Dagsordener og referater

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 2. april 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Budget 2015 - perspektivnotater på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetproceduren for budget 2015 - 2018 fremlægges perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. budgetproceduren for budget 2015 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 7. og 8. april 2014, blandt andet arbejde med:

 

 • At afdække og udnytte de potentialer, der måtte være for effektiviseringer via enten digitalisering, administrativ forenkling eller innovativ udvikling af serviceområderne.

 • At afdække eventuelle væsentlige budgetproblemstillinger, der jf. de økonomiske styringsprincipper skal til Byrådets prioritering. Det gælder såvel merindtægter / mindreudgifter som mindreindtægter / merudgifter.

 

Arbejdet dokumenteres ved at lave et såkaldt perspektivnotat for hvert serviceområde. Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområder og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. Perspektivnotaterne kommer til at indgå i det materiale, der udleveres til 1. budgetkonference den 7. og 8. april 2014.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for henholdsvis Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Notaterne er vedlagt som bilag.

 

Social- og Sundhedsudvalgets behandling af perspektivnotaterne ligger senere end afleveringsfristen af materialet til konferencemappen. Hvis der er ændringer i perspektivnotaterne efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling, vil der blive udleveret rettelsesblade til deltagerne i konferencen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til perspektivnotater på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således af perspektivnotatet for SO 18, Sundhed og Ældre tilføjes bemærkninger om konkurrenceudsættelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Karin Locander  

Regnskab 2013 og overførsler 2013/2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Antonio M. Barahona.

Sagsresume

Jf. regnskabsvejledningen for 2013 forelægges overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet for 2013 samt overførselsønsker for 2013 - 2014 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift og anlæg) fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2013 og overførselssagen, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april 2014 og i Byrådet den 6. maj 2014.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2013 for Social- og Sundhedsudvalgets område et mindre forbrug på 11,529 mio. kr.

 

[image]
  
Afvigelsen i forhold til det oprindelige vedtagne budget er et mindreforbrug på 6,095 mio. kr., som skal ses i lyset af de rammekorrektioner, der er foretaget i løbet af 2013 og overførselssagen fra 2012-2013.  
 
Nærmere specifikation af budgetkorrektioner, afvigelser samt overførselsønsker til 2013 på de enkelte serviceområder fremgår nedenfor.
  
Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri
Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 4,793 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som fordeler sig jf. tabellen nedenfor: 
 
[image]
 
Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et merforbrug på 1,713 mio. kr.
 
Som det fremgår af tabellen ovenfor er rammen i løbet af 2013 reduceret med 1,676 mio. kr. som primært skyldes en flytning af nattevagt på Bytoften (hjemmepleje) til serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen m.v.).
 
Fra 2012 er overført et merforbrug på i alt 1,404 mio. kr.
 
Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet:
 
Central ramme:

Handicap og Psykiatri har gennem hele 2013 haft udsigt til et merforbrug på den centrale ramme. Resultatet viser et merforbrug på netto 6 mio. kr. på den centrale ramme. Heri er indregnet engangspuljen afsat til takstreguleringer i 2013 på 4,6 mio. kr.

På den centrale ramme er der ekstraindtægter på statsrefusion på 2,0 mio. kr. Dermed bliver det samlede resultatet på den centrale ramme et merforbrug på 4,0 mio. kr.
 
Selvforvaltning:

På området med selvforvaltning er der et samlet merforbrug på decentrale enheder på 2,1 mio. kr.

 

Bytoften viser et resultat på -4,5 mio. kr., og dermed har Bytoften nedbragt underskuddet fra tidligere år med 1,0 mio. kr.

 

De øvrige decentrale enheder på området viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

 

Lejetab på almene boliger viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der søges om fritagelse for overførsel af lejetabet, da det hænger sammen med strategien om køb af midlertidige pladser frem for længerevarende pladser og skal ses i sammenhæng med den økonomiske udfordring på serviceområdet i 2014 og frem.
 
Projekter:

Projekter med ekstern finansiering viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

 

Projekter med ekstern finansiering søges overført grundet tidsforskydning i forholdet mellem omkostningstidspunkt og indtægt fra staten. Disse andrager et merforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget har afsat en pulje til velfærdsteknologi og mindreforbruget i 2013 på 1,7 mio. kr. søges overført til anvendelse i 2014.


