Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 10. marts 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Generationernes Hus - Kickoff

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforliget for 2020 indeholder en aftale om opførelse af et "Generationernes Hus" i Herning By. Hermed fremlægges forslag til proces for afdækning af, hvordan byggeriet kan tænkes udmøntet i en Herning-kontekst.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over plejeboligerne kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger og ældreboliger.

 

Projektet skal udvikles af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Med henblik på at afdække, hvad Herning By opnår ved et "Generationernes Hus", er der planlagt en proces hen over foråret og sommeren 2020. Det er også planlagt, at Social- og Sundhedsudvalget besøger Aarhus Kommunes bud på et ”Generationernes Hus” i forbindelse med udvalgsmødet den 1. april 2020.

 

Processen er tilrettelagt som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen høres.

 

Målet med processen er indledningsvist at udarbejde en vision for Herning Kommunes bud på et "Generationernes Hus" - uden at drøfte konkrete udformninger og beliggenhed. Visionen skal efterfølgende skabe retningen for det konkrete projekt vedrørende byggeriet og det liv, som skal leves af de mennesker, som ønsker at være en del af et større fællesskab i Generationernes Hus - med de forpligtelser og gevinster der er knyttet hertil.

 

Målet med processen er også at afdække, hvilket byggeri Herning Kommune ønsker sig og hvilken forskel det skal gøre - dels for dets beboere men også for byen og kommunen som helhed. Byggeriet kan tænkes som en løftestang for byudvikling og fællesskab på tværs af generationer. 

 

Processen indledes på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. marts 2020 med et oplæg af fremtidsforsker Marianne Levinsen, som vil give et bud på fremtidens bosætning, fællesskab og byudvikling.

 

Herefter vil der blive gennemført en proces, hvor Social- og Sundhedsudvalgets tanker om og forventninger til byggeriet udfoldes.

 

På mødet vil udkast til procesplan, for udviklingen af konceptet for "Generationernes Hus", frem mod august 2020, desuden kort blive præsenteret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til procesplan.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2019 og overførsler 2019-20 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2019 forelægges regnskab 2019 samt overførselsønsker 2019 til 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 med overordnede regnskabsbemærkninger og ønsker om overførsler (drift og anlæg) fra 2019 til 2020 fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2019 og overførselssagen 2019-20, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2020 og i Byrådet den 31. marts 2020.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 24,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Beløbet fordeler sig således:

 

 

I resultatet indgår et overført merforbrug fra 2018 på 4,693 mio. kr. Endvidere indgår et merforbrug fra 2016 på 2,222 mio. kr. vedrørende Blå Kors Varmestue (indefrosset til 2022). Ses der bort fra disse overførsler udgør merforbruget 17,317 mio. kr.

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2019 forhøjet med netto 14,118 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

 

 • tilførsel af budgetmidler fra serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 7,0 mio. kr.
 • rammeløft, finansieret via de generelle reserver: 10,0 mio. kr.
 • korrektion af budgetramme i forbindelse med organisationstilpasningerne (statsrefusion på Blå Kors Varmestue): - 4,1 mio. kr.
 • differentieret lønfremskrivning: 0,5 mio. kr.

 

Omplaceringerne vedrører primært de gennemførte organisationstilpasninger i SSB. Den nye organisering medførte en bevillingsmæssig omplacering fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri på 85,1 mio. kr. til henholdsvis Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, 45,0 mio. kr. og Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse, 40,1 mio. kr.

 

Resultatet for de enkelte resultatområder i Handicap og Psykiatri udgør følgende:

 

 

Handicap og Psykiatri har de seneste år været udfordret af øget tilgang til området og særligt af flere dyre enkeltsager. I 2019 har mængden af borgere og deres støttebehov medført et merforbrug i forhold til den afsatte budgetramme på 12,5 mio. kr. til køb af pladser fordelt med 8,7 mio. kr. på Handicap og 3,8 mio. kr. på Psykiatri. Merudgifterne ligger primært på længerevarende botilbud og midlertidige botilbud, men der har også være merforbrug på bostøtte og aktivitets- og samværstilbud. Handicap og Psykiatri har iværksat en udviklingsplan, som gennem ændret mindset og 4 konkrete udviklingsspor skal sikre ny retning og budgetoverholdelse.

