Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 11. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Bevilling af midler til ansøgere af §18 - frivilligt socialt arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven. I 2019 kan der samlet fordeles 2.933.000 kr. Der har været 76 ansøgere, der ikke er omfattet af kontaktpersonordningen. Der fremlægges forslag til fordeling af puljen.

 

Nogle af foreningerne er omfattet af kontaktpersonordningen, der blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 20. marts 2018 (punkt 24). Nu er de første møder afholdt, og der er her en kort beskrivelse af nuværende erfaringer.

 

Der bliver hvert år afholdt dialogmøde med ansøgerne til §18. I år blev mødet holdt den 24. oktober 2018. Der er en kort beskrivelse af de forslag, som foreningerne havde til et tættere samarbejde med kommunen.

 

Sagsfremstilling

Alle midlerne til frivilligt socialt arbejde, som uddeles efter §18 i Serviceloven, vil i 2019 blive fordelt i denne runde. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget (20. marts 2018) blev det besluttet, at der er én ansøgningsrunde pr. år. Der fremsendes forslag til fordeling af midlerne i 2019.

På samme møde i foråret blev der indført en kontaktpersonordning for en række foreninger. Her fremlægges de første erfaringer med ordningen.

På dialogmødet med foreningerne, der blev afholdt kort før ansøgningsfristen i år, var der forslag til forskellige typer af initiativer, der kan forbedre frivilligheden i Herning Kommune. Her fremlægges forslag til, at nogle af midlerne tilbageholdes til at kunne arbejde videre med nye tiltag.

 

Kontaktpersonordningen

Ordningen betyder, at udvalgte foreninger får tilknyttet en fast kontaktperson i chefgruppen for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Der har været afholdt de første møder med de 8 foreninger, som har en kontaktpersonordning. Møderne har i første omgang handlet om at få afstemt forventningerne omkring ordningen og se på mulighederne for nye måder at samarbejde på.

 

Nedenfor er der en nærmere beskrivelse af foreningerne, herunder deres indsats, og hvad der var i fokus i dialogen på møderne.

 

A-klubben

Foreningen er stadig påvirket af konkursen i IOGT. Drøftelserne på møderne har derfor handlet mest om, hvordan der kan findes en holdbar løsning for foreningen i fremtiden. Der er nu fundet en løsning ved, at A-klubben flytter sammen med Lænken, der også er et alkoholfrit værested, på Haraldsgade. Det indstilles, at disse to foreninger tilsammen får en ramme på 100.000 kr. i 2019.

 

Foreningen Idræt for Sundhed

FIFS er et idrætstilbud til sårbare voksne, der har vanskeligt ved at benytte andre motionstilbud. Foreningen har oplevet en øget interesse hos medlemmerne for at være aktiv. Sundhed og Ældre vil indgå i en tæt dialog omkring rekruttering af flere medlemmer og udnyttelse af ressourcerne til sundhedsfremme for målgruppen. Foreningen indstilles til at få 125.000 kr. i 2019.

 

Frivilligcenter Herning

Centret har det seneste år arbejdet med vision og mission samt udpeget konkrete indsatsområder, der skal sikre en effektiv og målrettet udnyttelse af ressourcerne i centret til styrkelse af civilsamfundet. Der er fokus på: frivilligjobformidling, foreningsservice, synlighed (af centret i hele kommunen), samarbejde med Herning Kommune og søsætning af prioriterede projekter. Indstillingen er at rammen for Frivilligcentret sættes op i 2019 og at dette så omfatter alle indsatser. Frivilligcentret har en aftale med kommunen om tilskud og det indstilles, at de samlet modtager 800.000 kr. i 2019 til drift, herunder også Frivillig Fredag og netværksaktiviteter.

 

Huset

Foreningen har aftale om tilskud. Huset har i 2017 fået flere åbningsdage og flere brugere. Lokaler er blevet sat i stand af midler fra fonde og donationer. Foreningen er inde i en god periode med stabil drift. Drøftelserne gik derfor mest på, hvordan Huset kan få nye muligheder for samarbejde med andre væresteder, eksempelvis ved event eller fælles motionsdag.

Det indstilles, at rammen for tilskud fortsat er 400.000 kr. i 2019.

 

Kirkens Korshær

I 2017 har et driftsunderskud betydet, at Kirkens Korshær har prioriteret indsatser. De sociale aktiviteter er nu samlet i Lyngbyen i Gullestup og Børnehjørnet i Herning centrum. Butikkerne rundt omkring i kommunen bidrager til driften. Drøftelserne handlede mest om fremtiden og om mulighederne for at indgå en aftale, der rækker over 2-3 år.

Indstillingen er, at foreningen i 2019 modtager 125.000 kr. til de mange forskelligartede indsatser.

 

Røde Kors - de fire selvstændige afdelinger

De har forskellige forudsætninger og indsatser.