Serviceområde 18, Sundhed og Ældre
Regnskabsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 16,322 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som fordeler sig jf. tabellen nedenfor: 
 
[image]
 
Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er rammen i løbet af 2013 reduceret med i alt 2,921 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentlige ændringer er følgende:

 • Reduktion på 3,9 mio. kr. vedrørende KTO forlig

 • Reduktion på 8,5 mio. kr. vedrørende høreapparatsområdet

 • Tilførsel 0,3 mio. kr. vedrørende projekt Ældre Medicinsk patient

 • Tilførsel 7,2 mio. kr. vedrørende Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi (mindreforbrug fra regnskab 2012)

 • Tilførsel 0,7 mio. kr. vedrørende lærerlockout

 
Fra 2012 er overført et mindreforbrug på i alt 11,435 mio. kr. 

 

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet: 

Afvigelsen på de centrale konti og projekter kan primært tilskrives udgifter, som er budgetteret i 2013, men som først falder i 2014. Der er tale om betaling vedrørende udskiftning af nøglebokse (3,8 mio. kr.), undervisning i elektronisk kommunikation (0,7 mio. kr.) samt restbetaling til afprøvning af bidettoiletter (0,1 mio. kr.), som er indkøbt i 2013, men afventer de sidste regninger. Endvidere forskydninger i IT investering på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tablets til hjemmeplejen. 
  
Overførsler fra 2013-2014 - drift:
For Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

foreligger der samlet set overførselsønsker fra 2013 til 2014 på 13,612 mio. kr., som fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

[image]
 
Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler og projekter er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.
 
Områder udenfor rammestyring overføres jf. styringsprincipperne ikke.
 
På centrale konti er der ingen overførselsønsker på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, hvormed det regnskabsmæssige merforbrug på 4,0 mio. kr. trækkes fra de likvide aktiver.  
 
På centrale konti er der ingen overførselssønsker på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, hvormed det regnskabsmæssige mindreforbrug på 1,4 mio. kr. tilgår de likvide aktiver. 
 
Bemærkninger til regnskabsresultatet - anlæg:

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2013 (anlæg) et mindreforbrug på 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. nedenstående tabel:
 
[image]
 
Mindreforbruget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri vedrører forskydninger i betalingerne ved udvidelsen af Rosenholm. Projektet er afsluttet i 2013.
 
Mindreforbruget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre vedrører primært forskydninger i byggerierne af Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lindegården samt Aktivitetscenter Midtbyen og udvalgets pulje til projekter.

 
Overførsler fra 2013-2014 - anlæg:
Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2013 til 2014 på 21,469 mio. kr., som fordeler sig jf. tabellen ovenfor. 
 
Alle overførselsbeløb vedrører ikke-afsluttede projekter, som videreføres i 2014.
 
Skemamateriale med overordnede regnskabsbemærkninger, regnskabstal og overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2013 tages til efterretning,
at overførselsønskerne fra 2013 - 2014 vedrørende henholdsvis drift og anlæg jf. bilag godkendes,
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april 2014 og Byrådet den 6. maj 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
 
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at mindre forbruget på rammestyringsområdet på SO 18, Sundhed og Ældre, anvendes til at finansiere den ikke udmøntede besparelse på 1 mio. kr. på SO 20, Administration i forbindelse med muligheden for udbud på ældreområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Implementering af besparelser på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 5. marts 2014 den budgetmæssige udfording på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Udvalget vedtog, at indstille besparelser på i alt 20,5 mio. kr. til godkendelse i Byrådet.

Forvaltningen har siden arbejdet med implementering af besparelserne.

 

Der gives på mødet en nærmere orientering om status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Ændring af vedtægter på Minihøjskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Minihøjskolen ønsker godkendelse af nye vedtægter.

Sagsfremstilling

Minihøjskolen har d. 11. december 2013 vedtaget udkast til vedtægtsændringer.
Under forudsætning af Herning Byråds godkendelse træder vedtægterne i kraft den 1. januar 2014.

 

Minihøjskolen er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune.

 

Skolen tilbyder undervisning til voksne borgere med psykiske lidelser. Undervisningen skal styrke elevernes personlige forudsætninger for at skabe forandring og komme videre i livet, med henblik på personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.

