Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

182. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Allingevej og Vesterholmvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-12 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Allingevej og Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på møde den 21. november 2011 pkt. nr. 151 ansøgning om anvendelse af ejendommen Allingevej 1 til automobilforretning.
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at Lokalplanområdet udvides til at medtage delområde 3 i lokalplan 12.E1.1 for det område der ligger syd for Vesterholmvej.
 
Der foreligger nu et oplæg til lokalplan til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Oplæget til lokalplanen indeholder bestemmelser, som vil muliggøre en anvendelse til erhverv, der kun i ubetydeligt omfang belaster miljøet med støj, lugt, rystelser og trafik. Der kan f. eks. være håndværk, mindre metalvirksomheder, trikotagefabrikker, vognmænd, autoværksted, undervisning, bilforretning og særlige kontorvirksomhed. Endvidere kan der i området etableres detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. Der stilles ikke skærpede miljøkrav til områdets eksisterende virksomheder.
 
Der kan indenfor lokalplanens område etableres virksomheder indenfor miljøklasserne 2-5. Eksisterende lovlige virksomheder, der falder udenfor disse virksomhedsklasser, kan fortsætte som hidtil.
 
Der kan i lokalplanens område etableres detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper med areal på højst 5.000m² for butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer. Den enkelte butik til særligt pladskrævende varegrupper må højst have et areal på 2.000m². Der kan i tilknytning til virksomhed etableres detailhandel med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog højst 300m² til salg af produkter, der er fremstillet på virksomheden.
 
Der må ikke etableres nogen form for boliger. Der kan etableres selvstændig kontorvirksomhed.
 
Området må kun vejbetjenes fra Allingevej, Sandvigvej, Rønnevej og Lillelundvej. Der må ikke etableres adgang til Vesterholmvej fra nogen parcel.
 
Bebyggelse skal placeres i en afstand fra naboskel og vejskel på mindst 5m.
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60% for den enkelte ejendom. Bebyggelsens samlede rumfang må højst udgøre 3 m3 pr. m² af grundens areal og højst 50 % af grundens areal må bebygges. Bebyggelse må højst opføres i 2 etager og have en maksimal højde på 12m.
 
Arealet mellem byggelinje mod nord og Vesterholmvejs vejskel skal fremstå som grønt friareal med græs. Midlertidig opstilling af salgsvarer må kun ske efter aftale med Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde.

For at sikre en eventuel senere vejudvidelse af Vesterholmvej, overfører lokalplanen en mindre del af matr. nr. 1y, mod Vesterholmvej til offentligt vejareal. Arealet er i dag udlagt til græsareal, og overførslen får ingen indflydelse på det byggeri, som er opført på ejendommen. Det følger af Planloven, at privatejede arealer der ændrer status til offentlige vejarealer, kan af ejer forlanges overtaget af kommunen.
 
Ejeren af ejendommen Allingevej 1 har fremført ønske om at opføre en bygningsskal til udstilling af biler. Bygningsskallen ønskes opført på aealet mellem byggelinje mod nord og Vesterholmvejs vejskel. 

 

Planafdelingen finder, at den tidligere lokalplans byggelinje på 5m fra skel bør fastholde, dels for at bevare Vesterholmvejs samlede arkitektoniske vejprofil, dels for at muliggøre en forskønnelse i form af en træplantning og for at fremtidssikre muligheden for en eventuel vejudvidelse i forbindelse med det nye sygehus ved Gødstrup.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan12.E14.1 foreløbigt vedtages, dog således

at virksomhedsklassen nedsættes fra 5 til 4.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

  • Lokalplanforslag 12.E14.1