Aulum-Haderup har genbrugsbutik. De har indsats for sårbare børn og unge, ledsagere/ besøgsvenner til ældre samt nørklere.

Herning har også genbrugsbutikker. De har besøgsvenner og demensgruppe. Desuden har de aftale med syv plejecentre om vågetjeneste - foruden privat hjem og hospital. Der er flere nørklegrupper og familienetværk. De har 70 frivillige omkring integrationsindsats over for 100 voksne og 90 børn.

Trehøje har ikke en butik og må betale for leje af lokaler til deres aktiviteter. De har besøgs- og vågetjeneste samt ledsagelse på 3 plejecentre. De har en stor gruppe af nørklere og en cafe, hvor folk kan mødes.

Aaskov har ikke butik. Deres indsats er især omkring besøgsvenner, vågetjeneste og nørklegrupper. De har forsat kontakt til en gruppe flygtninge og ønsker at starte op med cykel-projekt.

På fællesmødet blev der talt om en enklere måde for foreningerne at søge om §18. De mange forskelligartede indsatser giver udfordringer at beskrive i ansøgningerne. Indstillingen er at de fire afdelinger under Røde Kors til sammen modtager 125.000 kr. i 2019.

 

Selvhjælp Herning

I 2017 var det trivselsgrupper og nyt tiltag "Kom videre mand", der var i fokus. Selvhjælpsgrupperne fungerer godt, der kommer hele tiden nye grupper. I 2018 har lokalesituationen fyldt meget, og det gør den stadig. Selvhjælp er i lokaler tæt på Frivilligcentret, men der er ikke en lejeaftale. Drøftelserne har derfor handlet om lokalesituationen, men også mulighederne for at videreudvikle et tilbud til mænd. Selvhjælp Herning har aftale med kommunen om tilskud. Foreningen indstilles til at modtage 400.000 kr. til drift og aktiviteter.

 

SIND - Herning -Ikast/Brande

De har søgt og fået midler til Sindet Dag i 2018. Foreningen ønsker større forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse. Målet er at skabe synlighed. Søger til Sindets Dag i 2019 og til fire foredrag. Drøftelserne på mødet handlede om prioriteringer af midler til løbende aktiviteter set i forhold til markering af Sindets Dag. Det indstilles at foreningen får 100.000 kr. til aktiviteter - hvoraf nogle af midlerne bruges til Sindets Dag.

 

Erfaringerne med ordningen med kontaktpersoner er positive. Ordningen har sat fokus på det gode og konstruktive samarbejde mellem foreningerne og kommunen. I denne omgang er der ikke indgået længerevarende aftaler om tilskud, så indstillingen til disse foreninger er med i den samlede fordeling.

Samlet indstilling til foreninger under kontaktpersonordningen er 2.175.000 kr.

 

Dialog-mødet den 24. oktober 2018

På dialogmødet var der fokus på

 • Hvordan kan vi få et bedre samarbejde om indsatsen?
 • Hvad ønsker foreningerne hjælp til af kommunen?

 

Svar fra grupperne fremgår af bilag 1.

 

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med følgende punkter:

 1. Udvikling af forum for vidensdeling mellem foreninger med sammenfaldende interesser (eksempelvis patientforeninger, væresteder og indsatser for børn i udsatte boligområder).
 2. Synliggøre foreningerne - både for andre foreninger, kommunalt ansatte, frivillige og ikke mindst borgere - for at give overblik over tilbud.
 3. Rekruttering af frivillige.
 4. At overenstående tre punkter drøftes med Frivilligcenter Herning i forhold til, hvordan de kan bidrage til disse.

 

Øvrige ansøgninger til puljen i 2019

Der er kommet i alt 76 ansøgninger - ikke medregnet de 8 foreninger under kontaktpersonordningen. Der søges om i alt 2.294.290 i puljen af de 76 ansøgere.

 

Puljen for 2019 indeholder 2.933.000 kr., hvoraf 8.000 kr. afsættes til dialogmøde og lignende. Der er således 2.925.000 kr. til fordeling.

 

I bilag 2 er der er kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om foreningerne samt forslag til fordeling af midlerne.

 

Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter den enkelte forening søger midler til, hvor mange borgere i Herning Kommune, der vil få glæde af aktiviteterne samt foreningens økonomiske forhold i 2017 (formue set i forhold til indtægter og udgifter pr. år). Foreningerne skal indsende det seneste godkendte årsregnskab. Nye foreninger bliver bedt om at indsende et budget og vedtægter for foreningen.

 

I vurderingen af ansøgerne til § 18-midlerne er der taget hensyn til, om den enkelte forening er godkendt til at kunne modtage midler fra andre afdelinger i Herning Kommune. Det kan være efter folkeoplysningsloven, som hører under området for Kultur og Fritid eller som medlem af Idrætsrådet. Foreninger, der er godkendt til at kunne komme i betragtning til midler under Folkeoplysningsloven eller får mider under Idrætsrådet, er således ikke kommet i betragtning til § 18 midlerne.