 

Minihøjskolen indeholder fire forskellige tilbud:

 • Plan B. Et daghøjskoleforløb for unge aktiverede.

 • Daghøjskoleforløb for førtidspensionister. Ca. 30 forskellige fag

 • Et fritidstilbud, som tilbyder aktiviteter specielt i weekender og ferier

 • Kompenserende specialundervisning


Byrådet i Herning Kommune anmodes om at godkende de nye vedtægter.

I forhold til de nuværende vedtægter, som trådte i kraft 1. januar 2007, er der foretaget en enkelt ændring. I de nye vedtægter udpeger Foreningen SIND ikke længere et medlem til bestyrelsen. Ændringen sker på baggrund af anmodning fra SIND om at udtræde af bestyrelsen.
 
I de nye vedtægter udpeger den resterende bestyrelse således to medlemmer under hensyntagen til relevant faglig interesse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de nye vedtægter godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-17-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Orientering om etablering af botilbud til unge med særligt støttebehov

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er i løbet af de næste to år en ekstraordinær tilgang af svært handicappede unge til Handicap og Psykiatri.

 

Konkret er der tale om 9 unge med behov for botilbud med massiv støtte. Der tages i dag hånd om de unge i Børn og Unge, men de overgår ved det 18. år til Handicap og Psykiatri.

 

Handicap og Psykiatri har ikke i dag botilbud, som er parate til at tage sig af gruppen. Dels har de unge meget komplekse handicaps, dels er der aktuelt ikke tilstrækkelig pladskapacitet. Det betyder, at der skal arbejdes strategisk og langsigtet for at kunne tilbyde denne gruppe et botilbud i nærmiljøet, fremfor at visitere dem til botilbud i andre kommuner.

Der er tale om en ekstraordinær udfordring i en situation, hvor området samtidig skal gennemføre besparelser. På den baggrund fremlægges administrationens aktuelle overvejelser om løsninger til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri får i løbet af de næste to år en ekstraordinær tilgang af 9 unge med svære handicap, hvor der skal anvises en løsning.

 

De unges problemstillinger falder i to grupper. Den ene gruppe består af 4 drenge med en udfordrende adfærd. Den anden gruppe består af 5 meget plejekrævende, og til dels immobile unge, som har brug for rolige omgivelser og omfattende pleje.

 

Handicap og Psykiatri ønsker at give alle 9 et botilbud i Herning Kommune.

 

Et botilbud i Herning Kommune vil kræve, at der arbejdes med en langsigtet plan, der fritsætter kapacitet og frigiver ressourcerne til, at der oparbejdes den eksakte faglighed, som målgruppen kræver. Aktuelt er der på voksenområdet hverken ledig kapacitet eller nødvendig faglig ekspertise, som kan matche denne målgruppes særlige behov.

 

Der skal i første omgang etableres et botilbud til de 4 drenge med udfordrende adfærd. Der opnås størst stabilitet og økonomisk bæredygtighed i et botilbud, hvis alle fire drenge flytter ind nogenlunde samtidigt, også selv om ikke alle bliver 18 år på samme tid. Botilbuddet skal derfor stå klar til august 2014, hvor den første dreng bliver 18 år.

 

Hvis Herning Kommune ikke kan tilbyde et passende og attraktivt botilbud allerede til august 2014, er alternativet, at drengene bliver tilbudt ophold på Center Bakkehuset i Videbæk, og derved mistes en del af de stordriftsfordelen, der er ved at etablere et tilbud for hele gruppen – kort sagt det vil blive dyrere og mindre attraktivt.

 

Tilbuddet til de 4 unge drenge kan etableres i velegnede lokaler på Herluf Trollesvej, hvor Aflastningen Virkelyst i dag har til huse.
 
Tilbuddet skal være et specialiseret tilbud med autismepædagogik som bærende metode til at give struktur i dagligdagen. Drengene kræver én til én opmærksomhed, hvilket nødvendiggør en høj normering og vågen nattevagt. En sådan normering vil koste i omegnen af 7,5 mio. kroner årligt til 4 drenge.

 

Det er forventeligt, at der med en målrettet indsats kan arbejdes hen i mod en trivsel og adfærd hos drengene der gør, at det vil være muligt at etablere en 5. og måske en 6. plads uden at tilføre betydelige ekstra ressourcer.

