Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 11. december 2013
Mødested: Fuglsangsø Centret

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-12 Sagsbehandler: Karin Locander  

Besøg på Fuglsangsø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Mødet i Social- og Sundhedsudvalget starter med et besøg på Fuglsangsø Centret kl. 9.00.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at besøget gennemføres.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Støtte til frivilligt socialt arbejde §18-hovedpuljen for 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven. I 2014 kan der samlet fordeles 3.046.740 kr. I hovedpuljen kan der udbetales 2.620.000 kr. Der har været 96 ansøgere til hovedpuljen.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til fordeling af hovedpuljen for 2014. §18-midlerne uddeles efter principperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder. Ved ansøgningsfristen den 1. november 2013 er der indkommet 96 ansøgninger, der samlet har søgt om 3.930.661 kr.

 

I bilag 1 er der en kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om ansøgerne (antal arrangementer, antal deltagere og medlemmer, brugere og frivillige samt økonomiske forhold, herunder især formue og indtægter/udgifter).

 

Den samlede økonomi for §18 i 2014 er følgende

 

[image]

 

Forslag til fordeling af §18-innovationspuljen for 2014 fremsendes i sag nr. 124 på nærværende dagsorden. Til restpuljen er der ansøgningsfrist til august 2014.

 

Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter, som foreningen søger midler til, hvor mange personer i Herning Kommune (medlemmer og brugere), der vil få glæde af støtten samt de økonomiske forhold (formue set i forhold til indtægt og udgift pr.år), som foreningen har haft i 2012.

 

Det indstilles, at 12 foreninger får afslag ud fra en samlet vurdering af ansøgningen i forhold til tildelingskriterierne. Se feltet "Indstillet til bevilling af bilag 1.

 

Ansøgningerne og indstillingerne fordeler sig på følgende måde ved insatsområderne:

[image]

 

Den endelige opgørelse over fordelingen af midlerne for 2014 bliver fremlagt ved fordelingen af restpuljen i august 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at hovedpuljen for §18-midlerne for 2014 fordeles som beskrevet i bilag 1

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-G01-4-13 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Ansøgninger til §18-innovationspuljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler i henhold til § 18 i Lov om Social Service midler til frivilligt socialt arbejde. Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret at 5 % af midlerne afsættes i en særlig pulje, der skal udvikle det frivillige sociale arbejde. Der er afsat 150.000 kr. i 2014 til §18-innovationspuljen.

Sagsfremstilling

Formålet med §18 innovationspuljen er at skabe nyudvikling af det frivillige sociale arbejde gemmem nye samarbejdsformer. Der skal således være to parter om ansøgningen. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, det vil sige enten være en offentlig, privat eller en forening. Hovedansøgeren skal yde en indsats over for mindst én af målgrupperne i frivillighedspolitikken, nemlig  ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge mm.).

 

Midlerne i §18-innovationspuljen skal bruges til at

 • udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne

 • skabe nye samarbejdsrelationer

 • udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillig arbejde

 • nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne i frivillighedspolitikken.

 

De nuværende tilskudsregler for anvendelse af §18-midlerne i Herning Kommune gælder også ved innovationspuljen. Det vil sige, at der generelt ikke gives tilskud til løn, lokaler samt bespisning og at puljen ikke kan anvendes til enkeltstående arrangementer.

 

Der er indkommet 9 ansøgninger til puljen, hvor den ene dog afvises. I bilag 1 er der en nærmere beskrivelse af ansøgningerne.

 

Kort oversigt over ansøgningerne:

 

1. Herning Speedwayklub - AFVIST

Der er ikke en medansøger.

 

2. Herning Frivillig Center og Dansk Byggeri

Tilbud til unge ledige kontanthjælpsmodtagere om at få en mentor samt tilbud om 8 foredrag i 2014 omkring motivation og selværd, motion og netværk.

Deltagere/frivillige: 80/25

Søger 30.000 kr.