 

Ansøgningerne er drøftet med Handicap og Psykiatri, Kultur og Fritid, Sundhed og Ældre samt Center for Børn og Læring. Her til kommer at andre kommuner i Midt-Vest-området er blevet kontaktet i forhold til foreninger, der dækker flere kommuner. Foreninger med lokale aktiviteter er prioriteret højere end nationale tilbud.

 

Administrationen indstiller, at midlerne i §18-puljen fordeles som angivet i bilag 2.

 

Næste ansøgning til §18 vil blive til efteråret 2019, hvor der søges om midler for 2020.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af §18-puljen for 2019.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forslag til fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i den vakante chefstilling har chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse udarbejdet forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen.

Forslaget blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2018 og blev godkendt som indstillet, dog således, at stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afventer færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

Forslaget er sendt i høring med høringsfrist den 10. december 2018 kl. 12. Høringssvarene forelægges hermed.

Sagsfremstilling

Opgaverne i det nyligt indgåede budgetforlig, den økonomiske stilling i Handicap og Psykiatri og den vakante chefstilling har gjort, at Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan ser vi det specialisrede socialområde fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.

 

Udgangspunktet har været, at mennesker er lige så forskellige som mennesker er flest. De mennesker, der i forskellige livsfaser har behov for hjælp, har derfor også brug for forskellige løsninger.

 

De fleste borgere har behov for mere generelle brede løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af normalområderne - Sundhed og Ældre og Beskæftigelse. Andre mennesker har behov for mere specifikke løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af specialområdet - Handicap og Psykiatri.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse vil derfor fortsat bestå af

 

 • Sundhed og Ældre,
 • Beskæftigelse
 • Handicap og Psykiatri

 

samt Staben.

 

Skellet mellem normalområdet og specialområdet skal have en vis fasthed og samtidig en fleksibilitet, som tager bedst mulig højde for menneskets behov og løsninger.

 

Opgaveporteføljen for Handicap og Psykiatri kan derfor fastlægges til specialiserede socialopgaver over handicappede og sindslidende.

 

Med udgangspunkt i de nuværende 4 resultatområder foreslås følgende ændringer:

 

Handicap

 

 • Bytoften flyttes til Sundhed og Ældre med henblik på opnåelse af mere entydige sammenhænge for borgerne primært i forhold til hjerneskadeområdet, genoptræning samt arbejdstilrettelæggelse mv.
  Udgangspunktet er, at det høje specialniveau skal fastholdes og udvikles.
  Den organisatoriske flytning gennemføres pr. 1. januar 2019. Der arbejdes videre mod en mulig kommunalisering af tilbudet.

 

 • Beskyttet beskæftigelse:
  Der igangsættes en afklaring af, hvilke brugere, som med et mere beskæftigelsesrettet fokus kan flyttes til Beskæftigelse. Der skal i givet fald udvikles nye løsninger på området under Beskæftigelse.

 

 • Dagsaktiviteter:
  Aktiviteterne finder oftes sted "udenfor hjemmet". Der skal nytænkes på området - herunder niveau samt fysisk lokation.

 

 • Livsfaser:
  Når borgerne i Handicap og Psykiatri bliver mere plejekrævende opstår behov for mere passende løsninger for denne livsfase. Der skal nytænkes på området og udarbejdes forslag til plejeløsninger.

 

 • Øvrige tilpasninger:
  3 mindre bofællesskaber i Sørvad og Aulum udfases over tid. Bofællesskaberne ligger i forbindelse med - eller tæt på tilbud på Sundhed og Ældres område. Ud fra beboernes livsfaser og med henblik på en mere effektiv opgavevaretagelse flyttes enhederne organisatorisk til Sundhed og Ældre. Bofællesskabet på Sørvad Plejecenter flyttes pr. 1. januar 2019 de øvrige i Aulum afventer pt.

 

Kommunikation

 

Området består udelukkende af tilbuddet "Center for Kommunikation".

 

Der er klare sammenhænge til hjælpemiddelområdet, genoptræningen samt Bytoften, hvorfor området pr. 1. januar 2019 organisatorisk flyttes til Sundhed og Ældre.

 

Psykiatrien

 

Der foreslåes ingen organisatoriske ændringer.

 

Der skal fremover arbejdes med udviklingen af et meget klarere og højere ambitionsniveau på området, herunder for sammenhænge - tværgående kommunalt og mellem socialpsykiatrien (kommunen) og behandlingspsykiatrien (regionen).

 

Herning Kommune skal "fylde mere" i den lokale, regionale og landsdækkende udvikling.

