Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 8. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Byggeprogram og skema A for Fuglsangsø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 14. september 2011, punkt 123, programoplægget til Fuglsangsø Centret med ønske om, at der holdes fokus på muligheden for yderligere velfærdsteknologi fra starten af projektet, således at der løbende afrapporteres mulige velfærdsteknologiske tiltag til udvalget.
 
På baggrund af programoplægget har administrationen nu udarbejdet skema A og forslag til byggeprogram som fremlægges til godkendelse med henblik på politisk tilsagn til projektet samt udbud af byggeopgaven og efterfølgende licitation.
 
Administrationen har pt. lokalplan for området i høring. Endelig behandling af lokalplanen forventes forelagt Byrådet på møde 27. marts 2012.

Sagsfremstilling

Fuglsang Sø Centret skal indeholde 112 plejeboliger med tilhørende servicearealer, dette tænkes opdelt i 7 bo-enheder. Servicearealerne i centerdelen skal foruden et daghjem til 10-14 bruger indeholde træningsfaciliteter, træningskøkken, aktivitetslokaler, områdekontor, vagtrum, cafe, modtagerkøkken, mv.

Byggeprogram
Administrationen har færdiggjort et forslag til byggeprogram, som danner baggrund for en efterfølgende totalentreprise.
Byggeprogrammet som fremlægges til udvalgets godkendelse er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet i overensstemmelse med den valgte beliggenhed og de godkendte økonomiske rammer.
Det foreliggende byggeprogram beskriver de overordnede bygningsmæssige og planmæssige rammer for det planlagte byggeri.
 
Projektøkonomi
 

Budget i 1.000 kr.
2011
2012
2013
2014
I alt
Boliger
16.372
31.578
94.735
31.578
174.263
Servicearealer
5.350
10.595
31.785
10.595
58.325
Tilskud
 
 
 
-4.960
-4.960
Lån
-13.758
-26.526
-79.577
-26.525
-146.380
 
 
 
 
 
81.248

 

Husleje

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 1.059 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.354 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 177 kr. pr. m² årligt eller 1.062 kr. pr. måned pr. bolig. Niveauet for huslejen svarer til de øvrige boliger på området.

 

Der ansøges frigivet 1 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med arkitektkonkurrence, fagdommer, arkæologiske undersøgelser, udgifter til geotekniker, landinspektør og forsikring, udlæg m.m.
De øvrige midler søges frigivet, når endelig projektøkonomi kendes efter licitation i forbindelse med skema B.
 
Afledt drift
Udgifterne ved drift af centret vil på årsbasis være ca. 31,6 mio. kr. Pt. er der udgifter på ca. 20,2 mio. kr. i eksisterende budget, som kan overføres til finansiering af driftsudgifter til centret. Mankoen på ca. 11,4 mio. kr. årligt håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Merudgiften skyldes udvidelsen af antallet af boliger i forhold til Nørregades Plejehjem. Der arbejdes på at finde finansiering af merudgiften indenfor rammen. Hvorvidt dette kan lykkes, afhænger dels af omfanget af den varige effekt af mindreforbruget i 2011 på SO 18, som p.t. analyseres nærmere, og dels af de politiske beslutninger, der træffes ifm. regnskabsafslutningen ift. anvendelse af mindreforbruget i 2011.
 
Hovedtidsplan
 

Lokalplanen sendes i høring
Jan 2012
Politisk behandling af byggeprogram i SOS
8. feb 2012
Politisk behandling af byggeprogram i Økonomiudvalget
27. feb 2012
Politisk behandling af byggeprogram i Byrådet incl. skema A
6. mar 2012
 
 
Udarbejdelse af udbud i totalentreprise (1 mdr.)
Feb 2012
Lokalplanen godkendes
Mar 2012
Udbudsperiode (1 mdr.)
Mar 2012
Licitation inkl. forhandlinger (2 mdr.)
Apr-maj 2012
 
 
Politisk behandling af projekt i SOS
Maj/Juni 2012
Politisk behandling af projekt i Økonomiudvalget
Maj/Juni 2012
Politisk behandling af projekt i Byrådet incl. skema B
Maj/Juni 2012
 
 
Kontrakt
Aug 2012
Udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse (6 mdr.)
Juni 2012
Byggestart
Sep 2012
Aflevering af 1. etape af byggeriet til SOS
Aug 2013
Aflevering af 2. etape af byggeriet til SOS
Feb 2014

Udbudsform
Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Tildelingskriteriet vil være det ”økonomiske mest fordelagtige”.
Udbudsperioden er planlagt til marts måned 2012.
Licitation inklusive forhandlinger med entreprenører forventes gennemført april-maj 2012.
 
Såfremt skema B holdes indenfor den i skema A godkendte ramme indstiller administrationen at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til godkendelse af skema B.
 

