Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 11. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.39.04-A00-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af ny privat leverandør af praktisk hjælp

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsenheden har indgået kontrakt med en ny leverandør af praktisk hjælp. Kontrakten træder i kraft den 1. april 2015. 

Sagsfremstilling

Visitationsenheden i Herning Kommune har indgået en samarbejdskontrakt med det private firma Tina-Ren om levering af praktisk hjælp til borgere i Herning Kommune, som er visiteret til hjælp til praktiske opgaver og som bor i den nordlige del af kommunen og i og omkring Herning by.

 

Firmaet er beliggende i Vind og er et forholdvist nyetableret firma, der kun er lidt over et år gammelt. Tina-Ren har endnu kun private rengøringskunder, men søger om godkendelse som leverandør af praktisk pleje i andre kommuner end Herning.

 

Samarbejdskontrakten træder i kraft den 1. april 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager godkendelsen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Målopfølgning 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til målopfølgninger for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område fremlægges til godkendelse. 

Sagsfremstilling

Det fremgår af regnskabsvejledningen for 2014, at opfølgning på politiske mål for 2014 skal behandles i fagudvalgene og herefter indgå i budgetmaterialet til forårsbudgetkonferencen, som afholdes den 27. og 28. april 2015. 

 

Administrationen har foretaget opfølgning på

 

 • De to målsætninger for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, som vedrører Strukturomlægning på det specialiserede socialområde og Udmøntning af fælles vision og mål på handicap og psykiatriområdet

 

 • Målsætning for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre som vedrører Det nære sundhedsvæsen

 

 • De to fælles mål for Serviceområde 13 og 18, som vedrører Velfærdsteknologi og Frivillighed.

 

Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at målopfølgningerne for 2014 jfr. bilag godkendes.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.10-P15-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Sundhedsberedskabsplan sendes i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune skal ifølge Sundhedsloven og Beredskabsloven have et beredskab for sundhedsområdet. Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes mindst en gang i hver byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen indgår også i sundhedsaftalerne med Region Midtjylland.

Den nuværende sundhedsberedskabsplan fra 2010 er blevet revideret og sendes nu efter orienteringen i udvalget i høring i Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland samt de omkringliggende nabokommuner. Sundhedsberedskabsplanen vil efterfølgende blive forelagt udvalget igen, hvorefter den vil blive forelagt byrådet sammen med den generelle beredskabsplan.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedsberedskabsplan er nu klar til revision.

 

Sundhedsberedskabsplanen sendes derfor i høring hos:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Region Midtjylland
 • Nabokommunerne (Ikast-Brande, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Viborg og Billund Kommune (i Region Syd).

 

Sagen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget igen sammen med høringssvarene.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sundhedsberedskabsplanen principgodkendes, og
at sundhedsberedskabsplanen sendes i høring.

Beslutning

Godkendes som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Endelig behandling af kortlægning af plejeboligbehovet 2015-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 18. februar 2015 principgodkendt kortlægningen af plejeboligbehovet 2015-2025 med henblik på høring i Ældrerådet.

 

Plejeboligplanen har til formål at give et kvalificeret bud på behovet for permanente og midlertidige plejeboliger i Herning Kommune frem til 2025.

 

Kortlægningen forelægges nu til endelig politisk behandling efter høringen i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser på ældreområdet, som har betydning for det fremtidige plejeboligbehov.

 

På den ene side forventes ældrebefolkningen at stige markant i de kommende år, hvilket i sig selv må forventes at medføre en stigning i plejeboligbehovet. Herudover forventes flere borgere med kroniske sygdomme og multisygdom. På den anden side er der udviklingstendenser, som går i den modsatte retning og kan mindske stigningen i plejeboligbehovet. De udviklingstendenser, som aktuelt er i fokus, er forventninger om, at plejebehovet udsættes i takt med stigende levealder, og at borgernes ønsker at blive boende længere tid i eget hjem. Borgerne forventes derfor at bo på plejecentrene i en kortere periode, end de gør i dag.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år. I analysen er der forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet, som alle viser et stigende plejeboligbehov.