 

En driftsoptimerende løsning der betyder, at det bliver billigere for Handicap og Psykiatri at tilbyde borgere botilbud i egen kommune.

 

Botilbuddet vil være et integreret Bo- og dagtilbud, da målgruppen har et funktionsniveau der gør, at de ikke vil profitere af et STU-forløb (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) eller ved at deltage i større samlinger på kommunes dagtilbud. Når dagsformen tillader det vil de i stedet profitere af at få tilbudt individuelle tilrettelagte aktiviteter, og eftersom de har én til én støtte, så bliver det som en del af botilbuddet, at disse aktiviteter udføres.

 

En løsningen på Herluf Trollesvej vil få afledte konsekvenser. Aflastningen kan flyttes til Fuglsangsø Center. Her arbejdes der i øjeblikket på, at Handicap og Psykiatri kan oprette et botilbud til 8 udviklingshæmmede demente fra august 2014.

 

Inden den plan kan realiseres skal der skabes dialog med – og omkring - de borgere, der er i målgruppen til demenstilbuddet, også fordi nogle af dem bor i botilbud i andre kommuner. Samtidigt skal der holdes pladser åbne til de udviklingshæmmede, hvis demens om kort eller længere tid bliver så fremskreden, at de er bedre stillet med at flytte ind i det specialisede demenstilbud på Fuglsangsø Center.

 

Det vil tage tid at fylde de 8 pladser til udviklingshæmmede demente.

Det betyder, at der er en mulighed for midlertidigt at flytte Aflastningen ind i det nyoprettede demenstilbud.

 

Tilbage er gruppen med behov for megen pleje. De 5 unge, der bliver 18 år hen over de næste to år, er kendte på Tjørringhus, og det er muligt at forlænge botilbuddet på Tjørringhus, så de kan blive boende 3-5 år efter det fyldte 18. år. De skal så tilbydes plads på enten Rosenholm eller på Bytoften i den kadence, der bliver plads der. Og det gør der forventeligt ved naturlig frafald, eller fordi beboere udvikler demens og dermed vil få et bedre botilbud på det nyoprettede botilbud på Fuglsangsø Center og flytter dertil.

 

Botilbuddet på Tjørringhus vil koste ca. 4 mio. kr. årligt for de 5 unge uden dagtilbud. Tjørringhus er i dialog med STU for at undersøge, om det er muligt at tilbyde STU-forløb på Tjørringhus.

 

Forslaget om et botilbud til 5 unge på Tjørringhus er udarbejdet i samarbejde med Børn og Unge.

Økonomi

Den ekstraordinære tilgang af unge med massiv støttebehov fra Børn og Unge er en økonomisk udfordring på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, samtidig med håndteringen af de aktuelle budgetunderskud.
 
Opgaven forudsættes i udgangspunktet løst inden for de nuværende budgetrammer. Der er nemlig ikke indbygget regulering for denne type udsving, ved fastlæggelse af budgetrammen på handicap- og psykiatriområdet.
 
I lyset af de initiativer der er iværksat for at spare ca. 20,5 mio. kr. på området, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvorvidt udfordringen med de 9 unge kan håndteres indenfor rammen. Administrationen vurderer imidlertid, at det ud fra en samlet økonomisk betragtning er både bedre og billigere at sikre gruppen på de 9 unge et botilbud i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at
orienteringen tages til efterretning, idet forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med en løsning i Herning Kommune.
at
Tjørringhus godkendes til midlertidigt botilbud til unge voksne svært plejekrævende

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-18-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Orientering om KL's præcisering af regler for betaling af ledsagelse m.m.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 16. januar 2014 sendte Kommunernes Landsforening (KL) brev til kommunerne, hvori de præciserede reglerne for opkrævning af betaling for ledsagelse og udgifter forbunden hermed. Præciseringen går ud på, at kommunen ikke må tage betaling for at yde borgeren hjælp, ej heller opkræve borgeren for ekstra udgifter til personaler i forbindelse med ferier og udflugter. Præciseringen betyder, at de sociale tilbud i Handicap og Psykiatri har fundet det nødvendigt at indstille flere planlagte aktiviteter med øjeblikkelig virkning.