Lokalplan
 Lokalplan 41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft og kommuneplantillæg nr. 76 giver mulighed for at der kan opføres et pleje- og aktivitetscenter i hele lokalplanens område samt en butik til områdets daglige forsyning på 1000 m2 på en mindre del af lokalplanens område.

En lokalplan medfører ikke i sig selv handlepligt. Men hvis der indenfor et område skal ske ændret anvendelse, ny bebyggelse, udstykning og lignende, skal lokalplanens anvisninger følges. En eksisterende lovlig anvendelse kan heller ikke ændres med en lokalplan.
 
Det er derfor ikke et krav, men en mulighed at der kan etableres en butik det pågældende sted.
 
Byrådet skal i henhold til Planloven udlægge arealer til nye butikker, efter en række meget detaljerede bestemmelser i loven. Siden planlægningen for Fuglsang sø blev vedtaget af Byrådet, har det været hensigten, at der i området skal kunne etableres en dagligvareforretning med henblik på forsyning af op til 550 nye boliger, herunder særligt familieboliger svarende til ca. 1500 nye beboere.
 
Det er af planlovmæssige årsager ikke muligt at placere en butik andre steder i området omkring Fuglsang Sø.
 
Byrådet har derfor valgt ikke at opgive muligheden for en butik til den daglige forsyning, hvis det er foreneligt med plejecenterbyggeriet, idet synspunktet dog også har været, at det ikke må ske på bekostning af, at der kan opføres et optimalt plejecenterbyggeri.
 
I forhold til det fremsatte program for pleje- og aktivitetscentret er det muligt at etablere de nødvendige m2 indenfor lokalplanens delområde som er forbeholdt pleje- og aktivitetscenter.
Det er derefter op til de arkitektfirmaer at tegne og designe et projekt som de mener bedst opfylder de stillede krav til byggeriet. Hvis disse firmaer vurderer det er nødvendigt at inddrage det areal, hvor der kan være butik, og projektet bliver godkendt af dommerkommiteen og byrådet, så er lokalplanen på ingen måde til hinder herfor.

 

Jens Bech deltager i behandlingen af sagen og vil på mødet gennemgå de overordnede linjer i byggeprogrammet.


Marius Reese deltager med en kort orientering om lokalplan for Fuglsang Sø.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  byggeprogrammet godkendes,

 

at  fremsendelse af Skema A til Socialministeriets indberetningssystem BOSSINF godkendes,

 

at der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri stednr. 018.080 Fuglsang med 1,0 mol. kr. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012,

 

at  såfremt skema B holdes indenfor den i skema A godkendte ramme, bemyndiges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse af skema B,

 

at  orientering vedrørende lokalplan tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagen sendes til orientering for Ældrerådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-335-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Byggeprogram for Rosenholm dagcenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 er der afsat 6,62 mio kr. til etablering af dagcenter ved Rosenholm i investeringsoversigten.
 
Administrationen har nu udarbejdet forslag til byggeprogram, som fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse med henblik på udbud af byggeopgaven og efterfølgende licitation.

Sagsfremstilling

Byggeriet omhandler et nyt dagcenter på ca. 380 m2 i tilknytning til den igangværende udvidelse af det eksisterende Rosenholm fra 26 til 38 pladser.
Daghjemmet skal indeholde et centralt placeret aktivitetskøkken og 3 basisrum på ca. 25-30 m2.
Ved basisrummene skal placeres yderligere 2 rum til afskærmning. Et snoezelrum og toiletter til brugere og personale.
Dele af væggene mellem det centrale aktivitetskøkken og to af basisrummene kan være skyde/foldevægge, som gør det muligt at åbne, når behovet opstår.
Udearealer indrettes til aktiviteter. Der ønskes områder med fast belægning og overdækkede arealer.

 

I forbindelse med basis rummene ønskes disse etableret med mulighed for indretning med særligt udstyr.
 
Eksempler på hvilket udstyr der indarbejdes:
- Touch-skærme og særligt software til handicappede.
- Mulighed for anvendelse af iPad - Tablets - Duga PC ,
- Skype
- Wii/ Sing Star ex. Disney, Band Jam, sidde med trommer o.lign. spil. Wii kan tilpasses mange målgrupper.
- Dansespil - kopiere bevægelser
- Gulvklaver/ måtte i forbindelse med Wii baserede spil.
- Projektor: Kan få spil op i menneskestørrelse. 

 

Byggeprogram
Administrationen har udarbejdet et forslag til byggeprogram, som danner baggrund for en efterfølgende totalentreprise.
Byggeprogrammet som fremlægges til udvalgets godkendelse er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet i overensstemmelse med den valgte beliggenhed og de godkendte økonomiske rammer.
Det foreliggende byggeprogram beskriver de overordnede bygningsmæssige og planmæssige rammer for det planlagte byggeri.
 
