Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

185. Flytning og genplacering af Hundetræningbanerne ved Lollandsvej

Sagsnr.: 01.00.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Flytning og genplacering af Hundetræningbanerne ved Lollandsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2010 lokalplan for et erhvervsområde nord for Vesterholmvej. Lokalplanen var en del af et stort byudviklingsprojekt mellem Herning Tjørring og Gullestrup. I området ligger hundetræningsklubber, som såfremt byggemodning til erhvervsformål skal gennemføres, ikke kan forblive.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2010 lokalplan 12.E17.1 for et erhvervsområde nord for Vesterholmvej mellem Viborgvej og Gullestrupvej. Lokalplanen var en del af Futopiaprojketet, og blev vedtaget kort tid før det viste sig at selskabet ikke økonomisk kunne løfte projektet.
 
Lokalplanen udlægger er areal på ca. 37 ha til erhvervsformål, primært, til virksomheder indenfor virksomhedsklasse 1 – 3, så som kontorer, servicevirksomheder, liberale erhverv, gallerier, offentlige formål, småværksteder, laboratorier, håndværksprægede virksomheder og lignende. Alle arealer indenfor lokalplanens område tilhører Herning Kommune.
 
Der er ikke sket byggemodning af området, da selskabet bag Futopia ikke længere eksisterer.
 
Området er ikke udbudt eller annonceret til salg, og der har i øvrigt ikke været konkrete henvendelser på arealerne.
 
Grundene vurderes at være særdeles velbeliggende til netop de typer virksomheder som det ifølge lokalplanen er muligt at etablere i området. Imidlertid kan manglen på konkrete henvendelser måske tilskrives de generelle økonomiske forhold i samfundet for øjeblikket.
 
I området findes i dag i den østlige del af området 2 hundeklubber, som er etableret flere år før lokalplanen blev vedtaget. Begge kontrakter er fornyet med 1 års varighed ved i januar 2012.
 
For at der kan gennemføres byggemodning og salg af grunde i område, skal hundeklubberne flyttes til anden beliggenhed. Klubberne har sammen med administrationen undersøgt forskellige egnede placeringsmuligheder, hvilket har vist sig vanskeligt, men der er dog peget på to placeringer, som kunne være egnede.
 
Det må imidlertid konstateres, at klubberne har investeret meget store beløb og mange timers frivillig arbejdskraft blandt medlemmerne i faciliteterne på træningsbanerne, hvilket betyder at flytning af klubberne, økonomisk vil belaste byggemodningen af grundene uforholdsmæssigt meget, hvorfor et grundsalg i området ikke for øjeblikket forekommer realistisk ud fra en økonomisk vurdering.
 
Hundeklubberne har tilkendegivet, at de er meget kede af at skulle flytte, dels på baggrund af at man finder den nuværende beliggenhed særdeles god, dels fordi der indenfor de seneste ganske få år er investeret tid og penge i klubaktiviteter og faciliteter, som det vil være svært at genetablere. Kontrakterne betyder, at kommunen skal holde klubberne skadesløse i forhold til en normal åremåls afskrivning på de investeringer der er foretaget.
 
Konsekvensen heraf er, at en flytning vil være særdeles bekostelig for Herning Kommune på nuværende tidspunkt, og der vil formentlig skulle gå en årrække før der vil være et økonomisk rationale i at byggemodne og sælge arealerne.
 
Hundeklubberne finder der er behov for en afklaring af deres eventuelle flytning fra området, da de naturligvis ikke ønsker at investere yderligere i aktiviteter og faciliteter, hvis de må forvente at skulle flytte indenfor en kortere eller længere periode.
 
Vurdering:
Forvaltningen vurderer, at en samlet udflytning af hundeklubberne indenfor en kort tidshorisont, på f.eks. 2-5 år vil betyde at byggemodningen i området vil blive uforholdsmæssigt dyr, at byggemodningen vil give et betydeligt underskud med de nuværende markedspriser på erhvervsjord. En udflytning vurderes først at være økonomisk fordelagtig for Herning Kommune, i takt med at lejekontrakterne samlet er udløbet, (dvs. lejekontrakt med den længste tilbageværende løbetid).
 
En gradvis udflytning vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til omkostningerne ved genetablering andet sted, da der skal erhverves betydelige arealer, etableres vejanlæg og anden infrastruktur, men heller ikke i forhold til at klubberne kan opretholde klublivet, aktiviteter, træning, stævner osv. Det vurderes derfor at hundeklubberne bør blive i området indtil kontrakterne samlet er udløbet.
 
Såfremt det ønskes at lade klubberne forblive i området i en kortere eller længere periode, kan det overvejes at opretholde lokalplanen.
 
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for kommunen, dvs. at der ikke er krav om at der skal byggemodnes i området, og kommunen bestemmer selv hvornår det normale retskrav på at kunne udnytte en lokalplan skal gælde, idet kommenen er grundejer. Dog betyder retsvirkningerne af lokalplanen, at hundeklubberne ikke kan udvide aktiviteterne, bygningsanlægget eller træningsbanernes udstrækning. Men klubberne kan efter lokalplanen forblive i området i det nuværende omfang med nødvendig vedligeholdelse af de eksisterende anlæg.
 
Der er i den vestlige del af området mod Gullestrupvej mulighed for at byggemodne erhvervsgrunde, uden at berøre hundeklubbernes arealer, således at et evt. fremtidigt behov for erhvervsgrunde kan dækkes i en periode.
 
Såfremt det ønskes at hundeklubberne skal forblive permanent i området, bør der vedtages ny lokalplan for dette formål, da det vil give klubberne mulighed for at kunne udvikle sig på kort og langt sigt.
 
Såfremt det ønskes at hundeklubberne skal flytte fra området, idenfor en meget kort tidshorizont, vil der efterfølgende blive forelagt sag vedr. alternative placeringer og den tilhørende økonomi.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at det meddeles hundeklubberne, at byggemodningsaktiviteterne i den østlige del af området indstilles.Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

  • Lokalplankort 12.E17.1