Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

171. Boligorganisationen Fællesbo ansøger om låneoptagelse til ombygning og renovering af Institutionen Lindely

Sagsnr.: 03.11.08-P19-3-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligorganisationen Fællesbo ansøger om låneoptagelse til ombygning og renovering af Institutionen Lindely

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Herning Kommune skal godkende låneoptagelse og pant på det almene boligområde. Fællebo ansøger om låneoptagelse til renovering af erhvervslejemålet Lindegårsvej 1, kendt som Institutionen Lindely.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Fællesbo ejer erhvervslejemålet Lindegårdsvej 1, Herning. Lejemålet huser i dag den selvejende daginstitution Lindely.

 

Herning Kommune har opsagt sin driftsoverenskomst med den selvejende institution Lindely. Børne- og Familieudvalget har godkendt, at Børnehaven Lindely etableres som privat daginstitution pr. 01. august 2012 med 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.

 

Det er oplyst, at institutionens bestyrelse ønsker at renovere og ombygge institutionen for en samlet pris af 2,2 mio. kr. Anlægsudgiften fordeler sig med 1,02 mio. kr., der finansieres af opsparede midler, herunder trækningsret. De øvrige 1,180 mio. ønskes finansieret ved realkreditlån over 30 år.  

 

Låneoptagelse vil medføre en huslejestigning på ca. 6.000 kr. årligt. Den årlige husleje vil efter låneoptagelsen være 193.000 kr., svarende til 804 kr. pr. m2. Huslejen indeksreguleres.

 

Den offentlige ejendomsvurdering er 1,3 mio.kr. Ejendommen har i dag gæld under 30.000 kr. og vil medio 2013 være gældfri.

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunal garantistillelse.

 

Låneoptagelsen påvirker ikke det kommunale driftstilskud til den private daginstitution. Herning Kommune yder et driftstilskud pr. barn i en privat daginstitution, incl. bygningstilskud. Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at låneoptagelse og deraf følgende pant i Fællesbos afd. 102, Lindegårdsvej 1, Herning godkendes som ansøgt.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Sagen er udsat.