Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 7. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Nøgletal for SO 13 - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Som led i håndtering af budgetstyringen på handicap- og psykiatriområdet arbejder administrationen med udvikling af nøgletal for de meget komplekse forhold, som driver udgifterne på området.

 

Nøgletallene skal danne afsæt for en forståelse af, hvad der driver udgifterne på området og dermed også hvilke handlemuligheder, der er for styring af området. Nøgletallene er i første fase en sammenstilling af allerede tilgængelige styringsdata.

 

I næste fase udvikles nøgletallene, så de kan anvendes til måling af effekt af indsatsen.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet få præsenteret et udvalg af nøgletallene. 

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med udvikling af nøgletallene er,

·        at styrke den økonomiske styring af området

·        at opnå enighed om, hvilke indikatorer der er valide og kan afspejle udgiftsudviklingen

·        at øge den økonomiske bevidsthed på alle niveauer i organisationen

·        at skabe overblik og give et fælles grundlag for dialog og udvikling

·        at skabe grundlag for indførelse af effektmålinger.

 

Nøgletallene skal anvendes til økonomisk styring, strategisk planlægning og løbende prioritering af indsatserne. Målgruppen er medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget, centrale og decentrale ledere og medarbejdere. 

 

På det strategiske niveau skal politikerne ikke kende detaljen, men den retvisende tendens. Den centrale ledelse har brug for detaljen i analysen af udviklingen, styringen og den strategiske planlægning på lang og kort sigt. På det taktiske og operationelle niveau skal lederen vide, om der produceres mere eller mindre og hvorfor. Nøgletallene skal anvendes i planlægningen af indsatsen, som værktøj til at øge den enkelte medarbejders økonomiske bevidsthed, men også i medarbejdernes prioritering af det daglige arbejde.

 

 

 

Udgiften på området drives i samspillet mellem det antal borgere, der modtager en ydelse, varigheden og tyngden i indsatsen samt prisen på en given ydelse (mængde – varighed – pris).

 

Der er ingen tradition for at måle produktivitet i socialt arbejde, og der er ikke noget entydigt mål for den værditilvækst, der skabes ved arbejdsindsatsen. Der arbejdes i nøgletallene med den udvikling, der er omkring borgerne, fordelt på de enkelte sociale tilbud.

 

 

 

Der er ikke grundlag for at drage sammenligninger mellem de enkelte tilbud. Det er målgrupperne og variationerne i indsatserne alt for forskellige til. Omdrejningspunktet er, at det enkelte tilbud, eller den enkelte medarbejdergruppe, får mulighed for at følge udviklingen i egen aktivitet, stiger eller falder produktiviteten.

 

Antonio M. Barahona og Steen Holk Bank vil på mødet gennemgå udvalgte nøgletal for området til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2014 og overførsler 2014-15 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2014 forelægges overordnede bemærkninger til regnskab 2014 samt overførselsønsker 2014 til 2015 til udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift og anlæg) fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2014 og overførselssagen, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 og i Byrådet den 28. april 2015.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

 

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2014 for Social- og Sundhedsudvalgets område et merforbrug på 7,506 mio. kr.

 

 

Nærmere specifikation af budgetkorrektioner, afvigelser samt overførselsønsker til 2015 på de enkelte serviceområder fremgår nedenfor.  

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 6,001 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

 

 

 

Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et merforbrug på 7,901 mio. kr. 

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor er rammen i løbet af 2014 forhøjet med 2,4 mio. kr. som primært skyldes følgende:

 

- Omplaceringer mellem centrale konti og selvforvaltning som følge af implementering af mulighedskatalog, ressourcereguleringsmodel og nye tilbud

- Tilførsel af 1,6 mio. til barselspuljen

- Overheadregulering 0,8 mio. kr.

- Tilførsel 0,8 mio. kr. vedr. Minihøjskolen fra BU

- Tilførsel vedr. Tilsyn Midt, 1,0 mio. kr.

 

Fra 2013 er overført et merforbrug på i alt 0,573 mio. kr.

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet:

 

Regnskabsåret 2014 har budt på gennemførelse af det politisk vedtagne mulighedskatalog. Merforbruget på 6,001 mio. kr. skal således ses i lyset af, at der ved indgangen til 2014 var udsigt til et forventet underskud på ca. 25 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til Visitationen under rammestyring. Området er præget af de styringsmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde. Der er gennem året arbejdet målrettet med afgrænsning af den målgruppe, som er berettiget til de specialiserede ydelser, som skal tilbydes på området. Der kan konstateres en effekt af denne indsats, idet det forventede merforbrug på visitationen udgjorde 7,4 mio. kr. ved halvårsregnskabet.  

