Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

378. Evaluering af aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier til ungdomsboliger

Sagsnr.: 00.00.00-P19-894-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Evaluering af aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier til ungdomsboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggren

Sagsresume

Byrådet godkendte den 8. maj 2012 en aftale med de almene boligorganisationer om tildelingskriterier for ungdomsboliger. Efter aftalen er 100 ungdomsboliger reserveret til studerende, der tilflytter Herning for at studere. Aftalen er nu evalueret, og det indstilles, at aftalen med en enkelt justering gøres permanent.

Næste evaluering vil ske efter, at de 206 nye ungdomsboliger er taget i brug.  

Sagsfremstilling

Efter aftalen stiller boligselskabet Fruehøjgaard 50 ungdomsboliger til rådighed, Fællesbo 45 ungdomsboliger og Lejerbo 5 ungdomsboliger. Boligorganisationerne er generelt enige om, at antallet af ungdomsboliger i aftalen ikke skal øges. Det er vurderingen at en forøgelse af antallet af boliger med det nuværende udbud vil betyde, at de unge, der allerede bor i kommunen får vanskeligere ved at få tilbudt en attraktiv ungdomsbolig. Fællesbos kvote opbruges først. Selskabets ungdomsboliger er beliggende i Herning by.

 

Det er overvejet om antallet af boliger i aftalen skal sættes ned. Der vurderes imidlertid klart at være et behov for ungdomsboliger til tilflyttere ved studiestart. Det indstilles på den baggrund, at antallet forbliver uændret.

 

Det indgår i den nuværende aftale, at den enkelte boligorganisation selv kan beslutte at øge omfanget af ungdomsboliger, der er omfattet af aftalen. Bestemmelsen er ikke blevet brugt, og det indstilles, at denne passus udgår. Begrundelsen er, at det ikke er  hensigtsmæssigt at øge antallet af boliger i ordningen.

 

Det indstilles, at aftalen gøres permanent og overgår til almindelig praksis for evaluering af udlejningsaftaler på det almene boligområde. Alle aftaler evalueres en gang årligt i forbindelse med administrationens dialogmøder med boligorganisationerne og forelægges til politisk behandling hvert 4. år, med mindre der sker væsentlige ændringer. Udlejningsaftalerne er senest behandlet i Byrådet den 8. marts 2011, og næste evaluering vil ske i 2015, hvor de 206 nye ungdomsboliger er taget i brug.

Økonomi

Der er ingen kommunal økonomi i aftalen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at evalueringen tages til efterretning,

 

at aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier for ungdomsboliger til studerende godkendes som beskrevet med virkning fra 30. oktober 2013, idet

 

at boligorganisationerne ikke fremover selv kan øge antallet af boliger omfattet af aftalen,

 

at aftalen fremover evalueres sammen med de øvrige udlejningsaftaler, minimum en gang i hver byrådsperiode.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt således,

 

at evalueringen tages til efterretning,
 
at aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier for ungdomsboliger til studerende godkendes som beskrevet med virkning fra 30. oktober 2013,  

at aftalen fremover evalueres sammen med de øvrige udlejningsaftaler, minimum en gang i hver byrådsperiode.  

 

3. "AT" er således ikke tiltrådt. Det skal også fremover være muligt for boligselskaberne selv at øge antallet af boliger omfattet af aftalen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet som vedtaget.