Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 10. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dialogmøde med Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er aftalt fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 10. december 2014 kl. 8.45 til 9.45.

Sagsfremstilling

Fællesmødet vil tage udgangspunkt i Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.

 

Ældrerådets spørgsmål er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at dialogmødet gennemføres.

Beslutning

Gennemført.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-14 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres 2 gange årligt om nøgletal for Sundhed og Ældre. Formålet er at give et overblik over området.

Sagsfremstilling

Det seneste nøgletalskatalog blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 17. juni 2014. Nærværende nøgletalskatalog er en opdatering af dette seneste nøgletalskatalog på de områder, hvor der foreligger nye tal. Dette betyder, at flere af nøgletallene er uændrede i forhold til juni-kataloget.

 

Nøgletalskataloget indeholder udvalgte nøgletal på følgende områder:

 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning.

 • Hjemmehjælp og sygepleje.

 • Sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring.

 • Træning og madservice.

 • Plejeboliger.

 

I forhold til nøgletalskataloget fra juni 2014 er udviklingen i sygeplejeydelser et særligt opmærksomhedspunkt (figur 5 og figur 8).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Status på budgetudfordringer 2015, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en status på Sundhed og Ældres budgetudfordringer 2015, når der reguleres for de vedtagne forslag fra mulighedskataloget og konsekvenser af Budgetforlig 2015. 

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældres budgetudfordringer har været behandlet på 2 møder i august, hvor Social- og Sundhedsudvalget har peget på forslag fra Sundhed og Ældres mulighedskatalog til gennemførelse.
 
Desuden har Budgetforliget 2015 haft indflydelse på størrelsen af budgetudfordringen på Serviceområde 18.
 
Udfordringen på serviceområde 18 kan herefter opgøres til følgende:

[image]

Herudover kan der for budgetårene 2016 – 2018 komme reduktioner i budgettet som følge af beslutningen om, at udvalgene skal præsentere et mulighedskatalog på budgetkonferencen i foråret 2015, svarende til reduktioner på 3 % af udgifterne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget drøfter status for budgetudfordringer 2015.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-5-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Forslag til fordeling af §18-hovedpuljen for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven. I 2015 kan der samlet fordeles 3.279.520 kr. I hovedpuljen kan der udbetales 2.760.000 kr. Der har været 111 ansøgere til hovedpuljen.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til fordeling af hovedpuljen for 2015. §18-midlerne uddeles efter principperne i Herning Kommunes frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder. Ved ansøgningsfristen den 14. november 2014 er der indkommet 111 ansøgninger, og der er samlet søgt om 4.443.800 kr.
 
I bilag 1 er der en kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om ansøgerne (antal arrangementer, antal deltagere og medlemmer, brugere og frivillige samt økonomiske forhold, herunder især formue og indtægter/udgifter).
 
Den samlede økonomi for §18 i 2015 er følgende:
[image]

 
Forslag til fordeling af §18-innovationspuljen for 2015 fremsendes i anden sag på nærværende dagsorden. Til restpuljen er der ansøgningsfrist til august 2015.
 
Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter, som foreningen søger midler til, hvor mange personer i Herning Kommune (medlemmer og brugere), der vil få glæde af støtten samt de økonomiske forhold (formue set i forhold til indtægt og udgift pr.år), som foreningen har haft i 2013. Foreninger med mangelfuldt regnskab for 2013 og foreninger der har modtaget betydelige midler fra Kultur og Fritid under kategorien "blandede foreninger" er indstillet til afslag.
 
Det indstilles, at 26 foreninger får afslag ud fra en samlet vurdering af ansøgningen i forhold til tildelingskriterierne. Se feltet "Indstillet" i bilag 1.
 
Ansøgningerne og indstillingerne fordeler sig på følgende måde ved indsatsområderne:

 

[image]


Den endelige opgørelse over fordelingen af midlerne for 2015 bliver fremlagt ved fordelingen af restpuljen i august 2015.

 

Mie Kaastrup Toft deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter sig for fordelingen af hovedpuljen for §18-midlerne for 2015.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens forslag til fordeling af § 18 midlerne.
 
De faldne bemærkninger indgår i vurderingen af ansøgningerne ved fordelingen af midler for de kommende år.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-6-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

§18-innovationspuljen 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler i henhold til § 18 i Lov om Social Service midler til frivilligt socialt arbejde. Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret, at 350.000 kr. skal reserveres til §18-innovationspulje, der skal udvikle det frivillige sociale arbejde.