Decentrale enheder viser et kalkuleret merforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf Bytoften udgør 1,1 mio. kr. Projekter med tilskud viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. grundet tidsforskydning i anvendelsen i forhold til bevillingen.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 1,505 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

 

 

Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et merforbrug på 18,307 mio. kr.

 

Budgetrammen er i løbet af 2014 tilført 2,617 mio. kr., som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentlige ændringer er:

 

- Tilførsel på 0,503 mio. kr. vedrørende DUT midler til kræftpatienter

- Reduktion på 1,000 mio. kr. vedrørende gensidighedsaftale

- Reduktion på 0,844 mio. kr. vedrørende indkøbsaftaler

- Tilførsel på 3,958 mio. kr. vedrørende barsel, flexjob mv.

 

Fra 2013 er der overført et mindreforbrug på i alt 14,185 mio. kr.

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til regnskabsresultatet:

 

Afvigelsen på rammekonti kan primært tilskrives udgifter i hjemmeplejen og mellemkommunale udgifter, men der er også merudgifter på hjælpeordninger, der er lovbestemte ydelser.

Merforbruget i hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med mindreforbruget, som er opstået ved den etapevise åbning af Fuglsangsø Centret, og som indgår i afvigelsen på selvforvaltning med 18,7 mio. kr. Som det allerede er konstateret i forbindelse med budgetopfølgningerne, er der en varig økonomisk udfordring på hjemmeplejen, idet de forudsatte besparelser på hjemmeplejen ved åbning af plejecentre i 2013 og 2014 ikke har holdt stik.

På selvforvaltning er endvidere konstateret et merforbrug vedrørende sygeplejen på 9,816 mio. kr. Området er udsat for et voldsomt pres på grund af opgaveglidning fra regionerne, flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Tendensen forventes at fortsætte i 2015 og frem.

 

Mindreforbruget på projekter omfatter blandt andet restpuljen fra velfærdsteknologi (3,2 mio. kr.) og ældrepuljemidler (2,401 mio. kr.). Sundhed og Ældre har ansøgt Ministeriet om at få de uforbrugte ældrepuljemidler overført til 2015. Midlerne skal primært anvendes til en styrkelse af sygeplejen og til en restlevering af halvautomatiske senge, som er bestilt i 2014.

 

Overførsler fra 2014-2015 - drift:

 

For Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre foreligger der samlet set overførsler fra 2014 til 2015 på -5,408 mio. kr., som fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

 

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler og projekter er som udgangspunkt saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne. For rammestyring (centrale konti) er hovedprincippet, at et merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug.

Områder uden for rammestyring overføres jf. styringsprincipperne ikke.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

Det skal bemærkes, at der er truffet politisk beslutning om faglige strategier på området, som vil vanskeliggøres ved at skulle starte op med en mindre ramme. Endvidere viser udsigterne for 2015 allerede nu et forventet merforbrug på de centrale rammer, hvilket følger udgiftspresset på landsplan.

Overførselsønskerne for selvforvaltning og projekter følger styringsprincipperne.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Det skal bemærkes, at mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler indeholder et mindreforbrug på Fuglsangsø Centret på 18,7 mio. kr., som er en følge af den etapevise ibrugtagning. Det bør derfor ses i sammenhæng med et merforbrug i hjemmeplejen på 13,7 mio. kr.

Overførselsbehovet for Serviceområde 18 kan reelt opgøres til 6,29 mio. kr. ud fra behovet til projekter, brugermidler og investeringer på tværs af budgetår:

 

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - anlæg:

 

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2014 (anlæg) et mindreforbrug på 32,582 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. nedenstående tabel:

 

 

Af mindreforbruget kan ca. 18 mio. kr. henføres til de afsluttede projekter Lindegården, Lind Plejecenter og flytning og ombygning af Aktivitetscentret Koloritten. De resterende 14,5 mio. kr. vedrører primært forskydninger i byggerierne af Fuglsangsø Centret og Ågården Aktivitets- og Sundhedscenter samt udvalgets pulje til projekter.

 

Overførsler fra 2014-2015 - anlæg:

 

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2014 til 2015 på 14,543 mio. kr., som fordeler sig jf. tabellen ovenfor.  Alle overførselsbeløb vedrører ikke-afsluttede projekter, som videreføres i 2015.

