Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 11. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-7-15 Sagsbehandler: Karina Malmkjær Pedersen  

Fritvalgspriser 2018 for praktisk hjælp og pleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp.

Frit-valg-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgere.

 

Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.

 

Der er beregnet timepriser til afregning med de private leverandør.

 

Ændringerne af timepriser fra 2017 til 2018 skyldes udvikling af omkostninger for den kommunale leverandør i regnskab 2016.

Timeprisen for dag weekend er steget i modsætning til timeprisen på dag hverdage. Det skyldes primært en overenskomstmæssigt ændring i løntillæg fra 2015 til 2016.

 

Tabel 1 viser priserne for de private leverandører

 

 

Økonomi

Det vurderes, at der er plads i myndighedens budget for 2018 til at finansiere takstudvikling. Det bemærkes, at dette vurderes med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valg-timepriser for 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Efterårsopfølgning 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2017. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. august 2017.

 

Opfølgningen på driftsudgifter viser et samlet forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,298 mio. kr.

En særskilt vurdering af servicedriftsudgifterne viser et merforbrug på 20,563 mio. kr., målt i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsregnskabet viser et forventet merforbrug på 0,114 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Drift:

 

Det forventede regnskab for 2017 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der er et samlet merforbrug på 11,298 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti og områder med selvforvaltning:

 

Sanktionslovgivning:

Ved vurderingen af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tages udgangspunkt i servicedriftsudgifterne. Budgettet adskiller sig fra det samlede driftsbudget, idet indtægtsområder som den centrale refusionsordning og ældreboliger ikke indgår.

Samtidig måles afvigelsen i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, som i 2017 udgør i alt 6,154 mio. kr.

 

Det forventede regnskab for servicedriftsudgifterne (SDU) udgør følgende:

 

 

Merforbruget på servicedriftsudgifterne på 20,563 mio. kr. er således 9,265 mio. kr. højere end afvigelsen på den samlede driftsramme. Det skyldes primært følgende:

 

 • Sundhed og Ældre har overført 5,322 mio. kr. fra 2016 til 2017 til projekter, herunder uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden. Forbruget af de overførte projektmidler indgår i servicedriftsudgifterne, men ikke i opgørelsen af det korrigerede budget.
 • Handicap og Psykiatri har en forventet merindtægt fra den centrale refusionsordning på 2,491 mio. kr., som ikke indgår ved beregningen af servicedriftsudgifter.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

Det forventede regnskab pr. 31. august 2017 opgjort på resultatområder udgør følgende:

 

 

Det forventes, at årets resultat vil vise et merforbrug på 13-15 mio. kr. Resultatet er præget af usikkerhed omkring til- og afgang af særligt dyre enkeltsager og af den endelige opgørelse af statsrefusioner. 

 

Handicap:

Det forventede merforbrug på 14,9 mio. kr. skyldes væsentligst en større tilgang end afgang af borgere med behov for tilbud. Særligt udviklingen i dyre enkeltsager gennem flere år præger merforbruget, jf. nedenfor. I forbindelse med budgetforliget er driftsrammen udvidet med 5,5 mio. kr. fra 2018. Det øger mulighederne for at etablere egne tilbud til kommunens borgere.

 

Misbrug/Udsatte:

På misbrug/udsatteområdet ses et merforbrug på 3,180 mio. kr. Heraf kan ca. 1 mio. kr. henføres til merforbruget på udgifter til forsorgshjem. Udgiften hertil har været faldende de seneste år. Initiativer i forlængelse af udsattestrategien har haft en effekt, men udgiftsniveauet er svært at påvirke yderligere på grund af selvhenvender-princippet.