 

3. Livsstilshuset og FIFS

Projektet startede 1. august 2013 som et to-årigt projekt med fokus på livsstilsforandringer bland psykisk sårbare i Herning Kommune. Ansøgningen er dermed en forlængelse af ansøgningen i 2013. Projektet vil skabe tilgængelighed for beboere og brugere af Skovlyset til sundhedstilbud og forebyggende tilbud. De vil inddrage nye  parter i projektet som Familiehøjskolen, Apotek og en cafe.

Deltagere/frivillige: 70/20

Søger 25.000 kr.

 

4. Red Barnet og Dansk Folkehjælp

De to foreninger vil lave aktiviteter for sårbare og udsatte børnefamilier med særlig fokus på børnene. De ønsker at koble Dansk Folkehjælps kendskab til førstehjælp og forebyggelse sammen med Red Barnets kendskab til naturarrangementer. De vil lave tre weekendture ud i naturen med overnatning, leg i naturen og førstehjælp samt sund mad.

Deltagere/frivillige: 40/10

Søger 60.000 kr.

 

5. Ilskov Pensionistforening og Ilskov Borgerforening

De to foreninger vil samarbejde om at hjælpe borgerne i Ilskov med at lære den digitale verden at kende. De vil lave to ugentlige arrangementer i forsamlingshuset, hvor frivillige vil hjælpe borgerne i byen. Søger til etablering af netforbindelse (pc, tilslutning til fiberbredbånd og udgifter i 36 mdr.) i forsamlingshus.

Deltagere/frivillige: 40/15

Søger 27.908 kr.

 

6. Kirkens Korshær og Sundhedsplejen i Herning Kommune

Forebyggende indsats for unge mødre (op til 22 år) og deres børn. De vil danne to grupper, der kan mødes i Kirkens Korshærs lokaler (Børnehjørnet). Vil hjælpe de unge mødre med samvær, erfaringsudveksling, netværk, udflugter samt indkøb og praktiske opgaver. Sundhedsplejen bidrager med henvisning og faglig sparring.

Deltagere/frivillige: 16/4

Søger 25.000 kr.

 

7. Kirkens Korshær og Fællesbo Boligforening

Kursusforløb over 5 gange for borgere af anden etnisk herkomst end dansk, der lige er flyttet ind/skal flytte i egen bolig. Minihøjskolen deltager også i undervisningen. Emner som rettigheder/pliger som lejer, økonomi, rengøring/tøjvask og madlavning.

Deltagere/frivillige: 8/2

Søger 25.000 kr.(heraf 20.000 til undervisningshonorar)

 

8. Ældresagen og Fuglsangsø Center

Fuglsangsø Centret ønsker at samarbejde med Ældre Sagen om frivillige plejecentervenner til det nye plejecenter ved opstarten i juni 2014. Ældre Sagen finder 15-20 frivillige, der skal planlægge aktiviteter, herunder nye typer af aktiviteter med udgangspunkt i beliggenheden ved søen.

Deltagere/frivillige: 100/15

Søger 25.000 kr.

 

9. Gnisten og Alhuset i Kibæk

Gnisten (klub for familier berørt af psykisk sygdom) og Alhuset (kulturelt samlingssted) i Kibæk, vil gerne samarbejde omkring udflugter og fælles arrangementer.

Deltagere/frivillige: 50/10

Søger 50.000 kr.

 

Sundhed og Ældre indstiller, at følgende projekter støttes:

 

 [image]

 

Med denne fordeling er innovationspuljen for 2014 brugt.

 

Ansøgerne får besked om at indsende evaluering i starten af 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at fordelingen af innovationspuljen for 2014 sker som skitseret i sagen

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således at der til ansøger nr. 5 afsættes max 10.000 kr. Der indledes dialog med Ilskov Borgerforening og Pensionistklubben med henblik på at midlerne anvendes efter principperne for Innovationspuljen. Beløbet finansieres af den afsatte sum til restpuljen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-612-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandard for madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har revideret kvalitetsstandarden for madservice med baggrund i ønsket om forenkling og mere gennemsigtighed i ydelsen.

 

Den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice fremlægges hermed til foreløbig godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for madservice er senest godkendt i Herning Byråd i juni 2012. 

