Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

183. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 79 for ny bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 79 for ny bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C32.1 Bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade.
 
Tillægget udgør det kommuneplanmæssige grundlag for et Lokalplanforslag som er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt for en ny bebyggelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 79 udlægger et nyt rammeområde 11.C32.1 Centerområde på hjørnet af Nørgaards Allé og Bethaniagade inden for Rammeområde B.B1.
 
Rammeområde 11.C32.1 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 146, etagehøjde på 3½ etager, bygningshøjde  på 18 meter. Området kan anvendes til boliger, udvalgsvarebutikker, kontorer, restaurant og café. Endvidere kan indpasses bebyggelse til offentlige formål.
 
Parkeringskravet er 1 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og 1 p-plads
pr. 8 siddepladser i restauranter.  

 

Forslaget har været i offentlig høring fra 11. januar 2012 til 7. marts 2012.

Der er ikke indkommet nogen indsigelser mod forslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 79 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 endeligt vedtages.Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.