Forundersøgelser
Følgende forundersøgelse skal foretages inden projektering og udførelse af byggeopgaven igangsættes:

 • Arkæologiske undersøgelser, foretages under projekteringen.

 • Geotekniske undersøgelser, foretages når situationsplanen er udarbejdet

 

Projektøkonomi 

 

Budget (i 1.000 kr.)
2012
2013
I alt
Rosenholm dagcenter
3.310
3.310
6.620

 
Der ansøges frigivet 600.000 kr. til arkæologiske undersøgelser, rådgiverhonorar, udgifter til geotekniker, landinspektør og forsikring.
De øvrige midler søges frigivet, når endelig projektøkonomi kendes efter licitation.
 
Driftsudgifterne til dagcentret vil blive ca. 2,7 mio. kr. årligt. Udgiften er indeholdt i driftsrammen for serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.
 
Udbud
Rådgiverydelsen for byggeriet overstiger ikke 500.000,- kr. og skal derfor i henhold til tilbudsloven ikke udbydes.
Herning Kommune har indgået rådgiveraftale for teknisk rådgivning med Arkitektfirmaet C. Bødtker, som også er rådgiver i forbindelse med udvidelsen af Rosenholm.
Selve byggeriet foreslås udbudt som indbudt licitation i hovedentreprise. Tildelingskriteriet foreslås at være det billigste tilbud.
Udbudsperioden er planlagt til april 2012.
 
Hovedtidsplan
 

Udarbejdelse af skitseforslag fra 8.02.2012
Februar 2012
Politisk behandling af byggeprogram - SOS
08.02.2012
Politisk behandling af byggeprogram - ØKE
27.02.2012
Politisk behandling af byggeprogram - BYR
06.03.2012
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Marts 2012
Udbud af byggeopgaven i 3 uger
April 2012
Licitation
Maj 2012
Orientering vedr. licitationsresultat - SOS
Maj 2012
Kontraktskrivning inden sommerferien
Juni 2012
Opstart byggeri
Juli 2012
Aflevering af det samlede byggeri
Feb 2013
Ibrugtagning
Feb 2013
Aflevering af udvendige arbejder
Marts 2013

Administrationen anbefaler, at Handicaprådet orienteres om byggeriet.
 
Jens Bech Vestergaard deltager i behandlingen af sagen og vil på mødet præsentere tegningsskitser samt gennemgå de overordnede linjer i byggeprogrammet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  Social- og Sundhedsudvalget goddkender byggeprogrammet,
at  byggeprogrammet præsenteres for Handicaprådet.

 

at  der meddeles anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap op Psykiatri, konto 05.38.59 Aktivitets og samværstilbud, stednr. 559.098 Udvidelse af Rosenholm, dagcenter med 600.000 kr. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Tildelingskriterierne ønskes ændret fra billigste tilbud til "økonomisk mest fordelagtig".

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-6-12 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægsregnskab - Ågården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Administrationen har i foråret 2009 igangsat en undersøgelse af p-forholdene ved Ågården i Vildbjerg. I efteråret 2009 besluttes det at indstille udvidelsen.
 
Anlægsregnskabet for skitseringsudgifter i forbindelse med udvidelse af p-areal ved Ågården, Vildbjerg fremlægges nu til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremsatte anlægsregnskab omfatter skitseringsudgifter i forbindelse med evt. udvidelse af p-areal af Ågården.
 

 
Regnskab  
Bevilling 
Forskel  
Udgift  
kr. 5.200 
0
kr. 5.200


 
Udgiften er finansieret via bevillingen: ”Puljer til forundersøgelser mv.” hvor bevillingen pt. er kr. 1.624.000,-

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes og forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr.,

 

at finansieringen afholdes via bevillingen på konto 05.32.32 "Puljer til forundersøgelser", serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-6-12 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægsregnskab - Mosaikken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Den 4. december 2010 traf Byrådet beslutning om udvidelsen af Mosaikken fra 18 til 28 pladser. Byrådet besluttede på sit møde 20. september 2011, punkt 248 i forbindelse med beslutning om sammenlægning af Knudmose og Virkelyst Kollegier, imidlertid at annullere udvidelsen af Mosaikken.
 
Anlægsregnskabet for projekteringsudgifterne i forbindelse med Mosaikken fremlægges nu til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremsatte anlægsregnskab omfatter projekteringsudgifter i forbindelse med Mosaikken.
 

 
Regnskab 
Bevilling 
Forskel 
Udgift 
kr. 332.664 
kr. 1.094.000 
kr. 761.356  


    
Mindreforbruget skyldes som beskrevet, at Byrådet indstiller udvidelsen af Mosaikken

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  anlægsregnskabet godkendes og forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-6-12 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægsregnskab - Østergårds Allé, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af sundhedscenter i Aulum, anvendes lokalerne på Østergårds Allé ikke længere til genoptræning. Administrationen har derfor sammen med Hvam Arkitekskontor vurderet på muligheden for at ombygge lokalerne til lejligheder.
Administrationen har efterfølgende vurderet, at omkostningerne i forbindelse med en ombygning til lejligheder ikke er rentabel.
 
