Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 9. marts 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2015 Plejeboliger og daghjem for ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen ført tilsyn med plejecentre og daghjem i Herning Kommune.

Der er i 2015 ført tilsyn med de 12 kommunale plejecentre, de tre diakonhjem, som har driftsoverenskomst med Herning kommune og de 2 Friplejehjem i kommunen, i alt 17 plejecentre.

Desuden er der ført tilsyn med de 7 daghjem for ældre i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Fokusområderne har været dokumentation og magtanvendelser. Tilsynet er foregået uanmeldt, hvor der er udvalgt 5 tilfældige beboere på hvert plejecenter/daghjem, dog er dokumentation for de borgere, hvor der har været magtanvendelser inden for det sidste år, udtrukket på forhånd.  Tilsynet 2015 har derfor ikke indeholdt interview eller observationer på plejecentrene og daghjemmene.

Ved gennemgangen af dokumentationen er der taget udgangspunkt i de retningslinjer, Sundhedsstyrelsen og kommunen har beskrevet for området.

 

Samlet konklusion

Plejecentre:

Den samlede vurdering af plejecentrenes dokumentation og håndtering af magtanvendelser er mindre tilfredsstillende, svarende til en score på 2 ud af 4. Der er dele af dokumentationen der udføres tilfredsstillende, men når det handler om, at dokumentere den faglige indsats, er det mindre tilfredsstillende. Dokumentationen fremstår som en ustruktureret registrering af hændelser i stedet for en fagligt velbegrundet og målrettet indsats.

 

Det er tilsynets vurdering, at der er flere årsager til den mindre tilfredsstillende dokumentation. 1. It systemets opbygning og dermed muligheden for, at der laves utilsigtede dokumentationsfejl. 2. Begrænsede retningslinjer for, hvordan det skal anvendes. 3. Manglende viden om hvordan man arbejder med dokumentation, som et fagligt kvalitetssikringssystem.

De manglende kundskaber i forhold til dokumentation kan have en betydning for kvaliteten af den hjælp borgerne får, og muligheden for, at der sker utilsigtede hændelser.

 

Det kan konstateres, at der anvendes en del tekniske hjælpemidler i form af alarmsystemer og særlige døråbnere på så godt som alle plejecentre.  Disse er omfattet af magtanvendelsesreglerne, men der findes ikke tilstrækkelig begrundelse for at anvende disse i alle tilfælde, og der findes kun i mindre grad tilfredsstillende dokumentation for, at borgeren samtykker til brugen af disse. Årsagen til dette skal primært findes i, at det er et juridisk komplekst område, der kræver særlig viden og skærpet opmærksomhed. Særligt i en tid hvor blandt andet de tekniske hjælpemidler er blevet en naturlig del af hverdagen, og ikke ses som en indskrænkning af den personlige frihed. Der er i november 2015, som noget nyt, blevet uddannet ca. 50 ressourcepersoner i tilbuddene under SSB, som netop skal være med til at udbrede kendskabet til magtanvendelsesreglerne, og sikre at de overholdes. Effekten af dette har derfor ikke kunne ses i dette års tilsyn

 

Daghjem:

Der er begrænset mængde dokumentation i daghjemmene, og der er i mindre grad opmærksomhed på, at selv om man er visiteret til daghjem, for at aflaste et familiemedlem, så er der de samme krav til, at der arbejdes målrettet, samt at dette dokumenteres.

For 4 ud af 7 daghjem, er der en tilfredsstillende dokumentation, og for de resterende 3 er der mindre tilfredsstillende dokumentation. Det er primært dokumentation for den fremadrettede faglig indsats, der er mangelfuld eller mindre tilfredsstillende.

Der er udarbejdet en procedure for dokumentation og faglig indsats i daghjemmene, denne følges af 5 ud af de 7 daghjem på tilfredsstillende vis.

Der er enkelte daghjem, der ikke har haft tilstrækkelig fokus på procedurerne og kravene til faglig dokumentation.

 

Opfølgning

Tilsynsenheden har som afslutning på tilsynene afholdt møde mellem de ansvarlige for KMD Care i Herning Kommune og den procedure ansvarlige i Sundhed og Ældre, med henblik på at få belyst de udfordringer it systemet giver medarbejderne i praksis og samtidig at få vejledninger og retningslinjer tilpasset kravene til dokumentationen.