Herudover er driften på de decentrale enheder økonomisk udfordret, både på misbrugs- og udsatteområdet. Blå kors Varmestue forventer et merforbrug i 2017 på 0,882 mio. kr. Resultatet er præget af engangsudgift i forbindelse med genetableringen af døgnåbenttilbud i februar med kort varsel. Den løbende konsekvens af døgnåbningen er skønnet til et merforbrug på 0,4 - 0,5 mio. kr. årligt. I forbindelse med budgetforliget for 2018 er afsat 0,4 mio. kr. årligt til sikring af et døgnåbent varmestuetilbud. Herudover har Varmestuen et oparbejdet underskud på 2,2 mio. kr. fra tidligere år. Det er aftalt, at gælden fastfryses i 5 år uden gældsafvikling.

 

Sindslidende
Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. kan væsentligst tilskrives omlægningen af psykiatriindsatsen i to spor - det ene spor er organisatorisk knyttet til Skovlyset og tager sig af de mere blivende borgere, mens det andet spor er organisatorisk knyttet til Skiftesporet og tager sig af borgere, der kan blive selvforsørgende.
Psykiatrien er trods mindreforbruget presset af, at regionspsykiatrien i stigende grad omlægger fra behandling via indlæggelse til ambulant behandling. Det medfører et udgiftspres svarende til det kendte pres fra "det nære sundhedsvæsen".

 

Udviklingen i Særligt dyre enkeltsager:

Specielt i forhold til de særligt dyre enkeltsager kan ændringer i forventninger til tilgang og afgang betyde store udsving i det forventede regnskab.

I forbindelse med analysen af særligt dyre enkeltsager blev det klart, at det primært er sagerne i udgiftsniveauet over 1,5 mio. kr., som er særlige i egentlig forstand, idet der er sammensat en særlig indsats for disse borgere. Sagerne, som koster omkring 1,0 mio. kr., rummes ofte i helt ”almindelige” botilbud, og svinger udgiftsmæssigt mellem de enkelte år grundet simple takstudsving. Der en stor grad af tilfældige udsving i gruppen 1,0-1,5 mio. kr.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i særligt dyre enkeltsager over 1,5 mio. kr. for perioden 2013-16 og en prognose for 2017 og 2018: 

 

 

 

Korrigerende handlinger:

Følgende handlinger igangsat for at imødekomme den forventede overskridelse af budgetrammen for Handicap og Psykiatri:

 

 • Tidligere forslag til besparelser og intentioner i Handleplan 2015 forfølges. Det forventes, at planen indeholder yderligere potentiale til udgiftsreduktioner.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med beskæftigelsesområdet. Målet er at opnå et mere beskæftigelsesrettet sigte for grupper af borgere, som i dag ligger i målgruppen for bostøtte mv. Det vurderes, at en mere koordineret opgaveløsning med beskæftigelsesområdet på længere sigt kan nedbringe de samlede udgifter.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med Sundhed og Ældre. En fælles opgaveløsning i forhold til ældre og demente handicappede forventes at kunne nedbringe de samlede udgifter.

 

 • Der er udarbejdet en masterplan for udsatteområdet med konkrete handlinger. Målet er at opnå bedre styringsmuligheder og bedre koordinering af indsatsen på tværs af de mange tilbud på området, hvilket forventes at kunne nedbringe de samlede udgifter på sigt.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre viser et mindreforbrug på 2,771 mio. kr. Heri indgår et overført mindreforbrug fra 2016 på 6,112 mio. kr. En andel på 5,322 mio. kr. af de overførte midler er øremærket til projekter, herunder værdighedsmilliarden.

 

Trods et samlet mindreforbrug er der stadig områder på ældreområdet, som har brug for særlig opmærksomhed:

 

 • Vederlagsfri fysioterapi: Her forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning, hvilket gør at området er svært styrbart for kommunerne. Gennemsnitsprisen pr. patient og antallet af patienter har været stigende de seneste år, samtidig med at antallet af ydelser pr. patient er faldende. Der ses en tilvækst i 50+ årige til vederlagsfri fysioterapi. Det kan tyde på, at der er også er en demografisk udvikling, som påvirker udgiftsniveauet. Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med fremsættelse af budgetforslag 2017 og 2018 indstillet, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi overføres fra det rammestyrede område til området uden for rammestyring. Indstillingen er stadig uafklaret.

