Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

186. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler etablering af nyt opland (F02) i området vest for Gødstrup Sø, hvor det nye regionshospital DNV Gødstrup skal anlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af det nye regionshospital DNV Gødstrup skal området, hvor regionshospitalet etableres, kloakeres for regn- og spildevand. Området forventes optaget i Spildevandsplanen med opland F02.
 
Området er i lokalplan 54.OF1.1 udlagt til offentlige formål i form af hospital med tilhørende funktioner. Området udgør i alt ca. 36 ha. Maksimalt 50 % af arealet må befæstes svarende til ca. 18 ha. I første omgang forventes det, at 14,2 ha befæstes.  

 

Området separatkloakeres, idet spildevandet planlægges tilledt Herning Renseanlæg og regnvandet udledes til Herningsholm Å via grøft.
 
Overfladevand
Der er planlagt etablering af 2 regnvandsbassiner: Èt i den sydlige del af området og ét i den nordlige del. Desuden anlægges grøfter/trug som sammen med bassinerne kan tilbageholde regnvand (se kort herunder). Bassiner og grøfter/trug dimensioneres, så selv kraftig og langvarig regn kan opsamles uden risiko for oversvømmelse af hospitalet. Det forventes, at der vil kunne ske nedsivning af en del af overfladevandet især i den nordlige del af området. Nedsivning vil ske dels i bassin og dels i grøfter/trug. Den lokale nedsivning betyder, at udledningen og dermed belastningen af recipienten mindskes.

 

[image]

 

 
Spildevand
Spildevandet forventes at skulle afledes til Herning Renseanlæg. Herning Kommune, Herning Vand og DNV-Gødstrup/Regionen er på nuværende tidspunkt i dialog om detaljerne i forhold til afledning og rensning af spildevandet. Når disse ting er afklaret nærmere, vil der blive udarbejdet et nyt tillæg til spildevandsplanen. Det forventes, at i fase 1, hvor der etableres byggeplads i området, vil spildevand blive opsamlet og bortskaffet af entreprenøren. I fase 2, som er selve byggefasen, og i fase 3, hvor hospitalet er i drift, forventes det, at spildevandet ledes via en trykledning til renseanlægget. Trykledningen planlægges etableret i 2013. Placeringen af trykledningen er endnu ikke fastlagt. Den endelige placering og godkendelse heraf vil blive håndteret i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.

 

Nærmere oplysninger om håndtering af overfladevand og kommende rensning af spildevand fremgår af bilag 1 (Notat Tillæg til spildevandsplanen DNV Gødstrup 110412). Oplandskort for Gødstrup ses i bilag 2.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbigt vedtages.Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

  • Bilag 2 Oplandskort for Gødstrup 10 april 2012
  • Bilag 1 Notat Tillæg til Spildevandsplan DNV Gødstrup 110412