 

Pia Strandbygaard fra Tilsynsenheden deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapport 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2015 Beskæftigelses, aktivitets og samværstilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen ført tilsyn med tilbud i Herning kommune, der yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service §§ 103-104.

Rapporten retter sig derfor mod Socialudvalget og Beskæftigelses udvalget i Herning kommune. Tilsynet har i 2015 ført tilsyn med 3 tilbud under Handicap og psykiatri og 1 tilbud under Beskæftigelse.

 

Sagsfremstilling

Fokusområderne har været at undersøge om de borgere, der modtager et af ovenstående tilbud i Herning kommune, får en sammenhængende og fagligt dokumenteret indsats i henhold til lovgivningen. Se bilag 1 i Årsrapporten for uddybning. Tilsynet er foregået som uanmeldt tilsyn, hvor tilgangen har været gennemgang af dokumentation for 5 tilfældigt udvalgte beboere på hvert tilbud. Tilsynet 2015 har derfor ikke lavet interview eller observationer. Ved gennemgangen af dokumentationen er der taget udgangspunkt i kommunens retningslinjer, beskrevet for området.

Den samlede årsrapport er vedlagt som bilag.

 

Samlet konklusion

Det kan konstateres, at dokumentationen ikke er fyldestgørende og dermed har det ikke været muligt, at se om der er sammenhæng mellem det bestilte og det udførte.  Kun i ca. halvdelen af sagerne, ses udarbejdet en myndighedshandleplan, der angiver det overordnede formål for indsatsen. Når der ikke er opstillet et formål og mål med den bevilligede indsats betyder det, at det ikke er muligt for tilbuddet at omsætte formålet med det visiterede, til konkrete mål og indsatser i det daglige arbejde med borgeren. Ligeledes er det svært at følge op på om den ydede støtte har en effekt i fht. borgeren og dennes funktionsnedsættelser.

Det kan konstateres, at der er beskrevet en overordnet målsætning/værdigrundlag på alle 4 tilbud for arbejdet med borgerne. Selv om der er begrænset dokumentation, kan den overordnede målsætning/værdigrundlag dog genfindes i dokumentationen hos den enkelte borger. Det ses som den måde man arbejder med borgeren på. Hvilket er meget tilfredsstillende.

 

Der ses i halvdelen af sagerne ikke løbende dokumentation for det arbejde der pågår med borgeren, fx beskrives det, at der er indgået en aftale med borgeren, om ting der skal afklares eller undersøges, men der findes ikke dokumentation for, at der er fulgt op på aftalen. Når det ikke dokumenteres, er det derfor vanskeligt, at vide om det reelt er undersøgt, og hvad dette betyder i dagligdagen for borgerne.

 

Der ses også sager, hvor myndigheden ikke har foretaget opfølgning på den ydede støtte/bevilling, men tilbuddene er generelt gode til at dokumentere, at de selv foretager opfølgning med borgerne og i samarbejde med denne. Ligeledes ses det at tilbuddene er gode til at medinddrage borgeren i egen sag, samt at få det dokumenteret.

 

Samlet scorer tilbuddene mellem 2,9 og 3,1, og alle har derfor fået en korrigeret score på 3, hvilket er tilfredsstillende.

 

Pia Strandbygaard fra Tilsynsenheden deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapportens konklusion tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport Kompenserende specialundervisning Tilsyn 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen ført tilsyn med private tilbud i Herning Kommune, der yder Specialundervisning for voksne. Tilsynet har i 2015 ført tilsyn med 2 private tilbud (AOF og FOF) der, efter overenskomst med Herning Kommune, udbyder specialundervisning for voksne.

Fokus områderne har været at undersøge om de borgere, der modtager et af ovenstående tilbud i Herning kommune, får en sammenhængende og fagligt dokumenteret indsats i henhold til lovgivningen.

Sagsfremstilling

Den indgåede overenskomst mellem undervisningstilbuddene og Herning Kommune, er indgået iht. Bekendtgørelsen om specialundervisning § 11, hvilket er tilfredsstillende. Ingen af tilbuddene har dog udarbejdet årsrapport til Herning kommune, som fastsat i overenskomsten. Der ses ikke, årsrapporter der angiver en beskrivelse af målopfyldelse. Det ses dog heller ikke, at Herning kommune selv har anmodet om, at dette udarbejdes efterfølgende.