 

 • Sundhedsudgifter: Sygehusene tilstræber en omlægning fra hospitalsindlæggelser til ambulant behandling. Det lægger pres på det kommunale serviceniveau i det nære sundhedsvæsen. Endvidere udskrives færdigbehandlede patienter hurtigere, og forventes hjemtaget til kommunale tilbud hvis de ikke kan klare sig i eget hjem. Plejehjemskapaciteten er presset i forhold til at finde plejehjemspladser til de færdigbehandlede borgere. Samtidig er den kommunale takst for færdigbehandlede patienters ophold på sygehuset steget i 2017.

 

Anlæg:

 

Det forventede regnskab for 2017 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

Ombygning af Ågården aktivitets- og Sundhedscenter blev afsluttet i foråret 2017. Det samlede anlægsregnskab, som viser en merudgift på 1,077 mio. kr. i forhold til den oprindelige anlægsbevilling, blev forelagt og godkendt på Byrådets møde i august 2017. På samme møde godkendte Byrådet et mindreforbrug på 0,121 mio. kr. vedrørende genåbning af anlægssag om udvidelse af Skovlyset.

 

Budgetomplaceringer:

 

Der er behov for følgende budgetomplaceringer / tillægsbevillinger:

 

Anlæg:

 

 • Etablering af levebomiljøer er godkendt via 2 ansøgningsrunder til Sundheds- og Ældreministeriet, og der skal aflægges særskilte regnskaber til ministeriet for de 2 puljer. Fra stednummer 018072, etablering af levebomiljøer - 1. ansøgningsrunde flyttes 1.310.000 kr. til nyt stednummer for etablering af levebomiljøer - 2. ansøgningsrunde.

 

Drift:

  

 • Budgettet til nøglesystemer er placeret på serviceområde 18, funktion 05.32.32. Udgiften afholdes på  05.32.35 Hjælpemiddelkontoen. Budgettet på 125.000 kr. omplaceres fra 2017 og årene fremover.

 

 • Som en del af DUT-reguleringen i 2016 er kommunerne tilført midler til initiativer til kronikere og til lungeindsatsen. En del af disse midler vedrører Sundhedsstyrelsens astmaprogram for børn. Midlerne vedrørende børneområdet overføres fra serviceområde 18 funktion 05.32.32 til serviceområde 16 Børn og Familie. Beløbene udgør 417.000 kr. i 2017, 564.000 kr. i 2018 og 686.000 kr. i 2019 og overslagsår.

 

 • Resten af budgettet til initiativer til kronikere og lungeindsats flyttes fra central konto på 05.32.32 til kronikerområdet 04.62.90. Beløbene udgør 666.000 kr. i 2017, 706.000 kr. i 2018 og 685.000 kr. i 2019.

 

 • Fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri til serviceområde 03 Kommunale ejendomme flyttes fra år 2017 budget for ejendommene Lyngen 3 og Brahmsvej 2-4-6. Budgetterne er i år 2017 på stednumrene 532.058 (-52.000 kr.) og stednr. 532.059 (-102.000 kr.). Fra år 2018 er stednumrene 011.011 (-53.000 kr.) og 011.012 (-104.000 kr.)

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen,

 

at

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det forventede merforbrug på  Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri,

 

at

budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober og i Byrådet den 31. oktober 2017.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker på nuværende tidspunkt ikke at foretage yderligere korrigerende handlinger men afventer udviklingen af de allerede igangsatte.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-17 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Mødekalender 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der afholdes 11 møder i Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2018.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 19. september 2017 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 19. - 23. marts 2018
 • 22. - 30. maj 2018
 • 22. - 26. oktober 2018

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Anne Marie Christensen stillede spørgsmål til budgetforholdene for Den Blå Mølle, Kibæk.

 

Administrationen orienterede om aftalesag.