Anlægsregnskabet for evt. ombygning af Østergårds Allé i Aulum fremlægges nu til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremsatte anlægsregnskab omfatter rådgivning i forbindelse med påtænkt ombygning af erhvervslejemål til lejligheder på Østergårds Allé i Aulum.
 

 
Regnskab 
Bevilling 
Forskel  
Udgift 
kr. 26.975 
0
kr. 26.975 


   
 
Udgiften er finansieret via bevillingen: ”Puljer til forundersøgelser mv.”, hvor bevillingen pt. er kr. 1.624.000,-

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  anlægsregnskabet godkendes og forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr.,

 

at  finansieringen afholdes via bevillingen på konto 05.32.32, "Puljer til forundersøgelser", serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-49-11 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Evaluering af Leve-Bo miljø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

Efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget besluttede Byrådet den 27. marts 2007, punkt 127, i forbindelse med drøftelsen af den fremtidige køkkenstruktur, at Vesterled Plejecenter og Kildehøj Plejecenter skulle køre som forsøgsprojekter med Leve-Bo miljø, som kendetegnes ved, at hele processen fra indkøb til madlavning fra start til slut foretages på plejecentret. Endvidere er konceptet baseret på hverdagslivstankegangen, hvilket betyder, at den enkelte beboer deltager i daglige gøremål som rengøring, madlavning, tøjvask og lignende.
 
Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 19. marts 2007, punkt 96, om en evaluering af Leve-Bo miljø efter en forsøgsperiode.
 
Evalueringen forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Plejecentrene Vesterled og Kildehøj er bygget og organiseret efter Leve-Bo konceptet. Det indebærer, at der er etableret produktionskøkkener i hvert Leve-Bo miljø, hvor beboerne har mulighed for at deltage i madlavningen og andre huslige gøremål. Begge plejecentre har organiseret sig, så der ikke går tid fra plejen af borgerne til madproduktion.
 
Grundtanken i Leve-Bo konceptet er, at der skabes en hjemlig atmosfære med mulighed for, at de ældre deltager i huslige gøremål på plejecentrene i samarbejde med personalet. Det er individuelt, hvor meget den ældre kan deltage i. Derfor tager personalet udgangspunkt i den enkelte ældres muligheder og afstemmer opgaverne i forhold til dette. Endvidere er der mulighed for deltagelse i diverse aktivitetstilbud arrangeret af personalet og frivillige. Hverdagslivet bliver omdrejningspunkt i Leve-Bo miljøerne. Det er den enkelte beboers rytme og rutiner, der er styrende for dette hverdagsliv. 


Ledelsen på de to centre har foretaget en evaluering af Leve-Bo miljøerne på henholdsvis Plejecenter Vesterled og Plejecenter Kildehøj.


På Vesterled produceres al mad i alle seks Leve-Bo køkkener, mens køkkenerne på Kildehøj er specialiserede, så der laves varm mad i ét køkken, smøres smørrebrød og laves kolde anretninger i et andet og bages i et tredje. På begge centre inddrages beboerne i valget af menuer, og der kan begge steder findes individuelle løsninger, hvis dagens menu ikke falder i beboerens smag.  

 

Begge centre deltog i 2010 i en screening af beboernes ernæringstilstand med særligt fokus på undervægt. Screeningen viste, at ernæringstilstanden for beboerne på Vesterled lå 8 procentpoint over gennemsnittet for plejecentrene i Herning Kommune målt ved BMI, mens den for Kildehøjs beboere lå 6 procentpoints under gennemsnittet. På Vesterled er man fortsat med at beregne BMI og udarbejde ernæringsplaner i henhold til dette.  

 

Både på Vesterled og Kildehøj udnyttes de faglige synergieffekter, der skabes i Leve-Bo miljøerne, idet ernæringsassistenterne observerer den enkelte borgers ernæringstilstand og adfærd ved måltiderne. Det tætte samarbejde mellem køkken- og plejepersonale sikrer, at der arbejdes målrettet på, at den enkelte beboer får den bedst mulige kost. Leve-Bo miljøet giver mulighed for fleksibilitet, som er en særlig fordel, hvis den ældre er meget dårlig, og der er behov for at gøre lidt ekstra ud af at finde mad den ældre har lyst til uden for almindelig spisetid.  

 

Begge plejecentre er underlagt kvalitetskontrol fra Fødevarestyrelsen og denne viser en høj standard for fødevaresikkerhed på begge plejecentre. Kildehøj har tre elitesmiley’er, mens Vesterled har 2 elitesmiley’er og fire smiley’er.

