppe.

 

I forbindelse med oplevelsen af eget helbred svarer deltagerne generelt ved start, at de har det dårligere end dem, der ikke deltager. Dem der deltager får det bedre ved afslutningen. 3 måneder efter har de det stadig bedre end ved start. Andelen der er fysisk aktive stiger efter endt patientuddannelsesforløb lige som den også fortsat er steget efter opfølgning. Der er ingen ændring i kost, rygning eller alkohol adfærd ligesom BMI er uændret.

 

Andelen der oplever at de er blevet bedre til at mestre dagligdagen og oplever større sammenhæng i tilværelsen stiger efter endt patientuddannelse.  

 

I forbindelse med måling af den sundhedspædagogiske værdi er der søgt at undersøge en specifik sundhedspædagogisk tilgang kaldet `Læring og Mestring´. Denne tilgang kræver, at deltagerinddragelse og inddragelse af erfaren patient er omdrejningspunktet for uddannelsen. Der fokuseres således på at kigge på, hvilken værdi høj grad af gruppeproces og erfaren patient har for forløbet. Den erfarne patients erfaringer, historie, meninger, mønstre og oplevet sammenhæng i tilværelsen er noget af det undersøgelsen peger på har en betydning for effekten.

 

Det bemærkes, at der i undersøgelsen ikke er sammenlignet med andre patientuddannelser, hvor man ikke anvender `Lærings og Mestring´s konceptet og at man dermed ikke kan konkludere, at denne tilgang er bedre end en anden. Man kan dog konkludere, at der har været en målbar positiv effekt, der dog også skal ses i lyset af en stor frafaldsprocent.  

 

Herning Kommune vil fortsat at anvende `Læring og Mestringsprincipperne´ i den grad, det er muligt på patientuddannelser, men vil samtidig videreudvikle patientuddannelsesforløbet og vil løbende integrere nye forskningsbaserede retningslinier og metoder.

 

Sagen har været forelagt Forebyggelsesudvalget, som tilsluttede sig administrationens indstilling om, at Herning Kommune i patientuddannelserne arbejder videre med lærings- og mestringsprincipperne og desuden inddrager øvrige forskningsbaserede metoder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Herning Kommune i patientuddannelserne arbejder videre med lærings- og mestringsprincipperne og desuden inddrager øvrige forskningsbaserede metoder.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.