Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

184. Endelig vedtagelse af lokalplan for Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

Sagsnr.: 01.02.05-P00-31-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommene Bethaniagade 14, og 16 har anmodet om godkendelse af
ny bebyggelse på ejendommene, idet den eksisterende bebyggelse agtes nedrevet og
erstattet af en ny ejendom, som skal indeholde boliger, butikker, liberalt erhverv, restaurant og cafè.
 
Projektet blev principgodkendt af Byplanudvalget den 7. februar 2011 med den tilføjelse, at etageantallet max. må være 3,5 etager. Det indsendte projekt var med 4 etager.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 11. januar 2012 til 7. marts 2012. Der er indkommet 2 indsigelser i høringsperioden.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommene Bethaniagade 14, og 16 ønsker at nedrive den eksisterende
bebyggelse, og opføre en ny ejendom på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaads Allé.
Den nye bebyggelse forestiller ansøger sig skal indeholde boliger, butikker, liberalt erhverv, restauration og café.
 
Der er fremsendt et skitseprojekt med reduceret tagetage; facaderne er trukket ca. 2,5
m tilbage.
Stueetagen skal indeholde butikker, café og restaurant.
1. sal skal primært indeholde kontorer og andet liberalt erhverv samt boliger.
2. og 3. sal skal indeholde boliger.
 
Behovet for p-pladser er beregnet til ca. 30 pladser afhængig af anvendelsen. Disse p-pladser er foreslået placeret i p-kælder under bebyggelsen og i gårdarealet.
 
Bebyggelsen vil give et fint samspil og modspil til byggeriet i området; f. eks. rådhuset
lidt nede ad Bethaniagade, og de intentioner der ligger i lokalplanforslaget på den modsatte side af Bethaniagade. Her kan der ifølge forslaget bygges op til 4, 5 og 6 etager.


Det fremsendte projekt kan også ses i overensstemmelse med det lidt ældre murede
byggeri i området. Det fremherskende materialevalg i projektet er kobber. Det er et flot
materiale der dog har tendens til at være dominerende og tungt, hvis overfladerne bliver
for store. Med lokalplanforslaget foreslås derfor at kobberbeklædningen kun kan udgøre 40 % af facadeoverfladerne fordelt i felter der harmonerer med byggeriets struktur, og suppleret med et ”lettere” beklædningsmateriale, f. eks. træbeklædning.
 
Den første indsigelse er fra Ældrerådet, som mener at lokalplanforslaget skal afvises for at bevare ”velholdte tidstypiske” huse fra den tidligste periode af 1900 – tallet.
Ældrerådet beskriver i indsigelsen de eksisterende huse som ”særdeles velholdte og flotte”.
 
I henhold til Herning Kommuneatlas har een ejendom middel bevaringsværdi (5), to har lav bevaringsværdi (7 og 8) og den sidste ingen bevaringsværdi.
 
Den anden indsigelse er fra ejeren af Bethaniagade nr. 12, som meddeler at ejendommen ikke er til salg.
 
Vedtagelse af lokalplanen udløser ikke handlepligt, og der er ikke lovpligt til ekspropriation. Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen tages til orientering, men uden konsekvens for forslaget.

 
Lokalplanforslaget manglede til den foreløbige behandling bestemmelser om skiltning under § 8, Bebyggelsens udformning og fremtræden.

 

De relevante skiltebestemmelser for denne lokalplan er:  

 • Der må ikke opsættes faste baldakiner.

 • Der kan opsættes markiser udført i ensfarvet refleksfrit lærred eller lignende materiale og farven skal afstemmes med bygningens øvrige farver. Markisen skal senest rulles ind ved arbejdsdagens ophør.

 • Skiltning på markisen kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed, og her kun på forkanten.

 • Markiser over butiksfacaden skal udføres uden tekst og logo.

 • Markiser skal udformes og placeres i overensstemmelse med bygningens fagdeling – som hovedregel over vinduer.

 • Markisens underkant skal mindst være 2,8 meter over terræn og markisens fremspring fra facaden må maksimalt være 1,8 meter.

 • Skilte skal placeres, så de markerer indgangspartiet. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje er der mulighed for et skilt på hver facade.

 • Skiltning på facaden skal udføres som bemaling på vinduer eller døre, opsætning af enkeltbogstaver på vinduer eller døre, facadeskiltning over vinduer eller døre med enkeltbogstaver.

 • Der må ikke skiltes over butiksfacade. Undtaget er ejendomme med erhverv på 1. sal og opefter, hvor der kan placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver i et eller flere af lejemålets vinduer eller som et skilt på facaden.

 • Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues- og dørformater, murpillers bredde, farver m.v.

 • Skilte må ikke opsættes over murkrone.

 • Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo. Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse.

 • Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning skal samordnes, dvs. ens størrelse og ligeværdig placering. Henvisningsskilte for virksomheder med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden.

 • Der må højest placeres ét udhængsskilte pr. virksomhed og udhængsskiltet skal placeres så det ikke er til gene for naboen.

 • Udhængsskilte skal placeres med underkant mindst 2,8 m over terræn og have en maksimal skilteflade på op til 0,5 m2 og må maksimalt nå 1 m ud fra facaden.

 • Reklameflag ud fra facaden betragtes som udhængsskiltning.

 • Skiltning med belysning må kun udføres så skilteteksten og logo er lysende. Bøjede neonrør opsat direkte på facade er tilladt. Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted.

 • Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i styrke efter det generelle belysningsniveau i gaden.

 • Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide eller gullige nuancer. Spotlamper og armatur skal være diskret og tilpasset bygningens øvrige farver.

 • Flagstænger og fritstående skilte, som klapskilte, a-skilte og lignende er ikke tilladt.

  

 
Forvaltningen anbefaler, at skiltebestemmelserne tilføjes i lokalplanforslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 11.C32.1 for Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade endeligt vedtages, dog således

 

at de foreslåede skiltebestemmelser tilføjes i lokalplanen.Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

 • Karen Marie Madsen, Arnborgvej 34, Brande - indsigelse til lokalplanforslag 11.C32.1
 • Ældrerådet - indsigelse til lokalplanforslag 11.C32.1