Medarbejdere, borgere og pårørende giver positive tilbagemeldinger vedrørende Leve-Bo konceptet på grund af muligheden for større fleksibilitet og synergieffekter på kostområdet samt i det hele taget hverdagslivstankegangen i form af størst mulig inddragelse i daglige gøremål.

Opsummering
Evalueringen har vist, at der er balance i kostbudgetterne på både Kildehøj og Vesterled. Begge plejecentre har organiseret sig, så der ikke går tid fra plejen af borgerne til madproduktion.
 
Ernæringstilstanden for beboerne på Vesterled var i 2010 8 procentpoint højere end gennemsnittet for Herning Kommunes plejecentre, mens den for Kildehøjs beboere var 6 procentpoint lavere end gennemsnittet. Fødevarestyrelsens kontrol viser, at der er en høj standard for fødevaresikkerhed på begge plejecentre.

Økonomi

Begge plejecentre opkræver fuldkostpris for beboerne. Det giver et kostbudget på Kildehøj på 1.369.440 kr. og et kostbudget på Vesterled på 2.777.000 kr., der finansierer lønninger og råvarer. Øvrig drift el, vand varme finansieres af plejecenterets øvrige drift. Begge plejecentre har balance på kostbudgettet.
 
En fortsættelse af konceptet har således ingen budgetmæssige konsekvenser.

Administrationen anbefaler, at ordningen med Leve-Bo miljø gøres permanent på Vesterled og Kildehøj, idet fleksibilitet og mulighed for samarbejde på tværs af køkken- og plejepersonale giver tilfredshed blandt beboerne, pårørende og personale.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at
evalueringen tages til efterretning
at
ordningen med Leve-Bo miljøer gøres permanent på Plejecentrene Vesterled og Kildehøj  

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-154-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Hjerneskadeområdet - sundhedsaftaler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er udarbejdet et udkast til sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade samt et udkast til sundhedsaftale for børn og unge med erhvervet hjerneskade. Sundhedsaftalerne er gældende for perioden 2011-2014. Sundhedsaftalerne er udarbejdet af Hjerneskadesamrådet, som er et uafhængigt, rådgivende organ nedsat af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland. Sundhedsaftalerne har herefter været til administrativ høring i samtlige kommuner, på hospitalerne og i Sundhedsbrugerrådet. Hjerneskadesamrådet har bearbejdet høringssvarene og har på baggrund af disse udarbejdet vedlagte sundhedsaftaler.
 
Regionsrådet behandlede Sundhedsaftalerne i efteråret 2011.
 
Sundhedsaftalen for børn og unge med erhvervet hjerneskade fremlægges for Børne- og Familieudvalget d. 1. februar 2012.
 
Sundhedsaftalerne 2011-2014 på hjerneskadeområdet fremlægges her.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med sundhedsaftalerne er at sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorgrænser for henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhedsaftalerne skal bidrage til, at alle parter (sagsbehandlere, patienter og sundhedspersonale) kan navigere i de komplekse forløb, således at der sikres målrettede og velkoordinerede forløb. Sundhedsaftalerne beskriver således, hvordan kommunerne, hospitalerne og de praktiserende læger skal samarbejde om patienterne.
 
I begge sundhedsaftaler er der indarbejdet en anbefaling om, at kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinatorfunktion og et hjerneskadeteam for at sikre sammenhængende og velkoordinerede forløb i forbindelse med udskrivning og rehabiliteringen efter udskrivningen.
 
I sundhedsaftalen på voksenområdet er der endvidere indarbejdet en anbefaling om, at hospitalerne for alle indlagte voksne med erhvervet hjerneskade på baggrund af en lægefaglig vurdering tager stilling til, om der er behov for en neuropsykologisk undersøgelse. I bekræftende fald bliver en sådan undersøgelse gennemført.
 
I juni 2011 udkom Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade”, og ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade”. Der er overensstemmelse mellem forløbsprogrammerne og de to sundhedsaftaler for henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Følgende fra forløbsprogrammerne fremhæves:
 

 • Hjerneskadekoordinator og hjerneskadeteams i kommunerne: Forløbsprogrammerne anbefaler, at indsatsen i kommunerne tilrettelægges og koordineres af en hjerneskadekoordinatorfunktion. Etablering af hjerneskadekoordinator og hjerneskadeteams er som nævnt indarbejdet som en anbefaling i sundhedsaftalerne.

 • Fokus på udvikling af kompetencer: Det fremgår af forløbsprogrammerne, at de faggrupper, der arbejder med neurorehabilitering, skal have tilstrækkelige neurofaglige kompetencer i forhold til den konkrete opgaves indhold og kompleksitet. Generelt er der for alle involverede faggrupper behov for neurofaglige kompetencer, der ligger udover grunduddannelsesniveau. Dette forudsætter opkvalificering i form af efter- og videreuddannelse. I sundhedsaftalerne er der indarbejdet en målsætning om kompetenceudvikling af personalet.

