Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 9. december 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

Møde med Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Ældrerådets vedtægter afholdes årligt møde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er indkaldt til møde kl. 8.45 - 9.45.

 

Dagsordenen er

 • Finansloven for 2016 - "En værdig ældrepleje"
 • Ældrerådets fokus på ensomme ældre i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet afholdes.

Dire

Beslutning

Ældrerådets bemærkninger til proces og indhold i forhold til ”En værdig ældrepleje” indgår i det videre arbejde.

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-4-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Forslag til fordeling af §18-hovedpuljen for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven. I 2016 kan der samlet fordeles 3.273.340 kr. I hovedpuljen kan der udbetales 2.760.000 kr. Der har været 92 ansøgere til hovedpuljen. Der fremlægges forslag til fordeling af hovedpuljen for 2016.

Sagsfremstilling

Der fremlægges hermed forslag til fordeling af § 18-hovedpuljen for 2016. § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde uddeles efter principperne i Herning Kommunes Frivillighedspolitik, der indeholder 7 indsatsområder. Der er modtaget i alt 92 ansøgninger og der ansøges om i alt 4.750.211 kr.

 

Den samlede økonomi for § 18 i 2016 er følgende:

 

I bilag 1 er der er kort beskrivelse af ansøgningerne med baggrundsoplysninger om foreningerne samt forslag til fordeling af § 18-hovedpuljen.

 

Forslag til fordeling af § 18-innovationspuljen for 2016 fremsendes i anden sag på nærværende dagsorden. Til restpuljen er der frist for ansøgning til august 2016.

 

Ved vurderingen af ansøgningerne er der taget hensyn til hvilke aktiviteter den enkelte forening søger midler til, hvor mange borgere i Herning Kommune, der vil få glæde af aktiviteterne samt foreningens økonomiske forhold i 2014 (formue set i forhold til indtægter og udgifter pr. år).

 

Foreningerne skal vedlægge ansøgningen det seneste årsregnskab. Foreligger der ikke et årsregnskab, betinges udbetalingen af støtte af indlevering af et tilfredsstillende årsregnskab. Nye foreninger bliver bedt om at indsende et budget.

 

I vurderingen af ansøgerne til § 18-midlerne er der taget hensyn til, om den enkelte forening er godkendt til at kunne modtage midler under Folkeoplysningsloven, som hører under området for Kultur og Fritid.

 

Foreninger, der er godkendt til at kunne komme i betragtning til midler under Folkeoplysningsloven, er således ikke kommet i betragtning til § 18 midlerne – også selvom de ved tidspunktet for fordelingen af § 18-hovedpuljen endnu ikke har modtaget midler under Folkeoplysningsloven.

 

Den endelige opgørelse over fordelingen af midlerne for 2016 bliver fremlagt ved fordelingen af restpuljen i august 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af hovedpuljen for §18-midlerne i 2016.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

§18-innovationspuljen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune uddeler i henhold til §18 i Serviceloven støtte til frivilligt socialt arbejde.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde i december 2012 (pkt. 148) besluttet, at en del af §18-midlerne skal reserveres til §18-innovationspuljen. Innovationspuljen udgør 350.000 kr. i 2016.

 

Puljens formål er at støtte nyudvikling i det frivillige sociale arbejde i Herning Kommune gennem nye samarbejdsformer.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til fordeling af §18-innovationspuljen.

 

Formålet med §18 innovationspuljen er at skabe nyudvikling af det frivillige sociale arbejde gennem nye samarbejdsformer.

 

Kriterierne for at kunne komme i betragtning til puljemidlerne er, at der skal være mindst to parter om ansøgningen. Hovedansøgeren skal have tilknytning til det sociale område og kan være enten offentlig, privat institution eller en forening. Hovedansøgeren skal yde en indsats over for mindst én af målgrupperne i frivillighedspolitikken, nemlig ældre, misbrugere/socialt udsatte, patientforeninger, psykiatri, selvhjælp, flygtninge/integration samt øvrige (børn, unge mm.).
 
Midlerne i §18-innovationspuljen skal bruges til at:

 • udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreningerne
 • skabe nye samarbejdsrelationer
 • udvikle kvalitet i foreningerne/organisationernes frivillige arbejde  
 • nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgrupperne i frivillighedspolitikken.

 
De nuværende tilskudsregler for anvendelse af §18-midlerne i Herning Kommune gælder også innovationspuljen. Det vil sige, at der generelt ikke gives tilskud til løn, lokaler samt bespisning. Desuden kan puljen ikke anvendes til enkeltstående arrangementer.

 

Der er i alt 350.000 kr. til fordeling i §18-innovationspuljen for 2016. Samlet er der søgt om 241.339 kr. i puljen.

 
Der er i alt indkommet 7 ansøgninger til puljen, hvor af flere dog indstilles til afslag. Se begrundelserne i oversigten. I bilag 1 er der en detaljeret oversigt og beskrivelse af de enkelte ansøgninger.

 

Administrationen indstiller følgende fordeling:  

 

 

  

Det indstilles, at der fordeles 127.000 kr. Hvis indstillingen følges, vil der være 223.000 kr. tilbage i §18-innovationspuljen for 2016. Administrationen anbefaler, at disse penge overføres til en ny ansøgningsrunde i august - samtidig med ansøgning til restpuljen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fordelingen af innovationspuljen for 2016

at Restbeløbet på 223.000 kr. overføres til ansøgningsrunden i august 2016.