 

Herudover har området i 2019 haft ekstraordinære udgifter til områder med objektiv finansiering på 4,5 mio. kr. Områder med objektiv finansiering er Kofoedsminde, som er et regionalt drevet tilbud for udviklingshæmmede, samt de særlige psykiatriske pladser på sygehusene. Udfordringen med merudgifter til objektitiv finansierede områder er ikke unik for Herning Kommune. Alle kommuner har fået ekstraudgifter, og KL er i gang med at analysere området. Udfordringen er dermed varig og uløst i 2020 budgettet.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 6,281 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Beløbet fordeler sig således:

 

 

I resultatet indgår et overført mindreforbrug fra 2018 på 1,656 mio. kr.

 

Som det fremgår, er budgetrammen for 2019 forhøjet med netto 1,448 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

 

 • overførsel af budgetmidler til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri: -7,0 mio. kr.
 • regulering af ældreboligbudgetter: 1,6 mio. kr.
 • differentieret lønfremskrivning vedr. sygeplejepersonale mv.: 5,4 mio. kr.
 • flekslønstilskud mv.: 1,1 mio. kr.

 

Omplaceringerne på 45,0 mio. kr. vedrører de gennemførte organisationstilpasninger i SSB. Den nye organisering medførte en bevillingsmæssig omplacering fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

det rammestyrede område er et samlet merforbrug på 9,838 mio. kr. Resultatet er blandt andet belastet af en uudmøntet besparelse på 4,9 mio. kr. I december 2018 blev vedtaget en række spareforslag på Sundhed og Ældres område til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Den skønnede effekt af forslagene udgjorde 2,1 mio. kr. i 2019. Forslagenes helårseffekt på 7 mio. kr. er imidlertid tilført Serviceområde 13 via en budgetomplacering allerede fra 2019.

 

Herudover er resultatet præget af de kendte udfordringer på hjælpemiddelområdet, hvor merforbruget udgør 3,197 mio. kr. og på vederlagsfri fysioterapi, hvor merforbruget udgør 3,050 mio. kr.

 

Selvforvaltning har et merforbrug på 1,253 mio. kr. Heri indgår 2,300 mio. kr., som er brugermidler til kommunens Aktivitetscentre for aktivitetsåret 2019 / 2020 og som skal anvendes til aktiviteter i 2020.

 

Sygeplejen har et merforbrug på 5,818 mio. kr. Der er udarbejdet en balanceplan for Sygeplejen, som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. januar. Det skønnes, at balanceplanen har en årlig besparelseseffekt på 5 mio. kr.

 

Endvidere har kommunens 3 plejecentre under Danske Diakonhjem et samlet merforbrug på 2,171 mio. kr. Sundhed og Ældre har truffet aftale med diakonhjemmene om, at merforbruget overføres og afvikles over de næste 2 år.

 

 

Overførsler fra 2018-2019 - drift:

 

For Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre udgør det samlede overførselsønske fra 2018 til 2019 et merforbrug på 25,991 mio. kr. Herudover ønskes det indefrosne merforbrug fra 2016 på 2,222 mio. kr. vedrørende Blå Kors Varmestue overført til 2022.

 

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler og projekter er som udgangspunkt saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne. For rammestyring (centrale konti) er hovedprincippet, at et merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug, mens der ikke sker overførsel ved mindreforbrug. Områder uden for rammestyring overføres jf. styringsprincipperne ikke.

