Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

379. Salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

Sagsnr.: 00.00.00-P19-81-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Salg af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Anne Marie Muff Grønkjær

 

Sagsresume

Der er nu en køber til det tidligere plejehjem i Haderup, Rønnevænget. Handlen er betinget af, at der udarbejdes ny lokalplan for fremtidig anvendelse. Boligselskabet FællesBo ejer de 13 ældreboliger, Herning Kommune ejer servicearealerne. Salgssummen kan indfri gælden i ejendommen. Der er givet ministeriel godkendelse til salget.

 

 

Sagsfremstilling

Boligselskabet FællesBo har arbejdet for salg via privat ejendomsmægler, siden Herning Kommune standsede visitationen til plejehjemmet Rønnevænget. Ejendommen, der består af bygningerne Jens Jensensvej 6 A-F, 8 og 10A-B, har været udbudt til laveste mæglervurdering. Der er over tid sket flere fremvisninger, men tilbagemeldingerne har generelt været, at prisen har været for høj. Prisen blev på denne baggrund sat ned i sommeren 2013.

 

Køber ønsker at anvende bygningsmassen til privat beboelse for seniorer. Den ændrede anvendelse forudsætter en ny lokalplan. Byplanudvalget behandler den 7. oktober principgodkendelse af igangsættelse af en lokalplanproces. Der er aftalt overtagelse af ejendommen pr. den første måneden efter, at Byrådet har vedtaget en ny lokalplan i overensstemmelse med købers anvendelse, forventet den 1. juli 2014.  

 

Servicearealerne og fællesarealer, dvs. køkken, gangarealer m.v., er ejet af Herning Kommune. Salgsprisen for servicearealerne er ved købsaftalens indgåelse mellem FællesBo og Herning Kommune aftalt til 190.000 kr.

 

Alle salgsomkostninger forventes afholdt af salgssummen. Eventuelle salgsomkostninger der mod forventning ikke kan dækkes af salgssummen, fordeles forholdsmæssigt mellem FællesBo og Herning Kommune efter mængden af bygningsarealer.   

 

Der er i dag tinglyst en servitut, der giver Herning Kommune forkøbsret til ældreboligerne mod indfrielse af restgælden. Det er købers betingelse, at denne servitut aflyses. Der er i stedet aftalt almindelig forkøbsret for Herning Kommune til den samlede bygningsmasse.


Afdelingen har i 1990 efter aftale med daværende Aulum-Haderup Kommune opført et cykelskur til brug for Jens Jensensvej 10A-B på det tilgrænsende areal, der er ejet af Herning Kommune. Køber overtager skuret som led i handlen. Der sker således en berigtigelse ved udmatrikulering af ca. 50 m2 kommunalt areal. Arealet er værdisat til 7 kr. pr. m2.

 

FællesBo afstår i handlen to arealer, Skovvænget 2 og 4, der oprindeligt er erhvervet med kommunal godkendelse til fremtidig udvidelse af antallet af fritliggende ældreboliger omkring Rønnevænget. Fremtidig udvidelse af afdelingen skønnes ikke længere relevant.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i oktober 2012 godkendt, at ældreboligerne sælges.

 

Alle aftaler er indgået med forbehold for Byrådets endelige godkendelse.

Yderligere skal salget godkendes af afdelingsbestyrelsen og hovedbestyrelsen i FællesBo. 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på lukket møde den 19.juni 2013, at der i samarbejde med FællesBo og Landsbyggefonden skal arbejdes for en nedrivning af Rønnetvænget. Efterfølgende har hovedbestyrelsen samt afdelingsbestyrelsen i Fællesbo godkendt en nedrivningsansøgning. Nedrivningsansøgningen stilles nu i bero og forventes at bortfalde, når Byrådet godkender endelig lokalplan, der gør det muligt at gennemføre salget.

Økonomi

Herning Kommune har ved ældreboligernes opførelse ydet et grundkapitaltilskud på 13 %, svarende til 1,081 mio. kr. Lånet forventes tilbagebetalt fra Landsbyggefonden, når handlen afsluttes. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 

Herning Kommune hæfter for betalingen af husleje for 12 boliger + 1 aflastningsbolig samt drift af serviceareal (forsikring, ejendomsskat, forbrugsafgifter m.v.) indtil ældreboligerne afvikles. Udgifterne afholdes på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, og forventes i 2013 at udgøre 0,784 mio. kr. Der er ikke budgetteret med udgifterne hverken i 2013 eller 2014.

 

Der fremsendes en særskilt bevillingssag, når handlen er endeligt afsluttet, forventet medio 2014.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Fællesbos salg af 13 ældreboliger på Jens Jensensvej 6,8 og 10 godkendes,

 

at de kommunalt ejede servicearealer indgår i handlen til en værdi af 190.000 kr.,

 

at arealerne Skovvænget 2 og 4, der er ejet af Fællesbo, indgår i handlen,

 

at orientering om at handlen er betinget af ny lokalplan for området, der muliggør privat beboelse, er taget til efterretning,

 

at servitut om kommunal forkøbsret til boligernes restgæld aflyses,  

 

at der tinglyses ny servitut om almindelig forkøbsret for Herning Kommune,

 

at areal ejet af Herning Kommune, anslået 50 m2, hvor der i dag er opført et skur, afstås som led i handlen til en pris på 7 kr. pr. m2,  

 

at salgsomkostningerne afholdes af salgssummen. Eventuelle salgsomkostninger der mod forventning ikke kan dækkes af salgssummen, fordeles forholdsmæssigt mellem Fællesbo og Herning Kommune efter bygningsarealer,

 

at ejerforeningen mellem Herning Kommune og Fællesbos afd. 270 vedr. drift af Jens Jensensvej 8 opløses, og evt. overskydende henlæggelser fordeles efter forholdstal,

 

at tilbagebetaling af kommunalt grundkapitaltilskudslån 1,081 mio. kr. tilgår de likvide aktiver,

 

at administrationen bemyndiges til at forhandle eventuelle afsluttende forhold til sikring af handlens gennemførelse hurtigst muligt,

 

at der fremsendes en særskilt bevillingssag, når handlen er endeligt gennemført.

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • bilag Haderup