 

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet dog således at ansøger nr. 1 og 7 godkendes fra hovedpuljen. Bevillingerne til nr. 1 og 7 finansieres af restpuljen for 2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres 2 gange årligt om nøgletal for Sundhed og Ældre.

Formålet er at give et overblik over området.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres udvalgte nøgletal under følgende emner:

 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og sygepleje
 • Sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring
 • Træning og madservice
 • Plejeboliger.

 

Flere nøgletal er uændrede i forhold til nøgletalskatalog fra juni 2015, da der ikke foreligger nyere tal.

 

Følgende udviklingstendenser kan særligt fremhæves:

 • Stagnation/mindre fald i sygeplejeydelser (figur 5 og 8).
 • Stigningen i antal borgere med privat madserviceleverandør (figur 18).

 

Det kan herudover konstateres, at:

 • Herning Kommunes andel af borgere 65+ år og 80+ år, som modtager hjemmehjælp, ligger lavt sammenlignet med andre kommuner (figur 6).
 • Herning Kommunes udgiftsniveau til kommunal medfinansiering ligger lavere end landsniveauet (figur 9). 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at nøgletallene tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.24-P19-1-15 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgspriser 2016 for visiteret mad. Mad til borgere i eget hjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Levering af mad til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valgs-regler, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge mellem de madleverandører, som kommunen har godkendt.


Nye frit-valgs-priser for 2016 fremlægges nu til godkendelse.

 

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad. Den beregnede frit-valgs-pris for udbragt mad skal således udelukkende anvendes til fastsættelse af kommunens afregning med leverandørene.

 

Sagsfremstilling

I følge reglerne skal frit-valg-prisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at frit-valg-prisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.

 

Frit-valgs- priser for 2016 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2014 og antal solgte portioner i 2014.

 

Tabel 1 viser frit-valg-priser for 2016. Stigningen skyldes, at der sælges færre portioner samtidig med, at det er vanskeligt for Madservice Herning at reducere yderligere på faste omkostninger, hvis forsyningsforpligtelsen skal fastholdes. Faldet i antal portioner viser, at nye visiterede borgere i mindre omfang vælger Madservice Herning som leverandør.

 

Tabel 1 viser frit-valg-priser for både almindelig, lille portion og diæt. Dette er i tråd med kvalitetsstandard på området.

 

 

 

Stigning i fritvalgspriser har ikke direkte en konsekvens for borgere, som fortsat skal betale det fastlagte loft på 51 kr (inklusive udbrigning).

 

Priserne for borgere vises i nedenstående tabel 2:

 

 

Tallene illustrerer, at hvis Madservice Herning skal fortsætte under nuværende vilkår, vil det ikke være muligt at leve op til den politiske krav om, at der ikke skal ydes kommunale tilskud på området.

 

Økonomi

Prisstigningen medfører en skønnet årlig merudgift på 1 til 1,5 mio kr. for serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Det skyldes, at produktionsprisen ligger over borgeres egenbetaling. Sundhed og Ældre vil undersøge handlemulighederne for Madservice Herning i forhold til at nedbringe merudgiften. Samtidig vil udviklingen i Madservice Hernings markedsandel i forhold til de private leverandører blive fulgt nøje. Social- og Sundhedsudvalgets vil i løbet af 1. kvartal 2016 få en status på udviklingen samt en præsentation af resultatet af undersøgelserne med henblik på en stillingtagen til den fremtidige tilrettelæggelse af produktionen i Madservice Herning.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at frit-valgs-priser for 2016 godkendes

at der gives kommunalt tilskud til området indtil der foreligger en undersøgelse af handlemuligheder.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.21.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af endeligt forslag til praksisplan for fysioterapi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Midtjylland har den 12. november, 2015 udsendt endeligt forslag til praksisplan for fysioterapi til godkendelse i region og kommuner.

 

Første udkast til praksisplan for fysioterapi blev sendt i høring hos kommunerne i perioden fra den 26. november 2014 til den 5. februar 2015. På baggrund af høringsprocessen er der i det endelige forslag indarbejdet en række indsatser rettet mod styringen af kapacitets- og udgiftsudviklingen på området. 

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Midtjylland har den 12. november 2015 udsendt endeligt forslag til praksisplan for fysioterapi til godkendelse i region og kommuner.

 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi består af politiske repræsentanter fra Region Midtjylland, kommuner og praktiserende fysioterapeuter. Udvalget er ansvarlige for at udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i regionen.

 

Første udkast til praksisplan for fysioterapi blev sendt i høring hos kommunerne i perioden fra den 26. november 2014 til den 5. februar 2015.

 

Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune behandlede udkast til praksisplan for fysioterapi på sit møde i januar 2015 som punkt nr. 2. Social- og Sundhedsudvalget kunne på sit møde ikke godkende høringsudkastet med det daværende indhold.

 

Baggrunden var, at udvalget ikke mente, at indholdet i det fremlagte høringsudkast i tilstrækkelig grad adresserede de styringsmæssige udfordringer, der er årsag til aktivitets- og udgiftsudviklingen på området - herunder særligt overenskomsten med Danske Fysioterapeuter, der udgør den overordnede ramme.

