Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

169. Budgetrammer for budget 2013-2016

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Budgetrammer for budget 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal jvf. budgetproceduren efter budgetkonferencen udmelde de økonomiske rammer indenfor hvilke budgetforslagene fra fagudvalgene skal udarbejdes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal jvf. budgetproceduren efter budgetkonferencen udmelde de økonomiske rammer indenfor hvilke budgetforslagene fra fagudvalgene skal udarbejdes. 

Af budgetproceduren fremgår endvidere, at der ved rammeudmeldingen skal tages stilling til en evt. udviklings- og konsolideringspulje, der kan/skal skabe finansieringskraft i tilfælde af evt. uventet likviditetstræk, eks. hvis økonomiaftalen forringer budgetbalancen, og/eller give finansieringskraft til udvikling, nye projekter m.v.

Det kan i den forbindelse overvejes at anmode fagudvalgene om at arbejde med forslag til emner, der kan understøtte dette for eksempel svarende til 1% af servicedriftsudgifterne.

 

Endelig skal der ved rammeudmeldingen tages bestik af evt. tekniske korrektioner.

 

Der er grund til at tro at de økonomiske forudsætninger i 2013 i form af indtægter fra tilskud/udligning blivere dårligere end forudsat i overslagsår 2013. Dette skyldes justering af tilskud og udligningsmodellen dels "behovet" fra Regeringens side om at indgå en "billig" økonomiaftale af hensyn til den samlede offentlige økonomi. Der er dog også elementer i tilskuds- og udligningsmodel sammenhæng, der kan "gå den anden vej", idet beskæftigelsestilskuddet er under vurdering med henblik på en større sammenhæng mellem udgift og kompensation. Men hvorom alting er kan økonomien med et slag være forringet med op imod 50 mio. kr. eller mere.

  

Ved rammeudmeldingen er der desuden et par mere tekniske forhold, der skal vurderes:

 

 • det specialiserede takstområde, hvor taksten jvf. aftale i KKR-regi skal reduceres med 2 % i 2014 og yderligere 2,5 % i 2014.

 • grundbudgettet for SO18 Ældre og Sundhed set i lyset af regnskabsresultatet for 2011, jf. tidligere sag

 • etableringen af friplejehjem, jf. bilag og budgetkonference

 • bymidtebidrag, jf. tidligere sag og budgetkonference

 • pris- og lønfremskrivningen til 2013 priser, herunder evt friholdelse af kontrakter

 

med henblik på at tilpasse rammerne til de ændrede forudsætninger.

 

Dette gør sig også gældende for den demografiske udmelding, hvor der i bilag er redegjort for de økonomiske konsekvenser heraf vurderet ved den etablerede mekanisme.

 

Fagudvalgene udarbejder efterfølgende forslag til udmøntning af rammerne, herunder eventuelle omprioriteringer. Fagudvalgenes budgetbidrag og den budgetlagte målopfyldelse skal i overensstemmelse med gældende principper for budgetudarbejdelsen ligge indenfor den givne budgetramme. Budgetbidragene skal være udtryk for et realistisk budgetforslag, hvilket indebærer, at der skal være sammenhæng og balance mellem mål og midler, mellem serviceniveau og midler osv. Dette kan betyde, at serviceniveauet skal justeres med henblik på rammeoverholdelse. 


Henset til, at der er fokus på økonomisk balance i budgetåret og overslagsårene prioriteres nye driftsønsker ved omprioritering.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udover driftsrammerne vurdere anlægsrammen for 2016, idet rammerne for 2013-2015 udgøres af den kendte investeringsoversigt for disse år. For 2016 foreslås rammen fastsat til 140 mio. kr. vurderet ud fra en gennemsnitsbetragtning og forhøjet med henblik på at tilgodese et større behov for anlægsarbejder.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller:

at de økonomiske driftsrammer for 2013-2016 drøftes med afsæt i ovenstående, idet der på mødet vil blive nærmere redegjort for økonomien i de forskellige elementer,

 

at de økonomiske driftsrammer efterfølgende udmeldes til fagudvalgene som grundlag for deres budgetforslag jvf. budgetproceduren,

 

at anlægsrammen for 2016 fastsættes til140 mio. kr. netto.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller:

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt således, at der i rammeudmeldingen indarbejdes følgende tekniske forhold:

 

 • det specialiserede takstområde, hvor taksten jvf. aftale i KKR-regi skal reduceres med 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014. Takstreduktionerne gennemføres ved diffentierede tiltag indenfor rammen.  

 • grundbudgettet for SO18 Ældre og Sundhed koorigeres med 18 mio. kr. set i lyset af regnskabsresultatet for 2011, jf. tidligere sag  

 • konsekvenserne ved etableringen af friplejehjem, jf. bilag og budgetkonference

 • bymidtebidrag, jf. tidligere sag og budgetkonference, idet indtægten på 4,2  mio. kr. tilbageføres

 • alene kontraktbunde områder prisfremskrives

 • øget drift af nyt plejecenter ved Fuglsang Sø, idet beløbet kvalificeres frem mod budgetkonferencen i august.

 

Fagudvalgene udarbejder reduktionsforslag på 1 % af servicedriftsudgifterne (netto).

 

Det bemærkes, at i det omfang fagudvalgene ønsker udvidelser, anviser det enkelte udvalg samtidig forslag til korrigerende handlinger.  

 

Finn Stengel Petersen kan tiltræde rammeudmeldingen, dog således at han finder, at rammekorrektionen på SO 18 bør behandles i fagudvalget.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Notat vedr. friplejehjem