 
Herning Kommune forpligter sig således ifølge sundhedsaftalerne til i tidsrummet 2011-2014 at etablere en hjerneskadekoordinator samt et hjerneskadeteam på henholdsvis børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Herning Kommune har et hjerneskadeteam (neuroteam) på både voksen- og børne- og ungeområdet. Der er etableret en hjerneskadekoordinatorfunktion på børne- og ungeområdet, men på voksenområdet mangler fortsat etablering af en koordinatorfunktion.
 
Herning Kommune har den 8. december 2011 fået tilsagn om statsligt tilskud på 2.258 mio. kr. fra puljen under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Indeholdt i den reviderede projektbeskrivelse er blandt andet etablering af hjerneskadekoordinatorfunktion på voksenområdet. Projektet blev godkendt på møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 11. januar 2012. Herning Kommune kommer således i projektperioden til at opfylde kravene i sundhedsaftalen. 
Hvis Herning Kommune vælger ikke at tiltræde sundhedsaftalen, skal Herning Kommune forhandle sundhedsaftalen bilateralt med Region Midtjylland.

 

Børne- og Familieudvalget har på mødet den 1. februar 2012 tiltrådt indstillingen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  Sundhedsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade tiltrædes,

 

at  Sundhedsaftalen for børn og unge med erhvervet hjerneskade tiltrædes - under forudsætning af, at sundhedsaftalen tiltrædes af Børne- og Familieudvalget. Sundhedsaftalen er til drøftelse i udvalget den 1. februar 2012.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.57.00-G01-3-12 Sagsbehandler: Nete Kragelund Tokkesdal  

Åben rådgivning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

Sagsresume

Visitationskriterierne til § 85 støtte (social pædagogisk bistand) er skærpet i forbindelse med besparelsesrunderne i 2011. Kriterierne for at være omfattet af målgruppen ligger nu på et niveau der er afstemt, og i overensstemmelse, med budgettet.

Det betyder, at der er nogle borgere som tidligere var omfattet af målgruppen, som i dag falder uden for kriterierne. Disse borgere får afslag på deres ansøgning om § 85 støtte.

For at sikre, at disse borgere kan opretholde deres relative stabile funktionsniveau anbefales det, at Handicap og Psykiatri etablerer en "Åben rådgivning".

Sagsfremstilling

Kriterierne for at være omfattet af målgruppen der er berettiget til § 85 støtte, tager afsæt i, at borgerens funktionsniveau skal være varigt og væsentligt nedsat. Det vil sige, at borgere hvis eneste problem er, at pågældende ikke kan læse sin post og/eller administrere sin økonomi, typisk vil få afslag på en § 85 ansøgning.

Hvordan den enkelte forvalter dette er forskelligt. Nogle søger hjælp i deres omgangskreds og klarer sig med dette. Andre vil rammes af en uoverkommeligheds- og kaosfølelse, der kan forringe deres ellers relative stabile funktionsniveau. Borgeren kan så over tid udvikle et betydeligt - og måske varigt - funktionsniveau der berettiger dem til § 85 støtte.

 

Ved at etablere en "Åben rådgivning" beliggende centralt i Herning, nærmere bestemt i Solsikkens lokaler i Søndergade, forventes det at de borgere der ikke er berettiget til § 85 støtte kan bruge tilbuddet.

Solsikkens lokaler bruges idag tre dage om ugen og derfor er der ledig kapacitet de øvrige dage. Stedet er kendt i forvejen af den blandede målgruppe, fordi både Solsikken og socialpsykiatrien hører til i samme bygning - dog er det 2 forskellige lejemål. Solsikken er et tilbud - uden pædagogisk støtte - til udviklingshæmmede og Socialpsykiatrien er til sindslidende.

 

Huslejen til Solsikken betales i forvejen og derfor vil det i princippet ikke koste ekstra, at huse den Åbne rådgivning.

 

Tilbuddet med til at sikre, at borgeren opretholder det overblik og overskud der skal til, for at vedkommende kan mestre hverdagen.

De borgere man forventer vil bruge tilbuddet er lettere udviklingshæmmede, psykisk syge og ADHD´er.

 

Tilbuddet kan tilbyde støtte til:

- gennemgang af post

- budgetlægning

- netbank og betale regninger

- pensionsansøgning

- § 100 ansøgninger

- boligansøgninger.

 

Den "Åbne rådgivning" vil have åbent i lige uger mellem kl 18.00 og 20.00. Der vil være to medarbejdere, med kendskab til den blandede målgruppe, til stede. De 2 medarbejdere kommer fra henholdsvis Solsikken og socialpsykiatrien, hvor der således vil ske en opnormering svarende til åbningstiden. Medarbejderne vil typisk være deltidsansatte, som dermed får tilført timer.

