Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

178. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-12 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 for Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 09.E11.1 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – E11 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg:
Med dette kommuneplantillæg udlægges en ramme for et nyt erhvervsområde i det åbne land nord for Feldborg. Ændringen af kommuneplanen vil sikre mulighed for  fortsat udvikling af erhvervslivet i Feldborg.
 
Der er et ønske om at udvide virksomhedens produktion gennem udbygning af deres anlæg og udvidelse af arealet. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i et nyt erhvervsområde nord for Feldborg by. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at virksomheden gennem lokalplanlægning, kan opnå tilladelse til produktionens fortsatte udbygning og drift.
 
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for, at området kun må anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-4 og specificerer, at erhvervet skal have tilknytning til de primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Endvidere fastlægger rammen, at området skal forblive i landzone ved lokalplanlægning. 

 

Miljørapport
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.
 
Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.

Den eksisterende virksomhed har en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderes miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjbelastning over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.
 
Miljørapporten fastslår, at planernes realisering vil generere trafik til området, dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.
 
Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, tekniske løsninger i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-
2020 foreløbigt vedtages.Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

  • Kommuneplantillæg 73- forslag
  • 120410_Miljørapport - Feldborg Savværk 3