Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

369. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

 


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailDirektøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

370. Budget 2014 - 2. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2014 - 2. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
    X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017 fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2014 samt budgetoverslag 2015-2017 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra:

 

Forligspartierne er Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

 

Udover ændringsforslagene er der bl.a. med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative tekniske korrektioner.

 

Det fremsendte ændringsforslag har følgende økonomiske påvirkninger.

 

Ændringsforslag fra forligspartierne:

 

[image]

 

   

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget blev det besluttet, at dele af Vesterholmsvejs forlængelse skal fremrykkes til 2013. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. i 2013. Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2014-2017. 

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes vil årsbudgettet for 2014 være foreslået godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9,

 • Udskrivningsgrundlaget i 2014 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 12.719.225.000 kr.

 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige.

 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien

 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99.

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

Budgetforligskredsen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Høringssvarene fra ældrerådet, skoler- og daginstitutionsbestyrelser og høringssvarene vedrørende skolereformen omfatter ca. 400 sider, og findes derfor alene i elektronisk form på sagen.  

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet angående det foreslåede politiske ændringsforslag,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. skatteindtægterne,

 

at de tekniske/administrative korrektioner til budget 2014-2017 jfr. bilag indstilles til godkendelse,

 

at de til budgettet hørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på 15,8 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, stednr. 222037, Vesterholmsvejs forlængelse. Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i perioden 2014-2017,

 

at der samtidig indstilles, at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2014:
 • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222033 - pulje til projekter - papirpenge med  0,122 mio. kr.

 • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,314 mio. kr.

 • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 532089- pulje til projekter - papirpenge med 0,314 mio. kr.

 • at udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagent til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Høringssvar fra Ældrerådet til budget 2014-2017
 • Høringssvar vedrørende skolereform
 • Budgetforlig 2014-2017
 • Aftale om implementeringen af den nye skolereform
 • Takstoversigt 2014
 • Forligspartiernes ændringsforslag budget 2014-2017 - skema
 • Tekniske korrektioner til dagsordenpunkt -2014-2017
 • Samlet høringssvar fra skole- og daginstitutionsbestyrelser
 

371. Revisionsberetning nr. 5 vedr. regnskabet for 2012

Sagsnr.: 00.32.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Jan Knudsen  

Revisionsberetning nr. 5 vedr. regnskabet for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KPMG fremsender beretning nr. 5 vedrørende revision af regnskabet for året 2012.
 
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagsfremstilling

KPMG fremsender beretning nr. 5 vedrørende revision af regnskabet for året 2012.
 
Revision af regnskab 2012 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at revisionsberetning nr. 5 tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Revisionsberetning nr 5 af 13 august 2013 - Årsberetning - Herning Kommune.pdf
 

372. Orientering om kampagne målrettet unge vælgere

Sagsnr.: 84.03.07-A26-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om kampagne målrettet unge vælgere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet har vedtaget en forsøgsordning for brevstemmer på uddannelsesstederne. Forsøget understøttes af en kampagne rettet mod unge vælgere. Kampagnen gennemføres frem mod kommunalvalget i november og indeholder events på uddannelsesstederne og i midtbyen samt annoncering i avis og biograf.

Sagsfremstilling

Projektet har følgende formål:

 • at gøre unge mere aktive i den demokratiske debat

 • at få valgdeltagelse blandt de unge op

 • at gøre kommunalvalget mere nærværende for de unge

 • at få ungdomsrelaterede emner på dagsordnen

 

Design og gennemførelse af kampagnen forestås af markedsføringsbureauet Konceptas, der inddrager unge i begge processer med 3 overordnede formål:

 • at finde de unges interesseområder (dvs. undgå at ramme ved siden af)

 • at finde ud af hvor de unge færdes (dvs. hvor de kan kommunikeres med)

 • involvering med henblik på at skabe ambassadører

 

Den lokale kampagne tager afsæt i den nationale kampagne, KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i gangsat "Tænk dig om før du ikke stemmer".

Det lokale tvist består i at skabe en forståelse af, at "kommunen" har konkret betydning for unge. Det er målet at skabe en øget bevidsthed om, at Herning Byråd tager beslutninger af betydning for unge, f.eks. vedrørende ungdomsboliger, miljø, kultur- og fritidstilbud og trafik m.m.

 

Økonomi

Den samlede kampagnepris er 172.000 kr. Beløbet finansieres delvist af midler afsat til events, delvist af midler afsat til afholdelse af valg.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen er taget til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

373. Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-13 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Befolkningsprognosen for 2014-2026 fremsendes til orientering.

Befolkningsprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI og viser den forventede befolkningsprognose frem til 1. januar 2026.

 

Prognosen viser, at befolkningstallet forventes at stige fra 86.603 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 94.045 indbygger pr. 1. januar 2026. Dette er en forventet stigning på 8,6 % over 13 år.

På kommuneniveau er der stor grad af overensstemmelse mellem den tidligere udarbejdede prognose fra 2012 og den nye prognose. Der forventes dog en lidt større befolkningstilvækst som konsekvens af det nye regionshospital og etablering af en ny bydel i Helstrup. Såfremt den nye bydel i Helstrup ikke gennemføres, vil den samlede befolkningsprognose blive 469 indbyggere lavere i 2026 for Herning Kommune.

Herning Kommunes egen prognoseberegning er mere optimistisk end Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning grundet positive forventninger til boligbyggeriet i Herning Kommune, herunder at afmatningen indenfor byggeriet forventes at aftage.

 

Befolkningsprognosen vil danne grundlag for en ny børnetalsprognose og elevtalsprognose. Elevtalsprognosen anvendes i forbindelse med strukturanalysen på Skoleområdet, som forelægges på budgetkonferencen i foråret 2014.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 9. september, hvor sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for Herning Kommune for perioden 2014-2026.

 

Befolkningsprognosen giver et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i Herning Kommune under forudsætning af, at en række forudsætninger og forventninger til fremtiden holder stik.

 

Befolkningsprognosen anvendes til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, til kapacitetsberegninger på ældreområdet i forbindelse med byggeri af bl.a. plejecentres og om grundlag for beregning af elevtalsprognoser.
Denne befolkningsprognose er udarbejdet på nuværende tidspunkt for at sikre et opdateret grundlag for beregning af en ny elevtalsprognose. Elevtalsprognosen vil indgå som et element i forbindelse strukturanalysen på Skoleområde, som præsenteres for Byrådet på budgetkonferencen i foråret 2014.