 

Ønsket om overførsel for Social- og Sundhedsudvalgets områder tager udgangspunkt i styringsprincipperne. Dog er der følgende bemærkninger til ønskerne på det rammestyrede område:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Handicap- og Psykiatriområdet, som blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. januar 2020. Udviklingsplanen er blandt andet udarbejdet med henblik på håndtering af det tilbagevendende merforbrug på området. Den skønnede effekt af udviklingsplanen er en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i 2020, stigende til 15 mio. kr. i 2024. Udviklingsplanens effekt vil ikke være tilstrækkelig til at skabe balance på Handicap- og Psykiatriområdet hvis den centrale ramme skal starte op med en overførsel af merforbrug på netto 23,232 mio. kr.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Merforbruget på vederlagsfri fysioterapi udgør 3,050 mio. kr. i 2019. Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud efter Sundhedsloven, som bevilges efter lægehenvisning. Siden 2015 er konstateret et merforbrug på området på grund af stigende priser og et stigende antal patienter. Området er i dag omfattet af det rammestyrede område i Sundhed og Ældres budget. Det betyder, at et merforbrug bliver overført og reducerer budgettet for det efterfølgende år, jf. Herning Kommunes styringsvedtægter. Da udgiften bevilges efter lægehenvisning, er udgiftsniveauet ikke styrbart for Sundhed og Ældre. Dog er der med de nye overenskomster for fysioterapi i praksissektoren, der trådte i kraft 1. januar 2019, indført en fast økonomisk ramme, som de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi på landsplan skal holdes indenfor. Den faste ramme betyder, at udgiften ikke kommer til at overstige det nuværende niveau, som er ca. 3 mio. kr. over det fastsatte budget for området.

 

Bemærkninger til regnskabsresultat og overførsler - anlæg:

  

Samlet set udviser regnskabsresultatet for anlæg 2019 et mindreforbrug på 18,656 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

 

Et mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter på i alt 18,655 mio. kr. søges overført til næste år.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

 • Bethaniagade 26-30: Mindreforbruget på 6.000 kr. vedrører købet af ejendommene fra Blå Kors i 2018, med henblik på etablering af aktivitets- og bomuligheder (skæve boliger). Byggeriet forventes påbegyndt i 2020. Mindreforbruget søges overført hertil.

 

 • Tilbygning Rosenholm: Byrådet har i forbindelse med budget 2019-22 afsat midler til udvidelse af Rosenholm. Mindreforbruget i 2019 på 16,863 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af projektet i 2020.

 

 • Caféfunktion for Bo- og Støttecenter Herning: Byrådet har den 17. september 2019 bevilget anlægsmidler til ombygning af Tre Birke med henblik på at etablere en cafefunktion for Bo- og Støttecenter Herning. Ombygningen er påbegyndt ultimo 2019. Anlægsbudgettet på 1,2 mio. kr. søges overført til 2020.  

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

 • Vesterled - Byggeskadefonden: Anlægsregnskabet blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. oktober 2019.

 

 • Rehabiliteringscentret: Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Rehabiliteringcentret på Brændgårdvej. Byggeriet er afsluttet i 2019. Det forventes, at anlægsregnskabet bliver forelagt til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2020. Mindreforbruget på 0,675 mio. kr. søges overført til 2020.

 

 • Velfærdsteknologipuljen: Puljemidlerne på 0,639 mio. kr. søges overført til 2020. Sundhed og Ældre er i gang med afprøvning af flere tiltag, som forventes implementeret i 2020.

 

 • Pulje til projekter (papirpenge 2018-21): Merforbruget på 0,728 mio. kr. søges overført til 2020. En del af de afholdte udgifter vil blive overført til bevilgede anlægsprojekter i 2020, blandt andet udvidelse af Mosaikken, hvor udgifterne udgør i alt 0,951 mio. kr. Der er udarbejdet et særskilt regnskab for anvendelse af papirpengene i 2019.

 

Udvidelse af Kildehøj - anlægsregnskab:

Herning Byråd afsatte i forbindelse med budgetforliget 2018 anlægsmidler til udvidelse af Plejecentret Kildehøj i Vildbjerg. Byggeprojektet er efterfølgende blevet sat i bero.Det blev besluttet, at udgifter til forundersøgelser skulle afholdes af afsatte anlægsmidler til servicearealer. Anlægsbevilling på forventede udgifter, 0,654 mio. kr., blev frigivet ved Byrådets behandling af sagen den 25. juni 2019.

