Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

381. Endelig vedtagelse af lokalplan for Solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85 i Kollund

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85 i Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog i begyndelsen af 2013 en ansøgning om opstilling af et solcelleanlæg, vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 

I februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

Lokalplanforslag nr. 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund, blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 205.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Lokalplanen er udarbejdet for at åbne mulighed for at udlægge området til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg med de nødvendige installationer. 


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan nr. 69.T23.1 omfatter et areal på cirka 4,3 hektar sydøst for Lind og vest for Kollund Byvej 85. Området ligger umiddelbart syd for Kollund Byvej.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanområdet er ikke pålagt landbrugspligt.

Lokalplanområdet, hvor solcelleanlægget ønskes opstillet, er i dag afgrænset af skov mod vest, Kollund Byvej mod nord og spredt træbeplantning mod syd og øst. Cirka 90 meter øst for lokalplanområdet ligger ejendommens beboelsesbygning.

Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til græsarealer, med en naturlig vegetation, omgivet af beplantningsbælter. 


Lokalplanforslaget:
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, som skal sikre disponeringen af området, samt anvendelsetil et teknisk anlæg i form af solceller. Herudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser, der skal sikre, at området tilbageføres til naturen, når driften af anlægget ophører.   

 

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:

Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget. I det følgende behandles bemærkninger og indsigelsen i resumeform.

 
Nr. 1 - Bemærkning til lokalplanen af 15. august 2013 fra Region Midtjylland
Bemærkning fra Region Midtjylland vedrører jordforurening og at der på arealerne syd og vest for lokalplanområdet er registreret V2-kortlagt jordforurening, da der er registeret en losseplads (Skærbæk Losseplads). Derfor ønsker Regionen, at lokalplanen medtager relevante passus vedr. jordforurening. 


Nr. 2 - Bemærkning til lokalplanen af 2. juli 2013 fra EnergiMidt
Bemærkning fra EnergiMidt vedrører, at der er ledningsanlæg liggende i randen af lokalplanområdet langs med Kollund Byvej. EnergiMidt ønsker, at lokalplanen medtager de forhold der gør sig gældende i forhold til eventuelle skader på og/eller flytning af ledningsnettet i forbindelse med lokalplanens realisering.
 
Nr. 3 - Indsigelse til kommuneplantillæg og lokalplanen af 21. august 2013 fra Naturstyrelsen (veto)

Naturstyrelsen har i juni udsendt en vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg. Vejledningen indeholder en præcisering og uddybning af de overordnede statslige interesser vedr. tekniske anlæg, der gælder for solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, der ikke er afhængige af en placering i det åbne land. Det er en statslig interesse at sådanne anlæg skal søges placeret i tilknytning til eksisterende byområder. Der skal gives en særlig begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabs- og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelse for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke- og grundvandsinteresser).

Endvidere ønsker Naturstyrelsen, at området forbliver uindhegnet for at sikre dyrelivets frie færden. Samt en redegørelse for solcellernes forankring i jorden.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:

 
Ad. 1 - Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og den manglende passus indarbejdes i lokalplanen inden bekendtgørelsen af lokalplanen.

 
Ad. 2 – Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og at der indarbejdes et afsnit i lokalplanen om ledningsnettet samt at ledningerne indtegnes på lokalplankortet.

 
Ad. 3 – Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering, at det pågældende område egner sig til opsætning af solenergianlæg, da der på arealerne syd og vest for området er registreret losseplads.

Der foretages løbende kontrolboringer indenfor området for at sikre, at der ikke sker en udsivning fra lossepladsen. Området er ikke underlagt landbrugspligt. Der er ikke særlige drikke-/grundsvandsinteresser (OSD) i området.
 
I kommuneplantillægget og lokalplanen tilføjes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresser (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD. 

Det er forvaltningens vurdering, at Naturstyrelsens ønske om, at lokalplanområdet ikke indhegnes er relevant, hvorfor alle referencer til indhegningen udgår fra lokalplanen.
 
Der indsættes en skitse i lokalplanen, der viser hvordan solcellerne tænkes forankret på jordspyd som skydes ca. 1,5 meter ned i jordbunden.

 

Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.Det skal supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Naturstyrelsen den 18. september har ophævet sit veto.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 69.T23.1 bliver endelig vedtaget med følgende ændringer:

 

at der tilføjes afsnit om jordforurening i lokalplanens redegørelse,

 

at der tilføjes afsnit om EnergiMidts ledningsnet i redegørelsen,

 

at der indsættes § 6.3 Hvis det i forbindelse med lokalplanens virkeliggørelse viser sig nødvendigt at flytte på EnergiMidts elanlæg og/eller fiberbredbånd afholdes udgifterne hertil af bygherre,

 

at EnergiMidts ledningsnet indtegnes på kortbilag 2,

 

at der i redegørelsen indsættes en skitse der viser, hvordan solcellerne tænkes forankret i jordbunden,

 

at der i redegørelsen indsættes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD
at alle referencer til at området skal indhegnes med trådhegn fjernes fra lokalplanens redegørelse,

 

at bestemmelsen §11.3 "Området med solceller og transformatorbokse indhegnes med trådhegn", udgår.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 3 og lokalplan nr 69.T23.1
  • Frafald af indsigelse mod forslag til KP-tillæg nr. 3 og forslag til LP nr. 69.T23.1