Sagsfremstilling

Formålet med §18 innovationspuljen er at skabe nyudvikling af det frivillige sociale arbejde gennem nye samarbejdsformer. Kriterie for at kunne komme i betragtning er, at der skal være mindst to parter om ansøgningen. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område, det vil sige enten være en offentlig, privat eller en forening. Hovedansøgeren skal yde en indsats over for mindst én af målgrupperne i frivillighedspolitikken, nemlig  ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge mm.).
 
Midlerne i §18-innovationspuljen skal bruges til at:

 • udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne

 • skabe nye samarbejdsrelationer

 • udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillig arbejde  

 • nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne i frivillighedspolitikken.

 
De nuværende tilskudsregler for anvendelse af §18-midlerne i Herning Kommune gælder også ved innovationspuljen. Det vil sige, at der generelt ikke gives tilskud til løn, lokaler samt bespisning og at puljen ikke kan anvendes til enkeltstående arrangementer.

 

Der er i alt 350.000 kr. til fordeling i §18-innovationspuljen for 2015.
Samlet er der søgt om 332.000 kr. i puljen.

 
Der er indkommet 12 ansøgninger til puljen, hvor den ene dog afvises, da der ikke er en medansøger. I bilag 1 er der en oversigt over ansøgningerne.

Alle ansøgninger med relevante oplysninger om budget for projekterne er vedlagt i bilag 2.

 

Administrationen indstiller følgende fordeling:

 

[image]

 

Det indstilles, at der fordeles 260.000 kr. Hvis indstillingen følges, vil der være 90.000 kr. tilbage i §18-innovationspuljen for 2015. Administrationen anbefaler at disse penge overføres til en ny ansøgningsrunde, der vil blive placeret samtidig med ansøgning til restpuljen (august 2015).

 

Mie Kaastrup Toft deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter sig for fordelingen af innovationspuljen for 2015
at der kommer en ny ansøgningsrunde til innovationspuljen til august sammen med restpuljen for 2015, hvis ikke hele puljen bliver fordelt.

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens forslag til fordeling af innovationspuljen for 2015, dog således at der ikke gives tilskud til projekt nr. 8 – Vildbjerg Amatørteater og Teatergruppen MARS.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-16-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af ny privat leverandør af madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsmyndigheden har indgået kontrakt med ny leverandør af madservice i Herning Kommune. Kontrakten træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 bliver det muligt for borgere i Herning Kommune, der er visiteret til madservice, at få leveret et varmt måltid mad hver dag mellem kl. 10 og 13. Firmaet, som Herning Kommune har indgået kontrakt med, hedder TKC-Mad og er beliggende i Spøttrup.

 

TKC-mad leverer allerede madservice til borgere i eget hjem i Skive, Holstebro og Struer Kommune og er desuden hovedleverandør til plejecentrene i Skive Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager godkendelsen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-116-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Pædagogisk ledsagelse i botilbud og borgerbetaling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Den 16. januar 2014 sendte Kommunernes Landsforening (KL) brev til landets kommuner, hvori de præciserede reglerne for borgerbetaling i forbindelse med ledsagelse til diverse aktiviteter og udflugter samt opkrævning af ekstra udgifter til personalet forbundet hermed. Præciseringen går ud på, at kommunen ikke må tage betaling for at yde borgeren hjælp, heller ikke ekstra hjælp, ej heller opkræve borgeren for de ekstra udgifter, der er til personaledeltagelse i forbindelse med planlagte udflugter, ferier og lignende.

Det har været almindelig praksis i Herning Kommune, og andre kommuner, at lade borgeren betale for personalestøtte til ekstra aktiviteter/oplevelser efter borgerens ønske samt lade borgeren betale for medarbejderens billetter og forplejning med mere i forbindelse med aktiviteter og udflugter generelt.

Præciseringen fra KL får nu forældre og andre pårørende til at ansøge kommunerne om tilbagebetaling for den fejlagtige opkrævede brugerbetaling. Både for den ekstra leverede personalestøtte og den ekstra opkrævede brugerbetaling, hvor udgifterne til personalerne har været indregnet.

Sagsfremstilling

Indtil sommeren 2014 har det været praksis på flere af Herning Kommunes sociale tilbud, at borgeren har kunnet tilkøbe ekstra personaleledsagelse til aktiviteter/oplevelser efter beboerens ønske. Opkrævningen har afspejlet de faktiske udgifter og har ligget på ca. 200,- kr. pr. time. Der har været udarbejdet aftale mellem beboere/pårørende/værge og botilbuddet. En aftale, der beskrev hvor mange timer, der ønskes tilkøbt og til hvilke aktiviteter/oplevelser. Konkret har det været praksis på Bytoften og Rosenholm at sælge ekstra personaletimer.

