Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

380. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Kollund

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg ved Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 204, og fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning.

 

Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen.

 

Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 3 udlægger et nyt rammeområde – T23 - for et teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85.

 

Kommuneplantillæg rammelægger et areal på ca. 4,3 hektar. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for opsætning af solcelleanlæg i det åbne land.

 

Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, da de har vurderet, at der ikke i tilstrækkelig grad er redegjort for den foreslåede placering. Der mangler således en redegørelse for følgende: Begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabsinteresser og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelsen for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke-/grundsvandsinteresser).

 

Der hevises til indsigelsesbilaget for en nærmere redegørelse.

Der vil blive indarbejdet en uddybende redegørelse i kommuneplantillægget.

Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 3 udarbejdet forslag til lokalplan 69.T23.1 for et Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 
Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.

 

 

Det skal supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Naturstyrelsen den 18. september har ophævet sit veto.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at der indsættes en uddybende redegørelse for placeringen i det åbne land, herunder en redegørelse de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 3 og lokalplan nr 69.T23.1
  • Frafald af indsigelse mod forslag til KP-tillæg nr. 3 og forslag til LP nr. 69.T23.1