 

Udover redaktionelle ændringer er der ændringer i forhold til:

 • muligheden for at købe supplerende måltider - eksempelvis morgenmad

 • muligheden for at vælge mellem 2 forskellige portionsstørrelser

 

Forslaget indebærer ikke ændringer i serviceniveauet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkastet til ny kvalitetsstandard godkendes foreløbigt og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet
at udkastet til ny kvalitetsstandard herefter sendes til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget efter høringen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Nøgletal, Sundhed og Ældre, december 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Juulsgaard Henriksen, Lars Kjær

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.


Nøgletallene forelægges hermed til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Status på udvalgte nøgletal er:

 

 • Hjemmehjælp: antallet af borgere i privat regi er i perioden juni 2013 - november 2013 steget fra 380 til 421 borgere. Det er en stigning på 41 borgere.  

 • Hjemmesygepleje: det visiterede antal borgere til hjemmesygepleje er siden maj 2013 steget med i alt 95 borgere (svarende til en stigning på 6,5%) og det visiterede antal timer er steget med 135 timer (svarende til en stigning på 9%).

 • Boliger til ældre: Pr. 15. oktober 2013 var der 17 på venteliste til en plejebolig uden for boliggarantien og ingen på venteliste til en plejebolig inden for boliggarantien. Dette kan sammenlignes med status pr. 31. maj 2013, hvor der var 22 på venteliste til en plejebolig uden for boliggarantien og ingen på venteliste til en plejebolig inden for boliggarantien.

 • Kronikerindsats: I perioden januar – oktober 2013 har forløbskoordinatorerne gennemført 217 afklarende samtaler.

 • Madservice: Den private leverandørs andel er steget til ca. 33,2 procent i september 2013. I juni 2013 var andelen på ca. 31,2 procent.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.04-P21-2-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Sagsbehandlingsfrister 2013 - opfølgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har fulgt op på overholdelsen af sagsbehandlingsfrister for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets ressortområder. Resultatet foreligger til orientering.


Der er ikke forslag om ændringer af sagsbehandlingsfrister på Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkendte i forbindelse med opfølgning på sagsbehandlingsfrister for 2012, at fristerne for 2012 også skulle være gældende for 2013.

 

Målet med sagsbehandlingsfristerne er, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt. Måleperioden er 1. til og med 30. september, og der er målt på alle de sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden.  

 

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2013 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2013. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.

 

Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på 4 af i alt 7 måleområder. Inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende områder:

 • Hjælp, omsorg eller støtte m.v. efter Servicelovens § 85
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 41 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 9 sager, hvor overskridelsen i 4 af sagerne skyldes ventetid på sagsoplysninger fra sygehus, at borgeren udeblev fra de første planlagte samtaler m.v.

 • Hjælpemidler inkontinens efter Servicelovens § 112
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 17 % af sagerne i måleperioden.

Forklaring på de enkelte overskridelser fremgår af bilaget.

 

Målingerne giver ikke anledning til forslag om ændring i sagsbehandlingsfristerne.

Administrationen anbefaler, at sagen sendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at resultatet af opfølgningen bliver taget til efterretning

 

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at sagsbehandlingsfrister 2013 også gælder for 2014

 

at sagsbehandlingsfrister 2014 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside

 

at sagen sendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Buskørsel til Fuglsang Sø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

 

Sagsresume

Det nye pleje - og aktivitetscenter, Fuglsang Sø Centret, åbner til august 2014.

Der er udarbejdet 4 forskellige forslag til fremtidig busbetjening af centret.

 

Forvaltningen anbefaler, at busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret i en overgangsperiode skal ske via rute 150. Der indarbejdes en mindre justering af ruten, således bussen fra august 2014 kører ind ad Fuglsang Alle og vender på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at det nye plejehjem og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret åbner til august 2014, er der et ønske om, at der tilbydes brugere, besøgende og andre mulighed for, at benytte kollektiv trafik til området.

 

Det er ikke muligt at skønne, hvor mange kunder, der eventuelt vil være til en bus til Fuglsang Sø området.