Befolkningsprognosen vil derudover danne grundlag for demografiberegninger i forbindelse med næste års budgetlægningsproces.

 
Befolkningsprognosen er geografisk opdelt i:

 • 32 skoledistrikter

 • 13 pasningsdistrikter

 • 4 ældreområder og

 • En række by- og landområder

Prognosens forudsætninger

 

Den anvendte prognosemodel tager udgangspunkt i historiske befolkningsdata fordelt på køn og alder. For antal fødsler, fertilitet og dødelighed er anvendt historiske data for perioden 2008-2012. For til- og fraflytning tager modellen udgangspunkt i data for perioden 2005-2012. Prognosemodellen baseres herudover på boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri i perioden 2013-2025 inden for rammen af kommuneplanen. 

En væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose er boligbyggeprogrammet, da antallet af nye boliger, der opføres og sker indflytning i er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst.

 

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i 2004-2012 varieret fra 326 til 446 boliger pr. år med et gennemsnit på 327 boliger pr. år. I denne prognose forventes opført i alt 5.094 boliger i perioden 2013-2025, hvilket svarer til gennemsnitligt 392 boliger pr. år i prognoseårene - altså et niveau, der ligger højere end det gennemsnitlige boligbyggeri i perioden 2004-2012.
Boligprogrammet er udarbejdet ud fra en forventning om, at afmatningen inden for byggeriet vil aftage, og at boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. Der er indarbejdet øget byggeri fra ca. 2015 i og omkring Herning by inkl. forstadsområder.

I boligbyggeprogrammet er indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri bidrager positivt til nybyggeriet i omkring Herning by inkl. forstadsområder. I boligbyggeprogrammet er indarbejdet reviderede forventninger til effekten af det nye regionshospital, som ikke var indregnet ved udarbejdelse af befolkningsprognosen fra sidste år. Der foreligger blandt andet nye vurderinger omkring effekten af den nye bydel i Helstrup fra 2017. Alene i den nye bydel Helstrup forventes opført 270 nye boliger i perioden 2017-2025.

 

Resultatet af den nye befolkningsprognose

 

I prognoseperioden forventes folketallet at stige fra 86.603 personer pr. 1. januar 2013 til 94.045 personer pr. 1. januar 2026. Dette svarer til en stigning i folketallet på 7.442 eller 8,6 % over 13 år. Befolkningstallet vil være stigende i alle prognoseår.

 

Tabel: Befolkningsudviklingen fordelt på udvalgte aldersklasser 

[image]

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellig i de enkelte aldersklasser.
En positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39-årige medfører en positiv forventning til udviklingen i 0-2-årige og 3-5-årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Antal børn i den skolepligtige alder forventes derimod at falde.
Der forventes en stigning i antal 17-59-årige. Størst stigning forventes i antal ældre over 60 år. Denne stigning udgør sammenlagt 28 % i perioden 2013-2026. Den kraftige stigning skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder.


Der er betydelige variationer i udviklingen af børn i alderen 0-2 år, 3-5 år, 6-8 år og 9-10 år i pasningsdistrikterne. Der forventes et fald i 0-2-årige og 3-5-årige i de første år af prognoseperioden, hvorefter der forventes en stigning i den sidste del af prognoseperioden. Udviklingen i de i 6-10 følger udviklingen i de yngste børn, dog med en tidsforskydning. Dagtilbud udarbejder en særskilt børnetalsprognose ud fra befolkningsprognosen. Denne anvendes i planlægningen af pladskapaciteten.


Antallet af børn i alderen 6-16 år (skolesøgende børn) har en faldende tendens indtil den sidste del af prognoseperioden, hvorefter antal børn i den skolesøgende alder vil være svagt stigende. Der er stor variation mellem skoledistrikterne. I den særskilte elevtalsprognose, som udarbejdes, vil der bl.a. blive taget højde for elever, som vælger skole i andet skoledistrikt, fri- og efterskoler.


Der er forventning om en positiv befolkningsudvikling i Herning By inkl. forstadsområder. Der forventes tillige en vækst i centerbyerne Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg samt en række landsbyer. Der forventes derimod en befolkningsnedgang i mindre bebyggelser og landområder.

 

Det bemærkes, at den nye bydel i Helstrup forventes at bidrage med et befolkningstal på 53 indbyggere i 2018 stigende jævnt til 586 indbyggere i 2026. Såfremt boligbyggeprogrammet i Helstrup ikke gennemføres, vil den samlede befolkningsprognose blive 469 indbyggere lavere i 2026 for Herning Kommune.

 Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at befolkningsprognosen for 2014-2026 for Herning Kommune tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Sagen er udsat.

Bilag

 • Samlet befolkningsprognoserapport 2014-2026
 

374. Orientering om kvartalsafrapportering fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt profilanalyse af den lokale erhvervsservice

Sagsnr.: 24.10.00-P27-1910-07 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Orientering om kvartalsafrapportering fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt profilanalyse af den lokale erhvervsservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en orientering om status på den lokale erhvervsservice med fokus på iværksættere, virksomheder og vækstlag.

 

Sagen er ligeledes fremlagt for Erhvervskontaktudvalget i Ikast-Brande Kommune.

 

Direktør Jørgen Krogh og erhvervs- og udviklingschef Mette Højborg deltager i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunerne kan jævnfør lov om erhvervsfremme udbyde erhvervsservice, det vil sige vejlede iværksættere og virksomheder med henblik på at fremme vækst.

 

Herning Kommune køber p.t. denne ydelse hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Af tilskuddet i 2013 på 2.726.255 kr. går 2.396.723 kr. til denne opgave. Tilskuddet dækker blandt andet, at 118 iværksættere skal modtage individuel vejledning, og der skal være 153 møder med virksomheder. I 2013 tilstræbes det at godt halvdelen af møderne er målrettet virksomheder inden for produktionserhverv, eksport, bygge- og håndværk samt grøn energi.

 

Målopfyldelsen på erhvervsservice for de første to kvartaler (jan - jun.):

 

[image]

 

Der har i de to første kvartaler alene været afholdt et iværksætterkursus. Kursus nummer to blev udbudt, men der var ikke tilstrækkelig efterspørgsel, hvorfor Erhvervsrådet i samråd med Herning og Ikast-Brande kommuner besluttede, at aflyse det.