Derudover inddrages frivillige i det omgang opgaveløsningen fordrer det.

 

Der udvælges frivillige med kompetencer inden for blandt andet udredning af økonomiske udfordringer, der kan inkludere afdragsordninger eller ansøgning om gældssanering. De frivillige bestilles til at komme fra gang til gang og det betyder, at hvis en borger henvender sig med en problemstilling der bedst løses af en af de frivillige, så bliver borgeren bedt om at komme igen i næste åbningstid, hvor så den frivillige vil være til stede.

 

Handicap og Psykiatri evaluerer på tilbuddet succes ultimo 2012.

Økonomi

Tilbuddet kan etableres og driftes for ca 50.000 kr årligt - udgiften kan finansieres inden for SO13 - køb af pladser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Handicap og Psykiatri etablerer "Åben rådgivning"  med virkning 5. marts 2012,
at tilbuddet evalueres februar 2013,
at udgiften financieres inden for SO 13 - køb af pladser

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.57.04-G01-1-12 Sagsbehandler: Nete Kragelund Tokkesdal  

Navneændring for Knudmose Kollegiet og Virkelyst Kollegiet

Sagsresume

Knudmose Kollegiet er pr 1. januar 2012 overgået fra Børn og Unge til Handicap og Psykiatri - området voksne udviklingshæmmede  - og er lagt sammen med Virkelyst Kollegiet. Kollegierne ligger side om side på Lindegårdsvej 10.

Samlet er det et botilbud med 24 pladser efter Servicelovens § 107 til unge mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, som har brug for et afklaring og træningsophold, inden de skal videre til en anden boform.

Der er reserveret 6 pladser til elever på Knudmoseskolens STU forløb.

 

Fusionen blev en realitet idet Knudmose Kollegiet fik problemer med at fylde sine12 botilbudspladser og Virkelyst Kollegiet (Handicap og Psykiatri) manglede pladser til nogenlunde samme målgruppe.

 

Kollegierne har nu fælles ledelse, fælles personaler og fælles målgruppe.

Sagsfremstilling

Der er i efteråret arbejdet målrettet med at sikre en glidende og optimal overgang fra Børn og Unge til Handicap og Psykiatri så beboere/pårørende og medarbejdere oplevede mindst muligt tummel.

 

I forbindelse med fusionen har beboere og personaler været inddraget i forhold til at få indflydelse - og forståelse - for selve sammenlægningen.  
Der har blandt andet været en høringsrunde, hvor beboere/pårørende, ledere og medarbejdere har haft mulighed for at fortælle, hvad den enkelte mente var af væsentlig betydning, for at sammenlægningen/fusionen blev en succes.

Disse input er indarbejdet i procesplanen.

 

Under høringsrunden blev det tydeligt, at der var et gennemgående ønske om, at Kollegierne skulle hedde det samme for at markere, at det er blevet et samlet tilbud med fælles ledelse, fælles personale og fælles målgruppe.

 

Ved at ændre navn understreges, at der ikke længere er tale om to kollegier med hver deres historie og måde at drive botilbud på. Der er tale om ét botilbud, med én mission og én vision. Og med de fordele det er, at være blevet dobbelt så stor. 

Beboere/pårørende, ledere og medarbejdere har haft mulighed for at komme med forslag til det eventuelle nye navn. Det navn der fik flest stemmer er:  Lindekollegiet.

 

Handicap og Psykiatri ønsker med denne indstilling, at Knudmose Kollegiet og Virkelyst Kollegiet pr 1. marts 2012, kan hedde Lindekollegiet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Knudmose Kollegiet og Virkelyst Kollegiet pr 1. marts 2012 hedderLindekollegiet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2013 på det sociale område m.v. for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt høringssvar med administrationens bemærkninger foreligger til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det sociale område m.v. for 2013 har Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse udarbejdet en den del af rammeaftalen, der vedrører Udviklingsstrategien.

Rammeaftalen er blevet opdelt i en faglig udviklingsdel, "Udviklingsstrategien", og en kapacitets- og økonomidel, "Styringsaftalen". Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober. I Udviklingsstrategien skal der blandt andet være et samlet skøn over behovet for at oprette nye pladser. Derfor skal der indhentes

 • kommunale vurderinger af og skøn over nuværende og fremtidige behov for pladser (som myndighed)

 • kommunale overvejelser om tilbudsviften (som driftsherre)

 

Social, Sundhed og Beskæftigelses input til Udviklingsstrategien for voksenområdet er vedlagt som bilag.

 

Høring:

Sagen er sendt i skriftlig høring i følgende råd og interesseorganisationer:

 • Handicaprådet

 • DH Herning

 • LEV Herning

 • ADHD lokalafdeling Midt-Vestjylland

 • SIND

 • Hjerneskadeforeningen Lokalforening Midt-/Vestjylland

 • Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest

 • Udsatterådet – kun voksenområdet

 

Høringsfristen har været fastsat til 15. januar 2012.

