Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

161. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

162. Leasingaftale vedr. fiberkabling til institutioner

163. Befolkningsprognose 2013-2025 samt demografiberegning for 2013

164. Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2011 samt overførsel fra 2011 til 2012

165. Årsregnskab 2011

166. Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 - samlet

167. Forslag til håndtering af rammeudmelding for budget 2013-2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

168. Den 3. vej - Bymidten Herning City

169. Budgetrammer for budget 2013-2016

170. Godkendelse af retningslinjer og ændring af ejerstrategi for Herning Vand A/S samt generel bemyndigelse til repræsentation

171. Boligorganisationen Fællesbo ansøger om låneoptagelse til ombygning og renovering af Institutionen Lindely

172. Boligselskabet Fruehøjggard ansøger om aftale om fortrinsret for seniorer til 12 nye boliger i Gjellerup

173. Aftale om udlejning af ungdomsboliger til studerende, der tilflytter Herning

174. Ansøgning om salg af 4 almene boliger på Blåhøjvej i Karstoft

175. Godkendelse af "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan"

176. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

177. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

178. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

179. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

180. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 78 for Sunds Sø

181. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø

182. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Allingevej og Vesterholmvej

183. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 79 for ny bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

184. Endelig vedtagelse af lokalplan for Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

185. Flytning og genplacering af Hundetræningbanerne ved Lollandsvej

186. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan

187. Årsrapport 2011 for Teknik og Miljø - DRIFT

188. Opsigelse af aftale om katteindfangning

189. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2012

190. Fritvalgs-takster for udbragt mad i eget hjem

191. Indtægtsbevilling til testning af WebSyn

192. Forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

193. Gaveskøde til Herning Kommune vedr. Institutionen Skovmyrens bygning på lejet grund

194. Orientering om status for Nationalpark Skjern Å

195. Personalesag

196. Ejerstruktur

197. Forslag til Vand- og Natura 2000 handleplaner

198. Ekspropriation til vejformål

199. Ekspropriation til vejformål

200. Taksationskendelse Snejbjerg skole

201. Offentligt udbud af areal beliggende ved Golfvej - Herning Øst

202. Salg af ejendom

203. Salg af ejendom

204. Opløsning af selskab

205. Orientering om status på afvikling af værk

206. Herning Bycenter

207. Lejemålssag