 

Antallet af vejledningsmøder for Herning kommunes iværksættere er meget højt, mens antallet af virksomhedsvejledninger i Herning kommune i første kvartal har været forholdsvist lavt. Erhvervsrådet forventer dog, at målet i forhold til antal vejledningsmøder for virksomheder nås i 2013.

 

Måltallene fortæller om, hvor mange aktiviteter, der har været. Måltallene siger ikke noget om effekten af den lokale erhvervsservice. Effekten af den lokale erhvervsservice er til gengæld beskrevet i en profilanalyse fra Væksthus Midtjylland. Profilanalysen er baseret på 2012 tal, og er en analyse af de personer, iværksættere og virksomheder, som er blevet vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland.
 
Analysen dækker 14 kommuner i Region Midtjylland, herunder Herning Kommune.
 
Profilanalysen indeholder særskilte profiler af de tre hovedgrupper, som modtager vejledning i den lokale erhvervsservice: 

 • ”før-startere” – personer som overvejer at starte egen virksomhed, men som på vejledningstidspunktet ikke har et CVR-nummer  

Iværksættere – nystartede virksomheder, som er under tre år gamle på vejledningstidspunktet

 • Etablerede virksomheder – virksomheder, som er mere end tre år gamle på vejledningstidspunktet.

 
Derudover indeholder analysen en særlig analyse af de lokale erhvervsserviceenheders kontakt til vækstlaget. Vækstlaget er defineret, som virksomheder der over en to-årig periode har oplevet mindst 20 procent årlig gennemsnitlig vækst i antal beskæftigede og som i slutåret har mindst fem ansatte. Vækstlagsanalysen tegner et billede af, hvor stor en andel af vækstlaget i kommunernes erhvervsliv, som har benyttet sig af den lokale erhvervsservice.
 
Hovedkonklusionerne fra analysen, som vedrører Herning Kommune, er som følger: 

 • Antallet af ”før-startere”, som blev vejledt i Herning Kommune i 2012 er 115 stk.

 • Antallet af vejledte iværksættere var 23 stk. i 2012.

 • Andelen af vejledte iværksættere i forhold til alle iværksættere ligger på 5 % i Herning mod et gennemsnit i de deltagende kommuner på 12 %.

 • Antallet af vejledte virksomheder i Herning Kommune i 2012 lå på 109 stk.

 • Andelen af vejledte virksomheder i forhold til alle virksomheder ligger i Herning Kommune på 3,4 % mod et gennemsnit på 4,6 % i forhold til de deltagende kommuner.

 • 47 % af de vejledte virksomheder i Herning Kommune havde eksport mod et gennemsnit på 38 %.

 • Gruppen af vejledte virksomheder beskæftigede i gennemsnit 14 årsværk i Region Midtjylland. De virksomheder, som er blevet vejledt i Herning Kommune er lidt større – gennemsnittet er her 28 årsværk.

 • De vejledte virksomheder i Herning oplevede i perioden 2009-2012 en stigende beskæftigelse på 5,2 pct. De virksomheder som ikke blev vejledt, oplevede et væksttab på -1,2 %.

 

Næste figur viser andelen af erhvervslivet, der har benyttet sig af den lokale erhvervsservice - vandret akse for iværksættere og lodret akse for etablerede virksomheder. Cirklernes størrelse illustrerer andelen af vækstlaget, der har benyttet lokal erhvervsservice.

[image]

 

 

 

 • 117 virksomheder i Herning kommune tilhører vækstlaget. Det svarer til 3,1 % af den samlede virksomhedsbestand. Gennemsnittet er 2,8 %

 • Jvf. næste figur benytter vækstlaget i Herning kun i mindre omfang sig af den lokale erhvervsservice. Niveauet er under gennemsnit.

 

[image]


Af analysen fremgår det, at det særligt er tre forhold, der er vigtige til at forklare de markante forskelle i andelen af vækstlaget, som har benyttet lokal erhvervsservice:

 • Stor forskel i antallet af vejledninger på tværs af kommunerne – skyldes blandt andet markante forskelle i de ressourcer, som anvendes og dermed i forudsætningerne for at nå vækstlaget.

 • Store forskelle i størrelsen af vækstlaget på tværs af kommunerne. Århus har klart den største andel af vækstvirksomheder, mens vækstlaget i de fleste andre kommuner består af relativt få virksomheder.

 • Forskelle i organiseringen af lokal erhvervsservice og tilgang til målgruppen. I nogle kommuner er det et erhvervsråd med en bred medlemsskare og en bred palet af aktiviteter, som er operatør på den lokale erhvervsservice. I andre kommuner varetages opgaven af en specialiseret operatør, der alene er ansvarlig for at yde én-til-én sparring.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til orientering.

 

375. Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 112, Fenrisvej 2-4, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-9-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 112, Fenrisvej 2-4, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo, afdeling 112, Fenrisvej 2-4, Herning, ønsker at gennemføre total ombygning således at køkken og bad fornyes. Ligeledes bliver de tekniske installationer fornyet. I forbindelse med renoveringen inddrages et værelse, så efterfølgende lejes boligen ud som en 3 værelses bolig.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 3 et-plans huse på hver 93 m2 med egen have beliggende i Hernings vestlige bydel meget tæt på både indkøbsmuligheder, busstoppested og børnehave.

 

Renoveringen omfatter en total ombygning af de 3 fritliggende huse, hvor bl.a. køkken og bad fornyes. De tekniske installationer bliver ligeledes fornyet. Der inddrages i forbindelse med renoveringen et værelse, så efterfølgende lejes boligen ud som en 3 værelses bolig.

 

Boligerne renoveres ved fraflytning. Fenrisvej 2B er i 2011 blevet renoveret, og Fenrisvej 4 er nu opsagt og klar til renovering.

 

Der er i afdelingen afholdt bestyrelsesmøde den 25. januar 2011, hvor det blev vedtaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget gav tilsagn til tilsvarende renovering i maj 2011, hvorefter en af boliger blev renoveret. Ny ansøges påny.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 825.000 kr. der finansieres ved  lån i Realkredit Danmark på 475.000 kr. Trækningsretten yder et tilskud på 350.000 kr.

 

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

 

Den nuværende husleje udgør 3.103 kr. pr. mdr. svarende til 400 kr. pr. m2. Den kommende husleje efter renoveringen er ca. 5.425 kr. pr. mdr., svarende til 700 kr. pr. m2.