 

Der ses ikke dokumentation for, at deltagerne har fået fremsendt en afgørelse med klagevejledning, og det kan heller ikke, ud af dokumentationen, at der er foretaget en vurdering af, om deltagerne er omfattet af den angivne målgruppe i lov om specialundervisning.

 

Der er en meget overordnet afdækning af, den enkelte deltagers færdigheder, behov og forudsætninger, med henblik på fastlæggelse af undervisningens mål og indhold. Der er ikke opsat konkrete og målbare mål, således at det efterfølgende er muligt at foretage en evaluering af indsatsen.

 

Samlet set er dokumentationen for de to tilbud mindre tilfredsstillende, der er en del lovkrav der ikke er opfyldt, eller kun er opfyldt delvist. Dette fordi dokumentationen bla. kun indeholder meget overordnet beskrevne undervisningsplaner, hvor det er svært, for både underviser og deltager at vurdere på den effekt undervisningen har og, om undervisningen afhjælper eller begrænser virkningerne af den nedsatte funktionsevne, hvilket er formålet med specialundervisningen.

Det er mindre tilfredsstillende, at der er forskel på hvilke punkter der indgår i undervisningsplanerne, da det fremgår af bekendtgørelsen for specialundervisning, hvilke områder man skal omkring i en undervisningsplan. Endvidere er der for nogle af undervisningsplanerne, ikke opstillet mål.

 

Man kan ikke se i dokumentationen om, der er foretaget en løbende opfølgning med deltageren, om dennes udbytte af undervisningen, hvilket er et krav jf. Bekendtgørelsens § 4 stk. 3.

 

Der er opmærksomhed på at give deltagerne en anbefaling omkring fremtidig indsats. Der er ikke taget stilling til om deltagerne skal fortsætte med specialundervisningen, eller skal stoppe med baggrund i en vurdering af, om undervisningen afhjælper eller begrænser virkningerne af den nedsatte funktionsevne.

 

Pia Strandbygaard fra Tilsynsenheden deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til værdighedspolitik har været i høring.

 

Udkastet er revideret på baggrund af høringssvarene og forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede 3. februar 2016 udkast til værdighedspolitik for ældreplejen i Herning Kommune.

 

Tilrettet i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger har udkastet herefter været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhed og Ældres MED-udvalg. Desuden har der været offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside.

 

Høringsfristen er udløbet 24. februar 2016.

 

Administrationen har modtaget seks høringssvar. Disse er vedlagt som bilag:

 

 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Medarbejderne i Sundhed og Ældre MED-udvalg
 • Ældresagen, Herning-afdelingen
 • To høringssvar fra borgere

 

På baggrund af høringssvarene har administrationen revideret det udkast, som blev sendt i høring. Det reviderede udkast forelægges til godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene drøftes,
at Social- og Sundhedsudvalget godkender det reviderede udkast til værdighedspolitik.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet, således at forslag til Værdighedspolitik tilrettes ud fra de faldne bemærkninger inden fremsendelse til videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget anmoder endvidere administrationen om at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en pårørendestrategi.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

 

De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsniveauet på ældreområdet. Herning Kommunes andel udgør 14,76 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede sagen på mødet den 3. februar 2016, hvorefter mulighedskatalog sendtes i høring. Der er indkommet høringssvar.

Sagsfremstilling

For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne.

  

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger senest den 1. juli 2016. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

 

Forslag til udmøntning af midler under følgende overskrifter har været i høring efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2016:

 • Plejecentre
 • Øvrige
 • Engangsinvesteringer

 

Forslagene udvider serviceniveauet i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de svageste ældre.

 

Forslagene har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhed- og Ældres MED-udvalg. Desuden har der været offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside.

Høringsfristen er udløbet 24. februar 2016.

 

Der er indkommet følgende høringssvar, som er vedhæftet sagen:

 • Centerrådet på Rosenlund Centret i Snejbjerg
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Medarbejderne i Sundhed og Ældre MED-udvalg
 • Ældresagen, Herning-afdelingen
 • Ældresagen, Aulum-Haderup-Trehøje lokalafdeling
 • Personlige høringssvar

 

Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandling af punktet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at høringssvarene drøftes,
at Social- og Sundhedsudvalget beslutter om høringssvarene giver anledning til ændring i udkast til mulighedskataloget.