 

Regnskabet for anlægssagen kan endeligt opgøres således:

 

Udgifter

Leverandør

Pris ekskl. moms

Kildehøj – Rådgivningshonorar

Sweco Danmark A/S

619.000

Kildehøj - Geoteknisk undersøgelse

Sweco Danmark A/S

15.000

Rådgivningshonorar

Kommunale Ejendomme

18.740

I alt

 

652.740

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabet for 2019 tages til efterretning
at overførsler 2019 - 2020 og 2022 for henholdsvis drift og anlæg godkendes
at anlægsregnskabet for stednr. 018099 Udvidelse af Kildehøj godkendes

at budgettet for vederlagsfri fysioterapi placeres på området uden for rammestyring, hvor mer- eller mindreforbrug ikke overføres

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål for 2019 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2019, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2019 er opfyldt. Opfølgningen skal indgå i materialet til budgetkonferencen den 20. april 2020.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål:

  

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

Sikring af, at den enkelte borger får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer behovet for hjælp. Det samlede årsmål beskriver følgende områder:

 

 • Det sociale arbejdsmarked
 • Den nære psykiatri
 • Masterplan udsatteområdet

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 

 

 • Plejeboligbehovet på demensområdet
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Konceptudvikling af folkesundhedshus

 

 

Opfølgningerne, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til opfølgning på udvalgets politiske mål for 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotater 2021-24 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2021-2024, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 20. april 2020, skal indlede drøftelsen af fokusområder for det kommende budgetår. De centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne i relation til den forestående budgetlægning skitseres af administrationen i perspektivnotaterne.

 

Perspektivnotaterne har tidligere år været forelagt fagudvalgene til godkendelse. I henhold til budgetproceduren skal notaterne nu forelægges fagudvalgene til orientering, og præsenteres samlet for Byrådet som en del af materialet til 1. budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for Serviceområde 13 og 18, som forelægges til udvalgets orientering.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at perspektivnotater for 2021 - 2024 tages til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.45.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Lukning og flytning af aflastningspladser på handicapområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Nete Kragelund

Sagsresume

På møde den 25. juni 2019 godkendte Byrådet planerne for og anlægsbevillingen til udvidelse af botilbuddet Rosenholm. Udvidelsen indebærer, at Rosenholm udvides med ti boliger og tre aflastningspladser.

Der er ikke behov for en kapacitetsudvidelse i handicapområdets aflastningstilbud, som aktuelt er underbelagt. Derfor foreslår administrationen, at en del af de eksisterende aflastningspladser i Bo- og Støttecenter Herning lukkes, og de resterende aflastningspladser flyttes til Rosenholm.

 

Sagsfremstilling

Aflastning gives efter Servicelovens § 84 og er et tilbud om gentagne korte overnatningsophold af op til flere dages varighed til borgere over 18 år, som fortsat bor hos deres forældre. De borgere, som får et aflastningstilbud, vil ofte på sigt være i målgruppen for et længerevarende botilbud som eksempelvis Rosenholm.

 

Forslag om lukning af aflastningspladser 

Handicapområdet har 4,5 døgnaflastningspladser i Aflastningen Virkelyst, som er en del af Bo- og Støttecenter Herning. Aktuelt anvendes pladserne på skift af 11 borgere fra Herning Kommune og fire borgere fra en anden kommune. Borgerne har aflastning i 50-120 døgn pr år. I løbet af forår/sommer 2020 reduceres antallet af borgere fra Herning Kommune til syv, fordi fire borgere forventes at få en botilbudsplads på Rosenholm.

 

Aflastningspladserne havde en belægning på 91,4% i 2019 og foreløbigt 78,9% i 2020. Økonomien i tilbuddet reguleres i forhold til belægningen, og som følge af den lave belægning er tilbuddet ikke længere økonomisk rentabelt.