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør 74,83%, hvilket kræver kommunal godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at optagelsen af et kreditforeningslån godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

376. Den gamle stationsbygning i Aulum

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Den gamle stationsbygning i Aulum

Sagsresume

Herning Kommune ejer Stationsbygningen i Aulum.

Stationsbygningen er en af de allerældste bygninger i Aulum By, og er bygget sidst i 1800-tallet, den har været anvendt som dels billetudsalg og pakkeudleveringssted for DSB, samtidigt med, at postvæsnet anvendte den anden halvdel af stueetagen til postsortering mv. Den seneste tids udvikling for postvæsnet har gjort, at postvæsnet slet ikke anvenderbygningen mere.


Kommunen har derfor i gangsat arbejdet med at undersøge hvad der skal ske med
bygningen. Forvaltningen undersøger muligheden for at bygningen sælges. I den
forbindelse er Aulum Borgerforeningen blevet kontaktet for at høre om de var interesseret i ejendommen.

Sagsfremstilling

D. 29. august 2013 blev der afholdt et fællesmøde med tre borgere fra Aulum herunder
borgerforeningens formand, Bodil Grove Christensen samt Anne Mette Skjærlund
Knudsen og Peter Valentin fra Herning Kommune.


Mødet endte ud i, at borgergruppen vil undersøge mulighederne for at få støtte til
renovering af stationsbygningen, f.eks. gennem RealDania, mens borgerforeningens
formand skulle lave en beskrivelse af, hvilke tanker de gjorde sig om fremtidig anvendelseaf bygningen.


Borgerforeningens formand har i den mellemliggende periode haft kontakt med folkene
bag renoveringsprojektet for den gule bygning i Vildbjerg, og fået gode råd og vejledning fra dem. Hun har også været ude og se på gamle, renoverede stationsbygninger i Skibbild og Sørvad.


Borgerforeningens forslag til fremtidig anvendelse hvis de køber ejendommen:
Der er mange muligheder for at kunne anvende stationsbygningen til kulturelle formål: 

 • Spillested for mindre koncerter, f.eks. unge, lokale orkestre, gerne i samarbejde med Rockstjernen i Herning.

 • Musikundervisning – f.eks. enkeltmandsundervisning i de små lokaler på første sal

 • Sangværksted – tilholdssted for sangkor mv.

 • Arbejdende værksted for Unge Kunstnere,

 • Udstilling af kunst generelt

 • Forfatterværksted

 • Hyggested for ”unge” ældre, f.eks. kortklubber mv.

 • Strikkeværksted for f.eks. Nørkleklubben under Røde Kors eller strikkeklubben, som ellers mødes på biblioteket, her kan de opbevare materialer

 • Træværksted

 

Borgerforeningen i Aulum, har i forbindelse med tilbagemeldingen til Herning kommune
anmodet om at få minimum ½ års tid, mens de arbejder videre med at få forarbejdet gjort færdigt og endelig undersøgt samarbejdsmuligheder og finansieringsmuligheder mv. De anmoder derfor om at udvalget undlader at beslutte sig for salg/udlejning af bygningen i dette tidsrum.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Borgerforeningen i Aulum får 6 måneder til at arbejde med en plan for en overtagelse
   af ejendommen,

 

at salget af ejendommen afventer dette arbejde og behandles igen på mødet i marts/       april 2014.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

377. Forslag til plan for almene boliger 2014-17

Sagsnr.: 03.02.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til plan for almene boliger 2014-17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af møde med de almene boligorganisationer er der udarbejdet et forslag til plan for almene boliger 2014-17. Der er ikke indarbejdet nye projekter i planen begrundet i de mange helhedsplaner, der er gennemført, planlagt eller under gennemførelse med henblik på at højne kvaliteten i de utidssvarende almene boliger.

De almene boligorganisationer ønsker indarbejdet projekter i den nye bydel ved DNV Gødstrup samt den nuværende sygehusgrund.

Sagsfremstilling

Byrådet har allerede givet tilsagn til de 206 ungdomsboliger der er oplistet i skemaet i 2013. Byrådet vedtog desuden i 2012, at der skulle gives kvote til 6 familieboliger i 2. etape af Bomidtvests byggeri i Vildbjerg.

Der har været afholdt møde med boligorganisationerne den 5. september 2013. På mødet fremkom boligorganisationerne med ønsker til fremtidigt alment byggeri på den nuværende sygehusgrund samt den nye bydel ved DNV Gødstrup og ønskede det indarbejdet i den fireårige plan.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at vedrørende den nuværende sygehusgrund forventes sygehusfunktionerne ikke at være udflyttede før efter 2017, så det vil ikke være aktuelt, at indarbejde boligprojekter i denne plan for almene boliger. Med hensyn til almene boliger i en eventuel kommende bydel ved DNV Gødstrup foreslår forvaltningen, det afventer en kommende planlægning af området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der ikke indarbejdes andre projekter i forslaget til plan for almene boliger 2014-17 end de projekter Byrådet har godkendt de foregående år i form af 206 ungdomsboliger og 6 familieboliger i Vildbjerg.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet, således

 

at der ikke for nuværende indarbejdes andre projekter i forslaget til plan for almene boliger 2014-17 end de projekter Byrådet har godkendt de foregående år i form af 206 ungdomsboliger og 6 familieboliger i Vildbjerg.

Bilag

 • Almene boliger 2014-17.skema. rev.
 • Referat fra møde om plan for almene boliger, den 5 september 2013 rev.
 

378. Evaluering af aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier til ungdomsboliger

Sagsnr.: 00.00.00-P19-894-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Evaluering af aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier til ungdomsboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggren

Sagsresume

Byrådet godkendte den 8. maj 2012 en aftale med de almene boligorganisationer om tildelingskriterier for ungdomsboliger. Efter aftalen er 100 ungdomsboliger reserveret til studerende, der tilflytter Herning for at studere. Aftalen er nu evalueret, og det indstilles, at aftalen med en enkelt justering gøres permanent.

Næste evaluering vil ske efter, at de 206 nye ungdomsboliger er taget i brug.  