 

I dag kører der en lokal rute 150 (Herning - Vildbjerg) forbi på Vesterholmvej med stoppesteder i begge sider af vejen. Ruten køres med en almindelig "rutebil" - en højgulvsbus.

 

Midttrafik er gået i gang med planlægningen af de kommende ændringer til køreplanen, der skal træde i kraft 29. juni 2014.Køreplanerne lægges ud til offentlig høring i januar 2014.


De eventuelle ændringer som Herning Kommune ønsker skal indgå i den kommende køreplan, skal derfor besluttes og meddeles Midttrafik  nu.
Efter høringen må der ikke ske væsentlige ændringer, der forringer køreplanen i forhold til det udsendte materiale.

 

Forvaltningen har udarbejdet 4 forskellige forslag til busbetjeningen af Fuglsang Sø Centret:

1.
Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej
2.
Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs.
3.
En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsans Næs.
4.
Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler.

1. Lokalrute 150 med holdeplads på Vesterholmvej

Der skal ikke ske ændringer i køreplanen, og det er udgiftsneutralt.

 

2. Lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

Alle afgange på hverdage mellem klokken ca. 9 til ca.17 vil køre ind i området. Det vil blive 8 ture i hver retning, hvor der er beregnet 3 minutter pr. tur.

Kørsel til området morgen og eftermiddag ud over de 8 foreslåede ture samt i weekender vil stadig kunne ske med rute 150 med af/påstigning på Vesterholmvej.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af buskunder fra "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og Knuthenborgvej (gangafstand til stoppestedet på Rosenholmvej) samt buskunder fra Herning midtby.

 

Ekstra omkostning for denne udvidelse vil være ca. 88.000 kr. pr. år.

 

Der er fra entreprenøren og Midttrafik foreslået at nedlægge de 2 aften afgange på rute 150, da der stort set ikke er kunder på disse. Det drejer sig om afgang fra Vildbjerg kl. 21.46 (i Herning kl. 22.16), og afgang fra Herning kl. 22.16 (i Vildbjerg kl. 22.47).

 

Besparelse ved nedlægning af aftenkørsel har Midttrafik udregnet til ca. 130.000 kr. Det vil kunne finansiere den udvidede kørsel ind i området, som derved bliver udgiftsneutral.

 

3. En omlægning af Servicebuslinje 8A Tjørring

Servicebus S8 Tjørring tilgodeser i dag Herning Midtby, sygehuset, Brorsonsvej (aktivcenter), Ydunsvej og Kongeåvej, hele Tjørring herunder også området "Gl Tjørring": Østerbyvej, Stenhøjen, Højgårdvej, Tjørring Hovedgade og det nuværende Tjørring aktivcenter samt Kollektivcentret og Bytoften.

 

Ved en omlægning af denne rute vil det koste en reduktion andre steder på ruten, svarende til den ekstra tid det tager at køre til Fuglsang Sø.

 

Omlægningen er teknisk mulig ved at køre fra den ordinære rute ved Knuthenborgvej/Vesterholmvej ud ad Vesterholmvej til Fuglsang Sø, ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs og derefter retur til Rosenholmvej, Gilmosevej til Bytoften, hvor den er tilbage på ordinær rute igen.

 

Omlægningen vil kunne benyttes af kunder fra Ydunsvej, Kongeåvej, Wedellsborgvej og Knuthenborgvej samt Rosenholmvej (gangafstand til stoppestedet på Knuthenborgvej).

 

Konsekvensen for de daglige kunder/brugere i "Gl. Tjørring" er, at de vil opleve en nedgang i antallet af daglige afgange. Bybusbetjeningen vil gå fra de nuværende 2 afgange i timen til 1 afgang i timen. Da det er servicebussen, der omlægges, vil der således ikke være bybusbetjening af en servicebus i "Gl. Tjørring". Bybusbetjeningen vil kun ske med den normale bybus, som også har en anden linjeføring.

 

Servicebussen i "Gl. Tjørring" benyttes dagligt af 10 - 12 buskunder.

 

En omlægning af S8 i Tjørring er udgiftsneutral.