 

Samlet økonomisk vurdering:

 

Der vil, når regnskab 2014 er godkendt og når forårsopfølgningen 2015 foreligger, blive udarbejdet en vurdering af den økonomiske status, herunder handlemuligheder og eventuelt behov for nye mulighedskataloger.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning,
at overførsler fra 2014 - 2015 vedrørende henholdsvis drift og anlæg godkendes,
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 og Byrådet den 28. april 2015.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Social- og Sundhedsudvalget vil når regnskabet for 2014 er endeligt godkendt i Byrådet, og når forårsopfølgningen 2015 foreligger, vurdere om der er behov for nye økonomiske tilpasninger.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 

Administrationen fremsender hermed ændringer til kvalitetsstandarderne til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om serviceniveauet for de forskellige ydelser. Dertil kommer, at de indeholder en række praktiske oplysninger. Kvalitetsstandarderne er dermed i udgangspunktet målrettet borgerne, men anvendes også i forbindelse med visitation ved tildeling af hjælpen.

 

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende kvalitetsstandard for hjemmehjælp og træning. De resterende kvalitetsstandarder behandles i en selvstændig sagsfremstilling. Kvalitetsstandarden for madservice er tidligere fremsendt i en særskilt sag.

 

Generelt er der kun sket få redaktionelle ændringer i de eksisterende kvalitetsstandarder uden betydning for serviceniveauet. En oversigt over omfanget af ændringerne i de politisk godkendte kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

 

Der er foretaget en generel tilpasning på baggrund af en ændring af Serviceloven, som herefter forpligter kommunen til at iværksætte et kortvarigt og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb, hvis der er grundlag for at forbedre borgerens funktionsniveau.

 

I alle kvalitetsstandarderne under hjemmehjælp og træning er der indsat følgende beskrivelse:

 

"Herning Kommune har som mål at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Servicelovens § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

 

Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny, konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.

 

Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd." 

 

Der er ingen ændringer i serviceniveauet som følge af disse ændringer.

 

Efter godkendelse sendes sagen til orientering hos Ældre- og Handicaprådet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

kvalitetsstandarderne godkendes

at

kvalitetsstandarderne sendes til orientering i Ældre- og Handicaprådet

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af diverse kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har gennemgået en række kvalitetsstandarder, der berører forskellige paragraffer under den lovgivning, som er grundlaget for Visitationsenhedens arbejde - undtaget er kvalitetsstandarderne i relation til hjemmehjælp og træning, som behandles i en selvstændig sagsfremstilling. Der er endvidere udarbejdet 4 nye kvalitetsstandarder.

 

Administrationen fremsender hermed kvalitetstandarderne til behandling i Social- og Sundhedsudvalget. 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om serviceniveauet for de forskellige ydelser. Dertil kommer, at de indeholder en række praktiske oplysninger. Kvalitetsstandarderne er dermed i udgangspunktet målrettet borgerne, men anvendes også i forbindelse med visitation ved tildeling af hjælpen.

 

Denne sagsfremstilling omhandler andre kvalitetsstandarder end de, der er knyttet til hjemmehjælp og træning, som behandles i en selvstændig sag.

 

Generelt set er der kun sket få redaktionelle ændringer i de eksisterende kvalitetsstandarder uden betydning for serviceniveauet. En oversigt over omfanget af ændringerne i de eksisterende kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 1.

 

Kvalitetsstandarderne vedrørende midlertidige og permanente ophold er ændret i forhold til nuværende status på boligområdet, idet plejehjem ikke længere benyttes som betegnelse. Der er ikke sket ændringer af serviceniveauet.

 

Der er dog sket ændringer i to af de eksisterende kvalitetsstandarder, som har en mindre betydning for serviceniveauet. Det drejer sig om:

  • Handicapkørsel, hvor passager er taget ud, da Midttrafik har ændret deres ordning.
  • Befordringsgodtgørelse i Sundhedsloven, hvor ny lovgivning betyder ændring af praksis.

 

Handicapkørsel

I forhold til handicapkørsel, er der sket en større revision, og kvalitetsstandarden er nu ikke så beskrivende. Det er Midttrafik, der står for ordningen og derfor henvises i kvalitetsstandarden i højere grad til deres beskrivelse omkring handicapkørsel.