Sagsfremstilling

Efter aftalen stiller boligselskabet Fruehøjgaard 50 ungdomsboliger til rådighed, Fællesbo 45 ungdomsboliger og Lejerbo 5 ungdomsboliger. Boligorganisationerne er generelt enige om, at antallet af ungdomsboliger i aftalen ikke skal øges. Det er vurderingen at en forøgelse af antallet af boliger med det nuværende udbud vil betyde, at de unge, der allerede bor i kommunen får vanskeligere ved at få tilbudt en attraktiv ungdomsbolig. Fællesbos kvote opbruges først. Selskabets ungdomsboliger er beliggende i Herning by.

 

Det er overvejet om antallet af boliger i aftalen skal sættes ned. Der vurderes imidlertid klart at være et behov for ungdomsboliger til tilflyttere ved studiestart. Det indstilles på den baggrund, at antallet forbliver uændret.

 

Det indgår i den nuværende aftale, at den enkelte boligorganisation selv kan beslutte at øge omfanget af ungdomsboliger, der er omfattet af aftalen. Bestemmelsen er ikke blevet brugt, og det indstilles, at denne passus udgår. Begrundelsen er, at det ikke er  hensigtsmæssigt at øge antallet af boliger i ordningen.

 

Det indstilles, at aftalen gøres permanent og overgår til almindelig praksis for evaluering af udlejningsaftaler på det almene boligområde. Alle aftaler evalueres en gang årligt i forbindelse med administrationens dialogmøder med boligorganisationerne og forelægges til politisk behandling hvert 4. år, med mindre der sker væsentlige ændringer. Udlejningsaftalerne er senest behandlet i Byrådet den 8. marts 2011, og næste evaluering vil ske i 2015, hvor de 206 nye ungdomsboliger er taget i brug.

Økonomi

Der er ingen kommunal økonomi i aftalen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at evalueringen tages til efterretning,

 

at aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier for ungdomsboliger til studerende godkendes som beskrevet med virkning fra 30. oktober 2013, idet

 

at boligorganisationerne ikke fremover selv kan øge antallet af boliger omfattet af aftalen,

 

at aftalen fremover evalueres sammen med de øvrige udlejningsaftaler, minimum en gang i hver byrådsperiode.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt således,

 

at evalueringen tages til efterretning,
 
at aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier for ungdomsboliger til studerende godkendes som beskrevet med virkning fra 30. oktober 2013,  

at aftalen fremover evalueres sammen med de øvrige udlejningsaftaler, minimum en gang i hver byrådsperiode.  

 

3. "AT" er således ikke tiltrådt. Det skal også fremover være muligt for boligselskaberne selv at øge antallet af boliger omfattet af aftalen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet som vedtaget.

 

379. Salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

Sagsnr.: 00.00.00-P19-81-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Anne Marie Muff Grønkjær

 

Sagsresume

Der er nu en køber til det tidligere plejehjem i Haderup, Rønnevænget. Handlen er betinget af, at der udarbejdes ny lokalplan for fremtidig anvendelse. Boligselskabet FællesBo ejer de 13 ældreboliger, Herning Kommune ejer servicearealerne. Salgssummen kan indfri gælden i ejendommen. Der er givet ministeriel godkendelse til salget.

 

 

Sagsfremstilling

Boligselskabet FællesBo har arbejdet for salg via privat ejendomsmægler, siden Herning Kommune standsede visitationen til plejehjemmet Rønnevænget. Ejendommen, der består af bygningerne Jens Jensensvej 6 A-F, 8 og 10A-B, har været udbudt til laveste mæglervurdering. Der er over tid sket flere fremvisninger, men tilbagemeldingerne har generelt været, at prisen har været for høj. Prisen blev på denne baggrund sat ned i sommeren 2013.

 

Køber ønsker at anvende bygningsmassen til privat beboelse for seniorer. Den ændrede anvendelse forudsætter en ny lokalplan. Byplanudvalget behandler den 7. oktober principgodkendelse af igangsættelse af en lokalplanproces. Der er aftalt overtagelse af ejendommen pr. den første måneden efter, at Byrådet har vedtaget en ny lokalplan i overensstemmelse med købers anvendelse, forventet den 1. juli 2014.  

 

Servicearealerne og fællesarealer, dvs. køkken, gangarealer m.v., er ejet af Herning Kommune. Salgsprisen for servicearealerne er ved købsaftalens indgåelse mellem FællesBo og Herning Kommune aftalt til 190.000 kr.

 

Alle salgsomkostninger forventes afholdt af salgssummen. Eventuelle salgsomkostninger der mod forventning ikke kan dækkes af salgssummen, fordeles forholdsmæssigt mellem FællesBo og Herning Kommune efter mængden af bygningsarealer.   

 

Der er i dag tinglyst en servitut, der giver Herning Kommune forkøbsret til ældreboligerne mod indfrielse af restgælden. Det er købers betingelse, at denne servitut aflyses. Der er i stedet aftalt almindelig forkøbsret for Herning Kommune til den samlede bygningsmasse.


Afdelingen har i 1990 efter aftale med daværende Aulum-Haderup Kommune opført et cykelskur til brug for Jens Jensensvej 10A-B på det tilgrænsende areal, der er ejet af Herning Kommune. Køber overtager skuret som led i handlen. Der sker således en berigtigelse ved udmatrikulering af ca. 50 m2 kommunalt areal. Arealet er værdisat til 7 kr. pr. m2.

 

FællesBo afstår i handlen to arealer, Skovvænget 2 og 4, der oprindeligt er erhvervet med kommunal godkendelse til fremtidig udvidelse af antallet af fritliggende ældreboliger omkring Rønnevænget. Fremtidig udvidelse af afdelingen skønnes ikke længere relevant.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i oktober 2012 godkendt, at ældreboligerne sælges.

 

Alle aftaler er indgået med forbehold for Byrådets endelige godkendelse.

Yderligere skal salget godkendes af afdelingsbestyrelsen og hovedbestyrelsen i FællesBo. 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på lukket møde den 19.juni 2013, at der i samarbejde med FællesBo og Landsbyggefonden skal arbejdes for en nedrivning af Rønnetvænget. Efterfølgende har hovedbestyrelsen samt afdelingsbestyrelsen i Fællesbo godkendt en nedrivningsansøgning. Nedrivningsansøgningen stilles nu i bero og forventes at bortfalde, når Byrådet godkender endelig lokalplan, der gør det muligt at gennemføre salget.