 

4. Indsættelse af ny bybus, der kan servicere pleje- og aktivitetscentret og desuden køre øvrige nødvendige dubleringskørsler

Der kan indsættes en ekstra bybus og oprettes en ny bybuslinje, som kan betjene Fuglsang Sø området.

Denne buslinje kan aflaste andre linjer i Herning midtby, og kan også køre en nødvendig dubleringskørsel på linje 5B til Birk, en ekstraudgift på 180.000 kr. om året.

 

Omkostningen til indsættelse af en ekstra kontraktbus har Midttrafik udregnet til ca. 600.000 kr. og hertil kommer det antal køreplantimer, der er nødvendig. Midttrafik har skønnet kørsel mellem kl. 9 - 17 på hverdage, hvilket vil give en omkostning på ca. 800.000 kr. I alt vil en ny linje med ny kontraktbus brutto koste ca.1,4 kr.

 

En del af finansieringen kan findes ved reduktion på rute 150 (ca. 130.000) kr.), omlægning af dubleringskørsel (ca. 180.000 kr.) samt en ekstra indtægt i bussen. I alt kan nettoudgiften til en ny kontraktbus med køreplan til Fuglsang Sø Centret skønnes til ca. 900.000 kr.

 

Vælges denne model forelægges en ny sag for udvalget for at finde finansiering.

 

Kommende justering af bybusnettet

Der skal inden for de næste 2 år ske en ny planlægning af bybusnettet, grundet den nødvendige kørsel til det ny sygehus i Gødstrup. Køreplanerne skal være klar til april 2017.

 

De grundlæggende omlægninger skal skitseres og økonomiberegnes i 2014.

Den økonomiske ramme skal være politisk godkendt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2015, så den endelige køreplan kan udformes i 2016. Der kan forventes flere høringsrunder samt borgerinddragelse hertil.

 

I den kommende bybusomlægning i Herning, skal der blandt andet ses på omlægning af hele Servicebusnettet. Dette skal ske i tæt samarbejde med ældrerådet, handicaprådet og de enkelte aktivitetscentre.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at busbetjeningen af Fuglsang Sø centret, i en overgangsperiode på ca. 2 år, skal ske via en omlægning af rute 150, svarende til forslag 2.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 25. november 2013, pkt. 263:

at busbetjeningen af det kommende pleje- og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret skal, i en overgangsperiode på ca. 2 år, ske via den nuværende lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

 

at de ekstra omkostninger ved omlægning af lokalrute 150 på ca. 88.000 kr. pr. år finansieres ved at nedlægge 2 aften afgange på rute 150. Besparelsen er beregnet til ca. 130.000 kr. pr. år.Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2013, pkt. 263:

Indstillingen tiltrådt.

 

I den kommende bybusomlægning, som skal planlægges indenfor de næste 2 år, skal en servicebus til Fuglsang Sø Centret prioriteres.

 

Forvaltningen undersøger muligheden for, at der i overgangsperioden på de 2 år kan indsættes lavgulvsbus eller servicebus på rute 150. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler følgende indstilling 9. december 2013, pkt. 454:

at busbetjeningen af det kommende pleje- og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret skal, i en overgangsperiode på ca. 2 år, ske via den nuværende lokalrute 150 med kørsel ind ad Fuglsang Alle og vende på p-pladsen ved torvet på Fuglsang Næs

 

at de ekstra omkostninger ved omlægning af lokalrute 150 på ca. 88.000 kr. pr. år finansieres ved at nedlægge 2 aften afgange på rute 150. Besparelsen er beregnet til ca. 130.000 kr. pr. år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Omlægning af bybuskørsel til Koloritten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x
 x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt 

Sagsresume

Dagcenter Koloritten flytter til nye omgivelser til foråret 2014, og der er brug for en servicebus, der kører ind på Markedspladsen med stoppested tæt ved det nye center.

 

Forvaltningen anbefaler en omlægning af Servicebus S9, så den fremover kører en sløjfe ind på Markedspladsen.

Sagsfremstilling

Kolorittens nuværende beliggenhed i Nørregade betyder, at en del brugere bor i så kort afstand, at de kan gå til centeret.