Sagsfremstilling

I de sociale tilbud i Handicap og Psykiatri har der ikke været praksis for at opkræve betaling for hjælp eller støtte, men flere af tilbuddene har haft praksis for at planlægge forskellige ekstra aktiviteter i løbet af året, hvorefter der er blevet udregnet en brugerbetaling, inkl. de ekstra udgifter, der måtte være for personaledeltagelse. En ordning, der har fungeret til alles tilfredshed, fordi ordningen har gjort det muligt at tilbyde beboerne flere aktiviteter og oplevelser, end de, der ligger i selve ydelsen.
Som konsekvens af KL’s præcisering om, at kommuner ikke kan lægge de ekstra udgifter til personaler på brugerbetalingen, har forvaltningen i uge 9 bedt de sociale tilbud orientere de pårørende om, at visse planlagte aktiviteter måtte indstilles allerede i indeværende år.
 
Selv om de ekstra aktiviteter og udflugter er aflyst, tilrettelægges der stadig aktiviteter, som i forvejen lå som en del af ydelsen. Det er forskelligt fra tilbud til tilbud og fra målgruppe til målgruppe, hvilke aktiviteter, der ligger som en del af den samlede ydelse. Der er ikke en standard for, at alle beboere skal et bestemt antal dage på ferie eller ud til et bestemt antal arrangementer. Tilbuddene omsætter ressourcerne således, at den enkelte får en målrettet støtte og hjælp for at opretholde, eller forbedre, nuværende funktionsniveau og trivsel. I den målrettede støtte ligger implicit, at beboeren bliver ledsaget til lægeordineret behandling af forskellig karakter. Der er ikke er indlagt et bestemt antal timer til ledsagelse pr. beboer i botilbud, og det er op til tilbuddet at vurdere, hvad der er muligt i henhold til ressourcerne og den enkeltes behov og ønsker.
 
Præciseringen fra KL vil dog betyde, at der tilbydes færre aktiviteter på de forskellige bosteder, ingen tvivl om det, men det er ikke ensbetydende med, at beboerne aldrig får impulser fra omverdenen uden for botilbuddet. Botilbuddene vil stadig arrangere ture til festivaller, fodboldkampe, juleudstillinger med mere. Alt hvad der kan lade sig gøre inden for den økonomiske ramme og virkelighed, botilbuddene er en del af.
 
Der arbejdes på at få afklaret mulighederne for, at botilbuddet formidler og arrangerer, at beboerne kontakter private leverandører af ledsagetimer. Heri ligger der stadig nogle udfordringer, idet det er en målgruppe, der har brug for at kende den person, der ledsager dem til de ønskede aktiviteter.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget anmoder administrationen om, at sagen genfremsættes på et senere møde med henblik på at afdække mulighederne på området.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Godkendelse af nyt Udsatteråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udsatterådet indstiller udpegning af to personer til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udsatterådets funktionsperiode er fire år og følger den kommunale valgperiode.

 

Ifølge Udsatterådets forretningsorden skal rådet bestå af 8-10 personer. Rådet har ønsket at udvide fra de nuværende 8 medlemmer til 10.

 

Udsatterådet er de udsattes lokale talerør i Herning Kommune
Rådet er med til at gøre de udsatte gruppers forhold og interesser synlige og samtidig øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse. Rådet undersøger og behandler endvidere forskellige aktuelle problemstillinger inden for området. 

 

Udsatterådet ønsker at indstille flg. personer som permanente medlemmer af rådet:

 

Peter Storm

- Peter Storm har tidligere siddet i Udsatterådet.

Mohamud Ali Haji (Dhuuh)

- Dhuuh er uddannet tolk. Han har tidligere siddet i Integrationsrådet i Silkeborg Kommune og er i dag formand for Dansk Somalisk-Etiopisk Forening i Danmark.

 

Inger Norling har udtrykt ønske om at forlade rådet.

 

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender de to indstillinger, vil rådet fremover bestå af følgende medlemmer:

 

Lars Jensen (Formand).

Anne Mette Frydensbjerg (Næstformand).

Hanne Ottow

Niels Folmer Clausen

Linda Lund

Svend Arne Sønderby

Grethe Øster

Charlotte Boel

Peter Storm

Mohamud Ali Haji (Dhuuh) 

Udsatterådet anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at godkende ovenstående indstillinger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender det nye Udsatteråd.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.60.14-P20-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi i SSB - status

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Henrik Vind, Pia Ladefoged

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har i 2013 afsat 10 mio. kr. til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi.