Økonomi

Herning Kommune har ved ældreboligernes opførelse ydet et grundkapitaltilskud på 13 %, svarende til 1,081 mio. kr. Lånet forventes tilbagebetalt fra Landsbyggefonden, når handlen afsluttes. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 

Herning Kommune hæfter for betalingen af husleje for 12 boliger + 1 aflastningsbolig samt drift af serviceareal (forsikring, ejendomsskat, forbrugsafgifter m.v.) indtil ældreboligerne afvikles. Udgifterne afholdes på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, og forventes i 2013 at udgøre 0,784 mio. kr. Der er ikke budgetteret med udgifterne hverken i 2013 eller 2014.

 

Der fremsendes en særskilt bevillingssag, når handlen er endeligt afsluttet, forventet medio 2014.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Fællesbos salg af 13 ældreboliger på Jens Jensensvej 6,8 og 10 godkendes,

 

at de kommunalt ejede servicearealer indgår i handlen til en værdi af 190.000 kr.,

 

at arealerne Skovvænget 2 og 4, der er ejet af Fællesbo, indgår i handlen,

 

at orientering om at handlen er betinget af ny lokalplan for området, der muliggør privat beboelse, er taget til efterretning,

 

at servitut om kommunal forkøbsret til boligernes restgæld aflyses,  

 

at der tinglyses ny servitut om almindelig forkøbsret for Herning Kommune,

 

at areal ejet af Herning Kommune, anslået 50 m2, hvor der i dag er opført et skur, afstås som led i handlen til en pris på 7 kr. pr. m2,  

 

at salgsomkostningerne afholdes af salgssummen. Eventuelle salgsomkostninger der mod forventning ikke kan dækkes af salgssummen, fordeles forholdsmæssigt mellem Fællesbo og Herning Kommune efter bygningsarealer,

 

at ejerforeningen mellem Herning Kommune og Fællesbos afd. 270 vedr. drift af Jens Jensensvej 8 opløses, og evt. overskydende henlæggelser fordeles efter forholdstal,

 

at tilbagebetaling af kommunalt grundkapitaltilskudslån 1,081 mio. kr. tilgår de likvide aktiver,

 

at administrationen bemyndiges til at forhandle eventuelle afsluttende forhold til sikring af handlens gennemførelse hurtigst muligt,

 

at der fremsendes en særskilt bevillingssag, når handlen er endeligt gennemført.

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • bilag Haderup
 

380. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Kollund

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 204, og fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning.

 

Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen.

 

Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 3 udlægger et nyt rammeområde – T23 - for et teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85.

 

Kommuneplantillæg rammelægger et areal på ca. 4,3 hektar. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for opsætning af solcelleanlæg i det åbne land.

 

Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, da de har vurderet, at der ikke i tilstrækkelig grad er redegjort for den foreslåede placering. Der mangler således en redegørelse for følgende: Begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabsinteresser og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelsen for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke-/grundsvandsinteresser).

 

Der hevises til indsigelsesbilaget for en nærmere redegørelse.

Der vil blive indarbejdet en uddybende redegørelse i kommuneplantillægget.

Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 3 udarbejdet forslag til lokalplan 69.T23.1 for et Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 
Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.

 

 

Det skal supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Naturstyrelsen den 18. september har ophævet sit veto.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at der indsættes en uddybende redegørelse for placeringen i det åbne land, herunder en redegørelse de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 3 og lokalplan nr 69.T23.1
 • Frafald af indsigelse mod forslag til KP-tillæg nr. 3 og forslag til LP nr. 69.T23.1
 

381. Endelig vedtagelse af lokalplan for Solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85 i Kollund

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85 i Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog i begyndelsen af 2013 en ansøgning om opstilling af et solcelleanlæg, vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 

I februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

Lokalplanforslag nr. 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund, blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 205.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Lokalplanen er udarbejdet for at åbne mulighed for at udlægge området til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg med de nødvendige installationer. 


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan nr. 69.T23.1 omfatter et areal på cirka 4,3 hektar sydøst for Lind og vest for Kollund Byvej 85. Området ligger umiddelbart syd for Kollund Byvej.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanområdet er ikke pålagt landbrugspligt.

Lokalplanområdet, hvor solcelleanlægget ønskes opstillet, er i dag afgrænset af skov mod vest, Kollund Byvej mod nord og spredt træbeplantning mod syd og øst. Cirka 90 meter øst for lokalplanområdet ligger ejendommens beboelsesbygning.

Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til græsarealer, med en naturlig vegetation, omgivet af beplantningsbælter. 


Lokalplanforslaget:
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, som skal sikre disponeringen af området, samt anvendelsetil et teknisk anlæg i form af solceller. Herudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser, der skal sikre, at området tilbageføres til naturen, når driften af anlægget ophører.   

 

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:

Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget. I det følgende behandles bemærkninger og indsigelsen i resumeform.

 
Nr. 1 - Bemærkning til lokalplanen af 15. august 2013 fra Region Midtjylland
Bemærkning fra Region Midtjylland vedrører jordforurening og at der på arealerne syd og vest for lokalplanområdet er registreret V2-kortlagt jordforurening, da der er registeret en losseplads (Skærbæk Losseplads). Derfor ønsker Regionen, at lokalplanen medtager relevante passus vedr. jordforurening. 


Nr. 2 - Bemærkning til lokalplanen af 2. juli 2013 fra EnergiMidt
Bemærkning fra EnergiMidt vedrører, at der er ledningsanlæg liggende i randen af lokalplanområdet langs med Kollund Byvej. EnergiMidt ønsker, at lokalplanen medtager de forhold der gør sig gældende i forhold til eventuelle skader på og/eller flytning af ledningsnettet i forbindelse med lokalplanens realisering.
 
Nr. 3 - Indsigelse til kommuneplantillæg og lokalplanen af 21. august 2013 fra Naturstyrelsen (veto)

Naturstyrelsen har i juni udsendt en vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg. Vejledningen indeholder en præcisering og uddybning af de overordnede statslige interesser vedr. tekniske anlæg, der gælder for solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, der ikke er afhængige af en placering i det åbne land. Det er en statslig interesse at sådanne anlæg skal søges placeret i tilknytning til eksisterende byområder. Der skal gives en særlig begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabs- og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelse for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke- og grundvandsinteresser).

Endvidere ønsker Naturstyrelsen, at området forbliver uindhegnet for at sikre dyrelivets frie færden. Samt en redegørelse for solcellernes forankring i jorden.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:

 
Ad. 1 - Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og den manglende passus indarbejdes i lokalplanen inden bekendtgørelsen af lokalplanen.