Det har også været almindelig praksis at opkræve beboeren for den ekstra udgift, der har været, for at personalet deltog i et givent arrangement, altså ikke kun timeprisen. Det vil sige, at udgifter til billetter og personalets forplejning er blevet delt mellem de deltagende beboere/brugere og dermed lagt på deltagerprisen. Sådan har det været på både botilbud og dagtilbud, med undtagelse af Skovlyset, hvor det ikke er praksis at arrangere udflugter og ferieture for beboerne.
 
Præciseringen fra KL har tydeliggjort, at det ikke er muligt for kommuner at sælge ekstra personaletimer, fordi det konflikter med kommunalfuldmagten. Hvis borgeren har et ønske om at deltage i flere arrangementer eller tage på mere ferie, end der ligger i serviceniveaet, så skal den ekstra støtte tilkøbes hos ekstern leverandør.
Bytoften og Rosenholm sælger ikke længere ekstra personaletimer til beboerne men henviser til ekstern leverandører.
 
Præciseringen om at borgeren ikke må have udgifter forbundet med levering af den bevilligede støtte - her dagtilbud og/eller botilbud - betyder, at tilbuddets ekstra udgifter til personalets deltagelse i arrangementerne/udflugterne skal betales fra driftsbudgettet og dermed være en del af serviceniveaet.
 
Denne præcisering har betydet, at de sociale tilbud har gennemgået viften af aktiviteter og udflugter og nu kun tager på de ture, og deltager i de aktiviteter, der med rette kan siges at være en del af tilbuddets indhold; det vil sige den bevilligede støtte - det konkrete serviceniveau.


Driften (De sociale tilbud) har siden KL's præcisering afholdt de udgifter, der er forbundet med at yde den støtte, borgeren er bevilget. Det vil sige, beboeren betaler ikke for at kunne deltage i aktiviteter og udflugter, dog betaler beboeren sin egen andel i de udadrettede aktiviteter, der har en enhedspris, f.eks. billetter til Zoo, Baboon City, museer og andet.
 
Her skal tages in mente, at kommunen er forpligtet til at give borgeren et samlet tilbud, hvor der tages højde for borgerens ret til kulturelle og sociale aktiviteter. Det er et lovbestemt krav, uden specifikation, at kommunen skal sørge for, at borgeren har de samme muligheder som ikke-handicappede borgere.
 
Præciseringen fra KL betyder også, at pårørende rejser krav mod kommunerne om tilbagebetaling af de opkrævede ekstra ledsagetimer og den ekstra udgift, borgeren har haft i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, hvor udgiften til personalet har været lagt på deltagerprisen. Statsforvaltningen har i en sag fra Favrskov Kommune givet ansøger medhold. Det vil sige, at Statsforvaltningen konkluderer, at Favrskov Kommune ikke lovligt har kunnet opkræve borgeren betaling for den socialpædagogiske ledsagelse under ferieture og lignende. Statsforvaltningen siger endog, at Favrskov Kommune har pligt til at tilbagebetale de opkrævede beløb. (Se skrivelse af 2. oktober 2014 - bilag).
 
Denne afgørelse kunne tolkes, som om alle kommuner skal tilbagebetale borgerne for de tilkøbte ekstra personaletimer til aktiviteter efter borgerens eget ønske og valg. Afgørelsen i Favrskovsagen har afstedkommet, at flere kommuner gennem KL er gået sammen og har den 30. oktober 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen og til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Henvendelsen har til hensigt at give kommunerne et fælles afsæt for, hvordan en evt. tilbagebetaling kan håndteres. Kommunernes påstand er, at der er tale om en ekstra ydelse til borgeren, og derfor er der ikke tale om, at det er en bevilget støtte, borgeren har betalt for – det er reelt en ekstra ydelse, borgeren har købt og modtaget.
 
I forhold til den anden del, hvor borgeren har betalt for udgifter til medarbejdernes deltagelse i form af billetudgifter og forplejning, her postulerer kommunerne, at det er umuligt at redegøre for de faktiske ekstra udgifter, borgeren uretmæssigt er blevet pålagt. Kommunerne henviser her til, at det i samtlige kommuner har været forstået praksis, at det har været lovmedholdeligt at udregne brugerbetaling på denne måde. Kommunerne mener derfor, at præciseringen fra KL's skrivelse af 16. januar 2014 beror på en ny tolkning af lovgivningen.
 
De sociale tilbud i Herning Kommune har justeret praksis, og ingen tilbud tager betaling for ledsagelse. De lægger heller ikke udgifter til personalets deltagelse til arrangementer og udflugter på brugerbetalingen.
 
Beboerne på Herning Kommunes botilbud får stadig tilbudt kulturelle og sociale aktiviteter. Udbuddet er afstemt med budgettets muligheder og målgruppens behov og sammensætning.
 