 

Misbrug - Udsatte

 

Ambitionen er at udvikle en integrering af beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

Udsatte- og misbrugsområdet flyttes pr. 1. januar 2019 til Beskæftigelse med henblik på opnåelse af bedre sammenhænge for borgerne. Beskæftigelse sætter ny fokus på den sociale dimension og skal i den forbindelse udvikle nye løsninger. Dog skal stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afvente færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

 

Øvrige

 

 • For unge 16-25 årige udvikles sammenhængende indsats på tværs af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget for de unge, som ikke er i job eller i gang med (eller har gennemført) en ungdomsuddannelse. Ændringen ligger op ad de lovgivningsmæssige ændringer som følge af indførelsen af FGU'en (forberedende grunduddannelse) medio 2019.

Mentor- og bostøtte for disse unge flyttes pr. 1. janaur 2019 fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse.

 

 • Dyre enkeltsager:
  Sagerne fylder mere og mere økonomisk. Jf. budgetforliget for 2019 skal det afklares, om der med fordel kan udvikles egne tilbud til disse sager og om der kan nytænkes på området.

 

Høringssvar fremsendes løbende og medtages på mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til ny organisering af opgaveporteføljen godkendes.

Beslutning

Høringssvarene er udsendt til udvalget forud formødet. Høringssvarene vedlægges som bilag.

 

Høringssvarene drøftet.

 

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. På mødet den 28. november 2018 har Social- og Sundhedsudvalget drøftet muligheden for at finde nye korrigerende handlinger på restudfordringen indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, med beslutning om at sende forslag til korrigerende handlinger i høring med høringsfrist 10. december 2018 kl. 12. Høringssvarene forelægges hermed.

Sagsfremstilling

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Merforbruget er steget med ca. 10 mio. kr. siden forårsopfølgningen.

 

Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. Den forventede økonomiske stilling for 2019 ser herefter således ud:

 

 

Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 28. november 2018 behandlet administrationens oplæg til mulige korrigerende handlinger indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til løsning af restudfordringen.

 

Følgende forslag blev eftermødet den 28. november 2018 sendt i høring:

 

Nr.

Titel

2019

2020

2021

2022

 

Tværgående forslag

 

 

 

 

1

Tilskud til frivilligt social arbejde

0

-800

-800

-800

I alt, tværgående forslag

0

-800

-800

-800

 

Træning og Aktivitet

 

 

 

 

2

Reduktion i nye aktiviteter på aktivitetsområdet

-100

-100

-100

-100

I alt, Træning og Aktivitet

-100

-100

-100

-100

 

Sygeplejen

 

 

 

 

3

Udskydelse af åbning af 4 nye aflastningsstuer på Rehabiliteringscentret

0

-2.114

-2.114

-2.114

I alt, Sygeplejen

0

-2.114

-2.114

-2.114

 

Hjemmeplejen

 

 

 

 

4

Nedlæggelse af klippekort i Hjemmeplejen

0

-2.000

-2.000

-2.000

I alt, Hjemmeplejen

0

-2.000

-2.000

-2.000

 

Plejecentre

 

 

 

 

5

Reduktion af klippekort på plejecentre

-486

-486

-486

-486

6

Udskydelse af byggeri af nye plejeboliger på Kildehøj (afledt drift)

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

I alt, Plejecentre

-1.986

-1.986

-1.986

-1.986

I alt - maksimale besparelser

-2.086

-7.000

-7.000

-7.000

 

Høringssvar fremsendes løbende og medtages på mødet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til udmøntning af 7 mio. kr. fra 2019 godkendes.

Beslutning

Høringssvarene er udsendt til udvalget forud formødet. Høringssvarene vedlægges som bilag.

 

Høringssvarene drøftet.

 

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Tværkommunalt udvalgsmøde 4. januar 2019.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om tværkommunalt udvalgsmøde den 4. januar 2019.

Sagsfremstilling

Der er fastlagt tværkommunalt udvalgsmøde for Viborg, Silkeborg og Herning Kommuner den 4. januar 2019 i Viborg. Dagsordenen indholder besøg på nyt plejecenter i Viborg samt drøftelse af temaerne: Rekrutteringsudfordringer, personalesammensætning samt det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Flytning af Bo- og Støttecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en status på flytningen af Bo- og Støttecenter Herning.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. oktober 2018, punkt 104, blev udvalget orienteret om, at Bo- og Støttecenter Herning, som en del af budgetforliget for 2019, skal overdrage lokalerne på Herluf Trollesvej, Herning til Ungdomscenter Knudmosen.

 

Administrationen vil på mødet give en status på lokalesituationen for Bo- og Støttecentret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Administrationen orienterede om den fremtidige løsning på lokalesituationen for Bo- og Støttecenter Herning på Lykkesvej / Enghavevej.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om verserende sag om betaling for ophold på akutpladser.