Beslutning

Drøftet.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller forslagene til godkendelse dog således, at forslag 18-4 ”Genåbning af 16 midlertidigt lukkede permanente pladser” ændres således, at der genåbnes 4 pladser på Rosenlund i Snejbjerg og 12 pladser på Fuglsangsø Centret.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2017-20 - Perspektivnotater for Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetproceduren for budget 2017 - 2020 fremlægges perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til drøftelse og godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 25. april 2016, skal udarbejde perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektivnotaterne skal indeholde de centrale budskaber for budgetperioden på kort og lang sigt, og skal underbygges med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for henholdsvis Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Notaterne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på mål for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på mål for 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2015 skal der følges op på, om de politiske mål for 2015 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 25. april 2016.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål:

 

 • Serviceområde 13 - Udarbejdelse af ny styringsmodel for området
 • Serviceområde 18 - Akutteamet skal arbejde på at nedbringe andelen af forebyggelige indlæggelser.

 

Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  målopfølgningerne for 2015 jfr. bilag godkendes.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Tidlig risikovurdering af budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2016 fik udvalget forelagt tidlig risikovurdering af budget 2016 for alle serviceområder. Vurderingen er en forløber til de almindelige budgetopfølgninger, og indeholder en vurdering af de risikoelementer, der på nuværende tidspunkt er kendte. Det blev besluttet, at fagudvalgene frem mod den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 skal arbejde videre med at kvalificere og håndtere risikoelementerne på de forskellige fagområder.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets områder har administrationen givet følgende tidlige risikovurdering af budget 2016:

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer i 2016 at have et økonomisk pres på niveau med 2015. Området arbejder med implementeringen af handleplan 2015 og strategier på alle områder. Effekten af tiltagene er stadig meget usikker. Budgetudfordringen fremkommer ved en stigning i tyngde og antal af områdets borgere de seneste år. Det er en udfordring at levere den fornødne lovbundne hjælp med de midler, som er afsat i den nuværende budgetramme.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

I forbindelse med Sundhed og Ældres mulighedskatalog for budget 2015-18 var der uløste udfordringer på 7,2 mio. kr. i 2015, fordi nogle forslag først havde fuldt gennemslag i efterfølgende budgetår. Dette kan give udfordringer ind i 2016, hvis underskuddet overføres.

 

Der har gennem flere år været et generelt pres på udgifterne til det nære sundhedsvæsen, primært på Sygeplejen og den vederlagsfri fysioterapi. Udviklingen forventes at fortsætte i 2016.

 

Endelig opstår der muligvis en udfordring på elevområdet på grund af erhvervsskolereformen, der betyder længere lønnet praktikperiode.

 

I forbindelse med Finansloven 2016 er det besluttet at styrke ældreområdet med midler, der ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Det forventes, at Herning Kommune i den forbindelse får tilført 14,760 mio. kr. Tilførslen kan skabe en positiv effekt i forhold til ovennævnte udfordringer, afhængig af beslutningen om hvordan midlerne skal anvendes.

 

På udvalgsmødet giver administrationen en mundtlig status på håndteringen af merforbruget på Serviceområde 13.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Status på udmøntning af Klippekortet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Siden 1. juni 2015 har det været muligt for de svageste ældre, der modtager omfattende hjemmehjælp i Herning Kommune, at gøre brug af klippekortordningen. Klippekortet giver borgerne mulighed for at få 30 minutters ekstra hjemmehjælp pr. uge. De ældre borgere der har mulighed for at benytte ordningen foretrækker at anvende tiden til sociale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Klippekortet er en del af Finansloven for 2015, hvor der blev afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. fra 2016 og frem. Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

 

Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle. Herning Kommune har således fået tildelt 1.115.220 kr. i 2015 og 2.228.402 kr. i 2016 og frem. Puljemidlerne for 2015 og 2016 udbetales på baggrund af én ansøgning, mens puljemidlerne fra 2017 overgår til kommunens bloktilskud.