 

Hvis borgeren har brug for trappemaskine i forbindelse med handicapkørsel med Midttrafik, koster det 250 kr. pr. tur. Der har i to særtilfælde været bevilget betaling for trappelift inden for det sidste år. Det indstilles, at det fremgår af kvalitetsstandarden, at borgerne selv skal betale for brug af trappemaskine.

  

Befordringsgodtgørelse i Sundhedsloven

Kommunen er forpligtet til at yde godtgørelse for kørsel til egen læge til pensionister og taxakørsel til personer, der er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. En lovændring betyder, at kommunerne ikke længere er forpligtiget til at stille kørsel til rådighed, men kan nøjes med at godtgøre udgifterne forbundet med kørsel til egen læge.

 

Derfor indstilles det af administrationen, at ordningen ændres med virkning fra 1. januar 2016, således at borgerne selv bestiller og betaler for befordringen. Herefter søger borgeren om befordringsgodtgørelse. Der sker ikke ændringer i serviceniveauet, men der vil blive indført en anden praksis, da borgeren ikke længere vil kunne bestille taxa gennem Borgerservice.

 

 

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder vedrørende:

1.    Rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret

2.    Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter

3.    Selvvalgt hjælper til pleje og praktisk hjælp

4.    Klippekort-ordningen

 

 

1. Rehabiliteringsophold

Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard, der beskriver rehabiliteringsophold. Ydelsen kan holdes inden for den nuværende normering på Rehabiliteringscentret.

 

2. Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter

Det er muligt at visitere til ledsagelse til aktiviteter, som borgeren ikke selv har valgt så som lægekonsultation, hospitalsundersøgelser med mere. Borgerne skal være bevilget ledsagelse til fritidsaktiviteter og have et yderligere behov for at kunne få ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter. Der er ingen ændringer af serviceniveauet.

 

3. Selvvalgt hjælper

Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for at vælge egen hjælper. Hjælperen ansættes af Herning Kommune til at udføre de visiterede opgaver. Der visiteres efter samme regler som ved hjemmehjælp, herunder også rehabilitering.

 

4. Klippekort-ordningen

Som en del af den seneste finanslov er der etableret en central pulje med en såkaldt "klippekortordning", hvor de svageste ældre tildeles en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til. Kvalitetstandarden beskriver ordningen i Herning Kommune.

 

De fire nye kvalitetsstandarder vedhæftes som bilag 2.

 

Kvalitetsstandarderne sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Økonomi

Der er en ændring i serviceniveauet for brug af trappemaskine i forbindelse med handicapkørsel, idet det indstilles, at borgerne fremover selv afholder udgifterne. Det koster p.t. 250 kr. pr. tur.

 

Bevillingen til Herning Kommune fra puljen for klippekort er behandlet tidligere på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 18. februar 2015. I Herning Kommune er puljen til ordningen på 1,098 mio. kr. i 2015 og 2,194 mio. kr. i 2016.

 

Der er ikke yderligere konsekvenser for økonomien på SO18.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

 

at

 

 Forslag til kvalitetsstandarderne 1. behandles

 

at

 

Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Ældre- og Handicaprådet

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.16-A00-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny leverandør af dagligvareudbringning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har indgået kontrakt med firmaet iPosen, som fra den 1. april 2015 er ny leverandør af udbringning af dagligvarer.

Sagsfremstilling

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har med virkning fra den 1. april 2015 indgået kontrakt med firmaet iPosen om udbringning af dagligvarer til borgere i Herning Kommune, der er visisteret til denne ydelse. Kontrakten er indgået på baggrund af en udbudsrunde, som har været gennemført i begyndelse af 2015.

 

iPosen samarbejder med Dagligbrugsen og Post Danmark om at pakke og levere varer til borgerne. iPosen tager imod bestillinger fra borgerne såvel online som pr. telefon

 

Området for udbringning af dagligvarer er omfattet af frit valg.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken - ansøgning om midler til forlængelse af projekt.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 28. januar 2015, punkt 13, ansøgning om midler til forlængelse af boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken - projekt "Tryghed under tag".

Ansøgningen har været sendt i høring i Børne- og Familieudvalget den 25. februar 2015, punkt 9, og i Forebyggelsesudvalget den 16. marts 2015, punkt 5, med henblik på stillingtagen til medfinansiering af projektet.

Sagen fremlægges nu Social- og Sundhedsudvalget med henblik på endelig stillingtagen til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt ansøgning om 2,6 mio. kr. til forlængelse af projekt "Tryghed under Tag" i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2017.