 

 • I perioden 2010 til 2014 steg udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland med 22,3 % (fra 172 mio. kr. til 210 mio. kr. - i faste 2014 priser)
 • I samme periode steg andelen af borgere i ordningen med 18%. Stigingen i andelen af borgere er den samme som på landsplan
 • De gennemsnitlige udgifter pr. patient, der modtager vederlags fysioterapi, er større i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Eksempelvis får patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland, i gennemsnit 2,3 individuelle ydelser mere pr. år end på landsplan
 • Udgifterne til vederlagsfri ridefysioterapi i Region Midtjylland er i perioden 2010 til 2014 steget med 18,9 %

 

Efter behandlingen af sagen i Social- og Sundhedsudvalget blev der efterfølgende fremsendt et høringssvar til Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, hvor Social- og Sundhedsudvalgets synspunkter vedrørende den manglende håndtering af udfordringerne forbundet med styringen af udgiftsudviklingen blev fremført.

 

Følgende ændringer i det endelige forslag til praksisplan vurderes at være af særlig stor betydning:

 

 • Samarbejdsudvalget for Fysioterapi får en mere central rolle i forhold til opfølgning på udviklingen og indsatserne på området, så der efter behov kan igangsættes yderligere udgiftsdæmpende tiltag end de, der er nævnt i praksisplanen. Der bliver blandt andet lavet en årlig opfølgning i forhold til aktivitet og økonomi.

 

 • Praksisplanens funktionsperiode skal være sammenfaldende med overenskomsterne på området, så der kan tages højde for eventuelle ændringer med det samme. Den næste overenskomst skal gælde fra 1. januar 2018. KL og Danske Regioner er involveret i det forberedende arbejde.

 

 • Der er indarbejdet et afsnit om ridefysioterapi, så praksisplanen omfatter alle specialer indenfor fysioterapeutisk behandling i praksissektoren.

 

 • Data for 2014 er indarbejdet i planen

 

 • Der er indarbejdet flere tiltag vedr. styring af kapacitet og økonomi. De vigtigst gennemgås nedenfor:

  

Vederlagsfri fysioterapi - Tiltag i forhold til styring og økonomi

Henvisning - Der skal gennemføres en analyse af praktiserende lægers henvisningspraksis, ligesom praktiserende fysioterapeuter og praktiserende læger i alle kommuner vil blive tilbudt undervisning bl.a. i forhold til målgruppen for ordningen. Herning Kommune har i efteråret 2015 gennemført undervisning for alment praktiserende læger og fysioterapeuter omhandlende vederlagsfri fysioterapi.

 

Kapacitetsstyring – Der udstedes ikke nye ydernumre (1), hvilket betyder at kapaciteten ikke bliver udvidet. Ligeledes må der heller ikke flyttes kapacitet på tværs af kommunerne, hvilket betyder, at patienter ikke må henvises til behandling i andre kommuner. I forhold til udnyttelse af de eksisterende ydernumre vil udviklingen forbundet med ansættelse af ekstra fysioterapeuter under det samme ydernummer blive analyseret, og der vil fortsat blive anvendt omsætningslofter i disse tilfælde.

 

Reduktion af behandlingsudgifter pr. patient – Det er de praktiserende læger der henviser til enten individuel træning eller holdtræning. Som udgangspunkt skal der henvises til holdtræning. I forbindelse med henvisning til individuel behandling skal den praktiserende læge udarbejde en såkaldt undtagelsesredegørelse. Forholdsvist mange patienter tilbydes individuel behandling frem for behandling på hold i Region Midtjylland. Det er derfor målet, at ydelsesniveauet for individuel behandling i Region Midtjylland skal bringes ned på samme niveau som landsgennemsnittet. I den forbindelse vil udviklingen i de praktiserende lægers anvendelse af undtagelsesredegørelser i forhold til fritagelse fra holdundervisning – blive fulgt tæt. De praktiserende læger skal informeres om korrekt anvendelse af undtagelsesredegørelserne. Behandlingstilbud til patientgruppen skal svare til det, som er gældende på landsplan.

 

Ridefysioterapi - tiltag i forhold til styring og økonomi

Det er et fælles mål, at udgifterne pr. borger til ridefysioterapi i Region Midtjylland skal reduceres, så det nærmer sig landsgennemsnittet. Derfor bliver der i planen iværksat en række tiltag, der skal forbedre styringen på området. Eksempelvis vil der være særlig fokus på henvisningspraksis på området, og der bliver ikke opslået nye ydernumre.

 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi skal fremadrettet godkende kapacitetsændringer og flytninger af praksisadresser med det formål at sikre tilfredsstillende geografisk dækning.

 

Praksisplanen som helhed

Udfordringen omkring overenskomsten kan ikke løses indenfor rammerne af praksisplanen, men Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i Region Midtjylland (KOSU) har taget initiativ til at få løftet problemstillingen til drøftelse på nationalt plan via KL. Ligeledes indgår KL som nævnt i forberedelsen af den kommende overenskomst, der danner rammen for de økonomiske forhold vedrørende fysioterapi. Herning Kommune spiller en aktiv rolle i dette arbejde.

 

Samlet set vurderer administrationen, at indholdet i det endelige forslag til praksisplan indeholder mange gode indsatser, som alle sigter mod at påvirke de styringselementer, som praksisplanen har indflydelse på.