 

Administrationen foreslår derfor, at en del af aflastningspladserne lukkes, og antallet af pladser reduceres til 3. Det indebærer, at der skal ske en tilsvarende driftstilpasning gennem reduktion i antallet af medarbejdere. Medarbejdere, som opsiges i forbindelse med driftstilpasningen i Bo- og Støttecenter Herning, tilbydes anden ansættelse på Rosenholm, hvor udvidelsen i antallet af botilbudspladser giver behov for flere medarbejdere.

 

Forslag om flytning af aflastningspladser til Rosenholm

Med udvidelsen af Rosenholm etableres tre nye aflastningspladser. Belægningen i den nuværende aflastning viser, at der ikke er behov for en udvidelse af kapaciteten i aflastningspladserne i Herning Kommune. Administrationen foreslår derfor, at aflastningspladserne og de resterende medarbejdere fra aflastningen i Bo- og Støttecenter Herning, flyttes til de nyetablerede aflastningspladser på Rosenholm. At flytte aflastningen til Rosenholm vil i en periode være ressourcekrævende for de berørte borgere, pårørende og medarbejdere. Det sikres i derfor, at der gives den fornødne forberedelse til og støtte i forbindelse med flytningen.

 

Flytningen har en række menneskelige, faglige og økonomiske fordele, eksempelvis:

 • Tryg overgang fra aflastning til botilbud, for borgere og pårørende.
 • Mulighed for sociale relationer og deltagelse i weekendaktiviteter på Rosenholm for borgere i aflastning.
 • Medarbejdere i botilbuddet får tidligere og mere indgående kendskab til borgere, som på sigt skal have en botilbudsplads.
 • Stordriftsfordele i relation til arbejdstidsplanlægning, natdækning, transport, sygdom/fravær.

 

Flytning af aflastningen fra Bo- og Støttecenter Herning til Rosenholm påvirker ikke Bo- og Støttecenter Hernings øvrige indsatser.

 

Borgere fra andre kommuner

Herning Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde aflastning til borgere fra andre kommuner. Administrationen er derfor i dialog med den kommune, som køber aflastningspladser i Bo- og Støttecenter Herning, om at de fremover anvender et andet aflastningstilbud, for eksempel i egen kommune. Det sker både som en del af driftstilpasningen og som en del af ambitionen i Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri om, at pladser i Herning Kommune er tilgængelige for herningborgere.

 

Plan for processen

Lukning og flytning af aflastningspladserne sker i forbindelse med åbningen af de nye pladser på Rosenholm, som vil være færdige i løbet af sommeren 2020.

 

Borgere og pårørende, som berøres af en eventuel flytning af aflastningspladserne, er blevet orienteret om at forslaget om flytning fremsættes til politisk behandling.  

 

Medarbejdere, som berøres af lukning og flytning af aflastningspladserne, er blevet orienteret, og flytteprocessens konsekvenser i forhold til arbejds-, personale-, sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold behandles i MED-systemet i Handicap og Psykiatri.

 

Dialogen med den kommune, som køber aflastningspladser i Herning Kommune er påbegyndt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til ændringer på aflastningspladser på Handicap- og Psykiatriområdet sendes til høring i Handicaprådet
at sagen genbehandles med høringsbemærkninger på udvalgsmødet den 1. april 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Overtagelse af det regionale dag- og døgntilbud Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd godkendte den 17. december 2019, punkt 275, indstillingen om at overtage det regionale dag- og døgntilbud Nørholm. Samtidige besluttede Byrådet, at Region Midtjylland skulle have mulighed for at fremsætte alternative muligheder til kommunal overtagelse af tilbuddet med frist til 1. marts 2020.

 

Region Midtjylland, ved regionsformand Anders Kühnau, har i brev af 27. februar 2020 fremlagt alternativt forslag til overtagelse af tilbuddet.

 

Sagen fremlægges til godkendelse af Regionens forslag.

Sagsfremstilling

I brevet fra Regionen er anført, at dag- og døgntilbuddet Nørholm med 35 pladser står for ca 49 % af Regionens kapacitet af døgnpladser til borgere med problemskabende adfærd. Døgntilbuddene understøttes i Regionen af et tværgående konsulentteam, som Regionen beskriver som værende en "central krumtap for faglige kompetenceudvikling og en væsentlig forudsætning at fastholde og udvikle det nødvendige fagligt specialiserede til bud til målgruppen". Endvidere beskrives, at konsulentteamet er forankringspunkt for specialområde Udviklingshæmning og ADHD's udrednings- og specialrådgivningsopgaver for Socialstyrelsen (VISO).