 

Projekt "Tryghed under Tag" er startet som en boligsocial helhedsplan i Brændgårdsparken og blev afsluttet med udgangen af 2014. Boligselskabet Fruehøjgaard har valgt at forlænge projektet i perioden 1. januar - 30. juni 2015 og søger således om kommunal finansiering af projektet i yderligere 2 år.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. januar 2015, punkt 13, at sende sagen til behandling i Børne- og Familieudvalget samt Forebyggelsesudvalget med henblik på stillingtagen til medfinansiering af projektet.

 

Børne- og Familieudvalget har den 25. februar 2015, punkt 9, behandlet ansøgningen og besluttet ikke at imødekomme ansøgningen.

 

Forebyggelsesudvalget har den 16. marts 2015, punkt 5, behandlet ansøgningen og besluttet, at tilbagesende sagen til Social- og Sundhedsudvalget med ønske om, at der med forlængelse af projektet på ½ år skabes mulighed for udarbejdelse af en politisk strategi for det boligsociale arbejde i Herning Kommune. Der tages i arbejdet højde for, hvordan det bedste fra projektet kan videreføres. Forebyggelsesudvalget afsætter 100.000 kr. i 2015 til forlængelse af projektet til og med 31.12.2015. Beløbet gives under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget også indgår i projektets forlængelse.

Økonomi

Ansøgningen fra Fruehøjgaard udgør i alt 2,6 mio. kr. for den samlede projektperiode. Det samlede budget for projektet er vurderet til 2,744 mio. kr.

 

Herning Kommune er således den primære finansieringskilde til projektet.

 

Herning Kommunes andel på 2,6 mio. kr. går til aflønnning af medarbejdere i projektet, som er anslået til 2,54 stilling.

 

Der er under Social- og Sundhedsudvalgets område ikke afsat midler konkret til boligsociale projekter. Såfremt udvalget ønsker at godkende hele - eller dele af projektet - skal finansieringen således ske via omprioritering indenfor udvalgets ramme.

 

Med henvisning til Forebyggelsesudvalgets beslutning om at afsætte 100.000 kr. til projektet henstår således et restbeløb på op til 2,5 mio. kr., som Social- og Sundhedsudvalget skal finde finansiering til, såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der ikke sker yderligere finansiering fra Social- og Sundhedsudvalget til projektet,
at Boligselskabet Fruehøjgaard meddeles, at Herning Kommune igangsætter arbejdet med udarbejdelse af en strategi for hele det boligsociale område, hvor der vil være opmærksomhed omkring, at elementer fra "Tryghed under Tag" kan indgå, såfremt der kan påvises en positiv effekt for kommunen.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Bilag

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Program for studieturen til Amsterdam fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 24. september 2014 at gennemføre en studietur til Holland i perioden 14. til 17. april 2015. Der foreligger nu et program for turen.

 

Turen foregår i bus med afrejse den 14. april 2015 Kl. 6.00 på P-pladsen foran Rådhuset i Bethaniagade. Der bliver serveret morgenmad i bussen. Hjemkomst den 17. april 2015 med afrejse fra hotellet i Amsterdam kl. 9 med forventet ankomst i Bethaniagade kl. 19. Alternativt afrejsetidspunkt kan aftales med chaufføren.

 

Studieturen bliver arrangeret af Det Danske Kulturinstitut. Hovedtemaerne for turen er demens, psykiatri og social udsathed.

 

Udover et oplæg om sociale, økonomiske og politiske forskelle mellem Nederlandene og Danmark ved Asger Kroll, souschef ved Den Danske Ambassade i Nederlandene,

skal deltagerne blandt andet besøge:

 

  • demenslandsbyen De Hogeweyk
  • Mentrum, som er et tilbud til hjemløse, alvorligt psykisk syge og/eller afhængige personer.
  • OMNIZORG, et herberg for hjemløse, misbrugere og/eller personer med psykiske problemer

 

 Social- og Sundhedsudvalget vil forud for afrejse modtage yderligere oplysninger om de praktiske forhold for studieturen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om

• Personalesag

• Møde med Aarhus Kommune vedr. vederlagsfri fysioterapi

• Samarbejde med Holstebro Kommune

 

 

Sagsnr.: 82.12.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Orientering omkring institutionen TreBirke

 

Sagsnr.: 00.06.00-Ø39-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Gave til institution

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-33-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Genvurdering af konkurrenceudsættelse

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-39-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Personsag