 

Det anbefales i den fremtidige planlægning, at der tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra de nuværende 19,5 plejeboliger pr. 100 80+årig til 15,3 plejeboliger pr. 100 80+årig i 2025.

Med udgangspunkt i scenariet forventes det samlede plejeboligbehov at være ca. 145 boliger større i 2025 end det politisk besluttede antal plejeboliger i budget 2015-2018. Udvidelsen af plejeboligkapaciteten kan både ske ved refinansiering og genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger fra budgetlægningen 2015-2018 og ved etablering af nye plejeboliger.

 

Analysen viser endvidere, at der fremadrettet vil blive flere borgere med særlige behov inden for demensområdet. Der forventes et behov for flere skærmede boliger. Af de ca. 145 plejeboliger anslås ca. 15 at skulle målrettes brugere af skærmede boliger.

 

Udviklingstendenserne tyder på, at den fremtidige sammensætning af plejeboligkapaciteten mellem midlertidige plejeboliger og permanente plejeboliger vil skulle justeres. Der anbefales derfor øget fokus på at skabe en fleksibel plejeboligkapacitet mellem forskellige plejeboligtyper.

 

Med afsæt i plejeboligplanen anbefales, at der udarbejdes en udbygningsplan for plejeboligkapaciteten baseret på følgende principper:

 • Der planlægges tilbygning og udbygning af eksisterende plejecentre i centerbyer og omegnsbyer med det formål, at plejecentrene fremadrettet har minimum 60 pladser for derved at sikre stordriftsfordele.
 • Der planlægges et stort plejecenter i Herning omkring 2025.

 

Plejeboligplanen har været i høring i Ældrerådet. Ældrerådet er generelt positiv overfor kortlægningen og anbefaler scenarium 2.  

Ældrerådet foreslår, at følgende overvejelser indgår i den efterfølgende proces:

 1. Alt andet lige, så vil det være lettere først og fremmest at inddrage allerede lukkede boliger, derfor bør det have første prioritet.
 2. Når forvaltningen nu har påvist, at der allerede fra 2019 vil være et behov for flere pladser. Hvad er så begrundelsen for at omlægge 10 pladser på Kastaniegården i Aulum til ældreboliger.
 3. I stedet for at bygge et nyt stort plejecenter, bør man overveje at udbygge flere af de mindre plejecentre, så de bedre bliver i stand til at udnytte stordriftsfordelene.
  I planen er der peget på Kildehøj og Søglimt, men der kan sikkert peget på flere. Hvor mange, der kan blive tale om, og hvor store, de skal være, bør nærmere undersøges.
 4. Det er vigtigt for kommunes borgere, at plejecentrene er jævnt fordelt over hele kommune. Ældrerådet fraråder derfor, at der nedlægges mindre plejecentre for at gøre andre større.

 

Det samlede høringssvar er vedlagt som bilag.

 

I den kommende udbygningsplan for plejeboligkapaciteten vil Ældrerådets høringssvar komme til at indgå.

 

Med henvisning til Ældrerådets forslag 1 og 2 vil der i udbygningsplanen indgå stillingtagen til åbning af lukkede plejeboliger i budget 2015-2018, når det geografisk og økonomisk er hensigtsmæssigt i forhold til det samlede plejeboligbehov. Med henvisning til Ældrerådets forslag 3 og 4 vil udbygning af mindre plejecentre og udnyttelse af stordriftsfordele være i fokus. Udbygningsplanen for mindre plejecentre vil bero på en vurdering af det geografiske plejeboligbehov.

 

Inden for Herning Kommunes givne principper for investeringsprojekter vil plejeboligplanen komme til at indgå som element i Herning Kommunes Plan- og Budgetstrategi, hvor planlægning og budget knyttes sammen.

Plejeboligplanen vil ligeledes komme til at indgå i arbejdet med Herning Kommunes investeringsoversigt. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at plejeboligplanen 2015-2025 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om henvendelse fra Region Midtjylland vedr. vederlagsfri fysioterapi.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomisag