Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

370. Budget 2014 - 2. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2014 - 2. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
    X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017 fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2014 samt budgetoverslag 2015-2017 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der indkommet ændringsforslag fra:

 

Forligspartierne er Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

 

Udover ændringsforslagene er der bl.a. med baggrund i byrådsbeslutninger nogle få administrative tekniske korrektioner.

 

Det fremsendte ændringsforslag har følgende økonomiske påvirkninger.

 

Ændringsforslag fra forligspartierne:

 

[image]

 

   

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget blev det besluttet, at dele af Vesterholmsvejs forlængelse skal fremrykkes til 2013. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. i 2013. Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2014-2017. 

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes vil årsbudgettet for 2014 være foreslået godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9,

 • Udskrivningsgrundlaget i 2014 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 12.719.225.000 kr.

 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige.

 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien

 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99.

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

Budgetforligskredsen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

 

Høringssvarene fra ældrerådet, skoler- og daginstitutionsbestyrelser og høringssvarene vedrørende skolereformen omfatter ca. 400 sider, og findes derfor alene i elektronisk form på sagen.  

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet angående det foreslåede politiske ændringsforslag,

 

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. skatteindtægterne,

 

at de tekniske/administrative korrektioner til budget 2014-2017 jfr. bilag indstilles til godkendelse,

 

at de til budgettet hørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag som godkendes ved 2. behandlingen af budgettet, herunder at foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på 15,8 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, stednr. 222037, Vesterholmsvejs forlængelse. Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i perioden 2014-2017,

 

at der samtidig indstilles, at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2014:
 • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222033 - pulje til projekter - papirpenge med  0,122 mio. kr.

 • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,314 mio. kr.

 • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 532089- pulje til projekter - papirpenge med 0,314 mio. kr.

 • at udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagent til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Høringssvar fra Ældrerådet til budget 2014-2017
 • Høringssvar vedrørende skolereform
 • Budgetforlig 2014-2017
 • Aftale om implementeringen af den nye skolereform
 • Takstoversigt 2014
 • Forligspartiernes ændringsforslag budget 2014-2017 - skema
 • Tekniske korrektioner til dagsordenpunkt -2014-2017
 • Samlet høringssvar fra skole- og daginstitutionsbestyrelser