 

 

(1) Privatpraktiserende sundhedspersoner tildeles et såkaldt ydernummer, som er en tilladelse til at kunne producere sundhedsydelser med afregning via sygesikringen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til praksisplan for fysioterapi.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-5-15 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

KL- udspil SAMMEM OM SUNDHED oktober 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

                            

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL´s udspil Sammen om sundhed, oktober 2015, fremsendes til orientering.

 

Formålet med KL´s udspil er at pege på de udfordringer, KL og kommunerne står med i det nære sundhedsvæsen samt at anvise nogle mulige løsninger til at forbedre samarbejdet i det samlede sundhedsvæsen og kvaliteten i de nære sundhedstilbud. I udspillet sættes der derfor også fokus på de sundhedsindsatser, som løses i samspillet mellem kommuner, regioner og praksissektoren samt gevinsterne ved at styrke de sundhedsopgaver, der udføres i det nære sundhedsvæsen tæt på borgerne.

 

Udspillet er et indspark til det udvalgsarbejde, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i forbindelse med årets økonomiaftaler.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres et kort resume af rapportens hovedbudskaber samt et uddrag af de udfordringer og anbefalinger, som indgår i KL´s udspil.

 

Udspillets hovedbudskaber:

 • Indsatsen for den ældre medicinske patient skal løftes
 • Den nære psykiatri skal styrkes
 • Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi
 • Demensindsatsen skal styrkes
 • Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes
 • Bedre rehabilitering af kræftpatienter
 • Mere hensigtsmæssige incitamenter i sundhedsvæsenet

 

Disse udfordringer og indsatsområder er det også i Herning Kommune relevant at arbejde med.

 

Udfordringer i det nære sundhedsvæsen

En ændret demografi, hvor andelen af borgere over 65 år er stigende, betyder at kommunerne også fremadrettet har en betydelig opgave i form af pleje og rehabilitering. I 2015 er der flere end 1 mio. borgere over 65 år svarende til 19% af den samlede befolkning. I år 2040 vil dette tal være steget til 1,5 mio. borgere svarende til 25% af befolkningen.

 

Et stigende antal danskere får konstateret kronisk sygdom. De mest udbredte kroniske sygdomme er muskel-skelet-lidelser, diabetes og hjertesygdomme. Diabetes og hjertesygdomme er samtidig sammen med angst og depression nogle af de sygdomme, hvor der årligt diagnosticeres flest nye tilfælde. Undersøgelser viser, at der er en markant social ulighed i dødsfald som følge af en kronisk sygdom. Dødeligheden er således højere for hvert trin, man bevæger sig ned af den sociale rangstige.

 

Mange danskere har en psykisk sygdom, og andelen, som er i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, er stigende. Fra 2009 til 2014 er tallet steget fra 110.000 til 141.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 28%. Hertil kommer, at antallet af kontakter pr. person er stigende. En særlig udfordring er det stigende antal unge, der mistrives, som har psykiske lidelser, og som har svært ved at få fodfæste på uddannelser og på arbejdsmarkedet.

 

Sygehusvæsenet er under forandring. Patienternes indlæggelsestid - og særligt for de 65+ årige - har gennem en årrække været markant faldende. Den korte indlæggelsestid stiller krav til et nært sundhedsvæsen, der har kompetencer og kapacitet til at håndterer borgere, der - efter de er udskrevet - fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Antallet af ambulante besøg til behandling af kroniske sygdomme er stigende. Med implementeringen af den nye sygehusstruktur i 2020 samles mange funktioner, herunder også ambulatoriefunktioner, på færre sygehuse. Længere afstand kan være en udfordring, særligt hvis man er ældre og/eller jævnligt skal til kontrol på et ambulatorium.

 

Mangel på alment praktiserende læger er en udfordring i nogle områder af landet. Dette billede forværres af, at store årgange af praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen. Skønt situationen i Herning Kommune ikke på nuværende tidspunkt kan betegnes som kritisk, så ser det ud til, at det på sigt kan blive en udfordring at tiltrække alment praktiserende læger.

 

KL`s anbefalinger til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

KL anbefaler derfor:

 

At det afklares, hvilke opgaver der skal varetages i det nære sundhedsvæsen, hvilke sundhedsfaglige kompetencer kommunen skal råde over samt kapacitet og ressourcer i det nære sundhedsvæsen – dels i forhold til den ældre medicinske patient og dels i forhold til borgere med kroniske somatiske sygdomme eller psykiske sygdomme. 

 

At kommunerne sikres de nødvendige rammer og kapacitet, så de kan udbygge akutfunktionerne fx i form af teams og midlertidige døgndækkede pladser. Hermed styrkes kommunernes mulighed for at forebygge (gen)indlæggelser samt at hjemtage ældre, der stadig har behov for en omfattende sygeplejefaglig indsats.

 

At der udarbejdes en klar kronikerstrategi, som blandt andet beskriver hvad der skal til for at borgere med kroniske sygdomme fx kan få foretaget kontroller lokalt samt faglige anbefalinger og retningslinjer for KOL, diabetes, hjerte-kar og muskel-skeletsygdomme. Målet er at skabe et fælles sprog og opnå et ensartet niveau på tværs af kommunerne i Danmark.

 

At kommunerne styrker integrationen mellem den patient- og den arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere med kroniske sygdomme.