 

I forbindelse med behandlingen af Mulighedskataloget 2016-2019 indstillede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 11. marts, pkt. 30, at klippekortet indgår i besparelserne fra 2017.

 

Målgruppen

Målgruppen for klippekortet er borgere over 67 år med komplekse plejebehov og som derfor modtager hjemmehjælp flere gange i døgnet.

 

Borgere indenfor målgruppen blev informeret om muligheden for at benytte klippekortet i maj 2015 via et informationsbrev udsendt af Visitationsenheden. Forventningen var, at omkring 250 borgere ville gøre brug af ordningen. I alt 193 borgere har i 2015 benyttet sig af klippekortet.

 

Borgerne kan selv vælge, om tiden under Klippekortet skal anvendes til udførelse af praktiske opgaver, personlig pleje eller sociale aktiviteter. Borgerne kan også vælge at ”spare op”. Der er truffet en administrativ beslutning om at borgerne maksimalt kan spare 6,5 timer op i sammenhæng. Baggrunden for beslutningen er at understøtte planlægningen i Hjemmeplejen og styringen af udgifterne til ordningen.

  

Borgerne kan som nævnt vælge om klippekortet skal bruges til udførelse af praktiske opgaver, personlig pleje eller sociale aktiviteter. Fordelingen af de tre typer af leverede ydelser er således:

 

·         Personlig pleje: 1 %

·         Praktisk bistand: 21 %

·         Sociale aktiviteter: 78 %

 

Størstedelen af de ældre, der får ydelser leveret under klippekortordningen, vælger således at benytte klippekortet til sociale aktiviteter. Eksempler på sociale aktiviteter er: bagning, oprydning i tøj og gemmer, at se billeder sammen, hjælpe med indkøbsturen, gåture og biografture. Der er flere eksempler på, at klippekortet kan medvirke til at bryde en ond cirkel af ensomhed hos nogle ældre.

 

Medarbejderne i Hjemmeplejen, der leverer ydelser under klippekortet, taler om ”stjernestunder” sammen med borgerne og fortæller, at de oplever øget energi og arbejdsglæde i deres dagligdag som følge af klippekortet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Fremtidens plejeboliger i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Bech Vestergaard

Sagsresume

Plejeboligplanen 2015-2025 blev godkendt i Byrådet den 28. april 2015. Behovet for plejeboliger vil være stigende i årene fremover. Behovet for plejeboliger forventes at være ca. 149 større i 2025 end det aktuelle antal plejeboliger.

 

I forlængelse af plejeboligplanen pågår en analyse, som skal munde ud i en udbygningsplan for plejeboligkapaciteten.

 

I forbindelse med udbygningsplanen er der behov for, at Social- og Sundhedsudvalget angiver retning for det kommende planlægningsarbejde i forhold til genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger, eventuel etablering af en demenslandsby og tilbygning til eksisterende plejecentre.  

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en foranalyse til udbygningsplanen med udgangspunkt i plejeboligplanen og Herning Kommunes befolkningsprognose 2014-2026.

 

Foranalysen vurderer udviklingen i behovet for plejeboliger i forskellige delområder af Herning Kommune frem til 2025. Foranalysen viser, at der ikke forventes at være behov for en udbygning af plejeboligkapaciteten i den sydlige del af Herning Kommune, men at der derimod er en mindre overkapacitet. I den nordlige del af Herning Kommune vil der være et stigende plejeboligbehov, særligt i Vildbjerg-området. Den største stigning i plejeboligbehovet forventes i Herning og forstadsområder.

 

Udbygningsplanen vil konkret afhænge af: 

 • Hvorvidt alle midlertidigt lukkede plejeboliger fra budgetlægningen 2015-2018 og 2016-2019 genåbnes som plejeboliger.
 • Om Herning Kommune ønsker at etablere en demenslandsby.
 • Tilbygning til eksisterende mindre plejecentre.

 

Genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger

I forbindelse med budgetlægningen til budget 2015-2018 og 2016-2019 er det politisk besluttet midlertidigt at lukke 4 plejeboliger på Rosenlund Plejecenter i Snejbjerg, 24 plejeboliger på Fuglsangsø Centret og omdanne 15 plejeboliger på Kastaniegården i Aulum til ældreboliger.

