Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

374. Orientering om kvartalsafrapportering fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt profilanalyse af den lokale erhvervsservice

Sagsnr.: 24.10.00-P27-1910-07 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Orientering om kvartalsafrapportering fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt profilanalyse af den lokale erhvervsservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en orientering om status på den lokale erhvervsservice med fokus på iværksættere, virksomheder og vækstlag.

 

Sagen er ligeledes fremlagt for Erhvervskontaktudvalget i Ikast-Brande Kommune.

 

Direktør Jørgen Krogh og erhvervs- og udviklingschef Mette Højborg deltager i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunerne kan jævnfør lov om erhvervsfremme udbyde erhvervsservice, det vil sige vejlede iværksættere og virksomheder med henblik på at fremme vækst.

 

Herning Kommune køber p.t. denne ydelse hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Af tilskuddet i 2013 på 2.726.255 kr. går 2.396.723 kr. til denne opgave. Tilskuddet dækker blandt andet, at 118 iværksættere skal modtage individuel vejledning, og der skal være 153 møder med virksomheder. I 2013 tilstræbes det at godt halvdelen af møderne er målrettet virksomheder inden for produktionserhverv, eksport, bygge- og håndværk samt grøn energi.

 

Målopfyldelsen på erhvervsservice for de første to kvartaler (jan - jun.):

 

[image]

 

Der har i de to første kvartaler alene været afholdt et iværksætterkursus. Kursus nummer to blev udbudt, men der var ikke tilstrækkelig efterspørgsel, hvorfor Erhvervsrådet i samråd med Herning og Ikast-Brande kommuner besluttede, at aflyse det.

 

Antallet af vejledningsmøder for Herning kommunes iværksættere er meget højt, mens antallet af virksomhedsvejledninger i Herning kommune i første kvartal har været forholdsvist lavt. Erhvervsrådet forventer dog, at målet i forhold til antal vejledningsmøder for virksomheder nås i 2013.

 

Måltallene fortæller om, hvor mange aktiviteter, der har været. Måltallene siger ikke noget om effekten af den lokale erhvervsservice. Effekten af den lokale erhvervsservice er til gengæld beskrevet i en profilanalyse fra Væksthus Midtjylland. Profilanalysen er baseret på 2012 tal, og er en analyse af de personer, iværksættere og virksomheder, som er blevet vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland.
 
Analysen dækker 14 kommuner i Region Midtjylland, herunder Herning Kommune.
 
Profilanalysen indeholder særskilte profiler af de tre hovedgrupper, som modtager vejledning i den lokale erhvervsservice: 

 • ”før-startere” – personer som overvejer at starte egen virksomhed, men som på vejledningstidspunktet ikke har et CVR-nummer  

Iværksættere – nystartede virksomheder, som er under tre år gamle på vejledningstidspunktet

 • Etablerede virksomheder – virksomheder, som er mere end tre år gamle på vejledningstidspunktet.

 
Derudover indeholder analysen en særlig analyse af de lokale erhvervsserviceenheders kontakt til vækstlaget. Vækstlaget er defineret, som virksomheder der over en to-årig periode har oplevet mindst 20 procent årlig gennemsnitlig vækst i antal beskæftigede og som i slutåret har mindst fem ansatte. Vækstlagsanalysen tegner et billede af, hvor stor en andel af vækstlaget i kommunernes erhvervsliv, som har benyttet sig af den lokale erhvervsservice.
 
Hovedkonklusionerne fra analysen, som vedrører Herning Kommune, er som følger: 

 • Antallet af ”før-startere”, som blev vejledt i Herning Kommune i 2012 er 115 stk.

 • Antallet af vejledte iværksættere var 23 stk. i 2012.

 • Andelen af vejledte iværksættere i forhold til alle iværksættere ligger på 5 % i Herning mod et gennemsnit i de deltagende kommuner på 12 %.

 • Antallet af vejledte virksomheder i Herning Kommune i 2012 lå på 109 stk.

 • Andelen af vejledte virksomheder i forhold til alle virksomheder ligger i Herning Kommune på 3,4 % mod et gennemsnit på 4,6 % i forhold til de deltagende kommuner.

 • 47 % af de vejledte virksomheder i Herning Kommune havde eksport mod et gennemsnit på 38 %.

 • Gruppen af vejledte virksomheder beskæftigede i gennemsnit 14 årsværk i Region Midtjylland. De virksomheder, som er blevet vejledt i Herning Kommune er lidt større – gennemsnittet er her 28 årsværk.

 • De vejledte virksomheder i Herning oplevede i perioden 2009-2012 en stigende beskæftigelse på 5,2 pct. De virksomheder som ikke blev vejledt, oplevede et væksttab på -1,2 %.

 

Næste figur viser andelen af erhvervslivet, der har benyttet sig af den lokale erhvervsservice - vandret akse for iværksættere og lodret akse for etablerede virksomheder. Cirklernes størrelse illustrerer andelen af vækstlaget, der har benyttet lokal erhvervsservice.

[image]

 

 

 

 • 117 virksomheder i Herning kommune tilhører vækstlaget. Det svarer til 3,1 % af den samlede virksomhedsbestand. Gennemsnittet er 2,8 %

 • Jvf. næste figur benytter vækstlaget i Herning kun i mindre omfang sig af den lokale erhvervsservice. Niveauet er under gennemsnit.

 

[image]


Af analysen fremgår det, at det særligt er tre forhold, der er vigtige til at forklare de markante forskelle i andelen af vækstlaget, som har benyttet lokal erhvervsservice:

 • Stor forskel i antallet af vejledninger på tværs af kommunerne – skyldes blandt andet markante forskelle i de ressourcer, som anvendes og dermed i forudsætningerne for at nå vækstlaget.

 • Store forskelle i størrelsen af vækstlaget på tværs af kommunerne. Århus har klart den største andel af vækstvirksomheder, mens vækstlaget i de fleste andre kommuner består af relativt få virksomheder.

 • Forskelle i organiseringen af lokal erhvervsservice og tilgang til målgruppen. I nogle kommuner er det et erhvervsråd med en bred medlemsskare og en bred palet af aktiviteter, som er operatør på den lokale erhvervsservice. I andre kommuner varetages opgaven af en specialiseret operatør, der alene er ansvarlig for at yde én-til-én sparring.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til orientering.