 

Administrationen orienterer kort om status for igangsatte initiativer og fremlægger forslag til brug af restmidlerne.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune har i de senere år haft fokus på arbejdet med velfærdsteknologi på områderne Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre. Som en del af budgetforliget for budget 2013 blev der derfor afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri jf. møde d. 28. november 2012, pkt. 141.  

 

Aktiviteter inden for puljemidlerne 

Midlerne er fordelt på følgende puljer/projekter:

 

 • Forsøgsmidler til koordinationsgruppen for velfærdsteknologi

 • Videreudvikling og udbredelse af brugen af teknologiske hjælpemidler og IT- teknologi i hverdagen

 • Gruppetilbud ADHD

 • Kognitive IT-hjælpemidler

 • Udvikling af telecare

 • Metode - medicinhåndtering

 • Udskrivningsbesøg

 

Af puljen på 10 mio. kr. er der disponeret 8,235 mio. kr. Heraf er forbrugt 1,845 mio. kr. i 2013. Den resterende del svarende til 8,155 mio. kr. forventes overført til 2014 til færdiggørelse af projekterne.  

 

Ovenstående projekter er i gang. Inden for forsøgspuljen er forsøg med spisehjælpere på Bytoften samt pilotprojekt omkring Virtuel Bostøtte afsluttet. Desuden er forsøg med vasketoiletter på Koloritten i gang.

 

 • Konference om velfærdsteknologi i SSB - "nye veje i praksis"

Inden for puljen Videreudvikling og udbredelse af brugen af teknologiske hjælpemidler og IT- teknologi i hverdagen har SSB i november 2013 afholdt en konference for de medarbejdere, der er nærmest borgeren og dermed også dem, der skal anvende de velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen sammen med borgeren.

 

Målet med konferencen var at sikre vidensdeling og dialog om vores og andres erfaringer med at bruge velfærdsteknologiske løsninger i praksis. Det var også et vigtigt mål, at konferencen skulle inspirere deltagerne til at tænke i nye fælles fokus- og udviklingsområder, når det handler om velfærdsteknologi i den daglige borgernære praksis.  

 

Konferencen mundede ud i et idékatalog med forslag fra deltagerne til nye velfærdsteknologiske løsninger (vedlagt som bilag).

 

Idékataloget vil sammenholdt med de nationale udmeldinger blive brugt som inspiration for det videre arbejde med konkrete velfærdsteknologiske initiativer.

 

Hertil kommer, at der i 2013 har været nedsat en medarbejdergruppe og en borgergruppe i forhold til at foreslå konkrete velfærdsteknologiske projekter. Gruppernes ønsker indgår ligeledes som inspiration for det videre forløb.

 

På nationalt plan er der også fokus på velfærdsteknologi på socialområdet. Som led i økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og KL iværksættes en national udbredelse af en række velafprøvede velfærdsteknologier. Disse er:

 • hjælp til løft

 • vasketoiletter

 • bedre brug af hjælpemidler (handler om at gøre borgeren mere selvhjulpen, skabe en betydelig produktivitets- og serviceforbedring og derved reducere behovet for personlig pleje og praktisk hjælp)

 • spiserobotter i botilbud

 
På den baggrund har Regeringen, Danske Regioner og KL i september 2013 udarbejdet strategien "Digital Velfærd",
som omhandler syv indsatsområder - heriblandt udbredelsen af ovennævnte (strategien kan hentes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep)

De nationale forventninger til det økonomiske potentiale i de ovenstående velfærdsteknologier er, at det fra 2017 og frem vil frigøre mindst 500 mio. kr. årligt i kommunerne.

 

Tiltag for at understøtte implementering

For at sikre en succesfuld implementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler har det vist sig at være nødvendigt at prioritere ressourcer til at understøtte det decentrale niveau. Administrationen har derfor afsat en del af puljemidlerne til at aflønne en konsulent i to år.  

 

Forslag til kommende initiativer

Administrationen anbefaler, at de resterende ikke-disponerede puljemidler fortrinsvis anvendes på få testprojekter inden for følgende områder:

 

1. Bedre brug af hjælpemidler

2. Spiserobotter i botilbud

3. Telemedicin

 

Den nævnte gruppering understøttes af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, men også af input fra nøglemedarbejderne samt deltagerne på konferencen.