 

Foranalysen indikerer, at der er behov for genåbning af pladserne på Rosenlund Plejecenter og Fuglsangsø Centret.

 

Foranalysen indikerer, at der ikke vil være behov for at omdanne de 15 ældreboliger på Kastaniegården til plejeboliger igen, da der er tilstrækkelig kapacitet i Aulum-området. Såfremt de 15 ældreboliger føres tilbage som plejeboliger, skal det være med henblik på, at borgere fra andre dele af kommunen visiteres til plejeboliger på Kataniegården i Aulum. Alternativet til genåbningen er nybyggeri til erstatning for de 15 plejeboliger.

 

Konceptet - demenslandsby

Demenslandsbyer er et nyt koncept, som er under udvikling i Danmark. En demenslandsby er en "by i byen" målrettet borgere med fremskreden demens. Byen indrettes, så de demente kan færdes frit i trygge og hjemlige omgivelser, hvor der er en stor grad af genkendelighed fra den hverdag, som de demente har haft før deres demenssygdom.

 

Såfremt der i de kommende 10 år etableres en demenslandsby i Herning Kommune, skal dette indgå som et element i udbygningsplanen. Ved etablering af en demenslandsby vil de nuværende demenspladser blive frigjort og kan efterfølgende anvendes til almindelige plejeboliger.

 

I Herning Kommune er der aktuelt 49 demenspladser til de sværest demente. Behovet for demenspladser stiger i takt med, at der bliver flere ældre og forekomsten af demens stiger.

 

I demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland er der gode erfaringer med at skabe mindre huse/hjem til de demente, hvor de demente bor sammen med ligesindede - alt efter hvilken livsstil, som de har haft, før de blev ramt af demens. Demenslandsbyen har en række tilbud, som de demente kender fra dengang, de var raske, og som er en del af et normalt hverdags- og fritidsliv. Herudover er byen være indrettet med udearealer, hvor de demente frit kan bevæge sig rundt.

 

Konceptet er bygger således på et hjemligt bomiljø, interessefællesskaber og et genkendeligt lokalmiljø. Det skal sikres, at en demenslandsbys tilbud afspejler genkendelige tilbud set ud fra dansk kontekst. Det forventes, at konceptet kan løse nogle af de udfordringer, som opleves i dag med at rumme de sværest demente inden for de nuværende fysiske rammer på demenspladserne i Herning Kommune.

 

Opbygning af en demenslandsby vil kunne ske etapevis. Såfremt der opføres en demenslandsby, anbefales 1. etape som minimum at udgøre 60 plejeboliger af hensyn til stordriftsfordele.

 

En mulighed ved udarbejdelse af et koncept for en demenslandsby er, at projektet etableres som et tværkommunalt samarbejde. Dette kan understøtte et større byggeri allerede i 1. etape og en mere driftsrentabel dimensionering af tilbuddene i demenslandsbyen.

 

Tilbygning til eksisterende plejecentre

Det fremgår af plejeboligplanen, at der planlægges tilbygning og udbygning af eksisterende plejecentre i centerbyer og omegnsbyer med det mål, at plejecentrene fremadrettet har minimum 60 pladser med henblik på stordriftsfordele.

 

Med udgangspunkt i plejeboligbehovet er der ikke grundlag for udbygning af alle mindre plejecentre. Foranalyserne peger på, at der skal rettes fokus på udbygning af Kildehøj i Vildbjerg og Rosenlund i Snejbjerg.

 

Tilbygninger skal opføres i overensstemmelse med lokalplanerne i områderne. På Rosenlund Plejecenter i Snejbjerg kan dette eksempelvis ske som koncentreret højt byggeri. Alternativet kan være at anvende bygninger på det nuværende Rosenlund Plejecenter til andet kommunalt formål og i stedet opføre et nyt tidssvarende plejecenter. Opførsel af et nyt tidsvarende plejecenter frem for udbygning af et eksisterende plejecenter rummer fordele på sigt i forhold til driftsøkonomi for plejeområdet og bygningsdrift.  