 

Herning Kommune har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Udsatterådet, Hjerneskadeforeningen og ADHD-foreningen. I sidstnævntes høringssvar omhandler det, der bliver omtalt som Bilag 1, Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Både Handicaprådet og Hjerneskadeforeningen retter fokus mod borgere med senhjerneskader. Handicaprådet efterlyser en beskrivelse af, hvordan Herning Kommune vil håndtere senhjerneskadeområdet. Hjerneskadeforeningen fremhæver, at Herning Kommune har oplyst, at der for voksne senhjerneskadede forventes et faldende behov for pladser i dag- og døgntilbud uden for kommunens eget regi, mens behovet for dagtilbud og døgntilbud inden for kommunen vil være stigende. Hertil bemærker Hjerneskadeforeningen, at det må betyde, at Herning Kommune har sørget for eller vil sørge for, at der er/vil være den nødvendige ekspertise til stede i kommunen.

 

Administrationen oplyser, at Herning Kommune har en række specialiserede tilbud inden for hjerneskadeområdet, og at viften af tilbud arbejder tværgående med udvikling og opkvalificering af kompetencer og faciliteter, så Herning Kommune fremadrettet kan løse flest mulige opgaver bedst muligt i eget regi. Desuden har Herning Kommune fået del i puljemidler, som skal bruges til at fremme et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet og fælles kompetenceudvikling til understøttelse af specialiserede sager.

 

ADHD-foreningen peger i sit høringssvar på stigningen i antallet af borgere med ADHD, hvilket ikke modsvares af en vurdering fra Herning Kommune om, at lade antallet af pladser stige.

 

Herning Kommune er opmærksom på, at et stigende antal borgere får diagnosen ADHD, og at flere kan få behov for støtte. Derfor er der sat gang i en proces for at afdække hvilke tilbud og hvilke kompetencer Herning Kommune har til at imødegå den udfordring.

 

Herning Kommune har i dag en palet af tilbud til borgere med ADHD samt tilbud om bostøtte til borgere i eget hjem, og det er forventningen, at eksisterende tilbud kan inkludere tilgangen af borgere med et støttebehov, der svarer til såvel et dagtilbud som et døgndækket tilbud.

 

Ovennævnte er uddrag af høringssvarene og administrationens bemærkninger, som er vedlagt som bilag.

 

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af Social, Sundhed og Beskæftigelses input til Udviklingsstrategien.

 

 


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at  skemamaterialet - afkrydsningsskema, fritekst-skema og skema med overvejelser om tilbudsviften - tages til efterretning

 

at  høringssvarene tages til efterretning

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-362-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Studietur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreløbigt program samt budgetoverslag for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 18. - 21. marts 2012 fremlægges til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 12. oktober 2011 at gennemføre en studietur til Skotland i perioden 18. – 21. marts 2012.

 

Studieturen bliver arrangeret af Det Danske Kulturinstitut. Hovedtemaerne for turen er frivillighed, velfærdsteknologi, rehabilitering og innovation.

 

Udover oplæg om sociale, kulturelle og økonomiske forskelle mellem Danmark og Skotland og de største udfordringer i sundheds- og sociale forhold for de skotske kommuner, skal deltagerne blandt andet:

 • besøge projekter, hvor frivillige er inddraget i opgaveløsningen.

 • besøge West Lothian Council, som har været blandt de området, der har satset på at bruge teknologiske løsninger.

 • høre om rehabiliteringsindsatsen i forhold til personer med blandt andet erhvervet hjerneskade.

 

Et foreløbigt program samt budgetoverslag fremlægges til godkendelse. Opmærksomheden henledes på, at det endnu ikke er fastlagt, hvem der skal holde oplægget om frivillige tirsdag aften. Det er derfor ikke muligt at anslå en udgift til det og eventuel leje af lokale.

 

Budgetoverslag:

Deltagergebyr (10 deltagere)
41.500
Fly
26.560
Lufthavnstransfer, bus, tolk, forplejning
28.950
Forventede udgifter i alt
97.010

 

 Inden for en fireårig valgperiode har Social- og Sundhedsudvalget 77.000 kr. pr. år til møder og rejser med videre. Administrationen skønner, at udgiften til studieturen kan afholdes indenfor det fireårige rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at foreløbigt program for Social- og Sundhedsudvalgets studietur 18. - 21. marts 2012 godkendes

 

at udgiften til studieturen afholdes på Social- og Sundhedsudvalgets konto til kurser, uddannelse, møder og rejser

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. marts 2012 flyttes til tirsdag den 13. marts 2012 kl. 14.30 - 17.30.

 

Natascha Joof anmodede om redegørelse i forhold til hjemmevejledning i dagtimer kontra skolegang.