Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

385. Anlægsbevilling til cykelsti til Arnborg Badesø

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsbevilling til cykelsti til Arnborg Badesø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om stillingtagen til, hvorvidt der skal ske etablering af yderligere ca. 250 m cykelsti ved Arnborg Badesø nu eller om projektet skal udskydes.

 

Udgiften til cykelstien udgør 200.000 kr., såfremt den etableres nu, og der anmodes i givet fald endvidere om stillingtagen til finansiering af beløbet.

 

Forvaltningen anbefaler at cykelstien etableres nu, således at der kan skabes et sammenhængende og trafiksikkert stisystem.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 29. januar 2013 anlægsbevilling på 1.033.000 kr. til etablering af en cykelsti langs Fasterholtvej mellem Arnborg og den nye badesø vest for rundkørslen ved den Midtjyske Motorvej.

 

Licitationsresultatet foreligger nu, og såfremt cykelstien skal tilsluttes eksisterende sti ved den Midtjyske Motorvejs vestlige rundkørsel, vil det kræve en yderligere bevilling på 200.000 kr.

 

Denne del af projektet vil med fordel kunne udføres nu i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet. Såfremt den sidste del af strækningen på ca. 250 m udføres på et senere tidspunkt skal der beregnes en merpris på 100.000 kr.

Økonomi

Der ses følgende finansieringsmuligheder såfremt projektet gennemføres nu:

 

- vejdriften

- likvide aktiver

 

Finansieres udgiften via vejdriften vil det medføre en forøget nedbrydning af asfaltbelægningerne.  

 

Såfremt projektet udsættes kan det fremadrettet indgå i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at projektet udføres i sammenhæng med den øvrige del af anlægsarbejdet,

 

at dermeddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222060 Cykelsti - Arnborg badesø,

 

at udgiften til projektet finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, Kommunale veje i 2013.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.