 

Telemedicin er et selvstændigt fokusområde i den fællesoffentlige strategi under overskriften Udbredelse af telemedicin i hele landet.    

 

Indsatser inden for kategorierne "hjælp til løft" og "vasketoiletter" er eller er i gang med at blive afprøvet, hvorfor disse ikke nævnes i forhold til prioriteringen.      

Evaluering af projekter

Administrationen arbejder med at udvikle en model for, hvordan der kan laves Business Cases i Social, Sundhed og Beskæftigelse, inden beslutningen om for at implementere velfærdsteknologi træffes.

 

Der er fokus på at lave en anvendelig model, som medarbejderne selv kan bruge. Modellen skal dog komme omkring de elementer, som er nødvendige for at vurdere, om en bestemt teknologi giver det ønskede afkast, uanset om dette handler om øget livskvalitet for borgeren, bedre arbejdsforhold for medarbejderne, mindre tidsforbrug eller andet.

 

   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

at de endnu ikke disponerede puljemidler prioriteres til projekter inden for bedre brug af hjælpemidler, spiserobotter i botilbud samt telemedicin

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om ældrepuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2014 er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet. Puljen udmøntes til kommunerne for et år ad gangen og sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunes andel af puljen udgør 14,6 mio. kr. i 2014.
 
Social- og Sundhedsudvalget blev den 5. marts 2014 orienteret om, at Herning Kommune havde fået besked om, at de ansøgte midler i ældrepuljen er bevilget.

Sagsfremstilling

For at få del i ældrepuljen skulle kommunerne indsende en ansøgning med konkrete forslag til initiativer. Dette bliver proceduren de første to år, men såfremt en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, vil den kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, hvis de formelle krav er opfyldt. Fra 2016 forventes puljen indarbejdet i bloktilskuddet.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. januar 2014 at søge om midler til følgende:

 

[image]

 

Herning Kommune har bl.a. søgt midler til oprettelse af akutteam og til genoptræningsområdet, hvilket har været italesat og diskuteret politisk og er indskrevet i budgetforliget for 2014.

 

Indsatserne har karakter af varig drift og kræver alle ansættelse og oplæring af ekstra personale. Akutteamet forventes at medføre en nødvendig styrkelse af sygeplejen i kommunen, der presses af hospitalernes stadigt hurtigere udskrivninger samt opgaveoverdragelser. Midlerne til genoptræningsområdet betyder, at ventetiden kan nedsættes, hvilket vil være til gavn for borgerne i Herning Kommune, ligesom det kan påvirke kommunens sygedagpengeudgifter i nedadgående retning. Også på ældreområdet kan det påvirke udgifterne til fx. hjemmehjælp, at borgerne hurtigere kommer i genoptræning. Flere demenspladser gør, at det stigende antal demente ældre bedre kan håndteres på plejecentrene, og flere aflastningspladser vil være medvirkende til, at flere ældre kan forblive længere tid i eget hjem.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevillig på 14,594 mio. kr. på SO18 i 2014

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-8-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

Forslag til temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget - 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres hermed for forslag til temadrøftelser for 2014.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets første møde i 2014 blev der i forbindelse med introduktionen for udvalget fremlagt en bruttoliste for mulige temadrøftelser i udvalget.

 

Der fremlægges nu et forslag til fordelingen af udvalgte temadrøftelser på Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2014.

 

Der er taget udgangspunkt i bruttolisten fra januar 2014 samt de bemærkninger udvalget gav på mødet.

 

Der foreslås følgende temaer:

 

 • 7. maj 2014 - Hjemmeplejen - herunder hverdagsrehabilitering (Ældrekommissionens anbefalinger)

 • 18. juni 2014 - Plejecentre - herunder visitationskriterier til plejehjem 

 • 13. august 2014 - Psykiatriplanen herunder Recoverytilgangen

 • 24. september 2014 - Hjemmesygepleje

 • 22. oktober 2014 - Ny strategi på misbrugs- og udsatteområdet

 • 19. november 2014 - Genoptræning

 • 10. december 2014 - Organiseringen af Sundhed og Ældre

 

Temadrøftelserne indledes med et oplæg fra driftsområdet med efterfølgende tid til drøftelse og spørgsmål til temaet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslag til temadrøftelser for 2014 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.