 

At der etableres sundhedshuse. De væsentligste funktioner kan fx omfatte en fremskudt ambulatoriefunktion til kontrol og monitorering af borgere med kroniske sygdomme, sygeplejeklinik, genoptræning, sundhedstilbud, patientrettet forebyggelse og en akutfunktion, der betjenes af lægerne på stedet. Sundhedshusets sygeplejersker kan ligeledes have en udgående funktion og betjene borgerne i eget hjem gennem telemedicinske løsninger. Sundhedshuse kan danne rammen om forskellige regionale tilbud såsom jordemoder og mobil blodprøvetagning ved udgående regionale bioanalytikere. I KL´s udspil ses sundhedshuse som en del af løsningen i forhold til at sikre en bedre lægedækning i områder, hvor der er eller kan komme lægemangel og i forhold til at sikre en bedre lægebetjening af borgere i kommunale tilbud.

 

At psykiatrien ligestilles med det somatiske område. Den kommende plan for det nære sundhedsvæsen bør derfor også klarlægge, hvilken kapacitet der skal være til stede i det nære sundhedsvæsen for mennesker med psykisk sygdom. (Akuttilbud, døgndækket støtte, adgang til ekspertise i behandlingspsykiatrien og telemedicinske løsninger).

 

At den annoncerede nationale handlingsplan for demens giver et løft til demensindsatsen og sikrer, at kommunerne kan styrke kompetencerne i forhold til tidlig opsporing, pleje og rehabilitering. At der sættes fokus på en hurtigere udredning af personer med demens og et styrket samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis.

 

At det som et led i planen for det nære sundhedsvæsen vurderes, hvilke opgaver der ligger i fremtidens sundhedspleje. Herunder forebyggende tiltag over for spædbørn og over for børn i sårbare familier med særlige behov. At sygehuse, kommuner og almen praksis sikrer et tættere samarbejde om børn med fx overvægt eller langvarige fysiske eller psykiske sygdomme.

 

At Kræftplan IV styrker kræftbehandlingen i kommunerne og udstikker klare mål og retningslinjer for rehabiliteringsforløb i kommunerne. Der skal ske en opkvalificering af medarbejderne i kommunerne og en forenkling af henvisningsprocedurerne for de henvisende sygehusafdelinger.

 

At de styringsmæssige rammer og den kommunale medfinansiering justeres. Fx at der skabes sammenhæng mellem kommunes mulighed for at påvirke forbruget af ydelser og graden af medfinansiering og dermed et øget incitament til at forebygge. Ligeledes at der på sygehusene ikke blot er et incitament til at øge aktiviteten, men også til at fokuserede på kvalitet. 

 

At der sættes fokus på kvalitet, dokumentation og evaluering – i samarbejde med Forskningsinstitutionerne. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Dire

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Arv til forebyggelse og/eller rehabilitering på hjerteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Hjerteforeningen, som har modtaget en arv fra en person fra Herning. En del af arven skal bruges til forebyggelse/rehabilitering på hjerteområdet i lokalområdet 7400 Herning.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen skriver til Herning Kommune, at testator har efterladt en arv, hvoraf ca. 1 mio. kr. skal anvendes til forebyggelse/rehabilitering i Herning-området. Testamentet har følgende ordlyd:

 

Det er mit ønske, at Hjerteforeningen anvender en ikke ubetydelig del af beløbet til støtte til rehabilitering i lokalområdet 7400 Herning eller til forebyggelse, det vil sige aktiviteter om sund mad og motion i lokalområdet. Det er endvidere mit ønske, at arven i øvrigt anvendes til forskning.

 

Herning Kommune holder i januar 2016 møde med hjerteforeningen om anvendelsen af arven. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Lind Plejecenter - Projekt "Det åbne plejehjem"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Ø. Rasmussen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er tre gange tidligere i 2015 blevet informeret om status på projektet "Det åbne plejehjem" på Lind Plejecenter. Sagen er behandlet hhv. på udvalgsmødet den 23. februar (punkt 102), den 3. marts (punkt 85) og 23. september (pkt. 85).

 

Lind Plejecenter har nu opnået tilstrækkelige fondsmidler til at kunne igangsætte projektet "Det åbne plejehjem"

Sagsfremstilling

Projekt ”Det åbne plejehjem” har til formål at afprøve metoder til udvikling og etablering af samarbejde med lokale institutioner, skoler, foreninger m.v. om at skabe en meningsfuld dagligdag på plejecentret. Målet er at øge livskvalitet, livsglæde og trivsel for ældre med og uden demens.

 

Plejecentret planlægger en stor "kick-off-event" i anledning af opstarten på projektet fredag den 22. januar 2016. De inviterede er beboere på plejecentret, pårørende, lokale borgere, skoler og foreninger sammen med Social- og Sundhedsudvalget og Herning Kommunes borgmester. Elever fra de lokale skoler står for fremstillingen af pindemadder i samarbejde med Meyers Madhus.

 

Aktiviteterne i projektet har et samlet budget på 788.506 kr.

 

Når Herning Kommune modtager projektmidler fra privatretlige organisationer skal der indbetales 17,5% i tilskudsmoms.