For nuværende er ferieture af flere dages ophold ikke inkluderet i serviceniveaet i botilbuddene i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagsbehandlingen stilles i bero og afventer svar på KLs henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet
at der kvitteres for modtagelse af anmodninger om tilbagebetaling ved samtidig at redegøre for, at sagsbehandlingen afventer svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-61-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Indsigelse mod nedlæggelse af skurvogn på Danmarksgades P-plads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 24. september 2014 (sag nr. 84) at nedtage skurvogn på Danmarksgades P-plads hurtigst muligt. Efter beslutningen blev truffet, er der den 13. november 2014 kommet en indsigelse mod beslutningen med 132 underskrifter.
 
Beslutningen om at nedtage skurvognen blev taget, fordi den gennem det sidste ¾ år ikke er blevet brugt. Skurvognen blev aflåst medio juli, uden at nogen har reageret på det. Den første reaktion kom den 3. november 2014 fra en borger, som på frivillig basis har været knyttet til stedet.

Sagsfremstilling

Brugen af skurvognen har helt været styret af brugerne selv, men åbnes, rengøres og lukkes dagligt af Herning Kommunes rengøringskontor, som også varetager tilsyn og vedligeholdelse. Udgiften er på 15.000 kr. årligt, som afholdes på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
 
Det fremhæves i indsigelsen, at Social- og Sundhedsudvalget ikke er blevet korrekt informeret, herunder anføres det bl.a.

 • Byens brugere er ikke blevet kontaktet

 • Skurvognen har været låst i en lang, lang periode, og brugere er dagligt blevet mødt af en låst dør.

 • Brugerne har selv holdt skuret rent.

Rengøringskontoret, som har varetaget den daglige rengøring, åbning og lukning, oplyste i forsommeren, at skurvognen igennem lang tid ikke har været brugt. Der har ikke været aktivitet hele 2014, heller ikke i vinterkulden. Handicap og Psykiatri og rengøringskontoret aftalte den 9. juli, at skurvognen blev aflåst, hvilket ikke gav anledning til reaktioner.
 
Udsatterådet har drøftet nedtagningen i to omgange. Første gang på møde den 17. juni, hvor rådet kunne bekræfte, at der ikke længere er aktivitet i skurvognen. Udsatterådet foreslog dialog med de udsatte borgere. Med oplysningen om, at lukningen af skurvognen medio juli ikke havde givet anledning til henvendelser, frafaldt rådet ved den næste behandling den 9. september forslaget om dialogmøde med evt. brugere.
 
Spørgsmålet om lukning har også været forelagt for Blå Kors Varmestue i august. Varmestuen formoder, at der stadig er et behov for skurvognen og foreslår en evt. flytning. Hjemløseteamet har ikke kendskab eller kontakt til nogen, der bruger skurvognen. Teamet er heller ikke vidende om, at skurvognen efterlyses af de udsatte.
 
De oplysninger, der har ligget til grund for Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 24. september, er bekræftet af rengøringskontoret efter henvendelsen og avisomtale primo november.
 
Skurvognen, som er i en temmelig dårlig forfatning, er søgt afhændet til de sociale tilbud i handicap- og psykiatriområdet, men det har ikke haft interesse. Prisen er undersøgt ved det firma, som oprindeligt har bygget og opstillet vognen. De har vurderet, at tilstanden er så ringe, at den ikke kan sælges, men kun afhændes til afhentning. Der er én frivillig forening, der har været interesseret, og der er truffet aftale med Politihundeforeningen, som forventes at kunne flytte skurvognen medio december.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-12-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Evaluering af hjerneskadeprojektet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

I 2011 blev det landspolitisk besluttet at afsætte 150 millioner kr. på finansloven til styrkelse af hjerneskaderehabilitering.
I juni 2011 blev kriterier for ansøgning offentliggjort, og 31. august var der ansøgningsfrist.
 
For Herning Kommune blev der fremsendt ansøgning beløbende sig til 4.572.000 kr.
Herning Kommune fik bevilget 2.258.000 kr.
 
Projektperioden udløber med udgangen af 2014. I den forbindelse er der udarbejdet evaluering af projektet. Evaluering skal fremsendes til Ministeriet for sundhed og forebyggelse inden udgangen af marts 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ansøgte i 2011 om projektmidler til gennemførelse af projekt styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade.
 
Herning Kommune fik bevilget 2.258.000 kr., som skulle anvendes på 3 projekter, oplistet kort nedenfor:

 1. Ansættelse af hjerneskadekoordinator / forløbskoordinator

 2. Fælles kommunal kompetenceudvikling og understøttelse af specialiserede sager

 3. Implementering og anvendelse af rehabiliteringsplaner for børn og unge med erhvervet hjerneskade

Det tilhørende budgetskema er angivet nedenfor:

 

[image]

De tre projekter er gennemført som planlagt, og der er evalueret på hvert enkelt projekt.
Evalueringerne af de respektive projekter er vedlagt dagsordenen som bilag.
 