 

Regionen fremfører, at det vil være et kritisk tab af faglig specialekspertise og i alvorligt grad forringe specialområdets muligheder for at løse fagligt krævende opgaver. Det påpeges endvidere, at forsat drift af Nørholm, som en del af Specialområde udviklingshæmning og ADHD vil bidrage til, at Region Midtjylland kan fastholde og udvikle en vigtig, efterspurgt specialiseret leverandøropgave på landsplan til gavn for målgruppen udviklingshæmmede borgere med problemskabende adfærd og eventuel dom.

 

Med baggrund i ovenstående indstiller Administrationen, at anmodning om overtagelse af dag- og døgntilbuddet Nørholm bortfalder.

 

Region Midtjylland giver endvidere tilsag om at gennemføre en midlertidig takstreduktion for borgere, som Nørholm vurderer, kan tilgodeses i mindre indgribende tilbud, på 0,9 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 2022, således at den samlede takstreduktion til Herning Kommune over 3 år udgør i alt 3,1 mio. kr.

 

Region Midtjylland har i brevet af 27. februar 2020 endvidere forslået emner, som administrativt kan drøftes mellem Regionen og Herning Kommune i forhold til det fremtidige samarbejde. Forslagene tages til efterretning og overvejes i forhold til relevante områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anmodning om overtagelse af dag- og døgntilbuddet Nørholm bortfalder
at tilbud om takstreduktion i 2020, 2021 og 2022 på i alt 3,1 mio. kr. godkendes
at forslag om fremtidigt samarbejde drøftes nærmere mellem Region Midtjylland og Herning Kommune på administrativt niveau.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget gør opmærksom på, at der med ovenstående beslutning er en uløst styringsudfordring i forhold til Herning Kommunes egen tilbudsvifte og udbuddet af boliger til målgruppen i Handicap og Psykiatri.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Høring: Ny Sundheds- og Hospitalsplan for Region Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til ny sundheds- og hospitalsplan, som nu sendes i høring blandt en bred kreds af interessenter – herunder kommunerne i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Sundheds- og hospitalsplanen har to formål:

 • At præsentere den retning regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i regionen, og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år.
 • At give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

 

Sundheds- og hospitalsplanen går på tværs af somatik og psykiatri, idet de samme vilkår går igen indenfor de to felter – det drejer sig eksempelvis om patientinddragelse, håndtering af multisygdomme, anvendelse af digitale løsninger og fokus på mere lighed i sundhed.

 

Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele, som tilsammen udgør det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplanlægning:

 

En politisk del, der beskriver, hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger. Der er fokus på følgende:

 

 • Fremtidens arbejdsplads
 • En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
 • Aarhus Universitetshospital - regionens faglige fyrtårn
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Fælles beslutningstagning og patientinddragelse
 • Digital sundhed
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Håndtering af multisygdomme
 • Personlig medicin
 • Sundhedsinnovation og udvikling
 • Forskning, uddannelse og læring.

 

Et tilhørende plangrundlag, der beskriver sundhedstilstanden i regionen, organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen, plangrundlag for hospitalerne (somatik og psykiatri), forskning og udvikling samt arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse.

 

Processen bag udarbejdelse af sundheds- og hospitalsplanen

Region Midtjylland har blandt andet holdt borgermøder og inddraget de etablerede samarbejdsfora samt fået input fra regionens tværfaglige specialeråd og de politiske samarbejdspartnere i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.

 

Regionsrådet har den 29. januar 2020 godkendt udkast til sundheds- og hospitalsplan, som herefter er sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning forud for den endelige godkendelse, jf. Sundhedsloven.

 

Høringsperioden i kommunerne strækker sig frem til den 15. marts 2020. Sagen er vedlagt et forslag til høringssvar.