 

Tidligere på året fik Lind Plejecenter tilsagn fra Trygfonden om 250.000 kr. (i alt 212.766 kr. eksklusiv tilskudsmoms). Beløbet er dog betinget af, at projektet gennemføres i sit fulde omfang. Lind Plejecenter fik derfor efterfølgende lov af Trygfonden til at udskyde opstart af projektet med henblik på at indhente alternative fondsmidler. Siden da er det lykkedes Lind Plejecenter at indhente tilsagn på i alt 710.000 kr. - inklusiv beløbet fra Trygfonden (i alt 604.255 kr. eksklusiv tilskudsmoms). Det resterende beløb på 184.251 kr. som udgør forskellen mellem det samlede tilsagn eksklusiv tilskudsmoms på 604.255 kr. og det samlede budget for projektet på 788.506 kr. -  tilvejebringes over to år som egenfinansiering i form af projektledelsesopgaven, der er forankret på plejecentret.   

 

På udvalgsmødet i februar blev der meddelt en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet på 212.766 kr. fra Trygfonden, men efter udsættelsen af projektets opstart blev der på mødet i september søgt om at overføre indtægts- og udgiftsbevillingen til 2016.

 

Der ansøges derfor om yderligere en indtægts og udgiftsbevilling på 391.489 kr. eksklusiv tilskudsmoms, således at den samlede indtægts- og udgiftsbevilling bliver på 604.255 kr.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,

 

at

den allerede bevilgede indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 250.000 kr. (213.000 kr. ekskl. tilskudsmoms) på Serviceområdet 18, Sundhed og Ældre til projektet "Det åbne plejehjem" på Lind Plejecenter overføres til 2016 i forbindelse med den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016,

 

at

der meddeles en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på det resterende beløb på 460.000 kr. (391.000 kr. eksklusiv tilskudsmoms) på Serviceområdet 18 Sundhed og Ældre til projektet "Det åbne plejehjem" på Lind Plejecenter i 2016.

 

Dire

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2016 for de kommunale ældreboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social og Sundhedsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 23. september 2015, punkt 79 godkendelsen af huslejer for 2016. Social- og Sundhedsudvalget ønskede forud for endelig godkendelse af huslejerne på Rehabiliteringscentret, Birketoft og Kildehøj, en uddybende redegørelse for de store huslejestigninger på de tre centre.

Sagsfremstilling

Huslejestigning på Rehabiliteringscentret skyldes en konteringsfejl af udgifterne til rengøring mellem boligerne og servicearealerne. I december 2014 konstateres det at Boligselskabet Fruehøjgaard i nogle år ikke havde fået en opkrævning for boligernes aftalte andel af udgiften til renholdelse. På grundlag af regnskab 2014 er udgifterne til renholdelse af boligerne blevet indregnet i budget 2016.

 

Danske Diakonhjem har på grundlag af et årlig bygningssyn udarbejdet vedligeholdelsesplanerne og der med også fastlagt behovet for henlæggelser i de kommunale boliger på plejecentrene Birketoft og Kildehøj, uden deltagelse af byggekonsulenten i SSB. For boligerne der administreres af Boligselskabet Fruehøjgaard deltager byggekonsulenten i såkaldte ”markvandringer”, hvor den udvendige bygningsvedligeholdelse fastlægges. Det har derfor ikke været muligt at konstatere om vedligeholdelsesstandarden for Birketoft og Kildehøje ligger over eller under den standard der er gældende for de øvrige kommunale ældreboliger.

 

Administrationen har derfor besluttet, at byggekonsulenten i SSB fremover deltager i ”markvandringer” for samtlige kommunale almene boliger og hermed medvirker til at påvirker standarden for vedligehold, herunder også behovet for henlæggelser. Dette med henblik på at sikre ensartet vedligeholdelsesstandard for almene boliger i kommunen og samtidig forsøge at påvirke, at huslejen fremover ikke stiger uhensigtsmæssigt

 

Ovenstående ligger også i tråd med Finanslovsaftalen for 2016, hvor det fremgår, at kommuner og bygherrer skal have fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivit og driftes effektivt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2016 på Rehabiliteringscentret, Birketoft og Kildehøj godkendes.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.18.00-A00-2-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Orientering om nattevagtsdækning for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social og Sundhedsudvalget har efterspurgt en beskrivelse af nattevagtsdækningen på området for Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Det er en forudsætning i nattevagtsdækningen, at alle hjælper hinanden, og at alle kompetencer bringes i spil på tværs af enheder.

 

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en beskrivelse af nattevagtsdækningen på området for sundheds og ældre i Herning Kommune

 

Hjemmesygeplejen

I tidsrummet fra kl. 23:15 til kl. 7:45 varetages nattevagten i Herning Kommune af en natsygeplejerske. Natsygeplejersken har en rute baseret på en køreliste med få planlagte og flere akutte/nye sygeplejeopgaver i løbet af natten. Natsygeplejersken modtager nødkald fra borgere i hjemmeplejen, som har behov for kompleks sygepleje. Det er natsygeplejerskens opgave i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om der er behov for at tilkalde en akutsygeplejerske.

 

Akut-Teamet

I tidsrummet fra kl. 23:15 til kl. 7:45 er der udover natsygeplejersken en akutsygeplejerske på nattevagt. Nat-akutsygeplejersken kører ud til opgaver i hele kommunen fra Rehabiliteringscentret. Nat-akutsygeplejersken dækker både plejecentre og hjemmeplejen i forhold til akut-opgaver. Nat-akutsygeplejersken arbejder tæt sammen med nat-sygeplejersken. Nat-akutsygeplejersken har en række særlige kompetencer i forhold til at kunne vurdere kompleksiteten i borgerens situation og udføre målinger. Ligeledes kan akutsygeplejersken varetage særlige behandlinger som eksempelvis intravenøs behandling. Formålet er at forebygge indlæggelser og at tilføre specialistkompetencer, som er til gavn for borgerne og skaber tryghed for det plejepersonale, der er på vagt om natten.