Evaluering af projekt 1: Hjerneskadekoordinator / forløbskoordinatorer udarbejdet af Center for Kommunikation, hvor hjerneskadekoordinatoren har været forankret. Evalueringen er godkendt af projektgruppen.

Der fremlægges en selvstændig sag vedr. forankring af hjerneskadekoordinatorfunktionen i Visitationen for Sundhed og Ældre, som sikrer, at der er ”en indgang for borgerne”.


Evaluering af projekt 2: Fælles kommunal kompetenceudvikling er under udarbejdelse af Sekretariatet for Rammeaftaler Midtjylland. Foreløbig er emnet drøftet på et projektgruppemøde.
 
Evaluering af projekt 3: Rehabiliteringsplaner for børn og unge er udarbejdet af Børn og Unge, Center for børn og forebyggelse, hvor projektet har været forankret.
 
I forhold til projektmidlerne forventes et lille mindreforbrug. Dette er endnu ikke endeligt opgjort, hvorfor et præcist tal ikke kan angives. Uforbrugte midler skal tilbageføres til ministeriet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evaluering af projekt styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade i Herning Kommune 2011-2014 godkendes
at uforbrugte projektmidler tilbageføres i overensstemmelse med regnskabsinstruks fra ministeriet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-12-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Forankring af hjerneskadekoordinatorfunktionen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
X
 
 
 
X
X

 

Sagsresume

Social, Sundhed og Beskæftigelse har siden 2012 afviklet projektet: ”Styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade”. Der har været mange positive erfaringer fra projektet, og projektet viser tydeligt, at der fortsat vil være behov for målrettet koordinering. Ved projektets ophør 31. december 2014 forsvinder de ekstra tilførte ressourcer, men erfaringerne fra projektet skal forankres i basisorganisationen.
 
Det er afgørende vigtigt, at borgeren allerede ved første møde med kommunen sikres tydelig information, og at der fra starten sker koordinering af det videre forløb mellem de mange forskellige aktører. Der skal være én indgang for borgeren, og den funktion foreslås placeret i Sundhed og Ældres Visitationsenhed. Hertil kommer, at der skal formaliseres et teamsamarbejde omkring borgeren i de mest komplekse sager, teams som skal sikre planlægning, koordinering og udførelse af genoptræningen.
 
Det er nødvendigt, at der knyttes ekstra ressourcer til visitationsfunktionen i Sundhed og Ældre. Der foreslås tilført 20 timer ekstra pr. uge, som finansieres inden for budgetrammen, og udgiften fordeles mellem serviceområderne under (13, 18 og 17) Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

I 2012 igangsatte Herning Kommune med et tilskud på 2.258 mio. kr. fra Indenrigs- og sundhedsministeriets ”Pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” i projekt: ”Styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade”. Projektet er tredelt:

 1. Ansættelse af hjerneskadekoordinator / forløbskoordinator for området voksne personer over 18 år med erhvervet hjerneskade. Ansættelse af koordinatoren skal bidrage til at fremme borgeres mulighed for et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet.

 2. Fælles kompetenceudvikling og understøttelse af specialiserede sager, hvor Herning Kommune søgte puljemidler i samarbejde med øvrige kommuner i Region Midtjylland.

 3. Implementering og anvendelse af rehabiliteringsplaner for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Denne sag vedrører kun den del af projektet, som handler om forankring af hjerneskadekoordinator / forløbskoordinatorfunktionen ved projektperiodens afslutning d. 31. december 2014.
 
Ved projektets opstart i april 2012 blev der ansat en hjerneskadekoordinator 37 timer pr. uge. Der har været samlet mange forskellige funktioner i hjerneskadekoordinatorstilligen: Den direkte kontakt til borgere og pårørende, koordinering af forløb mellem sektorer, koordinering mellem henvisende instanser og de kommunale tilbud, koordinering af sagsbehandling, organisatorisk udvikling, organisering af uddannelse, temadage m.v. Alle disse funktioner hører med til projektudvikling og var formålet med at styrke indsatsen i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade, men alle funktionerne kan ikke i længden rummes i en stilling.
 
Ved projektets ophør forsvinder de ekstra tilførte ressourcer. Det er derfor nødvendigt, at erfaringerne fra projektet bliver forankret i basisorganisationen. Borgerforløbene, som er fulgt i projektperioden, og antallet af arbejdsopgaver løst af hjerneskadekoordinatoren i projektperioden indikerer kraftigt, at der vedvarende er behov for at fastholde fokus og således tilpasse indsatserne, så de lever op til Sundhedsaftaler, Forløbsprogrammer, KL´s anbefalinger osv. Hjerneskadeområdet bør fortsat opkvalificeres og have en ”særlig” plads.
 