 
Ad. 2 – Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og at der indarbejdes et afsnit i lokalplanen om ledningsnettet samt at ledningerne indtegnes på lokalplankortet.

 
Ad. 3 – Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering, at det pågældende område egner sig til opsætning af solenergianlæg, da der på arealerne syd og vest for området er registreret losseplads.

Der foretages løbende kontrolboringer indenfor området for at sikre, at der ikke sker en udsivning fra lossepladsen. Området er ikke underlagt landbrugspligt. Der er ikke særlige drikke-/grundsvandsinteresser (OSD) i området.
 
I kommuneplantillægget og lokalplanen tilføjes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresser (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD. 

Det er forvaltningens vurdering, at Naturstyrelsens ønske om, at lokalplanområdet ikke indhegnes er relevant, hvorfor alle referencer til indhegningen udgår fra lokalplanen.
 
Der indsættes en skitse i lokalplanen, der viser hvordan solcellerne tænkes forankret på jordspyd som skydes ca. 1,5 meter ned i jordbunden.

 

Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.Det skal supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Naturstyrelsen den 18. september har ophævet sit veto.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 69.T23.1 bliver endelig vedtaget med følgende ændringer:

 

at der tilføjes afsnit om jordforurening i lokalplanens redegørelse,

 

at der tilføjes afsnit om EnergiMidts ledningsnet i redegørelsen,

 

at der indsættes § 6.3 Hvis det i forbindelse med lokalplanens virkeliggørelse viser sig nødvendigt at flytte på EnergiMidts elanlæg og/eller fiberbredbånd afholdes udgifterne hertil af bygherre,

 

at EnergiMidts ledningsnet indtegnes på kortbilag 2,

 

at der i redegørelsen indsættes en skitse der viser, hvordan solcellerne tænkes forankret i jordbunden,

 

at der i redegørelsen indsættes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD
at alle referencer til at området skal indhegnes med trådhegn fjernes fra lokalplanens redegørelse,

 

at bestemmelsen §11.3 "Området med solceller og transformatorbokse indhegnes med trådhegn", udgår.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 3 og lokalplan nr 69.T23.1
 • Frafald af indsigelse mod forslag til KP-tillæg nr. 3 og forslag til LP nr. 69.T23.1
 

382. Anlægsregnskab for Kousgaards Plads

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-08 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads, omhandlende anlæggelse af plads foran DGI-huset oven på ny p-kælder, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26. august 2008, pkt. 190, frigives 500.000 til foreløbige undersøgelser og projektering af pladsen foran DGI-Huset, som efterfølgende navngives Kousgaards Plads.
 
På Byrådets møde den 27. januar 2009, pkt. 10, blev der givet yderligere en udgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til projektering, og på møde den 3. november 2009, pkt. 276 godkender Byrådet en anlægsudgiftsbevilling på 8.144.000 kr. til gennemførelse af projektet.


Der har hen over årene 2008 til 2013 været et forbrug på ialt 10.631.435 kr. til anlæg af pladsen i henhold til den af Byplanudvalget den 9. marts 2009, pkt. 52, godkendte principskitse.
 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222047
Kousgaards Plads
U
 
10.644.000
               
10.631.435
               
12.565        

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.
  Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

383. Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19 i Sdr. Felding

Sagsnr.: 02.34.02-P19-56-13 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19 i Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejer af Solsikkevej 19, Sdr. Felding, har søgt byggetilladelse til et nyt enfamiliehus efter brand.
 
Enfamiliehuset med integreret garage udgør 30 % af grundens areal.
 
Ejendommen er omfattet af en tinglyst deklaration af 22. januar 1956, som foreskriver, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 20 og udhuse højst må udgøre af 1/4 heraf.
 
Deklarationens påtaleret tilkommer stamejendommens ejer, en person udpeget af grundejerforening og en person udpeget af kommunen.

 

Det forhold at stamejendommens ejer er død, og at der aldrig er oprettet en grundejerforening, medfører nu behov for ændring af deklarationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at deklarationsbestemmelser om bebyggelsesprocent slettes og erstattes af bygningsreglementets regler.

Sagsfremstilling

Det var stamejendommens ejers ønske, at når 50 % af arealet var solgt, skulle der oprettes en grundejerforening, så påtaleudvalget kan bestå af et medlem valgt af grundejerforeningen, en person valgt af kommunalbestyrelsen og ejeren.

Ejeren er død, og der er aldrig oprettet en grundejerforening.
 
De påtaleberettigede kan, jf deklarationens § 9 stk. 2, indrømme mindre væsentlige ændringer i deklarationen, dog skal såvel
hensynet til opretholdelsen af kvarterets helhedspræg tilgodeses, som den enkelte parcelejers interesse i servitutbestemmelserne overholdes.
 
Den 18. marts 2013 udstedes byggetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Solsikkevej 19, på betingelse af:

 

 • at ansøger indenfor 6 mdr. fra datoen for udstedelsen, fremviser dokumentation for, at bestemmelserne i den privatretlige servitut lyst den 22. jan. 1965, som er til hinder for at udnytte grunden op til de 30 procent, er fjernet.

 

Geopartner har på vegne af ejerne af Solsikkevej 19, Sdr. Felding fremsendt anmodning til byrådet om at udpege 3 personer til et tremandsudvalg.

 

Geopartner vil efterfølgende ansøge Tinglysningsretten om at acceptere, at påtaleretten overdrages til et tremands udvalg udpeget af Herning Kommune.
 
Tremandsudvalget anmodes om at underskrive de nødvendige dokumenter for overdragelse af påtaleretten for deklaration tinglyst 22. januar 1965, lb. nr. 562 til byrådet samt en ændring af bebyggelsesprocenten fra 20 til 30, og som er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.Økonomi

Der er ingen udgifter for Herning Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Finn Stengel Petersen, Anne Marie Søe Nørgaard og Christen Dam Larsen indtræder i et tremandsudvalg,

 

at tremandsudvalget efterfølgende anmodes om, at overdrage påtaleretten for deklaration tinglyst den 22. januar 1965 til Herning Kommunes Byråd,

 

at Herning Kommunes Byråd godkender, at deklarationens bestemmelser om bebyggelsesprocent slettes, således at det fremadrettet er bygningsreglementets beregningsregler, der er gældende.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Deklaration. 22. jan. 1965
 • Anmodning fra landinspektør
 • Oversigtkort
 

384. Styringsaftale 2014 på det sociale område m.v.

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Styringsaftale 2014 på det sociale område m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.