 

Hjemmeplejen

I tidsrummet kl. 23:30 til 07:30 er der seks SOSU-medarbejdere på nattevagt i Hjemmeplejen. De kører ud fra Markedspladsen på Møllegade. Nattevagten modtager nødkald fra borgere, som har brug for hjælp til toiletbesøg ved fald og lign.

  

Rehabiliteringscenter Herning

Natdækning på Rehabiliteringscentret i Herning består af en natsygeplejerske og en SOSU-assistent, som varetager alle aktuelle sygeplejeopgaver. De har mulighed for sparring og hjælp fra nat-akutsygeplejersken.  

 

Plejecentrene

Nattevagten på plejecentrene varetages så vidt muligt af en social- og sundhedsassistent – eventuelt suppeleret af en social- og sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistenterne har kompetencer indenfor vurdering af behovet for at tilkalde sygeplejefaglig kompetencer. Hvis der er behov for at tilkalde sygeplejefaglig kompetence, tages der kontakt til nat-akutsygeplejersken. 

 

På de tre mindste plejecentre er der en nattevagt, mens der på de seks store plejecentre er mellem to og fem nattevagter.

 

Oversigt over antallet af nattevagter fordelt på plejeboliger i Herning Kommune opgjort den 27. november, 2015

 

 - Bemærk at ikke alle borgere i ældrebolig er bevilget nattevagtsdækning

 

Lokalitet

Antal pladser i alt

Heraf skærmede pladser

Heraf aflastningspladser

Antal nattevagter

Engholmcentret i Sdr. Felding

33

6

2

2

Kastaniegården i Aulum

 

23 + 8 ældreboliger

0

0

1

Lindegården + HC-Bofællesskabet i Herning

120

18

0

5

Lind Plejecenter

 

64

0

0

2

Rehabiliteringscentret i Herning

 

29

0

29

2

Rosenlund i Snejbjerg

 

23

0

5

1

Søglimt i Sunds

 

50

0

2

2

Sørvad Plejecenter

 

20

0

2

1

Toftebo Centret i Hammerum

 

55 + 10 ældreboliger

9

6

2

Vesterled

80

 

0

0

2

Fuglsangsø Centret

 

62 + 16 ældreboliger

16

14

3

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Dire

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-44-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Orientering vedrørende episode på Fuglsangsø Centret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 27. oktober 2015 hændte en episode på Fuglsangsø Centret, som involverede 2 beboere.

 

Administrationen vil på mødet give en orientering om hændelsesforløbet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Aftale om Finansloven for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 19. november 2015 aftale om Finansloven for 2016. Aftalen indeholder initiativer, som har indflydelse på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Styrket kernevelfærd

 

Et af hovedelementerne i Finanslovsaftalen for 2016 er en styrket kernevelfærd. Der tilføres 2,4 mia. kr. til et løft af sundhedsområdet med fokus på ældre, inkl. de 1,4 mia. kr., som blev tilført via aftalen om regionernes økonomi for 2016. De konkrete tiltag omfatter blandt andet hurtigere udredning og behandling på sygehusene og indsats for demente og ældre medicinske patienter. Herudover tilføres 1 mia. kr. til kommunerne til en værdig ældrepleje.

 

Indsats for demente og ældre patienter

Der afsættes 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 til en national handleplan for den ældre medicinske patient. Udmøntningen sker i to faser: I første fase gennemføres primo 2016 en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. I anden fase aftaler forligsparterne en mere langsigtet handlingsplan med fokus på bl.a. styrkelse af kompetencer i kommunerne.

Med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2016-19 på sundheds- og ældreområdet prioriteres herudover knap 200 mio. kr. årligt til National Handleplan for demens 2025 samt konkrete initiativer for de svageste ældre.

 

En værdig ældrepleje

Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Den enkelte kommune skal beskrive sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Kommunens værdighedspolitik skal tydeliggøre for de ældre og pårørende hvad der prioriteres og kan forventes i deres kommune. En række konkrete områder skal beskrives, herunder blandt andet livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at eksempelvis de lokale ældreråd, pårørende og medarbejdere inddrages.

 

De afsatte midler ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. De fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Med henblik på at sikre, at de afsatte midler kommer kommunerne til gavn allerede i 2016, fordeles de mellem kommunerne allerede fra starten af 2016.

 

Den første værdighedspolitik skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik for hver 4-årig valgperiode.

 

Boligydelsespakke

 

Aftalen indeholder en boligydelsespakke, som indebærer at satser og beløbsgrænser for boligydelsesberegning fremover reguleres med forbrugerpriserne. Endvidere indføres et loft på 85.500 kr. for den husleje, som lægges til grund for beregningen af boligydelse for pensionister, der nyanvises en ældrebolig efter 1. januar 2021. Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Anvendelse af Social- og Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med budgetforliget 2016 fået tilført 1,5 mio. kr. pr. år i budgetårene 2016 - 19 for at give ekstra råderum på områder, hvor der skønnes at være et behov.