Erfaringen fra projektet viser tydeligt, at der fortsat vil være behov for målrettet koordinering, herunder:

 • Koordinering af sagsbehandlingen mellem de forskellige afdelinger, der er involveret omkring borgeren. Det drejer sig primært om Jobcenteret med beskæftigelse og sygedagpenge, Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri.

 • Koordinering af behandlingsforløbet, ved overgivelsen fra neurologisk sygehusbehandling og genoptræning til kommunal genoptræning, hvor der, afhængig af hvilken og omfanget af hjerneskaden, primært er tale om Center for Kommunikation, Genoptræningsenheden, Rehabiliteringscenteret og Bytoften.

 • Mulighed for rådgivning og vejledning af personale i de mest komplekse sager.

 • Fastholdelse af de neurofaglige kompetencer. Både de neurofaglige kompetencer, som Herning Kommunes medarbejdere har opbygget gennem mange år, og det kompetenceløft, der er opnået i kraft af projektet i den fælleskommunale kompetenceudvikling.

 • Fastholdelse en faglig team-organisering, som giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem de forskellige faglige organer/grupper/opgaver, som en god og sammenhængende hjerneskaderehabilitering fordrer.


Fremtidig organisering  

Det er afgørende vigtigt, at borgeren allerede ved første møde med kommunen sikres tydelig information, og at der fra starten sker koordinering af det videre forløb mellem de mange forskellige aktører, som kommer til at indgå i den omkring sagsbehandlingen og den kommunale genoptræning. Der skal være én indgang for borgeren og for de behandlere, terapeuter, læger m.v. som omgiver borgeren i hospitalsregi. Her førstebehandles sagen, og herfra visiteres sagen videre til de kommunale aktører, som får ansvaret for den videre koordinering, sagsbehandling og genoptræning af borgeren. Den funktion bliver placeret i Sundhed og Ældres Visitation, fordi det er her den primære indgang for øvrigt samarbejde til hospitalerne ligger, og fordi der her i forvejen er medarbejdere med kompetencer på området.
 
Visitators fremtidige rolle/opgave bliver, at:

 • Planlægge udskrivning med faglig vurdering af borgens behov samt vurdering af, om borgeren skal hjem i egen bolig eller på et midlertidigt ophold

 • Samle overblik over, hvor borgerens sag bliver aktiv i forbindelse med udskrivelsen (Beskæftigelse, genoptræning, hjælpemidler, Handicap og Psykiatri, Børn og Unge m.fl.)

 • Sikre sammenhæng i forbindelse med udskrivelsen samt sikre, at de forskellige aktører ved, hvilken rolle de har i forløbet. (Hjemmeplejen, sygeplejen, terapeuterne hjemmevejleder, talepædagog, jobcenter m.fl.)

 • Sikre at borgeren og de pårørende er informeret om forløbet, evt. udfylde borgerkort.

 • Indkalde til samarbejdsmøde med relevante myndigheder i forhold til at sikre, at borgeren får bevilget de nødvendige ydelser og samtidig sikre, at der ikke bliver dobbelt kompenseret.


Den kommunale indsats, der sættes i værk, afhænger af mange forhold; Hjerneskadens omfang, kompleksiteten, andre helbredsmæssige følgevirkninger, borgerens livssituation, alder, familieforhold, arbejdsforhold m.v. Der gives anbefalinger til den videre behandling i forbindelse med udskrivning fra behandling og genoptræning i hospitalsregi. Disse anbefalinger kan efter ovenstående faglige vurdering i langt de fleste tilfælde uden videre effektueres i kommunen. Her er forsyningsansvar, finansieringsansvar, opgaver og rollefordeling mellem de forskellige regionale og kommunale aktører tydelige. Med hjælp er det for borgeren relativt enkelt at navigere i systemet og få den rigtige hjælp. Der vil ofte være tale om afgrænsede forløb med konkrete indsatser, som kan afsluttes, når de opstillede behandlingsmål er nået.
 
Men der er i ca. 35 % af tilfældene tale om komplekse sager, hvor hjerneskaden er alvorlig og meget indgribende og med stærkt nedsat funktionsniveau til følge. Behandlingsbehovet er uklart, og der kræves inddragelse af mange forskellige faggrupper og behandlingsmetoder i den fysiske og kognitive genoptræning. Men der kræves også en bred indsats omkring botræning, efterfølgende praktisk bistand, bostøtte, hjælpemidler og i værste fald permanente botilbud. Samtidig kan der være konsekvenser i forhold til familien, børn og pårørende, hvor der er behov for en kommunal indsats. Herning Kommune råder over alle nødvendige tilbud i eget regi, men der kræves vedholdende koordinering mellem tilbuddene, hvis den ressourcekrævende indsats skal lykkedes. I den mest specialiserede indsats kan der dog også være behov for visitation til tilbud i andre kommuner.
 