 

Når Koloritten flytter fra Nørregade til Markedspladsen, er der en del svage brugere, som ikke er i stand til at bruge faciliteterne, uden der sikres en busforbindelse hertil.

 

Der foreslås følgende omlægning:

Servicebus S9 omlægges, så den kører ad Gullestrupvej i stedet for Brændgårdvej. Den kører en sløjfe via Markedspladsen med indkørsel ved pølsevognen og udkørsel til Danasvej. Herefter til sygehuset og videre på normal rute.

 

Servicebussen kører i dagtimerne alle hverdage til Koloritten på ca. minuttal 40.

Forslaget er drøftet og godkendt af Kolorittens leder og medarbejdere.

Omlægningen af S9 er driftsmæssig udgiftsneutral.

 

Brændgårdvej sløjfes for at skaffe tid i køreplanen til at køre ad Markedspladsen.

Behovet for at køre med en servicebus på Brændgårdvej er blevet mindre efter DGI er åbnet, og behovet bliver yderligere mindre, når biblioteket flytter til midtbyen.

Brændgårdvej er betjent med almindelige bybusser 3 gange i timen i dagtimerne på hverdage.

 

For at Koloritten kan serviceres med busdrift, skal Markedspladsen altid være farbar og udkørslen til Danasvej garanteres.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 25. november 2013, pkt. 262:

at udvalget godkender forslaget til omlægning af Servicebuslinje 9, så den kan servicere Koloritten fra Markedspladsen.

 

at udgiften på ca. 175.000 kr. til forbedring af kørevejen på markedspladsen finansieres af serviceområde 09, Kollektiv trafik.Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2013, pkt. 262:

Indstillingen tiltrådt.

Økonomi

Omkostningen til at forstærke kørevejen på Markedspladsen og sikre udkørslen til Danasvej beløber sig til ca. 175.000 kr., som en engangsudgift.

Forvaltningen anbefaler engangsudgiften finansieres af serviceområde 09, Kollektiv trafik.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundshedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.51.08-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab – Erhvervelse og ombygning af ejendommen Gl. Ringkøbingvej 48 - Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leif Pedersen, Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Den 11. oktober 2011 godkendte Byrådet, at Socialpsykiatrien kunne købe og ombygge beboelsesejendommen Gl. Ringkøbingvej 48. 7400 Herning.
 
Ejendommen anvendes som et supplement til tilbudsviften i socialpsykiatrien og drives sammen med Skovlyset.

Sagsfremstilling

Der fremsendes anlægsregnskab for køb og ombygning af ejendommen Gl. Ringkøbingvej 48, 7400 Herning.
 
Den købte ejendom har to etager med separat køkken og bad på hver etage. Ejendommen er blevet forbedret i nødvendigt omfang og har fået skiftet vinduer samtidig med, at køkkenet i kælderen er blevet forbedret.
 
På byrådsmødet den 11. oktober 2011, blev der bevilget 1.595.000 kr. til køb af ejendommen samt ombygning til to lejemål.
 
Ejendom er erhvervet for 1.233.800 kr. og der er anvendt 364.267 til renovering og indretning.
 
Driftsudgifter:
Den årlige driftsudgift til bostøtte og nattevagt afholdes allerede nu inden for driftsrammen til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, hvorfor der ikke er tale om yderligere merudgifter.
 
Med dette tilbud kan beboerne bo i ejendommen i en længere periode og støtten er efter §85. Støtten kan justeres løbende, lige som den bliver det i den almindelige §85 støtteindsats i egen bolig. Udgiften til støtte kan således blive endnu mindre over tid.

Økonomi

Regnskabet anlægsprojektet:

 
Regnskab
Bevilling
Forskel
011087 Køb og renovering af ejendommen Gl. Ringkøbingvej 48
1.598.067
1.595.000
3.067

 

Regnskabet viser et merforbrug på 3.067 kr. 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

 • Udvalgsformanden orienterede om brev fra Centrerådet ved Aktiv Center Sunds om pladsmangel. Udkast til svarbrev blev godkendt.

 

Sagsnr.: 29.18.00-S37-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Forsikringsforhold