Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

180. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 78 for Sunds Sø

Sagsnr.: 01.02.15-P15-2-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 78 for Sunds Sø

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
   X
 
   X
   X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 21.S2.3 Sommerhusområde nord og øst for Sunds Sø.
 
Tillægget udgør det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanforslaget, som er udarbejdet på baggrund af kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget overfører alle sommerhuse i området fra landzone til sommerhuszone.
 
Tre ejendomme nord for rammeområde 21.S4 er ikke rammefastlagt. Forslag til kommuneplantillæg nr. 78 udvider rammeområde 21.S4 til at omfatte de nævnte 3 ejendomme.
 

Lokalplanforslaget er til foreløbig behandling som næste punkt på dagsordenen.

 

To grundejerforeninger i området har indgivet ansøgninger om at få helårsstatus og dermed overførsel til byzone. Deres begrundelser er at udviklingen efter deres mening går i retning af helårsbyggeri og at flere ønsker at bo fast på stedet.  

 

Planafdelingen vurderer at Herning Kommune har tilstrækkelige områder med mulighed for helårshuse. Modsat er der ikke mange muligheder for sommerhusområder i kommunen, især ikke med en så unik placering og natur. Området er specielt og charmefyldt, og har karakter af at være ”groet” og udviklet som fritidsområde over mange år. Dette kan kun meget vanskeligt genskabes andre steder.  

 

En overførsel til helårsstatus vil sandsynligvis være i modstrid med de statslige interesser om byudvikling og boligudbygning. Herning Kommunes boligudbygning er fastlagt i kommuneplanen, og et lokalplanforslag, der overfører sommerhusene til helårsstatus, kan måske blive mødt med et statsligt veto og et behov for at vurdere, hvor i kommunen der kan ske tilsvarende reduktioner

 

Såfremt anmodningen fra grundejerforeningerne om at få ændret status til helårsbeboelse ønskes imødekommet anbefaler administrationen at dette indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013 - 2024, og at nærværende forslag til lokalplan henlægges.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Kommuneplantillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 foreløbigt vedtages.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg 78