Der er behov for et tværfagligt forum, hvor de ledere, sagsbehandlere, terapeuter, bostøttemedarbejdere m.v., som indgår omkring tilrettelægning og behandling og rehabilitering af den enkelte borger, har mulighed for sparing, og hvor koordinering kan finde sted i samarbejde mellem faggrupperne.
 
Der etableres to former for teamsamarbejde, som skal sikre koordinering omkring borgeren i de mest komplekse sager.

 • Et permanent neurovisitationsteam, som har til formål at sikre planlægning af et tværgående og sammenhængende forløb for hjerneskaderamte borgere i Herning Kommune – på tværs af fag og afdelinger. Her er det muligt at drøfte det generelle samarbejde, sagsstyring, visitation til rette tilbud og ydelsessammensætning.

 • Et tværgående aktørteam, som sammensættes ad-hoc af de aktører, der indgår i udførelsen af behandlingsforløb omkring borgeren. Teamet har til formål at sikre, at den hjerneskaderamte borger får et målrettet og tværfagligt rehabiliteringsforløb, som er koordineret, således at borger og pårørende oplever sammenhæng i indsats.

Endelig etableres der et neurofagligt forum. Der behandles ikke enkeltsager i dette forum, men gruppen har til formål at styrke udviklingen af den neurofaglige viden og kvalificere de kommunale tilbud til at varetage avanceret rehabilitering. Gruppen sammensættes af ”specialister” – særlige videnspersoner med tilknytning til Hjerneskaderådgivningen, Bytoften, Genoptræningsenheden, Taleafdelingen mv.
 
Sekretariatsopgaven omkring neurovisitationsteamet, de tværgående aktørteam og det neurofaglige forum knyttes til visitationsfunktionen i Sundhed og Ældre.
 
Det er nødvendigt, at der knyttes ekstra ressourcer til visitationsfunktionen i Sundhed og Ældre for at kunne varetage opgaven. Der tilføres 20 timer pr. uge, som finansieres inden for budgetrammen for driftsbudgetterne efter nedenstående fordeling:

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller overfor Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget,

at Hjerneskadekoordinatorfunktionen fra 1. januar 2015 forankres i tilknytning til Visitationen i Sundhed og Ældre, idet der indenfor budgetrammen tilføres 20 timer ekstra pr. uge, hvor udgiften fordeles som anbefalet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-118-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Socialpædagogisk Center - nyt navn og ny adresse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Bostøtten til senhjerneskadede, autister og udviklingshæmmede er flyttet til nye lokaler pr. 1. oktober 2014. De har nu adresse på Herluf Trollesvej 1b, 7400 Herning.
I lokalerne var det også muligt at etablere en café, som skal videreføre det, som Solsikken - et samværs- og aktivitetstilbud - tidligere har stået for.
Ved at flytte Caféen/Solsikken fra Søndergade 16 var det muligt at overdrage lejemålet der til Socialpsykiatrisk Center, der gennem mange år har haft pladsproblemer.
 
De nye lokaler og den ”nye” Café har brug for at markere, at der er tale om et nyt samlet tilbud, der henvender sig til en bredere målgruppe end det, Solsikken har været kendt for. Der er brug for at signalere, at Herluf Trollesvej 1b nu er et sted, hvor borgeren møder op blandt andet for at få en del af den støtte, de har brug for og for at mødes med andre til sociale arrangementer. Det er også muligt at købe et måltid hjemmelavet mad.

Ledelsen og medarbejderne ønsker, at den nye lokation fremover skal hedde ”Socialpædagogisk Center”. Og caféen skal hedde ”Caféen”.

Sagsfremstilling

Efter indstilling fra Handicap og Psykiatri blev der i 2010 truffet politisk beslutning om at sammenlægge bostøttemedarbejderne fra områderne senhjerneskadede og autisme med korpset af hjemmevejledere for udviklingshæmmede. Man splittede dermed hjemmevejlederne på området udviklingshæmmede op, så nogle udelukkende arbejdede i bofællesskaberne og andre som bostøtter i borgerens eget hjem. Dette som en del af en større besparelsesplan.
 
Det nye samlede korps af bostøtter fik base i lokaler på Sabroesvej. Lokaler, der i første omgang var planlagt til at være en del af et byggeri med bofællesskaber på 2. og 3. sal og dermed ikke bygget til at rumme 16 bostøttemedarbejdere.