 

Procesplan

Administrationen foreslår følgende procesplan for udarbejdelse af et koncept omkring en demenslandsby:

 • Marts-april 2016: Sondering af muligheder for et tværkommunalt samarbejde.
 • Marts: Udpegning af en facilitator.
 • Marts-april 2016: Udpegning af rådgivende arkitekt.
 • April-maj 2016: Udarbejdelse af konceptbeskrivelse.
 • Juni 2016: Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for konceptbeskrivelse.
 • August 2016: Konceptbeskrivelsen præsenteres på Byrådets budgetkonference.

 

Administrationen foreslår endvidere, at der etableres en demenslandsby før en udbygning af eksisterende plejecentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om de 15 ældreboliger på Kastaniegården skal omdannes til plejeboliger,
at der udarbejdes et Herning-koncept for en demenslandsby,
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter muligheden for et tværkommunalt samarbejde omkring en demenslandsby,
at 1. etape af en demenslandsby prioriteres før udbygning af eksisterende plejecentre.

Beslutning

Godkendt som indstillet således at indledning af et muligt tværkommunalt samarbejde afventer at processen om konceptet for demenslandsbyen er afsluttet.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at de 15 ældreboliger på Kastaniegården ikke omdannes til plejeboliger.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Godkendelse af forslag til ændrede vedtægter for den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Sagsresume

Social Tilsyn Midt var den 17. november 2015 på tilsyn på Bytoften for at re-godkende tilbuddet.

Resultatet blev at re-godkendelsen er betinget af, at Bytoftens vedtægter bliver justeret, så de lever op til gældende lovgivning.

Bestyrelsen for Bytoften har den 23. feb. 2016 godkendt de forslag til ændringer, Bytoften har udarbejdet.

Sagsfremstilling

Alle sociale tilbud skal godkendes og re-godkendes af Social Tilsyn Midt. Bytoften fik besøg af Social Tilsyn Midt den 17. november 2015. Besøget har resulteret i en rapport, som beskriver tilbuddet ud fra de 7 parametre, som Tilsynet fører tilsyn efter.

Selve re-godkendelse blev betinget. Det vil sige, at der særligt var et punkt, der skulle bringes i orden inden selve godkendelsen, og det var, at Bytoftens vedtægter skulle revideres, så de afspejler gældende lovgivning for selvejende institutioner.

 

Bytoften har udarbejdet forslag til ændringer, og disse ændringer er på Bestyrelsesmøde den 23. feb. 2016 blevet godkendt som indstillet.

 

Af ændringer kan fremhæves, at det skal fremgå, hvor stor tilbuddets egenkapital var ved tilbuddets opstart. Der er i vedtægterne indskrevet, at egenkapitalen var 10.000 kr.

 

Det fremgår nu - som det skal - af vedtægterne, at det er bestyrelsen, der er ansvarlig for, at den daglige drift sker i overensstemmelse med tilbuddets formål og målsætninger. Det forpligter forstanderen til at inddrage og orientere Bestyrelsen i et videre omfang end tidligere. 

Bytoftens formål og målsætninger er også skrevet ind i vedtægterne.

 

Bytoftens budget skal godkendes af Herning Kommune, hvilket nu også er tilføjet vedtægterne, og der er indskrevet, at Bytoften forpligter sig til at overholde dette budget.

Det fremgår også, at det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende eventuelle optag af lån og indgåelse af lejekontrakter, der overstiger 6 mdr. løbetid.

 

Vedtægterne afspejler en tydelig ansvarsfordeling, som driftsaftalen mellem Bytoften og Herning kommune så efterfølgende skal understøtte.

 

Det forventes, at re-godkendelsen falder på plads, når de reviderede vedtægter godkendes af Bestyrelsen og Herning kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at vedtægterne godkendes som indstillet.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-21-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Status for udsattestrategien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

   x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tina Ladefoged

Sagsresume

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af status for antallet af hjemløse i Kommunen i efteråret 2015, der viser en stigning i antallet af hjemløse til 178, har Social- og sundhedsudvalget bedt om en status for kommunens udsattestrategi (strategien vedlægges).

 

Det forøgede antal hjemløse i Kommunen er delvist strukturelt betinget, som følge af bl.a. en mangel på billige boliger og den relativt lave kontanthjælp. Nærværende status peger på de tiltag Kommunen har iværksat med henblik på at nedbringe antallet af hjemløse.