 

Forebyggelsesudvalget har behandlet sagen på sit udvalgsmøde den 9. marts.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget afgiver høringssvar i fællesskab med Forebyggelsesudvalget.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-5-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

En værdig død for ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med finansloven for 2018 blev det besluttet årligt at afsætte 60 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe rammerne for en værdig død for ældre.

 

Som konsekvens får Herning Kommune - fra 2019 og frem - årligt tilført 910.000 kr. til at understøtte ”En værdig død”. Forslag til udmøntning af midlerne fremlægges hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring. Palliation drejer sig om at lindre de lidelser og problemer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom. Palliation er derfor et centralt element, når vi arbejder med at understøtte en værdig afslutning på livet.

 

Som led i kræftpakke IV oprettede Sundhed og Ældre i 2019 en tværfaglig palliationsgruppe bestående af fem palliationssygeplejersker, to fysioterapeuter, én ergoterapeut og en diætist med det formål at understøtte den palliative indsats i kommunen. Palliationsgruppen skal understøtte kvaliteten i den palliative indsats på tværs af Sundhed og Ældre.

 

Midlerne fra finansloven i 2018, der har til formål at understøtte en værdig død for ældre, skal medvirke til et generelt kompetenceløft indenfor palliation samt øge mulighederne for ekstra nærvær og omsorg i hjemmet.

 

Udmøntningen af midlerne sker i tre spor:

1.      Palliationsindsats til borgere i eget hjem.

2.      Palliationsophold på Fuglsangsø Centret

3.      Kompetenceudvikling til nøglepersoner på plejecentre, i hjemmeplejen, terapeuter og til tværfaglig palliationsgruppe.

 

Palliationsindsats til borgere i eget hjem

Formålet med palliationsindsatsen er at skabe mulighed for at hjemmeplejen kan tilbyde øget nærvær og omsorg i de palliative forløb. Palliationsindsatsen skal desuden muliggøre, at hjemmeplejen kan tænke i alternative løsninger i forhold til, det der giver mening for borgeren og de pårørende i den sidste tid.

 

Palliationsophold på Fuglsangsø Centret

Forslaget indebærer åbning af en lejlighed på Fuglsangsø Centret pr. 1. maj 2020 til brug for midlertidige palliationsophold.

 

Formålet med at indrette en lejlighed særligt til palliative ophold er, at kunne tilbyde et midlertidigt aflastningsophold til borgere, som i udgangspunktet ønsker at dø i eget hjem, men hvor borgerens situation er ustabil og/eller de pårørende i en periode har brug for midlertidig aflastning og øget tryghed omkring borgerens palliative behandling.

 

Behandling, pleje og omsorg til borgeren gives af personale med særlige kompetencer indenfor det palliative område. Personalet tilknyttet palliationspladsen på Fuglsangsø Centret får et kompetenceudviklingsforløb, som gennemføres i samarbejde med Ankerfjord Hospice.

 

Der vil være mulighed for, at pårørende kan opholde sig og overnatte i en nabolejlighed – alternativt i et af rummene i palliationslejligheden.

 

Et palliationsophold på Fuglsangsø Centret er et lokalt alternativ til et ophold på et hospice, idet der tilbydes aflastning med fokus på den palliative indsats og med mulighed for et tæt samvær med personale og pårørende i rolige og trygge omgivelser. 

 

Kompetenceudvikling

Nøglepersoner på plejecentrene, Rehabiliteringscentret, på terapeutområdet og i hjemmeplejen samt i sygeplejen tilbydes et kompetenceudviklingsforløb indenfor det palliative område. Formålet er at skabe grundlag for et bredt tværfagligt vidensnetværk indenfor det palliative område i Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til udmøntning af midlerne sendes til høring i Ældrerådet.
at sagen genbehandles med høringsbemærkninger på udvalgets møde den 1. april 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.36.06-P20-1-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektmidler til forskningsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt 724.000 kr. til forskningsprojektet ”En bedre hverdag”.