Initieret af besparelsesprocessen her i 2014 blev det nødvendigt for Handicap og Psykiatri at arbejde med en større rokadeplan, der indbefattede at lukke tilbud, flytte tilbud, oprette nye tilbud. Dermed blev det muligt at samle bostøttemedarbejderne i egnede lokaler, der samtidigt kunne rumme en café. De overtog de lokaler, som det lukkede Daghjemmet Virkelyst var i.
Dermed kunne Søndergade 16, hvor Café Solsikken har haft til huse gennem mange år, overgå til Socialpsykiatrien, der i længere tid også har manglet plads. De er i forvejen på adressen Søndergade 16.
 
Det nye Socialpædagogiske Center rummer gruppetilbud til borgere, der er bevilget bostøtte.
Der er en café, hvor der kan købes mad, og som er arbejdssted for flere med tilknytning til målgruppen. Der er ”Åben Rådgivning” til den del af målgruppen, der ikke får en bevilling på bostøtte, men som kan have brug for at få læst sin post eller lagt et budget.
Stedet er rammen for sociale aktiviteter/arrangementer, der skal understøtte de borgere, der bor i egen lejlighed, så de klarer dagligdagen med mindst muligt indgribende støtte og samtidigt få nogle energigivende og opløftende oplevelser sammen med ligestillede.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at navneskiftet til ”Socialpædagogisk Center” imødekommes, og den nye café kan hedde ”Caféen”.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om processen for budget 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I denne sag gennemgås proces- og tidsplan for arbejdet med budget 2016. 


Budgetproceduren er denne gang præget af beslutningen fra budgetforliget 2015 om, at de politiske udvalg på budgetkonferencen i foråret 2015 skal præsentere et katalog med muligheder for at reducere udgifterne fra 2016 og frem med 3 %.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Direktionens forslag til procedure for budget 2016 på et møde den 3. november.


Nogle af de kendte processer og handlinger i budgetlægningen er tilpasset opgaven omkring mulighedskataloget, hvilket betyder at budgetproceduren for 2016 i sit indhold bliver anderledes end den sædvanlige budgetprocedure.   Der opereres med en 1. og 2. udarbejdelsesfase og 1. og 2. beslutningsfase, jvf. nedenfor. Dette sker blandt andet med henblik på at sikre opnåelse af den nødvendige økonomiske effekt af nye tiltag i 2016, hvilket kræver tid til implementering. 
 
Budgetarbejdets forskellige faser:


Forberedelsesfasen:
Denne fase er skudt i gang den 3. november i forbindelse med godkendelsen af budgetproceduren. Den enkelte forvaltning skal udarbejde en procesplan for tilvejebringelsen af mulighedskataloget, som skal forelægges fagudvalget til efterretning.

 

For Social- og Sundhedsudvalget vil mulighedskataloget kun omfatte forslag på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, da Handicap og Psykiatri er friholdt for opgaven.

 

Procesplanen for Sundhed og Ældres mulighedskatalog er vedhæftet som bilag.
 
1. udarbejdelsesfase:
Omdrejningspunktet i første udarbejdelsesfase er mulighedskataloget.
På fagudvalgsmødet i januar 2015 vil administrationen præsentere første oplæg til temaer og forslag til mulighedskataloget. Arbejdet vil tage udgangspunkt i perspektivnotaterne, som skal beskrive den udviklingsretning, som mulighedskataloget skal ses i lyset af. Endeligt mulighedskatalog og perspektivnotat skal behandles på et efterfølgende fagudvalgsmøde.
Fagudvalget afleverer senest den 26. marts de forslag, som skal indgå i kommunens samlede mulighedskatalog.
Det samlede katalog præsenteres på byrådets budgetkonference den 27. og 28. april 2015.
 
1. beslutningsfase
I denne fase skal der foretages høring af mulighedskataloget. Høringen foregår i perioden 27. marts – 17. april 2015. Byrådet behandler mulighedskataloget første gang den 28. april 2015 og anden gang den 26. maj 2015.
 
2. udarbejdelsesfase
Her udarbejdes det samlede forslag til udmøntning af budgetrammerne.
Budgetbemærkninger og mål for 2016 behandles på et fagudvalgsmøde i juni.
 
2. beslutningsfase
Denne fase indeholder de sædvanlige afsluttende politiske forhandlinger, herunder 1. og 2. behandling af budgettet. Høring af budgetforslaget foregår i perioden 9. – 18. september 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om sociale indeks.

 

Sagsnr.: 27.35.08-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Intern undersøgelse af anlægssag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-33-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Konkurrenceudsættelse