 

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for nedbringelse af antallet af hjemløse er Housing First-tilgangen med en tro på, at langt de fleste hjemløse kan bo i deres egen bolig, og at boligen skal etableres hurtigt, således at ophold på forsorgshjem er så kort som muligt. Der er iværksat en lang række forskellige initiativer inden for strategiens fire overordnede målsætninger. Initiativerne retter sig mod henholdsvis hjemløshed, forbedring af sundhedstilstanden, misbrug og beskæftigelse.  

 

Status for de fire overordnede målsætninger er følgende:

 

 • Hjemløshed

 

Der arbejdes løbene med at sikre hjemløse en fast bopæl, hvilket er en stor udfordring. Der arbejdes også med at sikre den nødvendige viden i alle dele af administrationen om indsatsen over for hjemløse, og der arbejdes også på løsninger ift. aftaler med boligselskaberne i Kommunen. Der arbejdes både med en indsats over for de hjemløse og med at forhindre tilgang af nye hjemløse. Det er en udfordring, at finde boliger på kort sigt, da der er et mål om maksimalt 120 dage på forsorgshjem. Kommunen har modtaget støtte til projektet "SUB - Støt unge til bolig", som skal hjælpe unge hjemløse, og unge, der er i risikogruppen for at blive hjemløse.

 

 • Forbedring af sundhedstilstanden

 

Der er, som en del af Forebyggelseshandleplanen 2.0, iværksat et nyt projekt, hvis mål bl.a. er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for psykisk sårbare og socialt udsatte.

 

 • Misbrug

 

Indsatsen på misbrugsområdet er oftest skadereducerende. Borgere som modtager bostøtte og/eller støtte fra hjemløseteamet får en misbrugsbehandlende indsats. Der er etableret et Fælles Team som bindeled mellem behandlingspsykiatri og misbrugscenteret.

 

 • Beskæftigelse

 

Der er etableret samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen om forløb.

 

En uddybning af målsætningerne fremgår af vedlagte bilag med oversigt over status for udsattestrategien.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-4-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Valg af to nye medlemmer og to nye suppleanter til Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udsatterådet for Socialt Udsatte i Herning Kommune består af otte til 10 medlemmer, og der har i perioder siden rådets etablering i 2008 herudover været tilknyttet to suppleanter.

Udsatterådet har i dag otte medlemmer og ingen suppleanter. Rådet ønsker at udvide medlemsantallet fra otte til 10 medlemmer og derudover vælge to suppleanter med henblik på at sikre rådets samlede faglige indsigt og erfaring i arbejdet med og viden om udsatte grupper. Valgperioden for de nye medlemmer og to suppleanter følger valgperioden for det nuværende udsatteråd - dvs. til udløbet af indeværende kommunale valgperiode.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har i dag følgende otte medlemmer:

Lars Jensen (formand)

Anne Mette Frydensbjerg (næstformand)

Hanne Ottow

Niels Folmer Clausen

Linda Lund

Svend Arne Sønderby

Grethe Øster

Charlotte Boel

 

Jf. forretningsordenens §4 udvælges rådet af Social og Sundhedsudvalget i samråd med Udsatterådets formand. Formanden har hos medlemmerne af udsatterådet indhentet forslag til nye medlemmer og suppleanter i overensstemmelse med indstillingen nedenfor (der vedlægges bilag med henvendelser fra de fire kandidater indeholdende korte præsentationer af kandidaterne).

 

Der er i indstillingen taget højde for forretningsordenens bestemmelser om sammensætningen af rådet:

 • Udsatterådet skal fagligt rumme viden inden for områderne, som indbefatter hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere, unge etniske minoriteter og fattige.
 • Medlemmer udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig faglig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper.
 • Medlemmerne bor i eller er lokalt forankrede i og omkring Herning.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Udsatterådet udvides fra 8 til 10 medlemmer, idet følgende to kandidater bliver medlemmer af Udsatterådet:

 

Amir Rehman

Zeljka Secerbegovic

 

Det indstilles endvidere, at følgende to kandidater indstilles som suppleanter af Udsatterådet:

 

1. suppleant: Birthe Mygind Sørensen

2. suppleant: Bent Hansen

 

Udpegningen af både nye medlemmer og suppleanter gælder fra d.d. frem til udløbet af indeværende kommunale valgperiode.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 27.42.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Aftalesag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  
 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-4-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen