Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 7. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af forløbsprogram for KOL

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forløbsprogrammet for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er blevet revideret. Hermed fremlægges det reviderede forløbsprogram til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Forløbsprogrammet beskriver den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede sundhedsfaglige indsats i forhold til borgere med en given sygdom, i dette tilfælde KOL. Desuden beskriver de opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger.

Sagsfremstilling

Forløbsprogram for KOL er i overensstemmelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blevet revideret.

 

De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er, at:

 • Den specialiserede rehabilitering flyttes fra hospitalerne til kommunerne
 • Indsatserne kategoriseres med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation.

 

Mere fokus på samarbejde og borgerens forløb

I forhold til den hidtidige udgave af forløbsprogrammet lægges der i det reviderede forløbsprogram mere vægt på det tværsektorielle samarbejde, og de konkrete overvejelser aktørerne skal gøre sig, når borgere krydser sektorgrænser.

 

Desuden gør den reviderede version af forløbsprogrammet op med tidligere forsøg på at ansvarsfordele og organisere indsatser i de forskellige sektorer baseret udelukkende på en faglig klassificering af sygdommen. Indsatserne skal i stedet stratificeres (tilpasses og målrettes aftalte kategorier af patientgrupper) med udgangspunkt i borgerens samlede situation.

Det reviderede forløbsprogram inkluderer nu indsatser omkring tidlig opsporing, løbende risikovurdering, ernæring og lindring i forbindelse med en livstruende sygdom og har et stærkere fokus på implementeringsopgaven.

 

Den væsentligste organisatoriske ændring er flytning af den specialiserede rehabilitering fra hospitaler til kommuner. En lignende ændring er gennemført i forløbsprogrammet for hjertesygdom med en organisatorisk flytning af den ikke-medicinrelaterede del af fase 2 rehabiliteringen fra hospitaler til kommuner.

 

Flytningen af dele af rehabiliteringsopgaven fra hospitalerne til kommunerne skal gøre det lettere for borgerne i målgruppen at tage imod et tilbud om rehabilitering, fordi det flyttes tættere på den enkelte.

 

Opfølgning på økonomi

Det er derfor aftalt i regi af Sundhedskoordinationsudvalget – som udgøres af politiske repræsentanter fra hhv. region, kommuner og almen praksis –, at en arbejdsgruppe følger økonomien og aktiviteten med særlig fokus på antallet af borgere, der indtil nu har modtaget specialiseret genoptræning i hospitalsregi, men som følge af forløbsprogrammet overgår til en kommunal indsats. Baggrunden for den økonomiske opfølgning er, at det har været vanskeligt at fastslå økonomien forbundet med implementeringen af programmet. Især når det handler om at estimere antallet af borgere, som fremadrettet forventes at skulle modtage et rehabiliteringsforløb i kommunerne. 

 

Kommunerne ønsker at etablere en kvoteordning i forhold til de borgere, der tidligere ville have modtaget specialiseret genoptræning i hospitalsregi, men som i det reviderede forløbsprogram skal modtage en kommunal indsats. Ud fra de tilgængelige data vil en kvote på denne gruppe af borgere være ca. 375 borgere i hele Region Midtjylland. I Herning Kommune drejer det sig om ca. 10-20 borgere.

 

Det skal understreges, at borgere med diagnosen KOL skal tilbydes rehabilitering jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derfor vil kvoten ikke have betydning for den enkelte borger med KOL. Såfremt kvoten overskrides, vil det derimod give anledning til fornyede drøftelser mellem Region Midtjylland og kommunerne om den økonomi, som er forbundet med rehabiliteringsindsatsen.

 

KOL-rehabilitering i Herning Kommune

I Herning Kommune kører der 4 KOL-rehabiliteringshold årligt. Hvis de borgere, der hører ind under den specialiserede rehabiliteringsindsats, ikke kan få dækket deres behov for rehabilitering indenfor den eksisterende model, vil der blive iværksat de nødvendige tiltag for at leve op til indholdet i KOL-forløbsprogrammet.

 

Det videre arbejde med forløbsprogrammet for KOL

Forløbsprogrammet er godkendt af Sundhedsstyregruppen – som er det øverste administrative organ i sundhedsaftalesamarbejdet, og som består af repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis - den 6. september 2017 og efterfølgende godkendt af KOSU – den kommunale sundhedsstyregruppe - den 9. oktober, 2017. Regionsrådet har godkendt forløbsprogrammet den 5. december 2017. Det er aftalt på administrativt niveau mellem KOSU og Region Midtjylland, at implementeringen af forløbsprogrammet skal være på plads senest 1. maj 2018.  

 

Forløbsprogrammerne under sundhedsaftalen bliver løbende tilrettet i takt med udviklingen. Det gælder også forløbsprogrammet for KOL. Der er således igangsat en række initiativer, som vil blive tilføjet i forløbsprogrammet i takt med, at de er klar til implementering. Det drejer sig blandt andet om: 

 • Initiativer i den nye overenskomst med almen praksis
 • Telemedicinsk hjemmemonitorering.

 De mest betydelige ændringer vil blive forelagt til politisk behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forløbsprogrammet for KOL.

Beslutning

Godkendt som indstillet dog således, at Social- og Sundhedsudvalget forventer, at de nye forløbsprogramme for KOL ikke medfører yderligere udgifter for Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-535-09 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Spar 2 - konkurs

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det private firma "Spar 2", som er godkendt til at levere hjemmehjælp i Herning Kommune, blev erklæret konkurs den 18. januar 2018.

Sagsfremstilling

Torsdag den 18. januar 2018 blev det private hjemmehjælps-firma "Spar 2" erklæret konkurs. Firmaet havde ved konkursen 77 borgere i Herning Kommune som kunder. 31 af borgerne fik personlig pleje, mens resten fik praktisk hjælp, så som rengøring.

 

Da Herning Kommune har forsyningsforpligtelsen i forbindelse med levering af hjemmehjælp, overtog den kommunale hjemmepleje med øjeblikkeligt varsel opgaven med at levere hjemmehjælp til de berørte borgere.

 

Sundhed og Ældre har udarbejdet en beredskabsplan med henblik på at kunne sikre en effektiv håndtering af en konkurssituation på hjemmehjælpsområdet. Beredskabsplanen har fokus på at sikre borgerne maksimal tryghed i en ellers usikker situation. Beredskabsplanen blev aktiveret med det samme, Herning Kommune modtog besked om, at det private firma var erklæret konkurs.

 

De cirka 50 borgere, der har fået leveret praktisk hjælp af Spar 2, er blevet bedt om at vælge en ny leverandør med det samme. De af Spar 2’s borgere, som i øjeblikket får leveret personlig pleje af den kommunale leverandør, bliver kontaktet af Visitationsenheden i løbet af uge 4 og 5 med henblik på hjælp til at vælge deres fremtidige leverandør af hjemmehjælp.

 

Herning Kommune leverer hjemmehjælp til cirka 1.800 borgere. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-Ø34-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektmidler: "Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået nationale puljemidler til at gennemføre projektet ”Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder”.

 

Sagen er en orienteringssag fra Forebyggelsesudvalget.

 

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har på sit møde den 29. januar 2018 behandlet nedenstående sag som punkt nr. 6.

 

Herning Kommune har fået tilsagn om 939.000 kr. til at gennemføre projektet ”Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder”. Projektets formål er at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom i to udvalgte boligområder: Holtbjerg og Lyngbyen i Gullestrup. Projektets målgruppe er således socialt udsatte og sårbare borgere i de to boligområder.

 

Projektet skal medvirke til at videreudvikle og tilpasse Herning Kommunes rehabiliterings- og sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte grupper. Det skal bl.a. ske ved at arbejde proaktivt og opsøgende i forhold til borgere bosat i de to boligområder. Videreudvikling af de sundhedspædagogiske redskaber - med fokus på de særlige udfordringer, der kan være i mødet med sårbare og udsatte borgere - spiller ligeledes en central rolle i projektet. Målet med projektet er at tilbyde en fremskudt sundhedsindsats, hvor den afklarende samtale og de forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag tænkes sammen med det boligsociale arbejde.

 

Projektet er en del af implementeringen af den sundhedspolitik, som Herning Byråd vedtog i 2015. Sundhedspolitikken sætter fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt sårbare og udsatte grupper.

 

Projektets økonomi

Midlerne til projektet kommer fra puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Puljen er udmøntet som en del af finansloven for 2015, og har som formål at styrke den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. 

 

I forbindelse med projektet har Herning Kommune en egenfinansiering på 537.000 kr. for hele projektperioden. Projektets samlede budget er således på 1.476.000 kr.

 

Der ansøges om, at der meddeles indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 450.000 kr. i 2018, 480.000 kr. i 2019 og 9.000 kr. i 2020, serviceområde 19, Forebyggelse.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-199-07 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Konstituering af Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget vedtog på mødet i december 2017 enkelte ændringer i forretningsordenen for Udsatterådet, der har betydning for den nye konstituering af rådet. Det er nu lykkedes at sammensætte et nyt Udsatteråd med en bred sammensætning. Rådet skal fungere i denne byrådsperiode.

Sagsfremstilling

Der blev op mod den nye byrådsperiode udarbejdet en evaluering af Udsatterådet og denne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet i december.

 

Udover at der blev ændret enkelte ting i forretningsordenen, så har der samtidig været flere medlemmer, der har ønsket at give plads til nye kræfter. Der har været et opsøgende arbejde i gang omkring bemanding af Udsatterådet, og dette arbejde er lykkedes. Administrationen har sammen med den konstituerede formand Birthe Mygind Thorup udarbejdet nedenstående indstilling til en kommende sammensætning af Udsatterådet i Herning Kommune:

 

 • Amir Rehman, bl.a. medstifter af Kontrast Ungdomshus (ønsker genvalg)
 • Bent Hansen, aktiv frivillig Åben kirke (ønsker genvalg)
 • Grethe Øster, aktiv frivillig på forskellige væresteder i byen (ønsker genvalg)
 • Jens Christian Fischer, har stor erfaring fra forskellige forsorgshjem
 • Mette Fink Møller, arbejder hos Kirkens Korshær
 • Poul Nygaard Kristensen, sognepræst i Kølkær og Arresthus-præst. Har også sin gang i bl.a. Bethaniagade
 • Rita Mørup, arbejder på Møltrup
 • Ulrik Madsen, bl.a. Tryghedsmedarbejder i den boligsociale helhedsplan PLADS TIL FORSKEL
 • Zeljka Secerbegovic, seniorkonsulent i fonden for Socialt Ansvar og en del af Bydelsmødre (ønsker genvalg)

 

Der vælges ingen suppleanter til Udsatterådet, men ved evt. frafald i løbet af byrådsperioden vil der være en drøftelse og efterfølgende godkendelse af mulige nye medlemmer i det samlede Udsatteråd.

 

Administrationen vil efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget indkalde til et stiftende møde i Udsatterådet og efterfølgede udarbejde en tematiseret mødeplan med 4 årlige møder. Formandsskabet i Social- og Sundhedsudvalget deltager i et antal møder om året i Udsatterådet.

Økonomi

Der er afsat 20.000 kr. årligt til møder og evt. studietur.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den nye sammensætning af Udsatterådet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.06.04-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Uddeling af fælleslegatet for værdigt trængende 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

            

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert år uddeler Herning Kommune legatmidler fra "Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune". Fælleslegatet er en sammenlægning af en række små legater og formålet er at yde støtte til særligt vanskeligt økonomisk stillede borgere i Herning Kommune.

 

På møde den 7. november 2007 har Social- og Sundhedsudvalget bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelse vedrørende fordeling af midler fra "Fælleslegatet for værdigt trængende i Herning Kommune".

 

Kapitalen for legatet udgør pr. 31. december 2017 1.250.077,62 kr. I følge fundatsen skal grundkapitalen forblive urørt.

Renteindtægterne fra kapitalen uddeles til legatansøgerne. Dog skal først fratrækkes udbetaling til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.

 

Fordelingen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering. 

 

Sagsfremstilling

Ved vurdering af ansøgernes berettigelse til legatmidler er der specielt kigget på de pågældendes indkomst, forsørgerbyrder samt huslejeudgift.  

 

I de tilfælde, hvor det er muligt, indhenter Administrationen supplerende oplysninger om ansøgernes økonomiske situation. Langt hovedparten af ansøgerne har overførselsindkomster som forsørgelsesgrundlag, det vil sige pension, sygedagpenge, kontanthjælp m.v.  

 

I 2017 er der uddelt 56.400 kr. fra legatet. I fundatsen står, at det er en betingelse for at modtage legatportioner, at man skal bo i Herning Kommune og være økonomisk værdigt trængende.

Der er sket udbetaling til i alt 47 ud af 78 ansøgere. Hertil kommer udbetaling af 8.070,02 kr. til faste legatmodtagere m.v., jfr. fundatsen.


I 2016 var der 54 ansøgere.  
 
Uddelingen fordeler sig så ledes:
5 x 1.600 kr.
10 x 1.400 kr.  
12 x 1.200 kr.  
20 x 1.000 kr.

  
Den foretagne fordeling er sket ud fra en vurdering af de økonomiske forhold set i relation til forsørgerbyrden for hjemmeboende børn.
 
Således har modtagere af legater på:
1.600 kr. mindst 4 børn
1.400 kr. 3 børn
1.200 kr. 2 børn
1.000 kr. 1 barn

 
De 47 personer der har modtaget legater, har følgende forsørgelse:
38 modtager kontanthjælp under en eller anden form
4 modtager social pension
5 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, SU eller er lønmodtager med store forsørgerbyrder.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efteretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

 X  

  X 

 X

   X

  X

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i alle fagudvalg inden andenbehandlingen den 17. april.

Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet.

 

Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, sådan

 

at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene (model 2).

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om statens pulje til bedre normering på ældreområdet. Sagen fremlægges på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 20. marts 2018.

 

Tilmelding til Social Topmøde drøftet.

 

Sagsnr.: 27.45.04-G01-1-12 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Lukket sag

 

Sagsnr.: 07.00.00-G00-3-04 Sagsbehandler: Ejnar Tang