 

Udvalget skal træffe beslutning om rådighedsbeløbets anvendelse.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetforliget 2016 er afsat et rådighedsbeløb til fagudvalgene, herunder Social- og Sundhedsudvalget, som har fået tilført 1,5 mio. kr. pr. år. Midlerne er tilført for at give ekstra råderum på områder, hvor der skønnes at være et behov. Der er ingen bindinger i forhold til anvendelsen. På budgetkonferencen i april 2016 skal fagudvalgene præsentere deres planer for anvendelse af puljemidlerne.

 

Udvalget kan vælge at igangsætte udviklingsinititativer for midlerne, udvalgt for et kortere eller længere tidforløb. Midlerne kan også anvendes i forbindelse med gennemførelse af tiltag fra mulighedskataloget, hvor de indregnede konsekvenser har vist sig ikke at holde stik, eller som et ekstra tilskud til områder i budgettet, som er økonomisk trængte.

 

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om rammer og principper for den fremtidige disponering af midlerne. På baggrund af beslutningen kan de to serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget udarbejde en procesbeskrivelse med konkrete anvendelsesforslag.

 

Social- og Sundhedsudvalget vedtog på mødet den 23. september 2015, at en andel af puljen for 2016 på 0,8 mio. kr. afsættes til tværfaglige udviklingsprojekter på Handicap- og Psykiatriomådet med inddragelse af ledere og medarbejderne.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om den resterende del af puljen for 2016 på 0,7 mio. kr. skal anvendes på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

at rammer og principper for puljens fremtidige anvendelse drøftes.

Dire

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at anvende puljen til udviklingsintiativer. I 2016 anvendes restbeløbet på 0,7 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-10-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Ankestyrelsens undersøgelse - hjælp til voksne med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes hjælp til borgere over 18 år med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade. En gennemgang af 98 sager fra 24 kommuner viser, at over halvdelen af borgerne (59 ud af 98; svarende til ca. 60%) med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får tilstrækkelig hjælp efter den sociale lovgivning. I de seks undersøgte sager i Herning Kommune får fire borgere tilstrækkelig hjælp efter lovgivningen (svarende til ca. 67%). Hvis sagerne var anket til ankestyrelsen, ville to sager enten være ændret eller hjemvist til ny behandling.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen omfatter en vurdering af legaliteten af den senest trufne afgørelse i kommunen; efter udvalgte bestemmelser i serviceloven og almenboligloven, i perioden 1. juli 2014 tilbage til 1. januar 2013.

 

Ud over undersøgelsen af om målgruppen får tilstrækkelig hjælp efter den sociale lovgivning, er oplysningsgrundlagets tilstrækkelighed for afgørelsen også blevet undersøgt. I denne del af undersøgelsen fordeler de 98 sager sig i følgende undergrupper: I 36 sager mangler ingen oplysninger (svarende til ca. 37%); I 28 sager mangler enkelte mindre væsentlige oplysninger (svarende til ca. 29%). I de resterende 34 sager mangler afgørende oplysninger (svarende til ca. 35%). De seks sager fra Herning Kommune fordeler sig med to i hver kategori; svarende til ca. 33% i hver kategori.

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at den tidligere regering i november 2013 indgik aftale med Folketingets partier om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov. Aftalen indebærer, at der gradvist skal skabes et nationalt overblik over målgrupper og indsatser blandt andet på det mest specialiserede socialområde. Undersøgelsen indgår dermed som et bidrag til arbejdet med at skabe et overblik over indsatsen over for en afgrænset del af målgruppen på det mest specialiserede område.

 

Herning Kommune har indsendt i alt 11 sager til Ankestyrelsen, heraf seks udtaget til nærmere undersøgelse. Ankestyrelsens undersøgelse indgår fremadrettet i forvaltningens læring.

 

Rapporten på 158 sider kan rekvireres.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Dire

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Kontaktmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og decentrale ledere: opfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen ønsker Social- og Sundhedsudvalgets vurdering af kontaktmødernes form og indhold.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har holdt kontaktmøder med decentrale ledere på områderne Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri henholdsvis 3. og 6. november 2015.

 

Social- og Sundhedsudvalget traf beslutningen om at holde tilbagevendende kontaktmøder 7. maj 2014. Udvalget besluttede, at formålet med kontaktmøderne er at drøfte tendenser på området som input til det forestående arbejde med perspektivnotater og målformuleringer til kommende budgetår. Samtidig blev det besluttet, at kontaktmødernes omdrejningspunkt er 3-4 oplæg til drøftelse mellem det politiske niveau og de decentrale ledere. Temaerne kan tage udgangspunkt i lovgivning på området, statslige strategiudspil og/eller forhold, der har udspring lokalt i Herning Kommune.

 

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget følger op på, om kontaktmøderne i 2015 lever op til udvalgets forventninger til form og indhold.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om kontaktmøderne har form og indhold som ønsket.

Dire

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at forsætte den nuværende form.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Administrationen orienterer om status fra drøftelser med leverendører af de dyreste anbringelser under Handicap og Psykiatri.
 • Administrationen orienterer om status i tilsynssag.

Beslutning

Administrationen orienterede endvidere om kommende byggesag.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.42.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-114-15 Sagsbehandler: Hans Grarup