Der er enighed om, at hver af driftsherrerne, det vil sige de 19 kommuner og Regionen, reducerer udgifterne i perioden 2012-2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.


Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

 

Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

KKR (KommuneKontaktRådet) Midtjylland har på møde 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet.  

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.  

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og Regionen - i perioden 2012-2014 reducerer udgifterne med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på børneområdet og voksenområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.  

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 
Høring i Handicaprådet

Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring i Handicaprådet.
 
Handicaprådet afgiver ikke høringssvar, da rådet ikke har bemærkninger til udkastet.   

 

Politisk behandling

Udkast til Styringsaftale 2014 er godkendt i Børne- og Familieudvalget ved formandsbeslutning 29. august 2013.

 

Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen den 25. september.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at udkast til Styringsaftale 2014 godkendes.

 

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Styringsaftale 2014 - Følgebrev
 • Styringsaftalen 2014 240513
 • Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller 20130522
 • Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger 20130522
 

385. Anlægsbevilling til cykelsti til Arnborg Badesø

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsbevilling til cykelsti til Arnborg Badesø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om stillingtagen til, hvorvidt der skal ske etablering af yderligere ca. 250 m cykelsti ved Arnborg Badesø nu eller om projektet skal udskydes.

 

Udgiften til cykelstien udgør 200.000 kr., såfremt den etableres nu, og der anmodes i givet fald endvidere om stillingtagen til finansiering af beløbet.

 

Forvaltningen anbefaler at cykelstien etableres nu, således at der kan skabes et sammenhængende og trafiksikkert stisystem.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 29. januar 2013 anlægsbevilling på 1.033.000 kr. til etablering af en cykelsti langs Fasterholtvej mellem Arnborg og den nye badesø vest for rundkørslen ved den Midtjyske Motorvej.

 

Licitationsresultatet foreligger nu, og såfremt cykelstien skal tilsluttes eksisterende sti ved den Midtjyske Motorvejs vestlige rundkørsel, vil det kræve en yderligere bevilling på 200.000 kr.

 

Denne del af projektet vil med fordel kunne udføres nu i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet. Såfremt den sidste del af strækningen på ca. 250 m udføres på et senere tidspunkt skal der beregnes en merpris på 100.000 kr.

Økonomi

Der ses følgende finansieringsmuligheder såfremt projektet gennemføres nu:

 

- vejdriften

- likvide aktiver

 

Finansieres udgiften via vejdriften vil det medføre en forøget nedbrydning af asfaltbelægningerne.  

 

Såfremt projektet udsættes kan det fremadrettet indgå i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at projektet udføres i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet,

 

at dermeddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222060 Cykelsti - Arnborg badesø,

 

at udgiften til projektet finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, Kommunale veje i 2013.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

386. Søndagsåbent på Genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Søndagsåbent på Genbrugspladsen Nederkærgård, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Birger Strandby Ernst, Martin Skøtt

Sagsresume

Forvaltningen har undersøgt muligheden for søndagsåbent på Nederkærgård og indstiller, at der fra 1. april 2014 holdes åbent fra kl. 10-16 i sommerhalvåret (1. april - 1. oktober).

Sagsfremstilling

Der opleves et ønske fra borgerne om at kunne aflevere affald om søndagen. Det skyldes ikke mindst, at mange butikker er begyndt at have åbent om søndagen.

Flere nabokommuner har desuden åbnet op for muligheden, så det undrer nogle borgere, at de ikke kan få samme service i Herning Kommune.

 

Det anbefales dog, at der kun holdes søndagsåbent i sommerhalvåret fra 1. april til 1. oktober, hvor det vurderes at være det størst behov.

 

Forvaltningen har vurderet, at ekstraudgifterne til personale og transport vil løbe op i 250.000 kr excl. moms om året for et halvt års søndagsåbent. Det anbefales, at søndagsåbent kun gælder på Nederkærgård, og at der skal være samme bemanding som lørdag, hvor der er 3 personer og en åbningstid fra kl. 10 - 16.

 

Denne ekstraudgift kan finansieres ved at reducere åbningstiderne på andre dage, f.eks. ved at åbne genbrugspladsen senere onsdag til fredag, hvor der er færrest besøgende. Her bemærkes, at det hovedsagligt er erhvervsdrivende, der benytter genbrugspladsen i det tidsrum. Åbningstiderne onsdag til fredag bliver i så fald fra kl. 10-18. 

Alternativt kan finansieringen findes over gebyrerne med et tillæg på 7 kr. excl. moms til øvrige ordninger pr. bolig, dvs. at gebyret i såfald ville stige fra 598 kr til  605 kr excl. moms.

 

Ordningen kan træde i kraft til 1. april 2014.
Økonomi

Ekstraudgiften på 250.000 kr. kan finansieres ved at åbningstiderne på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag. Alternativtover gebyrerne med et tillæg på 7 kr. til øvrige ordninger pr. bolig.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der holdes søndagsåbent på Nederkærgård i sommerhalvåret fra 1. april - 1. oktober med start 1. april 2014,

 

at søndagsåbent finansieres ved, at åbningstiden på Nederkærgård reduceres med 2 timer onsdag, torsdag og fredag,

 

at ordningen evalueres efter 1 år, dvs. ca. november 2014.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

387. Herning Vand Holding A/S

Sagsnr.: 06.00.00-A04-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Herning Vand Holding A/S

 

388. Salg af kommunale ejendomme

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Salg af kommunale ejendomme

 

389. Arealsalg på N.O. Hansensvej ved Hammerum efter udbud

Sagsnr.: 13.06.02-38-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Arealsalg på N.O. Hansensvej ved Hammerum efter udbud

 

390. Salg af areal i Aulum efter udbud

Sagsnr.: 13.06.02-45-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Aulum efter udbud

 

391. Erstatning for anlæg af elkabler i kommunale arealer

Sagsnr.: 88.16.04-G14-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for anlæg af elkabler i kommunale arealer

 

392. Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer

Sagsnr.: 09.00.00-P19-103-05 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Forlængelse af fremlejekontrakter på S/I Herning Lufthavns arealer

 

393. Arealerhvervelse ved ekspropriation

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Arealerhvervelse ved ekspropriation