 

Projektet har borgere med kroniske sygdomme som målgruppe og har til formål at belyse, hvilke rehabiliterende metoder, der har størst effekt i forhold til at understøtte borgerne i at varetage egenomsorg og opgaver i hjemmet.

Sagsfremstilling

Forskningsprojektet understøtter, at de ergoterapeutiske indsatser i den kommunale rehabilitering i forbindelse med hjemmehjælp tilrettelægges på baggrund af viden om, hvad der virker bedst. På den måde højnes kvaliteten i den kommunale rehabilitering til gavn for borgerne.

 

Med projektet bliver Herning Kommune en del af den nyeste forskning inden for det ergoterapeutiske område. Forskningsprojektet foregår i et tæt samarbejde mellem VIA University College, Syddansk Universitet og Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

 

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre bidrager til projektet via rekruttering af borgere til projektet. Træning og Aktivitet i Sundhed og Ældre bidrager ved at stille de leverede indsatser til rådighed for forskningsindsatsen.   

 

Projektmidlerne kommer fra Den kommunale kvalitetsudviklingspulje, som er en pulje oprettet af KL og Sundhedskartellet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018. Puljens formål er at understøtte praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter, der skaber og afprøver ny viden til gavn for borgerne. Puljen er på 11 mio. kr. Der er indkommet i alt 71 ansøgninger, hvoraf Herning Kommunes projekt et af de projekter, der er blevet udvalgt.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 724.000 kr. i 2020 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde forelægges til Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region til gavn for borgerne.

 

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS) udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal behandles i alle byråd og regionsrådet senest 15. oktober 2020.

 

Processen er tilrettelagt, så der er mulighed for lokal dialog undervejs i udarbejdelsen af Rammeaftalen. 

 

Dels på Januarkonferencen, der blev afholdt den 14. januar 2020 med stor deltagelse fra de midtjyske byråd, regionsrådet, patient- og pårørendeforeninger samt handicapråd og udsatteråd. Og dels ved tidligt i processen at give mulighed for lokale drøftelser af forslag til rammeaftalens udviklingsområder.

 

Med inddragelsen er der ønske om at skabe et godt afsæt for fælles indsats og udvikling på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

 

KKRs forslag til fælles udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

Rammeaftalen har fokus på fælles udviklingsbehov på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner tilkendegiver, at de overordnet set oplever sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for at udvikle tilbudsviften i et fællesskab mellem kommuner og region.

 

KKR behandlede på møde 5. februar 2020 forslag til udviklingsområder i en kommende rammeaftale.

 

KKR foreslår på baggrund heraf følgende udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22:

 

1. Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)

 • Alliancen om den nære psykiatri er et længerevarende og ambitiøst samarbejde på tværs af sektorer og aktører inden for psykiatrien, der er igangsat af KKR i foråret 2018.
 • I alliancen arbejdes der både med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere (som er de to første politisk prioriterede indsatsområder i alliancen).
 • Der er særligt fokus på fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel.
 • Den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde med Sundhedsaftale 2019-2023.

 

2. Borgere med komplekse udfordringer

 • Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer i form af dobbeltdiagnoser.
 • KKR foreslår, at der i Rammeaftale 2021-22 arbejdes med et udviklingsområde, hvor kommuner og region i fællesskab kan tage fat om, hvordan vi skaber nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for disse målgrupper.

 

Forslag til udviklingsområder er uddybet i vedlagte bilag.

 

Videre proces

I perioden frem til 30. april 2020 er der mulighed for at indsende eventuelle bemærkninger til de foreslåede udviklingsområder.

 

På baggrund heraf udarbejder DASSOS det endelige udkast til Rammeaftale 2021-22, så det kan behandles på KKR-møde 17. juni 2020. De 19 midtjyske byråd og Regionsrådet vil efterfølgende få sendt Rammeaftale 2021-22 til politisk godkendelse i efteråret 2020.

  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at KKRs forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 drøftes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.

 

Beslutning

Drøftet.

Der indsendes ikke bemærkninger til det videre arbejde.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om status i ft. corona-virus og påvirkning af organisationen.

 

Sagsnr.: 83.11.00-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Økonomisag